SKÜTS3ESILEN Sneker Pan-schipper Jan van Akker met tweede plaats uiterst tevreden ■biii „ZE WETEN DAT IK ER WEER BEN” Sneker Pan met ééntiende punt voorsprong op Grouw goede tweede IIBil 3^-4 SHIS Sfe SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 28 lull 1980 S- Pagina 4 PW™ Foto s Studio Ger Dijs Om drieëntwintig over vier vrijdagmiddag, Maar een spannender apotheose had deze skütsjereeks zeker verdiend. Gebeurd Indringstart Klad erin <$7\ZEE^ Ook voor schoolkleding Niet bang Um drieëntwintig over vier vrijdagmiddag, was het gebeurd met de skütsjesilery. Als laatste kwam toen Hattum Hoekstra binnen, maar er zullen maar weinigen zijn die zich dat zullen herinneren. Want de beslissing omtrent de te verdelen prijzen was toen allang gevallen. Eigenlijk was de beslissing over de eerste plaats in het algemeen klassement al na één route gevallen. De Sneker Pan moest vrijdag op een zonnig Sneekermeer beslist eerste worden om alsnog Lammert Zwaga van zijn voorlopige troon te kunnen stoten. En even, heel even, leek het lytse wonder te zullen geschieden. De Panne zat goed voorin, terwijl De Zwaan van Langweer een miserabele start kende, een indringstart maakte en terug moest. Heel kort wakkerde de hoop, een Sneker triomf, in ieders harten op, maar wat velen wensten gebeurde niet. Na een weinig boeiende strijd slaagde Tjitte Brouwer erin nummer één op de meer te worden, Jan van Akker werd vierde. Twee plaatsen voor konkurrent Lammert, die zonder enig risiko voer en zich al zeker van zijn zege wist. Aanvaring au. Piet de Vreeze was vrijdag op de meer de grote pechvogel. Eindelijk ging de wens van de Jouster in vervulling: hij voer mee in de voorste gelederen. Door averij moest De Vlecke echter noodgedwongen de kant op zoeken; de Lemster tjalk ramde de fok plus toebehoren van de Jousters stuk. Teneerge- slagen bekijkt de bebaarde schipper de schade. Volop aktie op de Bolsward van Siete Meeter tijdens de slotrace op het Sneeker meer. 25,8 28,9 29,0 30,9 31.9 32,0 36,8 38,0 53,9 67 73 73 83 84 Maar zoals gezegd, veel veranderen zou er Maar terugdenken is er altijd bij, ook bij Jan en zijn vrouw Gais. Overpeinzend: „Je kommeer weer tusken, en draaiegoed. In de top van het klassement hewwe ze mar om je te denken. In Grouw derde en ook de tweede wedstrijd op De Veenhoop een eender resul taat. Wedstrijd nummer drie bracht me de winst, en stiekum denke je dan terug aan '73. De winst van Jan in Eernewoude bracht dus de beslissing teweeg, de toen behaalde 0,9 punten waren beslissend. Maar ook om een andere reden mocht Jan zeer gelukkig De totaaluitslag Sneek was: 1. Tjitte Brouwer. Heerenveen; 2. Sietse Hobma. Lemmer; 3. Joop Mink, Grouw; 4. Jan van Akker, Sneek; 5. Lodewiik Meeter, Hui- zum; 6. Lammert Zwaga, Langweer, 7. Siete Meeter, Bolsward; 8. Hidzer Meeter, Eer newoude; 9. Keimpe van der Meulen, Woudsend; 10. Chris Brouwer, Drachten; 11. Albert van Akker, Leeuwarden; 12. Hattum Hoekstra, Drachten; 13. Piet de Vreeze, Joure; 14. Rienk Zwaga, Stavoren. Het algemeen en eindklassement ziet er nu als volgt uit: 1. Langweer 2. Sneek 3. Grouw 4. Heerenveen 5. Huizum 6. Lemmer 7. Bolsward 8. Stavoren 9. Woudsend 10. Eernewoude 11. Leeuwarden 12. Drachten (Hoekstra) 13. Joure 14. Drachten (Brouwer) Ondertussen was ook Rienk Zwaga uit de race. En dit door de rooie lap die Siete Meeter op het Bolswarder skütsje om- hooghees. Rienk voer niet op de tonne naar de starttoren, ging uit de koers en werd zodoende door Siete uit de koers geprotes teerd, waarna Rienk wijzelijk de wal kon opzoeken, na als zesde te zijn gestart. Dat was op dat moment niet slecht. Maar de schipperstrui - die door de kommissie Sneek beschikbaar was gesteld voor die gene die de beste start kende - leek toch terecht te komen bij Tjitte Brouwer. Deze kleine man uit ’t Fean ging als eerste op weg naar het Heeregat en zag verder niet wat er achter zich gebeurde. Maar de tweede week kwam de klad er een beetje ia Jan wijt dit zelf aan de verandering van het weer de eerste week kwam de regen met bakken