Spanning aan top klassement na twee keer Lemmer groot En weer was Siete op Ijsselmeer triomfantelij’k heer en Mee(s)ter «o Nieuwe Sneker kermisattraktie ...Ml A ■MHF 'I MSHEEKER NIEUWSBLAD m™*? sb mi «bo Pagina 2 Voor duizend gulden uit personenauto ontvreemd Berghok van kleuterschool Doornroosje uitgebrand Drie mannen betrapt bij stelen van roestvrijstaal „Gestolen auto” leverde nog twee bekentenissen van diefstal (portemonnaies) op Ontknoping Op de nek Grote kans Op het spel En weer werd dat rondje-voor-het-publiek door Siete Meeter op de donderdagwedstrijd van Lemmer weggegeven. Want wéér was de oerslimme Bolswarder schipper erin geslaagd de skütsjestrijd op de wa teren van het Ijsselmeer te winnen. Maar deze tweede triomf moet Siete nog meer voldoening hebben gegeven dan de dag ervoor, toen hij van het begin af aan de leiding had. Donderdag was het een „echte” triomf; in de verre achterhoede startten om daarna na schitterende duels iedereen de loef af te steken. En om het feest kompleet te maken: die zwakke start was voor het overgrote deel te wijten en leek ingekalkuleerd, aan het appeltje dat Siete nog steeds met Lammert Zwaga te schillen had vanwege De Veenhoop. Bolsward dreef Langweer helemaal naar de verkeerde kant en zodoende moest Lammert met een twaalfde plaats genoegen nemen. De opgelopen schade kon, slechts tendele worden hersteld. Zwaga c.s. werd tenslotte zevende. Bijelkadr I I I kJW 1 ■o* -• i verder op te bouwen, Rienk liet het in de Friese Hoek wat afweten en werd daarna door de op de loer liggende konkurrenten bekwaam afgeloefd. negen kwam de Drachtster tenslotte als elfde terecht vóór nog stadgenoot Chris Brouwer. Bam! De aanvaring tussen het Woudsender skütsje en It Doarp Grou in beeld gebracht. Beide heren schippers zouden dientenge volge hun protestvaandel het want in wer ken, Joop zou tenslotte dit protest winnen tot grote woede van Keimpe van der Meulen In een nachtelijk uur van donderdag op vrijdag zijn drie mannen aangehouden op het terrein van de roestvrijstaalfabriek N.N.R.I. op het industrieeiland in Sneek. Het drietal de 44-jarige H. de W., de 20- jarige F.L en de evenoude M.H., allen uit Sneek, waren het terrein opgegaan om roestvrijstaal op te halen. In de nabijheid van de fabriek was een auto met grote aanhangwagen geparkeerd. Vermoedelijk zal hier het spul in hebben gemoeten. Nadat de mannen de nacht in het politie bureau hadden doorgebracht legden ze een bekentenis af. In de achterhoede hadden Hidzer Meeter en Piet de Vreeze ontzettend veel moeite deze ton naar behoren te ronden. Op het ene momenfleek de ton bezeilbaar, dan moest er weer een slag worden gemaakt De twee verloren vreselijk veel op nummer twaalf D’ Halve Maen, die z’n tjalk moest wapenen tegen de aanvallen van Albert van Akker. Want inmiddels was de tonne bij de haven gerond en ging men op naar de derde route. De Pan sloeg direkt na de boei het roer om en ging hoog op, richting Teakesyl. Zwaga echter ging langs de wal en zocht (en vond) zijn heil aldaar. De Zwaan drong aan en kreeg zijn zin: Sneek werd gepasseerd. Ook schitterend uit deze hoek van het Ijssel meer kwam Tjitte Brouwer, die Lemmer en Stavoren voorbij stevende. Het aanhouden van de 18-jarige M.A. en een 15-jarige jongen, afkomstig uit Am sterdam en Harlingen, heeft voor de politie nog meer vruchten afgeworpen. De jon gens waren in een te Amsterdam gestolen personenauto aangetroffenjn Sneek. Uit een nader onderzoek bleek dat de 15-jarige jongen zich aan diefstal van een porte- monnaie met honderdvijftig gulden uit het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek had schuldig gemaakt, terwijl hij nog een dief stal van een portemonnaie met vijfenvijftig gulden bekende. De beurs was gestolen van een personeelslid van Jamin in Sneek. De jongen is na bekentenis naar zijn ouders ir» Harlingen