Onderhandeling over jachthaven in Sloten kan staartje krijgen Hardzeildag Veronica was op lokatie in Sneek: Veel belangstelling voor opname Feestprogramma met onthulling van een geschenk van de vereniging aan de bewoners SNEKERHKQERIER t a l* en Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL CJP is nu ook verkrijgbaar bij de kulturele raad Spoedvergadering IJlst kaslening en koopavond NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 21) (vervolg zie pagina 21) Inwoners van Woudsend leven momenteel helemaal toe naar het bijna vier-daagse feestgebeuren dat deze maand in het dorp op stapel staat en dat betrekking heeft op het 75-jarig bestaan van de Vereniging Voor Dorpsbelangen Woudsend en omstreken. Nu al heeft men in gedachten hoe het dorp versierd zal worden en welke aktiviteiten er georganiseerd kunnen worden. Herauten te paard zullen woensdag 20 augustus het feestprogramma aankondigen. Dit programma heeft de Vereniging Voor Dorpsbelangen samen met de Oranjevereniging in elkaar gedraaid. Het feest heeft een besloten karakter, dat betekent dat alleen Woudsenders erin betrokken worden. Bij enkele programmaonderdelen zijn echter ook mensen van buiten welkom. Revue en de Achter de schermen -SF* van O SNEEKER NIEUWSBLAD •^sSSx' no:*XSS^: Krt^: maarammv*ammn*mamam*m ^S-. MWMMWMMMAMM (Foto Studio Ger Dijs) x. \V S* '8K Aangezien het paspoort in augustus af loopt wordt er nu weer promotie voor gemaakt. Dat gebeurt overigens elk jaar. In 1979 blijkt dat wel vruchten te hebben journalisten, maar van diegenen die kom- mentaar aan de kranten hebben geleverd Dit was het enige kommentar dat de heer DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 62 Over de vorm, waarin de nieuwe onder- handelingen gegoten zullen moeten wor den, wil de heer Polak in dit stadium nog niet veel zeggen. „Op dit moment zijn de zaken nog niet geheel tot klaarheid ge bracht Ik heb inderdaad de onderhande ling afgebroken, maar daar heb ik geen schuld aan. Er zijn kromme verhoudingen getrokken en dat is niet d,e schuld van de <SS. t£&. .xxtxXV- gespeeld. Er zullen ook deklamaties worden gehouden en er wordt gezon gen In totaal werken honderdertig per sonen mee, waaronder een drietal koren gerekend moet worden. Maar er is donderdags nog meer te beleven. Bij een feest horen bloemen, en om deze reden organiseert de Vereniging Voor Dorpsbelangen tijdens de feesten naast de tentoonstelling 75 jaar Woudsend ook een bloemententoonstelling in de oude mee ster van der Brugschool. Woudsenders zijn nu dan ook al bezig met het vertroetelen van hun flora, om straks zo goed mogelijk voor de dag te komen en misschien een prijs in de wacht te slepen. De tentoonstel lingen 75 jaar Woudsend lijkt nog erg Vereniging voor dorpsbelangen Woudsend viert 75-jarig bestaan In Nederland kun je een hoop pret beleven. Aan- allerlei vormen van allerlei soorten kunst. In schouwburgen en konsertzalen. In musea en filmzalen. In kulturele centra, achteraf-zaaltjes en in de open lucht. En als je nog geen 26 bent kan dat nog heel goedkoop ook. Jikkie Cats uit Grouw pro beerde dat gistermiddag duidelijk te ma ken in de CJP-wagen die bij de Galigapro- menade in Sneek was neergezet. CJP staat voor Cultureel Jongeren Paspoort. Met het tonen van dit paspoort kun je niet alleen fikse kortingen krijgen, maar in enkele gevallen ook gratis een voorstelling bezoe ken. meester drs. M. Abma, aangenomen. Het kollege van b en w had op de agenda meteen het voorstel tot het vaststellen van een gewijzigde koopavond gezet. De Ijlster winkeliersvereniging had het ge meentebestuur in een brief laten weten bij wijze van proef in plaats van donderdag avond vrijdagavond koopavond te willen houden. De raadsleden zagen geen be zwaar. De proef duurt tot 1 januari 1981. Aangezien de gemeente Ijlst krap bij kas zit en er geld nodig is voor het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Nijezijl- Roodhem, is er een spoedvergadering be legd waarin het voorstel op tafel kwam om een kaslening van f 250.000.- aan te gaan. Onder afwezigheid van de CDA-heren A. Frankena en J. Wierstra werd dit voorstel, na toelichtende woorden van burge- Bestuurslid mevrouw Marieke Nagel- hout-Reekers en Douwe Zondervan zijn de twee personen die een revue in elkaar hebben gezet over vijfenzeventig jaar Woudsend. Een programma dat ’s mid dags eerst voor de jeugd opgevoerd zal worden in de feesttent en dat 's avonds voor het hele dorp nog een herhaald zal worden. De titel van de revue is „Als het tij keert moeten de bakens verzet wor den”. Maar er wordt niet alleen toneel weekkomitee de zaak definitief af te gelasten. Dat was voor het eerst weer na twintig jaar. Er waren vier klassen die nog mochten proberen, maar al spoedig bleek het vooral onder in de meer (bij Terhorne) gekkenwerk. Een verstandig besluit derhalve van het komitee, dat vreesde ook gisteren niet te kunnen starten, t Viel toen echter wel mee met de kuren van Aeolus en zo doende konden al de klassen in aktie komen. De fotograaf