Dertiende Ronde van het Klif Jan Kayak wedstrijd I goed bezocht EKSPOSITIE MARINE GEËNT OP WATERSPORT IJLST snekerXkqerier Tentoonstelling gunt kijkje achter schermen van marine van Akker de sterke koploper wordt gewonnen door Jaap Vos Vroedschap Rauwerderhem was zelfs in vakantietijd voltallig Mi*! Officieel Orgaan en van 4|... de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL oil ■BB ff ff Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTER LAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (vervolg zie pagina 31) BRADERIE IN BINNENSTAD Sleurende Jans Vlot i en de Imperial met surfplank van auto gestolen Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD ooit weer bij te komen. Zo ontstond er na al vijf ronden een groep van 28 renners, die Vooral door het sleurende werk van Jans Vlot wisten de drie koplopers hun voor- Winnaars werden tenslotte Koos Midden dorp uit Sommelaarsdijk en Henk Kom- DONDERDAG 17 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 56 Maar die prijs voor net meest aantal keren als eerste doorkomen, stond niet garant voor de eindoverwinning. Die was name lijk voor de twintigjarige Jaap Vos uit Raadslid de heer H.R. Schaap (VVD) nam de rondvraag nog even waar. Hij vroeg wanneer er nu eens een toilet zou komen in het sportgebouwtje in Deer- sum. Dit zou bekeken worden. En hier mee was de raadsvergadering ten einde en kon de vroedschap naar huis. Wijk zo sterk reed. Tien weken geleden was hij ernstig geblesseerd geraakt aan zijn nu pas weer drie weken „in koers". Hijzelf verklaarde na afloop dat het zijn parkoers zo ongeveer wel was: niet veel (scherpe) bochten en halver wege een lastige klim, die tegen de harde In samenwerking met de Sneker winkeliersstratenvereniging orga niseert de stichting Sneek Promo tion op 18 juli. 25 juli en 1 augustus een grote braderie door bijna de hele binnenstad van Sneek. Het gaat om ongeveer 125 kraampjes die komen te staan op de Ooster- dijk. de Wijde Burgstraat, de Nau we Burgstraat, de helft van de Krui- zebroederstraat. het Schaapmarkt- plein en het grootste gedeelte van de beide kanten van het Grootzand. Tijdens de opening van deze maritieme tentoonstelling in het Kultureel Centrum Amicitia zei de voorzitter van Sneek Pro motion. de heer G. H. Minkema. dat dit keer niet de defensieve taak van dit Neder landse legeronderdeel belicht wordt, maar juist het aspekt van de watersport en de begeleiding daarvan. Aanwezig bij de ope ning waren wethouder B. de Vries van de gemeente Sneek. leden van Sneek Promo tion. enkele marine-officieren en de ..Wa terpoort ers". In zijn openingswoord merkte voorlich- tingsofficier De Vries op. dat het hem verbaasde, dat dit aspekt van de marine nog niet eerder gevraagd was voor een tentoon stelling in Sneek. „Misschien is het een goed Na 23 ronden bleven er nog vijf renners aan de leiding, te weten Jan Welles, Jans Vlot. Jaap Vos, Sybolt Greidanus en Jan Steen- sma. en zij hielden een zestal ronden lang werd, tegen de kant of kiepte er één om. Voor de kleine vierhonderd toeschouwers betekende dit natuurlijk dolle pret. De wedstrijd kreeg een beetje een interna tionaal karakter doordat ook een Ameri kaanse meedeed. Het grootste aantal deel nemers werd wel geleverd door een zeil kamp van het L.C.G.J. (Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk) dat momenteel in de „Schoender" in Ijlst verblijft. Van dat kamp deden meer dan twintig mensen mee. De rest van de deelnemers kwam uit Sneek of is hier met vakantie. Negentig kraampjes worden opge vuld door de Sneker winkeliers. De braderieën worden steeds op vrij dag gehouden, van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Leerlingen van de lagere landbouwschool aan de Meeuwenlaan hebben de verwij- zingsborden, die bij de invalswegen van Sneek staan, voor hun rekening genomen. Tijdens de rondgang, die volgde op de opening, vertelden drie marine-officieren de aanwezigen welk technisch vernuft er aan te pas is gekomen om de reddings- attributen samen te stellen. Enkele hulp middelen werden hierbij gedemonstreerd. Volgens marineofficier