Concours hippique Rijs Van Haersma Buma bij opening Sneekweek: Affaire rond Jachthaven van Sloten steeds ingewikkelder Eén nieuwe Schipper, twee nieuwe koperen koekepannen IJLST snekerWkoerier Merengebied is niet louter en alleen ons eigen achtertuintje HT f J i Ook Pan voor jubilerend Ordelid de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van &Z.' ap e. Bil ala SlisSi gecombineerde uitgave (vervolg zie pagina' 7) Rocket Grandson. Ook hij kreeg een gouden zweep. Koning en H. J. Grimbergen, dat tweede (vervolg zie pagina 3) uir ur ur ur Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. Voor de vreemdelingen in het Jeruzalem van de Sneekweek lichttte burgemeester te...), een aantal burgemeesters uit de om geving, een heel stel Schippers in de Orde van de Sneker Pan, bestuursleden van de KZVS en de SZC, mensen van Sneek Pro- eigenlijk zo weinig afweten van de heer Polak”. De Groot was in ieder geval beter koffiedikkijker, dan wethouder Tj. de Jong (CDA), die meende: „Zoals ik de heer Polak heb leren kennen, valt er met deze man wel te praten”. slepend was gebleven en de gemeenteraad slechts met pijn en moeite te bewegen was geweest een aantal bezwaren te laten vallen zodat de zaak eindelijk eens tot een oplos sing kon komen en de heer Polak de jachthaven kon huren en definitief de werf kopen. Die dingen vormden voor Polak een twee-eenheid. Er schijnt met de heer Polak echter verder niet te praten te zijn. Hij houdt het voor gezien in Sloten. Daarmee is de K. de Groot (FNP) dicht in de buurt van de waarheid gekomen met zijn opmerking in de spoedeisende vergadering, dat ,we Van Haersma Buma nog even toe wie er Schipper in de Orde van de Sneker Pan kan worden en wie de onderscheiding toekent. „De benoeming geschiedt door „de gemeen te" op voordracht van de beide voorzitters van de Sneker Zeil Club en de Koninklijke Zeil Vereniging Sneek. Het is een bewijs van waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor de zeilsport in het algemeen en de Sneekweek in het bizonder zeer verdienste lijk hebben gemaakt". (vervolg zie pagina 3) Het Sneeker Nieuwsblad is een en de De heer Wieger Otter houdt triomfantelijk I de koekepan omhoog. Hij werd Schipper I van het jaar 1980, maar de Pan zal deze I week de mast ingaan van de PW 10. (Foto studio Ger Dijs) van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Burgemeester Faber wist niet wat hij aan z’n fiets had hangen, hij begreep er niets van, dat de heer Polak deze beslissing had genomen nadat de kwestie maandenlang Hij deed dat voor het gehoor van onder de Kommissaris van de Koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra (die beurtelings zijn hoofd schudde of instemmend knik- Onder een fel brandende zon zijn zaterdag op het concours hippique in Rijs de Nederlandse kampioenschappen verreden onder de tweespannen tuigpaarden Friese ras en de tandem hackney’s aangespannen voor twee wielige rijtuigen. Het eremetaal, in dit geval de gouden zweep, ging bij de tweespannen Fries ras naar de heer K. Schaap uit Joure met de paarden Jouke en Hessel. De eerste van Nederland onder de tandems hackney’s werd, hoewel de jury niet gemakkelijk tot een beslissing kon komen, de heer H. J. Bongers uit Rotterdam met de paarden Harden en Twilight en Til Een speciale attraktie van dit jubileum- concours waren de Engelsen, die met hun hackney’s uitgenodigd waren mee te doen aan deze wedstrijden. (Foto Studio Ger Dijs). Voorlopig kontrakt! In de raadsvergadering van vorige week werd ook opgemerkt, dat men van horen en zeggen had, dat de heer Polak wèl een voorlopig koopkontrakt zou hebben met de heer Sprik inzake de verkoop/koop van de jachtwerf van de heer Sprik. Burgemeester Faber zei toen, dat hem daarvan niets bekend was. De heer Sprik beweert echter, dat hij een handtekening op een voorlopig koopkontrakt heeft. De heer Polak zou nu alleen van een definitie ve transaktie af kunnen door een schade vergoeding te betalen van tien procent van de overeengekomen koopsom. En volgens de heer Sprik zou dat de heer Polak en slordige tachtigduizend gulden gaan kos ten. „Raad. Sloten zag van eis” af. Overdracht huur Jachthaven kan nu in kannen en kruiken”. Dat waren de koppen in onze krant boven het verslag van de ekstra vergadering die de gemeenteraad van Sloten vorige week hield over de slepende kwestie inzake de verhuur van het Jachthaven- kompleks „De Lemsterpoort”. Dat „kan” betekende een klein slagje om de arm te houden, want niets léék een oplossing van de zaak meer in de weg te staan nadat de gemeenteraad de eis aan de nieuwe huurder, om