tege lijk naar beneden, de tweede week werd verzeild onder een stralende zoa „En de sylen waren nog wied”, aldus Jaa „en dat het ons nekt De stand verdween uit het zeil en ik had er minne wedstrieden tussen”. zijn met dit uiteraard toch zeer verdienste lijke tweede plek. Nadat de tjalken nauwe lijks aan de echte strijd waren begonnen, kreeg de Sneker een protest aan zijn broek vaa.. Piet de Vreeze van Joure! Zat de Sneker dan zover achteraan?, zullen velen nu denkea Nee, Piet met de Jouster tjalk zat in de kopgroep! Een ongekende weelde voor de mannea maar hoe triest zou hun lot wordea Veel gereken dus, en één van de weinigen die zich hiermee niet wilde bezighouden Zodoende leek er nog veel mogelijk. Maar Tjitte liet er op het Sneekermeer geen gras over groeien. Niet éénmaal gaf hij het heft uit handen, niet één keer kwam Sietse Hobma vlakbij. Sietse moest trouwens uitkijkea want Joop Mink zat hem op de hielea Joop Mink wilde natuurlijk op deze laatste dag alles nog even uit de „kast” halea De Grouster was in Lemmer aan een protest ontsnapt en bleef derde in het algemeen klassement Sneek stond tweede en Joop zette de jacht in, ondertussen wetende dat Piet de Vreeze tegen de Panne protest had. was Siete Meeter. Na twee pracht van overwinningen in De Lemmer, en wetende dat een topklassering door dat protest van De Veenhoop, er niet meer in zat voer Siete niet echt met het „skuum op ’e bek”. Na de Roekepölle liet Siete zelfs „kameraad” Lammert Zwaga voorbijkomen en de Bolswarder eindigde tenslotte als zevende, tevens de eindklassering van de man die dit jaar toch weer de show en sympathie stal van alle skütsjeliefhebbers. In de achterhoede lagen de drie vaste bekenden al weer spoedig bijelkaar. Zij zullen wel even vreemd hebben geziea toen hen duidelijk werd dat Piet de Vreeze er niet was. Hidzer Meeter van Eernewou de besloot in de sporen van Joure te treden, en werkte zich via Hattum Hoekstra en Keimpe van der Meulen omhoog. Bij de boei bij de starttoren lag Lammert Zwaga ineens tussen drie Meeters in! Hidzer achter de Langweerders, Siete en Lodewijk toen nog voor hem. Zonder noemenswaardig risiko te hebben genomen voeren daarna de Langweerders als zesde over de meet. Het zat erop, de titel 1980 was binnen. Op naar de „Warber", Lammert’s gloednieuwe vrachtschip, waar reeds velen zich hadden verzameld om de kampioen geluk te wensen. Zo ook staats- sekretaris Wallis-De Vries en kommissaris der Koningin mr. H. Rijpstra. Een blije Zwaga nam de lokwinsken opgetogen in ontvangst. En eigenlijk mocht Sneek nog blij zijn met de kontinuering van dit twadde plak in de eindrangschikking. En wel om twee rede nen: Joop Mink van It Doarp Grou legde op een drukbezocht Sneekermeer beslag op tte derde plaats en enig rekenwerk leverde op, dat de Grouster slechts ééntiende punt tekort kwam op de man uit de Water- poortstad! De protesten, de aanvaring en wat verschui vingen in de middenposities was op het Sneekermeer echter het enige aantrekke lijke. Alles bleef aan de leiding zoals het was, Lammert zag dat Jan niet verder dan een vierde - toen Joure de strijd reeds had verlaten - plaats kwam. Terwijl Jan intussen had uitgerekend dat hij, als hij achter Joop zou blijven ééntiende punt zou overhouden voor dat prima tweede plaatsje. Want daar vond van alles plaats. Maar liefst drie tjalken maakten een indring start, en moesten weer om het startschip heen tussen de twee gele boeien door. D’Halve Maen was de eerste, alras gevolgd door Siete Meeter. Maar ook bijna-kam- pioen Lammert Zwaga zat helemaal ver keerd, nam geen enkel risiko, en ging ook terug voor een hernieuwde start, en ging tenslotte pas als twaalfde door de startlijn. Jan van Akker kon toen opgelucht adem halen. Piet de Vreeze had na enig beraad met de Sneker besloten dan toch maar geen protest tegen de Pan in te dienen. „Gjin rotsooi op die leste dei”, aldus de Jouster, die daarna de uitgestoken hand van Jan schudde. En Jan moet inwendig toch zeer tevreden met de plaats vlak achter de kampioen zijn geweest niet