KAPPIE EN HET MISTEILAND radio frysltm ROSTlylA1 (Uit Verleden TWEEWIELERS l I „SAIL 1980” BIJ AMRO „WOONRUIMTE” waterpoortstad 1 WSNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 28 juli 1980 Wijkindeling Sneker huisartsen 'r HM Pagina 6 Gevonden voorwerpen TrrrmrrrrrrTTTT Maaike’s Schoonmaakbedrijf Glaswacht Schoorsteenvegen Tapijtreinigen „Geef zakkenrollers geen kans Fietsen - bromfietsen onderdelen - reparaties fietsverzekeringen gratis servicebeurten speciaalzaak in foundation nacht en badkleding Oosterdijk 23 Tel 05150-12335 2 FEUILLETON TnnnnnrïTrïTTTïTïTnrïTDTMTTTTïTïTTirïTTTTTTV» O o r Uitbreiding Ambachtsschool Sneek. I Overleden: Eeuwke Boomsma 73 j renbond waarvan hij adviseur was. De adviseur toe en herinnerde aan het vele. voor 18.00 üre ANP-nijs eigenaarsvlag- dy met bloemen Werd vereerd. Achter- 18.00 üre ANP-nijs o toekomst zijn taak voort te zetten. Met Sneek. Wederverkopers korting. 18.10 üre P.C. te Frentsjer 5 October a.s. de lessen kunnen aanvan gen. Telefoon 05150-15244 Uit het Sneeker Nieuwsblad van 29 juli 1930 en van vrijdag 1 augustus 1930, vijftig jaar geleden dus. Mazelen. Bakhuizen. De mazelen heerschen hier in erge mate. De chris- het Comité hebben zitting de heeren J.Joh. Tromp, voorzitter, G.H. Lampe, Auto-zegening. Naar wij vernemen zal vanwege 1 (Secretatiaat Marktstraat 6 in Sneek) Zondag a.s. te 2% uur in het Sportpark Burgerlijke stand Wymbritseradeel van 21 tot en met 26 Juli 1930. o Moandei, 28 july 1980 18.00 üre ANP-nijs 18.02 üre Waarpraatsje mei Hans de Jong 18.05 üre Fryske aktualiteiten en muzyk 18.10 üre Op ’e Romte Tüsdei, 29 july 1980 12.30 üre ANP-nijs 12.35 üre Waarberjocht fan Hans de Jong fryske aktualiteiten en muzyk, service-rubryk 12.50 üre Gastfrij: maatskiplik besjoen 18.10 üre Bemepraat 18.25 üre Fryske Folksferhalen Verschijnt maandags en donderdags. WIJK 1: C.P. DROS, arts Kanaalstraat 9, tel. 13681 Het gebied tussen Geeuw, Stads- - gracht en Franekervaart (Binnen stad, Bolswarderweg, Stations straat en Ysbrechtum). WIJK 7: J. NAUTA. arts Geeuwkade 22. tel. 12555 Oppenhuizen en Uitwellingerga. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-13596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-15323 Banken: Rabobank 35.95.01.583 en Amrobank 48.21.17.508 te Sneek. Alleen bestemd voor de patiënten van dokter C. Eykman, C. Overdijk, Y. Sorgedrager, W. L. Bogtstra en J. P. van Wayenburg die van 19 juli tot en met 10 augustus afwezig zijn. ADMINISTRATIE: Singel 17. 8601 AG Postbus 11, 8600 AA Sneek Telefoon 05150-14233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.00 u. Na kantooruren telefoon 14234, 14235, 1224' Gironr. 932730 Lemmerweg - Sneek bij de Waterpoort - Tel. 05150-13096 e REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-15169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 05150-15001, 05153-480, 05150-15374 (sport) 05150-20205 ons 25, boterhamworst per ons 15 per twee ons 25. - Steriliseert uw Vruchten en Groen ten i F 75-112. Na een Kalm reisje van twaalf dagen voer de Kraak de haven van Lutje- wier binnen en legde aan. Kappie waar schuwde de politie, dat ze een gevaarlijke zeerover aan boord hadden - en even later werd de