het personeel minstens een jaar aan het werk te houden, had laten vervallen. Maar laat nu de adspirant huurder, de heer T. B. Polak uit Peize, aan de gemeente Sloten een dagje later weten, dat hij er toch maar van af ziet...! „Het is de bedoeling in de komende jaren dejjroei van het toerisme wat af te remmen en te vertragen en de aanleg en de bouw van rekreatieve voorzieningen iets af te remmen. Toch zal er het één en ander gedaan moeten worden. In de eerste plaats zijn nodig voorzieningen voor de eigen mensen. Aan de andere kant zullen niet alleen Zandvoort, de eluwe en Valkenburg het groeiende toerisme op kunnen vangen. In dat binnenlandse toerisme behoort ook het Noorden tot het nationaal rekreatiegebied en we mogen onze meren niet alleen beschouwen als ons eigen achtertuintje”. Aldus burgemeester B. van Haersma Buma over een van de onderwerpen,die samen de openingsspeech vormden waar mee hij vrijdagavond in de stadhuistuin de 45ste Sneekweek opende Zonder precies te zeggen waaróm liet de heer Polak telefonisch aan waarnemend burgemeester F. Faber weten, dat hij af ziet van de koop van de jachtwerf van de heer P. Sprik en het ovememen van het huur- kontrakt (van de heer Sprik) van de ge meentelijke jachthaven. Gewoon: afgelo pen, uit. De Vlootschouw is zo zoetjesaan een niet meer weg te denken programma (hoogte) punt van de talrijke openbare en meer besloten gebeurtenissen en Mechtigheden waarmee de Sneekweek geopend pleegt te worden. Van de meer officiële toestanden gaat het meeste veelal voorbij aan de neus van jan Publiek. De Vlootschouw is en blijft een gebeuren voor iedereen die er heen wil en begint uit te groeien tot één groot feest voor Sneker autochtonen en de tijdelijke watersport- gasten die de Waterpoortstad met een bezoek vereren. Het was ditmaal langs de olk en de grachten tussen de Geeuw en de Houkesloot misschien nog gezelliger en drukker dan ooit tevoren. Iedereen genoot van het sprookjesachtige schouw spel van de langsvarende schepen met daartussen de Boot van het jaar, de Toerist met zijn trotse lijnen en muziek er op, de honderden fakkels langs de kant, ekstra vlondertjes met fakkels ditmaal tussen de diverse klassen en de Staten- oeier Friso met daarop de hoogste gezagdrager in Friesland, de Kommissaris van a,e Koningin in de provincie, mr. Hedzer Rijpstra. Een daverend vuurwerk besloot e parade- te-water en bracht de duizenden in de juiste stemming om zich schrap zetten voor de 45ste Sneekweek. Het was indrukwekken en de organisatoren Machten dank aan de weervodertM**-icmr, r.^r f>;.h De benoeming van één nieuwe Schipper in de Orde van de Sneker Pan gaat de gemeente Sneek de eerstkomende jaren twéé nieuwe koperen koekepannen kosten! Tussen de taksussen en andere koniferen in de tuin van het stadhuis kreeg vrijdagavond niet alleen de Schipper ’80 (de heer Wieger Otter uit Kootstertille) een koekepan, maar ook de heer S. van der Steeg uit Leeuwarden, die tot schipper benoemd werd in... 1955. Burgemeester B. van Haersma Buma legde het hoe-en-waarom uit: „In de beginjaren kregen de Schippers alleen een draagspeldje en een oorkonde. Later kwam daar de échte koperen Pan bij. Vanaf nu zullen alle Schippers die in het verleden „slechts” insigne en oorkonde kregen - èn hun 25-jarig jubileum vieren als Panschipper - alsnog een koperen koekepan krijgen En de eerste die gezond en wel zijn zilveren jubileum als Schipper viert, en nog geen Pan had ontvangen, was de heer Van der Steeg. Twee onderdelen van het dagvullende con- gemakkelijk. Zo bleek het span van W. de cours hippique te Rijs waren de Neder- Koning en H. J. Grimbergen, dat tweede landse kampioenschappen onder de twee- werd, een ernstige bedreiging. Volgens de spannen tuigpaarden van het Friese ras, jury was de hoofdhouding van een van deze aangespannen voor een friese sjees en de twee paarden het struikelblok. Jury: „Het tandems hackney’s voor een tweewielig Friese span van de heer Schaap was, hoe- rijtuig. Bij de strijd om de eretitel van het wel het in het begin niet zo best liep, toch beste span paarden voor de Friese sjees de betere. Het span is luukser, geen een die bleken de mededingers allen van goede daar werkelijk aan tippen kan”. kwaliteit Hoewel de arbiter niet in hoefde te grijpen had de jury het zeker niet Dat de kombinatie van de heer Schaap, de «Kt 1 MAANDAG 4 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 61 ■huw wmmi mu «unauv SNEEKER NIEUWSBLAD Nederlandse kampioenen Friese tuigpaarden en tandems hackney’s I SSiSKaffifö

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1