meer. De wedstrijd van de wiskunde zou een benaming zijn die het vrijdag niet gek zou hebben gedaan. Profiteren deed Heerenveen, die dan toch nog z’n over winning kreeg en eindelijk met tevreden heid de Friese vlag op het hoogste plekje van de Gerben van Manen kon binden. Tevredenheid dus op de Panne, ondanks alles. Voor Jan is het na hard werken goed rusten, en vervelen doet hij zich de komende tijd dan ook niet. Zijn hobby - het op schaal maken van skütsjes - krijgt nu weer meer aandacht („de dochter wil er graag één hebben") en daarnaast vergt het onderhoud van de tjalk ook nog diverse manuren. En mocht er een momentje komen van verve ling dan zal Jan van Akker gaan terugblik ken op de wedstrijdreeks van dit jaar. „Want al met al is het zeer geslaagd geweest", besluit hij. De komst van „zeilmaster” Jaap Gaastra bracht tenslotte de (juist te late) oplossing. „Die man het er verstand vaa met die kinne jou prate”. Gaastra veranderde de stand van de zeilen dermate gunstig en de laatste wedstrijd bewees dat. Jan werd vierde maar wist dat Piet de Vreeze protest tegen hem had. Maar Jan was niet bang dat tweede plek te verspelen door veertien vermaledijde strafpunten. „Ik ben na afloop naar Piet toegegaan en het met hem uitgepraat We gaven mekaar de vijf en het was klaar”. Heel even geloofde ook Jan vrijdag in een triomf. Hij zag dat Lammert Zwaga terug moest voor de start en zelf zat de Sneker in een knappe positie. „Maar winne was onmogelijk, Tjitte voer best”, vervolgt Van Akker, „maar ik hew mien best deen”. Sneekermeer-zege voor Heerenveen Lammert Zwaga werd kampioen De portie geluk die er toch altijd bij moet zitten, was toen ook niet meer zo om over naar huis te schrijven. „Je makke ongeluk kige slagen”, aldus de Sneker schipper, „en ik hew kansen mist Frappant was telkens als Lammert slecht sylde ik het ook niet best deed. Ik heb niet geprofiteerd. Zwaga zat een paar keer ver in de achterhoede maar helaas heb ik daar niet voldoende gebruik van gemaakt Ergens toch wel zonde”. Voor de wind glijden hier het Zwaantje van de latere kampioen Lammert Zwaga uit Langweer en het skütsje van Drachten (met de halve maan in 't zeil) over het Sneeker meer. Jan van Akker is een tevreden man. Verleden jaar afwezig, maakte de schipper van de Sneker Pan deze zomer een prima come-back. Werd even hartelijk in het skipperswraldsje opgenomen en draaide vooral de eerste week uitstekend. Hoop op een kampioenschap was vooral na de overwinning in Eernewoude aanwezig. Trots voerde de tweeënzestig jarige man uit Sneek een paar dagen het klassement aan, maar kon t tenslotte niet bolwerken. Maar niet getreurd aldus de Pan-schipper. „Ik bin best tevreden met dat twadde plaatsje”, liet hij weten. En staande op het ere-schavot in de tuin van het stadhuis was dat aan zijn stralende gezicht duidelijk te merken! moest ronden. De twee kwamen akelig dicht bijelkaar en Sietse kon ineens geen kant meer uit. Hij kon niet hogerop, aan gezien Lodewijk Meeter zich in de buurt bevond. Een aanvaring was het gevolg. Een frontale botsing zogezegd, met De Vlecke als meest toegetakeld slachtoffer. De fok met al zijn toebehoren sneuvelde na deze manoeuvre van Sietse, die eigenlijk fout was. En dus een protest van Piet de Vreeze kon verwachten. Piet protesteerde echter niet „Ik haw him net oanroppen”, zei de man uit Joure, maar Sietse zei later direkt zijn' ekskuses te hebben gemaakt en gezegd te hebben niet anders te hebben kunnen handelen. En daar bleef het bij, De Vlecke zocht de wal op. Bij de boei in het Heeregat lagen Tjitte Brouwer, toch weer Sietse Hobma, Joop Mink, Piet de Vreeze en Jan van Akker in de beste posities. Ineens verscheen bij Piet de protestdoek in het want omdat Jan volgens hem geen ruimte zou hebben gegeven. Piet zou dus proteste ren en kon een fikse verandering in het klassement teweeg gaan brengea Maar erger zou het gaan worden toen Sietse Hobma op weg was naar de Gossepalen, terwijl Joure de boei in de Sybesloot nog i :S,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 4