1 skGtssesilen iff Fr - HF» isl s IggggB öj; - <feSNEEKER NIEUWSBLAD 28 iuihmo (vervolg van de voorpagina) 11 Frysk folksliet Foto’s Studio Ger Dijs Wreed FI r. Ml g Gv Pagina 3 Verder bedankte Brinksma iedereen, Traditionele prijsuitreiking in tuin stadhuis weer bere-gezellig der Koningin H. Rijpstra. Hij liet weten dat er omtrent de weg te geven CRM-prijs het één en ander was veranderd. De Commissaris der Koningin richtte zijn woord tot de voorzitter van de Sintrale Kommisje Skütsjesilen, Alex Brinksma. Dit tevens in verband met het vijfendertig jaar bestaan van de SKS maar ook om een ieder dank te zeggen voor de gepleegde moeite. „Ook dank aan de portefeuille van de gedeputeerde staten die over de echte Friese aangelegenheden gaat, en daar hoort het skütsjesilen natuurlijk bij”, volgens H. Rijpstra, die vervolgde met een persoonlijk woord aan winnaar Lammert Zwaga. „Ge feliciteerd, ook vader en moeder. Want je mag dankbaar zijn dat die er nog zijn om getuige te zijn van jouw kampioenschap”. Nadat de „prijsweggeverijen” achter de rug waren, meldde Dicky van der Werf dat er diezelfde avond een grandioos afsluitings- feest in Amicitia op het programma stond. „Ok voor 't vijfendertig jaar bestaan van de kommissie Sneek”, vervolgde hij, „maar we gaan niet vut, voor dat we het Friese volkslied hewwe songen”. Een plaat werd opgezet, de heren gingen in de houding. En dit was een waardige afsluiting van het skütsjesilen 1980. De feestavond eventjes buiten beschouwing gelaten... „maar dan ook iedereen”, en reikte daarna de plaquettes uit voor de schippers en bemanningsleden. „De regels moesten weer even worden bekeken, want Hattum Hoekstra en Albert van Akker hebben een gelijk aantal punten. Hattum is een keer tweede geworden en daarom wordt hij elfde”, aldus de uitleg van de SKS-man. Speciaal richtte Brinksma zijn woord tot Siete Meeter, en wel om het feit van het „ererondje” in Lemmer. „Ik vond het schitterend je dat te zien doen”, aldus Brinksma, „ik waardeer het. en het publiek nog meer. Schitterend Siete!” „Er is gekozen voor een nieuwe opzet”, aldus Wallis-de Vries, „de prijs krijgt een meer persoonlijker karakter. Na advies heb ik besloten de CRM-prijs beschikbaar te stellen aan Roel Bergsma uit Terhome”, die hier uiteraard zeer in zijn nopjes mee was. halen. Ulbe, onmisbaar achter op het dek van de Zwaan neemt tevreden de felicitaties van Jeen Zwaga in ontvangst. In de bomvolle stadhuistuin was het Dicky van der Werf die de „vergadering voor geopend mocht verklaren. De Sneker ge bruikte dit onder andere om CRM-staats secretaris Wallis-de Vries te wijzen op de situatie omtrent de Roekoepólle. In de tuin van het stadhuis ging het er allemaal gemoedelijk aan toe. Lodewijk Meeter bijvoorbeeld weet het klaar te spe len Wallis-de Vries uit zijn stoel te krijgen om hem de hand te schudden. Dicky van der Werf ziet lachend toe. Op de achtergrond „de Milord", het orgel dat voor de vrolijke noot zorgde vrijdagavond. Ook blij maakte de staatssekretaris de kommissie Drachten/De Veenhoop. Die kommissie werd namelijk verblijd met het bedrag van vierduizend gulden (ook deel uitmakend van de prijs), omdat „die kom missie het meeste heeft gedaan aan alle andere facetten die bij een skütsjewedstrijd om de hoek komen kijken", aldus Wallis-de Vries die hierna verklaarde te hopen vol gend jaar „ijs en weder dienende - en daar bedoel ik dus de politiek mee - terug te komen". De grand old-master is gelukkig. Na drie jaar schipper te zijn geweest, kon Ulbe's zoon Lammert de kampioenstitel binnen De afsluiting van het skütsjeseizoen 1980. In de tuin van het Sneker stadhuis poseren de dertien schippers, Lodewijk Meeter ont breekt, achter de door Lammert in de wacht gesleepte kampioenswimpel van de SKS. Sietse Hobnia is het stralende middelpunt, de Lemster schipper is dus duidelijk te vreden met het door hem behaalde plaatsje. „We moeten eens een ander woord voor Olympisch verzinnen”, begon Alex Brink sma zijn verhaal. „We hebben zandlopers, driehoeksbanen, en ook Olympische ba nen, maar dat woord krijgt vooral deze zomer een ekstra wrede bijsmaak. In Mos kou zijn de kinderen voor de sport uit hun stad weggevoerd naar „vakantieoorden”. De kinderen mogen daar niet kennis ma ken met de sport, en dat is bijzonder triest”, aldus Brinksma. De prijs voor de grootste sprong in het klassement, de Speerstra-prijs ging naar kampioen Lammert Zwaga. Verleden jaar achtste, nu eerste en dat betekende de Speerstra-prijs. En naast de kampioens wimpel, het zilveren skütsje, het zilveren anker kon het voor de Langweerder niet op. „En nou hast ek noch een nij skip, L6m- mert”, vervolgde Alex Brinksma, „wat wil een man nou nog meer?” De Hollebeker was voor de Lemster schip per Sietse Hobma. Geen protest door de nestor ingediend, maar dat hadden er meer niet. Toen golden de oudste rechten, en kwam de prijs terecht bij Hobma. De drie op 't schavot. Met de lauwerkrans Lammert Zwaga. Links de schipper van de Sneker Pan, Jan van Akker die prima tweede werd. Joop Mink werd nummertje drie, dus is er ook voor hem een plaats op het erepodium beschikbaar. "1 J L 5

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 3