Hoorzitting in persoonlijke sfeer getrokken Nieuwe eigenaar van jachthaven in Sloten moet garantie geven SNEKERWSiSB Officieel Orgaan en van Tenminste één jaar werk voor werknemers IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL w R wij (vervolg zie pagina 7) (vervolg zie pagina 5) 1 Dader van steekpartij meldt zich vrijwillig bij politie SKÜTSJESILEN ELAHUIZEN AFGELAST Persoonlijk Dit blad Verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. Geen zekerheid I I I I I I I I I I I I I Parregaaster (71) ernstig gewond bij ongeluk in Sneek en de In de kleine twee jaar, dat in Gaastmeer bekend is dat er plannen bestaan een watersportcentrum te stichten in het dorpje, zijn de belanghebben den en de opposanten geen stap dichter bij elkaar gekomen. Eerder het tegenovergestelde. Dit bleek tijdens de openbare hoorzitting van de Arobkommissie Wymbritseradeel. waar twee bezwaarden donderdag avond hun kritiek op het watersportcentrum mondeling konden uitleg gen. Hoewel deze hoorzitting bedoeld was om meer duidelijkheid in de bezwaren te verkrijgen, dreigde het een en ander uit de hand te lopen. De voorzitter van de kommissie, raadslid A. Tiemersma, moest verscheidene malen de aanwezigen tot de orde roepen met opmerkingen als: „Daar heeft de Arobkommissie niets mee te maken. Dat is voor rechters ert advokaten”. Scherpe, soms zelfs bijtende, opmerkingen over en weer toonden dat de verschillende opvattingen over het te bouwen water- sportcentrum van de heer A. J. Welling in de persoonlijke sfeer getrokken zijn. Een verhitte'diskussie die de raad van Sloten heeft gehad over de huur van het jachthavenkompleks „de Lemsterpoort” is nog niet uitgemond in een definitief besluit. De raadsledetf zijn niet zonder meer akkoord gegaan met ’t voorstel van burgemeester en wethouders om de jachthaven te verhuren aan de heer T. B. Polak uit Peize. De heer Polak is voornemens de jachtwerf van de heer P. Sprik over te nemen. Hij wil dit echter kopen als ook het huurkontrakt van de haven op zijn naam komt te zijn. De raadsleden K. de Groot, mevrouw C.D.F. Tjalma-Geurs (FNP), J. Bouwsma (PvdA) en mevrouw A. Swart-Spoelstra wilden hier wel aan, maar dan moest als voorwaarde bij het besluit dat er één jaar werk- garantie is voor de mensen die thans zowel in de haven als op de werf werkzaam zijn. Als de heer Polak dit niet kan garanderen dan is het huurkontrakt ten einde, zo werd gesteld. Te groots Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Z O» SNEEKER NIEUWSBLAD ruzies A. TIEMERSMA (Vz. Arobkommissie) dat is voor rechters en advokaten - Watersportcentrum Gaastmeer inzet van hooglopende schut Deze laatste kon echter geen offi ciële machtiging tonen, zodat uiteindelijk twee bezwaarden gehoord werden. gehaald zal worden en ook door deze werkzaamheden de fundamenten van haar woning aangetast zouden worden. Voor het dorp zelf vermoedde zij, dat het water- sportcentrum een te grote druk zou uit oefenen op de aanwezige mogelijkheden. „Dit hoekje van Friesland heeft al genoeg rekreatie. Je kunt je al haast niet meer wenden of keren”. Ook de heer Wildschut die alleen op persoonlijk titel mocht spreken, voerde de vermeende achteruitgang van het dorp aan. „Het leefklimaat gaat gaan deweg in Gaastmeer achteruit We zit ten vol in Gaastmeer. Gezien de situatie moet dit plan toch gewijzigd worden”. Volgens de heer Wildschut zit er geen enkel voordeel in dit plan voor de inwoners van Gaastmeer. „Er is werk gedaan voor hem”, merkte de bezwaar de op terwijl hij naar de aanwezige heer De heer Polak kan de haven bij de werf van „de Lemsterpoort" van de gemeente huren, als hij één jaar werk garandeert voor de zes mensen die momenteel voor het bedrijf werken. Foto Studio Ger Dijs. De heer Wildschut wilde echter, zo zei hij, duidelijk maken dat het „niet tegen de Welling wees, „en dat is nog niet eens vereffend. Dan hoeven we niet eens verder meer te praten”. De 22-jarige Sneker K. de B. heeft zich