De Vries heeft hij ..met bijzonder veel plezier tijd en moeite opgeofferd om deze tentoonstelling te verwezenlijken". /tariff De heen L Numan uit Alkmaar stond wel even raar te kijken toen hij maandagavond hij zijn auto kwam en tot de ontdekking kwam dat zowel z'n surfplank als de impe rial waarop deze bevestigd was van zijn auto waren ontvreemd. De heer Numan had zijn auto geparkeerd op de Prins Hen drikkade. De imperia! is van de auto ge sloopt en de surfplank, die een waarde van -300 gulden heeft, werd in een ruk mee genomen. De surfplank is van het merk Sailglider. Bij de plank hoort een wit zeil Waarvan het nummer 20939 is aangebracht. idee om dit eens in de vijf jaar te organise ren met als aanvulling de taak van de koopvaardij". Over de tentoongestelde on derwerpen vertelde de heer De Vries, dat de watersportbegeleidende taak van de Ma rine niet alleen boven, maar ook onderwa ter geschiedt." De ekspositie staat opgesteld in de hal van het Amicitia' Theater. Door middel van groot formaat kleurenfoto's, maar ook door allerhande reddingsattributen. wordt een kijkje gegund achter de schermen van de marine. Zo straan er diverse poppen aangekleed met waterpakken voor nood landingen in zee. opblaasbare reddingbo ten met alle hulpartikelen daarnaast opge steld en scheepsmodellen. Tussen de vele kleurenfoto's hangen grote voorlichtings- borden. waarop ondermeer vermeld staat in welke mate de marine moet uitrukken om watersporters te helpen. In 1978 was dat 250 maal van de 350 keren dat uitgeva ren werd. ISSi persoons polyester kayak, waarin gevaren doet geen afbreuk aan de vakantie. aanschaf van zaken die met de inrichting van enkele lokalen te maken hebben. Een ekstra krediet van 1769,55 krijgt ook de openbare lagere school van Rauwerd. Dit in verband met de invoering van het vak Fries op school. Hiervoor zijn leerboeken nodig. Ook wordt geld beschikbaar gesteld voor de invoering van een nieuwe leesmethode „Zo veilig leren lezenen wel 1197.25. De lagere schooi in Irnsum wordt ook ekstra bedeeld. Voor de aanschaf van kasten wordt 3080 gulden Uitgetrokken. Op deze braderie kan men veelal terecht voor kunst- en nijverheids- artikelen. zoals sieraden, gespon nen wol, glasbewerking, het be schilderen van Friese klokken. Af ghaanse kunst en noem maar op. Foto: Marine-officieren leggen de aanwe zigen het gebruik uit van diverse hulp middelen. Gisteravond werd in Oudemirdum de dertiende wielerronde van het Klif voor amateurs gereden, en deze was georganiseerd door de Stichting Rekreatie Oudemirdum in algemeen een gezellige aangelegenheid en In totaal stonden er zeven punten op de agenda die tot een diskussie konden leiden. Maar hier was nauwelijks sprake van. In alle gemoedelijkheid werd een bedrag van 171.243- beschikbaar ge steld voor een warmte-isolatieplan voor 42 gemeentewoningen. Kort geleden werd voor eenzelfde plan een bedrag aan de woningstichting toegezegd. De raadsleden hebben eveneens toegezegd dat in het bestemmingsplan van Rauwer- derhem rekening zal worden gehouden met de bouw van een verkoophal met bergruimte en kantoor bij Bocreana B.V. aan de Sneker Trekweg. De handel van deze caravanzaak staat voor een groot deel op het erf. Bocreana heeft verlet van een overdekt onderkomen. De bijzondere kleuterschool van Rauwerd zal een ekstra krediet krijgen voor de Door materiaalpech enerzijds, maar voora door het ondanks de harde wind hoge tempo anderzijds waren er in het begin al veel afvallers te noteren. Wanneer iemand Het niet grote aantal toeschouwers zag in de beginfase van het peloton was afge- halverwege de strijd pas goed ontbranden, sprong langzaam maar zeker uit te breiden fladderd kon hij het wel vergeten om daar Diverse vluchtpogingen werden onderno- tot een kleine minuut met nog vijf ronden te men en dat had vooreerst voor een zestal rijden. Het was trouwens opzienbarend dat sukses. Het was Jans Vlot. Jaap Vos. Jan Jan Vlot, de 32-jarige bouwopzichter uit De Welles, Albert Jansen, Tymen Zijlstra en Wieger Vlot gelukt om een kleine voor sprong te nemen. Een ronde later voegden sleutelbeen, en