gebracht. Zijn vriend is voor nader verhoor van de diefstal van de personenauto overgebracht naar de ge meentepolitie van Amsterdam. Maar ook Keimpe vond het protest terdege van belang. „Ik stien in myn rjocht”, meld de hij en was niet van plan het verlies één- twee-drie te aksepteren. Opgelucht haalde de Woudsender - die in de race als zevende was geëindigd - na een uur wél adem, toen nog steeds Sietse Hobma, weer prima zesde, niet verschenen was. Want ook de thuisspeler meldde tegen Keimpe van der Meulen een protest te hebben, ook een soort twee ,scheepslengten-kwestie. „Ast achter mij bliefst, protesteer ik niet”, schreeuwde de man uit Lemmer, en Keim pe had dit „geluk” dat dat inderdaad ook gebeurde. meer stof tot praten. Zoals reeds eerder vermeld begon het al meteen na de start, die Lodewijk Meeter en Rienk Zwaga in de voorste rijen deden belanden. Siete Meeter leek zich maar op één ding te konsen- treren: de Langweerder tjalk van Lammert Zwaga. Daarachter kwam Sietse Hobma ondertus sen in grote moeilijkheden. De man op zijn thuiswater dwaalde wat naar de wal af, maar bleef binnen de boeien op weg naar Teakesyl. Plots was daar een gele rubber boot, met daarin vader en twee kinderen. De opblaasboot was bevestigd aan de boei ter attentie van de wedstrijdbaan, en was in de zeilroute afgedreven. Hobma rea geerde allert, stuurde naar stuurboord, en voorkwam een ongeluk. Een gat tussen Siete en mummer één Lodewijk was er intussen niet meer. Siete zat zijn broer danig dwars maar de Huizumer hield doortocht tot de ha- venboei vooralsnog goed versperd. Maar nu zou het er dan om gaan spannen, daar was eenieder zeker van. Woudsend was uit de top verdwenen en eindigde, nog zonder de protesten, als zevende. Albert van Akker klom wat op en En toen moest zo langzamerhand de ont knoping gaan volgen. Er viel nog niets van te zeggen, maar dat Siete Meeter hoge ogen zou gaan gooien lag in de lijn der ver wachtingen. In de voorlaatste route zette Bolsward’s schipper de eindspurt in en kwakte Grouw en Woudsend opzij. Heeren veen wachtte eerst af, en profiteerde toen vervolgens met Siete mee. Joop Mink en Keimpe van der Meulen moesten het name lijk ook tegen Tjitte afleggen. De verwachtingen omtrent de fok van Joure bleken toen reeds teveel gespannen. Zoals gebruikelijk zeilde Piet de Vreeze rond stek nummer dertien, Albert van Akker had de Jouster gepasseerd. Ook het „ge heime wapen” (lees elders - red.) van Gerechtigheid geschiedde, want gelukkig voor de Lemsters werden er geen plaatsen mee verspeeld. Er zat namelijk nog een leuk gaatje tussen hem en Rienk Zwaga, dus wat dat betreft liep het goed af. Siete klapte zijn tjalk ineens omhoog ter wijl Lodewijk de wal opzocht. De man zonder herkenningsteken in het grootzeil - de „witte” was namelijk uitverkoren - ging dus richting publiek maar moest daar toezien hoe Siete hoogop het duel aandurf de en risiko’s wilde nemen. De Meeter uit Bolsward bewees zijn pure klasse door als eerste de (beslissende) boei bij het gemaal te ronden. sterk op en lag nu vierde en wist dat zijn „slag” pas een route later zou komen, wanneer de kruisrakken richting Teakesyl moesten worden overwonnen. De Süd- J «.VJVIIUV. Iiiuvic van IXIV/lll VVcXL UU CIA .W.eS,th°ek had de goede ni,et wete,n wist de -vaste klanten” van de achterhoede achter zich te houden. Het algemeen klassement ziet er met aftrek van de slechtste wedstrijd als volgt uit: 1. Langweer 19,8; 2. Sneek 24,9; 3. Grouw 26; 4. Huizum 26,9; 5. Südwest- hoek 29; 6. Bolsward 29,8; 7. Lemmer 30; 8. Heerenveen 30; 9. Woudsend 44,9; 10. Eemewoude 59; 11. Drachten 61; 12. Leeu warden 62; 13. Joure 71; Philips 74. Uit een op het Martiniplein geparkeerde personenauto van de 20-jarige H.P.M. uit St. Nicolaasga werd een 2.T MC zender- apparatuur, merk Wipe 5050, een autora- dio-kassetterekorder, merk Audiosonic