knarssetandende piraat wegge voerd. „Zo, van die schurk zijn we af,” sprak Kappie tevreden. „En met die gouden voorwerpen uit zijn schat is onze reis er Woansdei, 30 july 1980 12.30 üre ANP-nijs 12.35 üre Waarberjocht fan Hans de Jong fryske aktualiteiten mei ü.o. de P.C. en muzyk zo!” Kappie wachtte met zijn antwoord totdat hun bestelling werd gebracht en ze het glaasje hieven. telijke school mist de helft van de leerlingen. Heele gezinnen zijn soms WIJK 2: H. UBBENS, arts Geeuwkade 22, tel. 1255 Het gebied tussen Franekervaart en spoorlijn Sneek-Leeuwarden (Noorderhoek). men. De Minister heeft er nu definitieve goedkeuring aan gegeven. De uitbrei ding betreft een nieuwe werkplaats in smeden en machinebankwerken ten be hoeve van de Zuiderzeevisschers en een e metselcursus. De noodige veranderin- >.hWL'l ruimschoots uitgekomen. Ik denk, dat er zelfs nog wel een rondje prik overblijft.” En zo liepen ze dus naar de slijterij van Nanko Pot „En toch had dit allemaal niet hoeven „Jij denkt teveel aan je zelf jong,” sprak hij gebeuren,” zei de maat onderweg. „Als toen. „Als wij daar niet aan land waren jullie naar mij hadden geluisterd, waren we gekomen, zaten die arme kerels daar nog nooit op dat ellende eiland terecht geko- steeds met Oude Kobbe in hun maag. Je men. Ik zei nog zó, dat daar allerlei gespuis bent een klont Tjeerd. Op je gezondheid!” rondspookte. En ik had gelijk, ja of nee? O, Einde van dit verhaal Met Marijke’s moeder bleef het sukkelen en op een dag ging op de zetterij de telefoon. „Rik, voor jou” zei de chef, fronsend omdat hij niet hield van païtikuliere gesprekken in de baas z’n tijd. „Rik... ’’hoorde hij de stem van Marijke, onduidelijk en schor" ...o Rik, moeder... moeder is vanachte... plotseling „Wat zeg je?” zijn gezicht vertrok en ver loor alle kleur. De chef, die hem al die afkeurend had gadegeslagen, dook plotse ling in zijn werk, beseffend dat dit ernst was. e gen in het gebouw zullen spoedig wor- o den aangebracht zoodat in den loop van Vanavond...” „Wat vanavond?” Hij zag de lichtjes dans en in haar ogen. „Vanavond, zoals je daar zat, in je eigen huis... toen wou ik dat het altijd zo kon zijn... jij en ik... samen.” „Meen je dat’” „Ja... je weet dat ik het meen.” „Ja, ik weet dat je het meent” En toen had ze opeens haar hoofd gedrukt tegen zijn ruige jas, en zijn hand had haar haren gestreeld en hij fluisterde al het liefs, dat hij heel de avond over haar had gedacht. Van toen af aan was Rik een geregelde gast in het huis aan de Rijksweg, en had hij Marijke al meegenomen naar zijn eigen huis. Vader en zij... dat was meteen koek en ei geweest, had hij glimlachend vastgesteld. Moeder was nog wat gereserveerd, die moest eerst de kat nog eens uit de boom kijken, vond natuurlijk voor haar zoon alleen het allerbeste goed genoeg. Emma zijn zus, had zich juist verloofd met Pieter Post, een keurige, wat stijve jongen, met een goede baan en goede vooruitzichten. Maandag 28 juli Schouwburg: 14.00 uur Smokey and the Bandit, 19.00 en 21.30 uur Star Trek, 24.00 uur Pornopoesjes in het Wilde Westen Studio: 14.00 uur Peter en Elliot de draak, 16.00 uur The Wiz, 19.15 en 21.45 uur Ten, 24.00 uur Heet gedonder in Tirol