hij was Bennie Groen, Sybolt Greidanus. Catrinus Haisma, Wieger Vlot en Dominicus Lolle- ma zich bij dit zestal. Toch zou deze groep niet bijeen blijven. De diverse ingelaste premiesprints deden de kopgroep tot wind in moest worden genomen. Enfin, hij tweemaal toe uitelkaar slaan. verdiende dan ook terecht de leidersprijs - -.WW'. duur uit Utrecht. Alhoewel er gisteravond een flinke harde wind stond, was op het water van het Grootzand geen golfje te bekennen. Of... toch wel. Vanaf kwart over zeven werden er golfen veroorzaakt door de Kayak-wed- strijd, die daar was georganiseerd door Stichting Sneek Promotion. De ongeveer veertig deelnemers moesten een parkoers afleggen van tachtig meter. Dit ging hen niet glad af. Herhaaldelijk botste een twee- Drie skütsjewedstrijden zitten er nu op. Het behoorden er eigenlijk vier te zijn, maar helaas kon de strijd van gisteren bij Terhome vanwege de stormachtige wind geen doorgang vinden. Uitschieters naar windkracht acht waren er te verwachten, en dat was juist iets teveel van het goede. Geen skütsjemiddag dus op het Sneeker- meer en dat was jammer voor de belang stellenden die zich de moeite hadden ge troost naar het meer af te reizen. Realiteit is nu echter dat good-old Jan van Akker op een schitterende eerste plaats in het alge meen klassement staat. En wie had dat gedacht! Na zijn derde plaats zaterdag in Grouw en na wederom op nummer drie te zijn geëindigd in De Veenhoop. won de Snekers dinsdag na een spannende laatste route op de wateren bij Eernewoude. Glo rieus voert de man Ut Snits nu het klasse ment aan, vóór Lammert Zwaga van Lang weer. Joop Mink en de eveneens sterk- zeilende Keimpe van der Meulen van Woudsend. Vooral de nummer twee moest het maandag op De Veenhoop ontgelden. Siete Meeter won daar glansrijk maar werd er door Lammert uitgeprotesteerd en kreeg veertien strafpunten aan z'n Bolswarder broek, evenals Albert van Akker. De oorlog werd door de Meeters verklaard maar daarvan viel in Eernewoude niets te mer ken. Daar was het weinig spannend maar - dat geeft allemaal niks. De terug in het ..peloton teruggekeerde Jan tan Snits gaat aan de kop. ..Litte se no mar komme! waren zijn woorden. Op de foto van studio Ger Dijs de man met de Waterpoort in het zeil bezig in Eernewoude. ..Het is vervelend, dat veel mensen met hun boot de zeeën, maar ook de Wadden of het Ijsselmeer opgaan zonder dat zij zich daar goed op voorbereid hebben. Ze hebben geen goed kompas en geen goede reddingsmiddelen meegenomen. De Koninklijke Marine staat voor dit soort mensen dag en nacht klaar met schepen, vleigtuigen en helikopters om ze in noodgevallen te kunnen helpenDit zij de Marine Voorlichtings- officier A. M. de Vries tijdens de opening gistermiddag van een tentoonstelling in het Amicitia Theater. Deze ekspositie. die jaarlijks door Sneek Promotion georganiseerd wordt, staat dit keer in het teken van de marine en de watersport. **<*«.- - - - een voorsprong van tien tot vijftien sekon- den op het hen achtervolgende pelotonne- samenwerking met wielervereniging Olympia Heerenveen. Er verschenen ruim vijftig tje van nog zo’n vijftien koereurs. Bij een renners aan de start van het lastige parkoers, dat een lengte had van twee kilometer, volgende premiesprint die tien ronden voor Veertig maal moest het parkoers worden afgelegd waardoor de renners in totaal tachtig het eind plaatsvond konden beide laatstge- kilometer onder de wielen zouden krijgen. noemden geen aansluiting meer vinden. waardoor zij terugvielen in het pelotonne- een vijftal ronden later al weer uitgedund tje. was tot 21 koereurs. Het is een ongebruikelijk beeld dat een raadsvergadering in juli door de hele vroedschap wordt bijgewoond. Maar in Rauwerderhem was dit dinsdagavond wel het geval. Er waren raadsleden teruggekomen met vakantie omdat het weer zo slecht was en toch in de gemeente waren, werd ook de raadsvergadering maar bijgewoond. Echt hete hangijzers stonden er wel niet op het programma, maar een avondje raad Rauwerderhem is over het - -■■■. M W

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1