CSR-2100, een hoed en een stuurhoes ontvreemd, en er worden tien kassette- bandjes vermist. De auto werd vermoede lijk met een sleutel geopend. De schade bedraagt ongeveer duizend gulden. Maar dat zevende plek was echter ook een samenloop van omstandigheden. De Lang weerder Zwaan kon, net als een paar ande ren een plaatsje opschuiven via een protest, dat Keimpe van der Meulen en Joop Mink tegen elkaar hadden ingediend. „Keimpe bofte er ineens tusken", aldus de Grouster schipper. De Woudsender stuurman ont kende dit ten stelligste en beweerde juist het tegendeel. Weer diende het bovenzaal tje van De Wildeman als „krisiscentrum", alwaar de jury ruim twee uur nodig had om tot een uitspraak te komen. Maar de schrik om deze gang van zaken verdween bij de Wymbritser als sneeuw voor de stralende zon in zonnig Lemmer. Ruim na zessen was de jury eruit en oordeelde als volgt Joop Mink blijft vierde, Keimpe van der Meulen verliest het zeven de plak en krijgt veertien niet-aftrekbare strafpunten. Joop dus lachend terug naar’t skip; de topplaats bleef gehandhaafd. Keimpe woest en hoger beroep werd aan- gekondigd. „It binne harlekijnen, ze kinne net oardele”, brieste hij en nokte toen geslagen af, wetende een fikse duikeling in het puntenklassement te hebben gemaakt Siete had dus zijn beslissing geforceerd. Lachend achteromkijkend konstateerde hij dat Lodewijk op afstand was gezet en dolle blijdschap maakte zich nu al van hem meester. Blij als een kind sprong hij be manningslid en raadsman Eeltje Brouwer op de nek om van zijn intense vreugde uiting te geven. „Voor de tweede keer winnend in Lemmer! Ik. Siete Meeter”, moet hij gedacht hebben. Op unieke wijze dreef Siete De Zwaan vlak langs het startschip uit de ideale koers op weg naar de boei bij de Teakedyk die een begin vormde van een driehoeksroute die oorspronkelijk zes maal gevaren moest worden. Later werden dat er echter vijf, zoals trouwens ook staat als maksimum in de reglementen. Maar dat even terzijde. Lammert Zwaga zag zijn kansen op een goeie positie tenietgedaan door rivaal Sie te, die zelf de start blauw-blauw nam, en als zevende de boei rondde, nog vijf plaatsen voor Zwaga van Langweer, die al de achter hoede mensen van „formaat” zelfs voor moest laten gaan, uitgezonderd Eernewou- de die het op het Ijsselmeer finaal liet afweten en niet hoger dan een dertiende plaats kwam. Maar het protest wat Joop en Keimpe tegen elkaar hadden zou dus alles gaan verande ren. Ten gunste van Joop die zich gespaard zag. Gespaard werd ook Lammert Zwaga, die Sneek zag weigeren te profiteren. Ge spaard werd dus niet Keimpe van Wouds end die hierover goed de smoor in had en zelfs z’n „jonkie" kwaad voorbijliep. Het - - v „en van je hela-hola, hou er de moed maar Hattum Hoekstrahad weinig effekt; van jw” wat door de Lemster fanfare ten gehore i. werd gebracht, was dus goed aan hem be steed. De totaaluitslag Lemmer (donderdag) ziet er als volgt uit: 1. Siete Meeter, Bolsward; 2. Lodewijk Meeter, Huizum; 3. Tjitte Brouwer, Heerenveen; 4. Joop Mink, Grouw; 5. Rienk Zwaga, Stavoren; Sietse Hobma, Lemmer; 7. Lammert Zwaga, Langweer; 8. Jan van Akker, Sneek; 9. Albert van Akker, Leeuwarden; 10. Hattum Hoekstra, Drachten; 11. Chris Brouwer, Drachten; 12. Piet de Vreeze, Joure; 13. Hidzer Meeter, Eernewoude; 14. Keimpe van der Meulen, Woudsend. Ineens waren alle ogen gericht op De Sneker Pan. Immers, dit was dé grote, en niet te missen, kans voor open doel. Hier kon de grote en beslissende winst op de Langweerders worden gepakt en Jan van Akker mocht volgens „deskundigen” niet weer zo’n grote - na Woudsend mogelijk heid laten liggen. De Snekers hadden er vantevoren reeds van alles aan gedaan. De grote zeildes- kundige - wat Pelleboer voor het weer is, is hij voor het zeilen - Jacob Gaastra had zelfs met het Sneker zeil bezig geweest, en dus viel