in Conservo-glazen. U voorkomt serwce-rubryk brandy voor het medeleven hem steeds dan teleurstelling. Nog ruime voorraad getoond en hoopt principieel ook in de in alle maten. Alkema’s Ijzerhandel Moeder is ziek, dat weet je. Maar het gaat weer wat beter. Kom maar mee.” Hij kwam de kleine kamer in en zag meteen de vrouw op het rustbed. Een bleke kleine vrouw met een zorgelijk gezicht, de ogen groot en donker omrand. „Moeder, dit is Rik, u weet wel... die altijd zo netjes op je dochter past, dat ze niet in zeven sloten tegelijk loopt”. De vrouw op het bed liet haar ogen takse- rend gaan langs de lange jongensgestalte, het open gezicht met de eerlijke, grijze ogen, de blonde, opstandige kuif. Dan glimlachte ze en stak haar hand uit „Blij je ook eens te zien; Marijke heeft het al zo vaak over je gehad." doof de ziekte aangetast soms doet zich bij de patiënten longontsteking voor. Overigens is de ziekte niet kwaad aardig. 12.50 üre Gastfrij: wurktiid 12.58 üre Oersjoch jünsprogramma 18.00 üre ANP-nijs J 18.02 üre Fryske aktualiteiten en muzyk „Ik kwam maar eens kijken”, zei Rik verlegen, „ik had haar in drie dagen niet gesproken.” „En dat is lang,” glimlachte mevrouw De Coninck en Rik bloosde vervaarlijk. Marijke was nerveus, maar haar ogen glansden. Toen ze langs zijn stoel moest om kopjes te halen uit het dressior, legde ze een ogenblik haar hand op zijn schou der. Hij keek om en zag haar aan knipte even met de ogen, een blik van verstand houding. Zou ze zo blij zijn, omdat hij...? Marijke’s moeder had er slag van hem op z’n gemak te stellen en weldra zat hij, genoegelijk met de ellebogen op de tafel Voor Em was alles wat Piet sprak, evange lie, en moeder was in haar schik, dat haar dochter zo’n goeie partij had gevonden. Voor Rik, die ze in haar hart onpraktisch en te goedig Vond, had ze een vrouw willen hebben die wist wat ze wilde, een vrouw met twee rechterhanden, en ze was er niet zo zeker van dat dit kantoorjuffie dat zo graag met hem praatte over muziek en boeken en jeugdwerk, aan haar ideaal beantwoordde. Ergens vond ze het ook onaangenaam dat Marijke de dochter van een weduwe was; waar geen man in huis was, vond moeder Mina, ging het altijd ergens verkeerd, ook al was ze ervan over tuigd dat het nog veel verkeerder zou gaan, als er geen vrouw (als zij) in huis was. En toen Marijke eens, meer openhartig dan taktvol, had verklaard dat ze het huishou den maar een corvée vond, en best kon begrijpen dat er vrouwen waren die net als de mannen een plaats in het leven wilden innemen, wist moeder Mina dat Rik. ook in de keuze van zijn levensgezellin, onprak tisch was geweest, en zijn hart meer had laten spreken dan zijn verstand. Wat niet wegnam dat ze ondanks dat alles van Marijke hield om haar hartelijkheid, haar eerlijkheid en omdat ze zoveel van Rik hield. Daarin vonden de beide vrouwen, de oude en de jonge, elkaar. En als Emma dan al eens een zure opmerking maakte, stuitte ze op soms overwacht verweer van haar moeder, ,,’t is een beste meid en Rik is dol op haar en zij op hem... en de rest moeten ze zelf maar uitzoeken.” WIJK 4: W. LOFVERS, arts Stationsstraat 24. tel. 13155 Het gebied tussen Leeuwarder- weg. Stadsgracht