vrijwillig gemeld als de dader van de steekpartij vorig weekend in de Korte Pijpsteeg waarbij Willem Graafsma ge wond raakte. B. had vernomen dat de politie naar hem zocht. Kort voor de raadsvergadering had de vroedschap nog een gesprek gehad met de heer Polak en daar was ook het rapport ter sprake gekomen. Enkele raadsleden waren uiterst ontevreden over het onderhoud. De heer Polak zou alleen maar voor hem gunstige citaten uit het rapport hebben geciteerd. „Wat zijn de ongunstige?”, zo vroeg de heer De Groot (FNP). Burgemeester F. Faber moest toegeven dat b en w het rapport niet hadden gelezen, maar hij tekende hierbij aan dat van het Instituut was gezegd dat het een zeer gunstig rapport betreft. MAANDAG 21 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 57 Hoewel het dus de bedoeling was op deze hoorzitting alleen nuchtere bezwaren aan te voeren, werd al vlug het gesprek in de persoonlijke sfeer getrokken, Snijdende opmerkingen vlogen weldra door de Wymbritseradeels raadzaal, die overigens slechts gevuld was met enkele belangstel lenden. Hoewel voorzitter Tiemersma herhaalde malen trachtte de partijen tot de orde te roepen, wist hij toch niet te voor komen, dat flinke sneren gegeven werden. Maar daarmee was de heer De Groot (FNP) niet overtuigd. „Op voorhand heb ik niet zoveel vertrouwen in deze man. Maar het is een indruk. We weten nog niet precies wat de heer Polak wil”. Volgens dit raadslid kan de heer Polak in ieder geval niet garanderen dat het personeel voor een jaar werk houdt. En op deze basis wilde hij geen „ja” tegen het voorstel zeggen. „We hebben geen zekerheid”. De heer Polak daarintegen wil met het huidige personeel trachten te komen tot een gezonde eksploitatie van de werf en ziet de haven daarbij als onmisbaar. Hij wordt daarin gesteund door het Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (Cimk-rapport), dat het recht geeft op een rijksbijdrage voor de werf, met als voor waarde dat hij ook huurder van de haven is. Het skütsjesilen, dat voor vandaag ge pland was in Elahuizen, is afgelast. Op nieuw moest als gevolg van de weersom standigheden dit typisch Friese evenement het ontgelden. Morgen moet, als de weer goden het toestaan, gestart worden in Woudsend. Om duidelijkheid te krijgen even de ge schiedenis van deze zaak. Ten aanzien van jachthavenkompleks „de Lemsterpoort” heeft de gemeente een huurovereenkomst gesloten met de heer Sprik. De overeen komst loopt over een periode van vijf jaar. Het bedrijf zit echter in grote zorgen. Indien de voorgenomen transaktie met de heer Polak geen doorgang kan vinden ziet de heer Sprik zich genoodzaakt ’t personeels bestand van de jachtwerf terug te brengen tot één werknemer, terwijl hij zelf als havenmeester zal gaan funktioneren. I verleende het kollege van burgemeester en wethouders van A.J. Welling in Gaastmeer de bouwvergun ning voor het oprichten van een water- sportcentrum met logeer- en horeka-ak- kommodatie aan de Munkedyk. Tegen deze plannen zijn daarop drie bezwaar- Mevrouw Loeber, die naast het te bouwen centrum haar tweede huisje heeft en uit Amsterdam komt, merkte op dat zij „al twintig jaar in Gaastmeer komt als vakan- tiegangster in de weekeinden, maar ook in de vakanties. Ik heb er zelfs een tijdje ge woond", ondersteunde zij haar „recht” van bezwaar. „Ik heb begrepen, dat hier een groot centrum komt met logeergelegen heid, een jachthaven en een sportgelegen- heid. Ik vrees, dat daardoor meer hardrij- dend verkeer in het dorp komt”. Tevens voer- jde zij als bezwaar aan, dat met de aanleg van een jachthaven het aanwezige groen weg- Bij een verkeersongeval op de kruising van de Lemmerweg met de Stadsrondweg in Sneek is vrijdagmorgen de 71-jarige H.B. uit Parrega ernstig gewond geraakt. Om streeks kwart over tien kwam de man door een voorrangsfout met zijn Mercedes op de kruising in botsing met een vrachtwagen. De auto schoot na de botsing over de parallelweg en kwam in een sloot tussen