er wat te verwachten. In het begin ging Jan dan ook zeker niet beneden nivo. Het laatste voordewindse rakje van de Friese Hoek naar de haven vormde geen enkel probleem, juichend gingen de Bolswarders om negen minuten voor vier door de finishlijn. Siete besloot op gepaste wijze zijn triomf luister bij te zetten. Hij zette koers richting wal waar een kakafonie juichende, toeterende en klappende mensen zijn verdiende deel werd. Na dit showtje was het kijken wat de anderen er van bakten en tevreden konstateerde nummer één dat Lodewijk tweede was geworden. In de Liaukemastraat zijn 2 antennes van personenauto’s vernield. In de Hein Doe- kesstraat gebeurde hetzelfde. Op het par keerterrein aan de Prins Hendrikkade werd een gril van een personenauto ont vreemd. Van de heer J.B. Ketelaar uit Sneek is een palingfuik met metalen hoepels gestolen. De palingfuik was in het water van het spoordok geplaatst Zaterdagmorgen kwam de heer Ketelaar tot de ontdekking dat de fuik was verdwenen. Voor Joop Mink van It Doarp Grou stond er bijzonder veel op het spel. Het Grouster skütje kende tot de tweede maal in Lem mer een prima reeks uitslagen en daardoor had Joop een derde plaats in het algemeen klassement weten te pakken, achter Lang weer en Sneek. Kreeg de skipper echter veertien niet-aftrekbare strafpunten aan zijn overall, was het gebeurd en kon de toppositie vergeten worden. Donderdagmiddag omstreeks zes uur heeft er een klein brandje gewoed in een opslaghokje van kleuterschool „Doorn roosje”, aan de Lemmerweg in Sneek. De materialenbergplaats werd geheel vernield. Door snel ingrijpen van de Sneker brand weer werd voorkomen dat ook de kleuter school vlam vatte. De in het hok opgesla gen speelwerktuigen gingen wel verloren. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door jeugdige personen, die ter plaatse hebben gespeeld. Als vijfde ging Jan op weg naar de feloranje „havanna” in de Fries Hoek en voelde toen de hete adem van Tjitte Brouwer en Siete Meeter in de Sneker nek. Weldra ging het mis en moest er rond de tonne bij de werk- havén terreinen worden prijsgegeven. Bij het ingaan van de tweede route leek niets een grote triomf van Lodewijk Meeter in de weg te staan. Trots voerde de Huzu- mer het veld aan, met achter hem de beide rivalen Grouw en Woudsend, die toen Meer reeds de rode afreageerlappen in het want Maar er was op de tweede middag Lemmer hadden. Siete Meeter kwam als vanouds Op de komende Sneekweekkermis zal een nieuwe uit Amerika afkomstige attraktie verschijnen onder de naam „Astroliner”. De makers van dit projekt verzekeren een honderd procent perfekt nagebootste ruimteraket. Als het goed is moet je de werkelijkheid van een ruimte „schietstoel" ondervinden en de gehele fantasie van een „sterrenoorlog". In de raket bevindt zich een komfortabele pullman-zetel en terwijl je de brullende raketmotoren hoort is op een groot scherm te zien hoe je de ruimte in wordt gescho ten. Komt er een vliegend voorwerp op het toestel af dan geen paniek, want de raket duikt zo naar beneden. De gezagvoerder stuurt de raket met behendige bewegingen om botsingen met meteoren en asteroiden te voorkomen, men ziet, hoort en ondervindt een ruimteavontuur en huivert als de Astroliner zich wendt om vernietiging te voorkomen door botsingen met andere aanvallende ruimteschepen; En na de ruimtevaart slaagt de piloot er in een geslaagde zachte landing te maken. Er kon dus nog van alles gebeuren in De Lemmer, waar in totaal ruim vijfentwintig honderd mensen op de skütsjes afkwamen. De eerste zeven schepen lagen aardig bijel- kaar, daarna kwam op geruime afstand De Sneker Pan met in het kielzog De Zwaan. Lammert had dus weer voor de aansluiting zorggedragen en alras zou zijn vreugde nog meer gestalte gaan krijgen. -Ti Si 71 - >x.:; <7 i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 2