en Houkesloot (Stadsfenne, Domp en Eiland). Dinsdag 29 juli Schouwburg: Smokey and the Bandit, 19.00 en 21.30 uur Star Trek, 24.00 uur Pornopoesjes in het Wilde Westen Studio: 14.00 uur Peter en Elliot de draak, 16.00 uur The Wiz, 19.15 en 21.45 uur Ten en 24.00 uur Heet gedonder in Tirol Woensdag 30 juli Schouwburg: 14.00 uur Smokey and the Bandit, 19.00 en 21.30 uur Star Trek Studio: 14.00 uur Peter en Elliot de draak, 16.00 uur The Wiz, 19.15 en 21.45 uur Just like at home WIJK 3: C.P. DROS, arts Kanaalstraat 9, tel. 13681 Het gebied tussen spoorlijn Sneek-Leeuwarden, Stadsgracht en Leeuwarderweg (Klooster-, Staatsmans- en Bomenstraten, eveneens Leeuwarderweg, zowel even als oneven huisnummers). Bar Old Vic Ysbrechtum, vrijdag en zater dag Dj. Dozy. Zaterdagmiddag Dj. Tommy Bar-Dancing Luda Bar, Ad Roberts Bar-Dancing De Lichtboei Wibo „De Koetslantaam” donderdag 19.30 uur kienen Werklozen Centrum bij Waterpoort iedere dinsdag om 14.00 uur kienen Bar-Dancing De Sneker Pan 1 t/m 10 augustus „Daily Mail” Stadhuis Sloten: Cinematografisch Mu seum (Laterna Magica) Sint Antonius Ziekenhuis: ekspositie van negen kunstenaars uit Sneek en omstreken Fries Scheepvaart Museum: t/m 30 juli „Belicht verleden”, geschiedenis van de fotografie Talma State Heeg: ekspositie Palingaken (t/m 25 augustus) Opgave voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag 11.00 uur en voor de krant van maandag tot uiterlijk vrijdag 11.00 uur. ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 8.50 per half jaar (bij vooruitbetaling). Postabonnementen f 48,50 per half jaar (bij vooruitbetaling). ADVERTENTIETARIEVEN: 33 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief. Bij kontrakt lagere mm.-prijs. in de periode van 16 tot en met 23 juli 1980 Inlichtingen op het bureau van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 17.30 uur. Gevonden bij vinder: paars-violet dames- jack, Scherhemstraat 34; zilverkleurig dameshorloge met rood leren bandje, Furmerusstraat 178; zwarte poedel, teef, asyl; zwarte knipbeurs met inhoud, Fra- nekerkade 4; donkergroene schouw, G. Ja- piksstraat 39. Aan bureau: verzekeringsplaatje FTF-663; oranje helm; sleutel aan bruin label; wiel dop; bruine-witte boxer; wieldop met let ters GS; bruin regenkapje; bankbiljet; 2 zeilbootkatrols; diverse kledingstukken afkomstig van Jongens- en Meisjesstad. waar heen, geleund, in zijn beste donkerblauwe pak, te vertellen van zijn werk, van thuis. Marijke zat bij de haard met een haakwerk, waar mee ze, merkte hij, geen steek opschoot „Moet dat vanavond nog klaar?” vroeg hij, en lachte toen hij haar zag blozen. Met schrik bemerkte Rik dat hij al langer dan een uur gezeten had... bij een zieke nog wel! „Marijke” vroeg mevrouw De Cro- ninck, „breng jij de brief nog even naar de post’” „Ik wil ’em ook wel voor je meene men” bood Rik aan en had zijn tong wel willen afbijten. Daar gooide hij z’n enige kans om haar nog even alléén te spreken! „Ga jij maar even zelf’ zei Marijke’s moe der. „Je zit ook avond aan avond binnen, kind, haal even een frisse neus.” Rik zag haar glimlachen, én was haar opeens zeer dankbaar. „Ik ben zo terug hoor” zei Marijke, terwijl ze naar de gang liep