de parallelweg en het voetbalterrein tot stil stand. B. raakte door de klap enigszins bekneld. De rampenwagen moest eraan te pas komen om hem uit de benarde positie te kunnen bevrijden. Naar later bleek had de man, die alleen in de auto zat, ernstig hoofdletsel opgelopen. B. werd naar het Sint Antoniusziekenhuis vervoerd waar het hem nu weer aardig goed gaat. B. reed op de Lemmerweg richting kruising stads rondweg en moest daarbij verkeerslichten passeren; deze waren vanwege een defekt echter buiten werking gesteld. B. had voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de rondweg, dus ook uit de richting Heerenveen naderende vrachtwagen die bestuurd werd door de 32-jarige A. van Braam uit Kloosterhaar. De man reed met een snelheid van vijfenzeventig kilometer per uur. Op de weg is een maksimum snelheid van tachtig kilometer toegestaan. Maar een aanrijding was niet meer te voorkomen. Albert van Akker kon donderdag avond in Langweer z’n lol niet op. Na de voetballerij de traditionele feestavond en zoals het hoort op zo’n feestelijke bijeenkomst werd er een loterij gehouden. Wat doe je uit goed fatsoen; je koopt een paar loten. Zo ook de schipper van De Nieuwe Zorg. De festiviteiten wa ren in volle gang toen deze werden onderbroken voor de uitslag van die loterij. Met een half oor luis terde de man uit Leeuwarden naar de nummers die goed waren voor een prijs maar ineens schrok hij op. Hij had letterlijk en figuurlijk prijs. En wat voor een prijs! Albert werd namelijk het krijgen van een surfkursusf..) rijker. Hij was er dui delijk mee in zijn schik. „Ik surf en de rest vormt er een armade om heen”, lachte hij. Hij was dus dui delijk blij met dit lot uit de loterij! De heer Bouwsma (PvdA) kon veel van wat de heer De Groot had gezegd onderschrij ven. Maar hij plaatste nog een groot vraag teken bij de bedoelingen van de heer Polak. „Wat wil Polak van deze werf? We hebben veel vragen, maar het is steeds maar weer: dat weten we niet”, aldus de heer Bouwsma die het vreemd vond dat iemand zomaar een bedrijf overneemt terwijl hij het per soneel helemaal niet kent De heer J.Th. de Vreeze (CDA) vond de PvdA-er „nogal negatief’. Hij vond het respektabel dat de heer Polak het aandurft om in deze tijd een bedrijf over te nemen. De voorzitter voelde het net zo. Hij vond ook dat handhaving van de werkgelegen heid erg zwaar moest meewegen in het uiteindelijke besluit. „De werkgelegenheid moet bewaard blijven”, aldus de heer Faber Beide bezwaarden, de heer Wildschut en mevrouw Loeber, hadden als overeenkom stig bezwaar, dat het te bouwen water- sportcentrum te groots zou zijn. Beiden verwachtten een aantasting van het rustige, kleinschalige dorpsbeeld. Als gevolg van het centrum zouden er stankoverlast door de geplande benzinepomp, geluidshinder door het vermeerderde verkeer en last van „het soort gasten" komen. De gemeentepolitie van Sneek heeft de daders te pakken die vorig weekend een inbraak pleegden in het assurantiekantoor van de heer O. Zijlstra aan de Stations straat Op verzoek van de Heilige Her mandad van Sneek hield de politie van Assen de 34-jarige A. van B. uit Deventer en de 43-jarige E. N. uit Venlo aan. De daders werden naar Sneek vervoerd en daar ver hoord. Enkele maanden geleden, op 6 mei 1980, deelse vroedschap. Naast voorzitter A. Tie- i mersma, hadden in deze kommissie verder Wymbritseradeel de heer nog zitting mevrouw H. Zondervan-Rijp- kema en de heer P. de Vries. Voor deze hoorzitting hadden zich drie bezwaarden gemeld, namelijk mevrouw M. M. Loeber, de buurvrouw van het toekomstige water- sportcentrum, de heer J. Wildschut uit schriften ingediend, die donderdagavond Idsega en de FNP-Wymbritseradeel met mondeling uitgelegd konden worden door als vertegenwoordiger de heer J. Wild- de drie bezwaarden. Deze uitleg geschied de voor de Arobkommissie, die bestond uit drie raadsleden van de Wymbritsera- 7 1 V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1