om haar mantel te halen. „Welja kind” zei haar moeder ongelovig. Rik wou zijn fiets pakken, maar kwam tot andere gedachten. „Ik loop met je mee naar de post en ik breng je weer thuis” besliste hij ”dus ik kan die kar hier best zo lang laten staan.” En als vanzelfsprekend schoof hij zijn arm door de hare. Die aanraking trilde door hem heen. „Ik kon niet langer wachten”, zei hij. „Ik moest naar je toe.” „Ik ben blij dat je gékomen bent.” „Zou je moeder het niet..” „Moeder? Nou, dan had je het allang gemerkt Als die iemand niet mag, dan windt ze daar geen doekjes om.” Ze waren veel te snel bij de brievenbus. „Laten we even de singel omlopen” stelde hij voor. „Goed,, gaf ze toe. Maar ze hadden elkaar niet veel te zeggen. Ze liepen maar, arm in arm. Soms keek hij, meer dan kop groter dan zij, op haar neer en glimlachte. Zij keek op en lachte verle gen terug. En toen ze bij de deur afscheid namen, sloeg hij opeens zijn armen om haar heen. „O Rik... dat ben ik helemaal niet.” „Ja ja, dat ben je wel., voor mij wel WIJK 6: R.G. PETERS, arts Stationsstraat 1, tel. 13432 Het gebied tussen Lemmerweg en Geeuw (Lemmerwegwijk- west en Tinga). In de periode van 30 juli tot 8 augustus is er in de kliëntenhal van zowel het AMRO- kantoor aan de Oosterdijk 2 als het kan toor aan de Middelzeelaan 3 de ekspositie „Sail ’80” te bezichtigen. De tentoonstelling biedt een groot aantal kleurenfoto’s van de windjammers die de komende zomer deelnemen aan de in het kader van Sail ’80 georganiseerde zeilrace van Kaap Skagen in Noorwegen naar Am sterdam. Tussen 6 en 12 augustus 1980 zullen de windjammers zich dan ook toe voegen aan de tientallen andere grote zeil schepen die uit alle delen van de wereld zeil hebben gezet naar de hoofdstad. Verder zijn er over de twee kantoren de twintig beste inzendingen verdeeld van de AMRO-pnjsvraag „Ontwerp en Win uw Eigenaarsvlag”. De prijsvraag werd uitge schreven om de bijna vergane traditie van de eigenaarsvlag weer te doen herleven. In vroeger tijden voer elk schip onder de vlag van haar eigenaar, waardoor herkenning direkt mogelijk was. Met de komst van de stoomschepen raakte deze gewoonte ech ter in onbruik. De AMRO-prijsvraag heeft een kleurige verzameling van doordachte en speelse ontwerpen voor eigenaarsvlag gen opgeleverd. De ekspositie is te bezichtigen tijdens de kantooruren van maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 16.00 uur en op don derdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. zondere vergadering heeft mr. Bij de Waag. De Bioscoop bij de Waag draait deze week twee programma’s, n.l a „Trapeze”, een grootte Duitsche circus- varietéfilm met Paul Richter en Claire Rommer en „M’n Vader en Ik”, een blijspel met den populairen Harty liedtke. Binnenkort komt de geweldi- ge film met Richard Tauber „Ich glaub nie mehr an eine Frau”. a dy met bloemen Werd vereerd. Achter- inrichting B. Brinksma, Leeuwarder- eenvolgens werd het woord gevoerd dwarsstraat 5 te Sneek. door den voorzitter van de afdeeling Naar Poiesz, Gedempte Pol om Patrimonium, een hoofdbestuurslid prima ontbijtspek per ons 15per twee van de Chr. Bond van Arbeiders in de bedrijven van voedingsmiddelen en de heeren A. Groen, F. Faber en S. Jansma. Met warme woorden dankte mr. Ger- WIJK 5: J. NAUTA. arts Geeuwkade 22, tel. 12555 Het gebied tussen Houkesloot, Stadsgracht en Lemmerweg (S^erkhem) Lemmerwegwijk- oo st. De voorgenomen uitbreiding onzer *5 ambachtsschool zal thans tot stand ko- e Koeien gedood. Hommerts, 30 juli Door het hevig onweer van hedenmid- dag werd een koe van A. Koopmans te Hommerts en twee koeien van W. Mel- lema onder Jutrijp door het hemelvuur getroffen en gedood. een woord van dank sloot de voorzitter a de vergadering, welke door de Chr. Mu- ziekvereeniging Harmonie werd opge- luisterd. Geboren: Dirk Johannes zv Hendrik Steneker en Akke Meijer te Heeg, Christina Antonia Maria dv Jacobus Eerste prijs. Sneek. Gisteren behaalde Hendrikus Gerardus Leisink en Johan- vervulling van de vacature van 12.58 üre Oersjoch jünsprogramma 18.00 üre ANP-nijs Advertentiën. Telefonisch aangeslo- 18.02 üre Fryske aktualiteiten en muzyk aangeboden terwijl mevrouw Gerbran- ten onder No. 202: Typ- en Copiëer- J onze stadgenoot de heer M. Siderius op na Hendrika Melchiada Wevers te j» de draverij te Noordwolde een eerste Westhem, Durk zv Bauke Reijenga en prijs met „Ida S” van de stal Van der Anke de Vries te Heeg, Clazina Cecilia Veen te Hardegarijp. dv Dominicus van der Werf en Aaltje •I Keetelaar te Westhem, Hendrik zvTho- „„1 mas Wiegersma en Baukje Lijklema te het Comité Auto-zegening Woudsend, Rients zv Folkert Hettinga lat Marktstraat 6 in Sneek) en Jitske Jurna te Tjalhuizum. Overleden: Eeuwke Boomsma 73 j een auto-zegening plaats vinden. Pater echtgen. van Bottje Grondsma te Heeg, Fennel O.P. van Leeuwarden zal na Catrinus Faber 72 jrweduwn. van Aritje afloop der zegening een toepasselijke Remerij te Uitwellingerga, Petertje rede uitspreken. Voorzitter van het Hogendorf 89 jr wed. van Hans Terp- o Eere-comité is de Z. Eerw. Heer J.G. van stra te Tims, Rigtje Anna van Andringa Galkom, Deken en pastoor alhier. In 7 mnd. te Woudsend. O Deurwaarder te Sneek. Door de Ar- penningm., B.J.L. Woltring en W. v.d. rondissementsrechtbank te Leeuwar- Werf, secretaris. den is de volgende aanbeveling gemaakt voor de vervulling van de vacature van 1 Afscheid Mr. Gerbrandy. In een bij- deurwaarder bij die rechtbank, ter zondere vergadering heeft mr. Ger- standplaats Sneek. 1. T. Zijsling, nota- brandy Maandagavond j.l afscheid risklerk te Leeuwarden, 2. A. de Jong, genomen van een deel zijner speciale deurwaardersklerk te Kampen, 3. D. arbeid in Sneek, n.l. van den Chr. Bestu- Schoor, notarisklerk te Maarssen. Door renbond waarvan hij adviseur was. De den kantonrechter te Sneek is eene heer G. Reehoom sprak den scheidende gelijkluidende aanbeveling opgemaakt adviseur toe en herinnerde aan het vele, voor datmr. Gerbrandy voor den Chr. Bestu- deurwaarder bij het Kantongerecht al- ren Bond heeft gedaan en dat in warme daar. herinnering zal blijven. Een viertal boekwerken werden mr. Gerbrandy TT II-; ZONDER ÉÉN STORING VERZORGEN WIJ UW RECEPTIE, KOFFIETAFEL EN DINER. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in öns hpis! Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. •o tv C rS ooP o M I-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 6