van Stu dio Ger Dijs had er gisteren een nat pak voor over om een plaatje te schieten tijdens de teamwedstrij den. Op kop ligt reeds Martin Hei- neke, de latere winnaar, met in de achtervolging de Furie van De Groot uit Rotterdam, de 37 van Jappie Hettinga, Piet Bonnema in zijn Kypmantsje, de 71 van Piet Booy en geheel rechts Harry Am sterdam, die tijdens de dagwed- strijd gister vierde werd. Voor de Friezen is er echter toch nog een lichtpunt. De Sneker Rienk Alberda heeft de leiding in het algemeen klassement, alhoewel hij door Bouw van Wijk dicht op de hielen wordt gezeten. afgeworpen. Het aantal paspoorthouders in Friesland steeg ten opzichte van het jaar daarvoor met 800 en kwam op een aantal van bijna 5000. In een folder wijst het landelijke bureau kultureel jongeren pas poort erop wat men nog meer met een CJP kan doen: Goedkoop lid worden van de bibliotheek. Naar 'n mime-voorstelling. Naar de opera. Naar manifestaties. Naar eksposities. Naar evenementen. Verder kun je lid worden van" de kunstuitleen en abonnee worden van allerlei tijdschriften. Kun je zelfs profiteren van reizen, circus en sommige sportevenementen. En dat alle maal met een aantrekkelijke korting. Het is dit jaar voor het eerst dat naast de postkantoren ook de kulturele raad in de gemeente een CJP verstrekt. De prijs is hetzelfde gebleven 6,50. Iedereen onder de 26 kan in het bezit komen van een CJP. En weer kregen de Friese regen- boogzeilers een „dikke knetter Weer waren de Hollanders te sterk op het wederom woelige Sneeker- meer, waar dinsdag werd begonnen met de teamwedstrijden voor re genbogen. Ook toen wonnen de Hollanders en zij deden dit gisteren op Hardzeildag weer. Zoals ge woonlijk werd deze Sneekweekse woensdag ontzettend gezellig en gingen er alleen op het Starteiland al 45 vaten(!) bier doorheen. De Friezen kunnen dus niet op tegen hun grootste rivalen en hebben na twee dagen een skore van 67 pun ten. De Hollanders hebben 44,50 en bevinden zich nu reeds in ge wonnen positie. Dat de „thuisvaar- ders’’ op vandaag, de laatste dag van de Sneekweek, hun achter stand nog weten weg te werken lijkt zeer onwaarschijnlijk. De regen- boogzeilers in de teamwedstrijd waren overigens dinsdag de enige groep die de meer opkonden. Het woei vreselijk hard en rond de klok van half twee besloot het Sneek- jubilerende vereniging aan het dorp. Op de receptie zullen ook oud-bestuursleden van dorpsbelangen Woudsend aanwezig zijn. In totaal zijn dat er zo’n dertig. Aangezien het huidige bestuur nog niet heeft weten te achterhalen waarom vijfentwintig jaar ge leden, toen de vereniging vijftig jaar be stond. er geen feest is gevierd, heeft men nog hoop dat een van de oud-bestuurs leden dit raadsel kan oplossen. De receptie zal ook bijgewoond worden door een veer tigtal afgevaardigden van verenigingen uit het dorp en door bestuursleden van andere dorpsbelangen. En terwijl de oud-Woud- senders in het dorpshuis allerlei herinne ringen ophalen kunnen de jongeren naar een drive-in show die in de feesttent op het plein van de oude meester van de Brug school wordt gehouden. Donderdagmorgen zal, naast dat er de hele dag diskedei is in de Midstrjitte, de jeugd van de kleuter- en lagere scholen op het schoolplein een aantal volks spelen opvoeren. Spelen in de oude stijl dus. Vrijwel alle radio’s in en rondom Sneek stonden gistermorgen afgestemd op Hilversum 1. Niet alleen omdat Veronica uitzond, maar vooral omdat er een live-uitzending vanuit Sneek werd gepresenteerd. Als lokatie was gekozen de Kolk bij de Waterpoort. De sfeer rond het programma werd niet alleen gemaakt met het draaien van muziek, ook de aanwezigheid van publiek en de deelnemers aan verschillende wedstrijden hadden hier een aandeel in. Toen het gebeuren 's morgens om zeven uur van start ging was de belangstelling nog niet al te groot, maar tegen een uur of acht werd het al gezellig druk. Rondom de Kolk hadden zich een groot aantal belangstellenden verzameld. In de reeds verstreken tijd hadden de deelnemers aan de luchtbeddenwedstrijd al kunnen ondervinden hoe koud het water in de Kolk was en even later moesten ook enkele windsurfers eraan geloven. De brandweer en politie was in paraatheid en hield de gebeurtenissen op en in het water en rond de Kolk nauwlettend in de gaten. Het programma werd ook nog opgeluisterd dooreen aantal muzikanten uit Sneek, die een boottochtje maakten met een van de presentatoren. De band zette het lied „Skütsjesilen is mien nocht" in, in de hoop dat er uit volle borst meegezongen zou worden. Dit viel echter wat tegen. En het Friese volkslied was ook niet uit de kelen van het publiek te krijgen. Dat zingen liet men liever over aan de Dolly-Dots. Tegen de tijd dat de zes dames zouden optreden was het behoorlijk druk bij de Kolk, wat hier en daar zelfs gedrang veroorzaakte. Auto’s konden nauwelijks passeren en het publiek was hierdoor wel eens genoodzaakt aan de kant te springen. Verder was het een geslaagde opname-morgen voor Veronica, waarvan medewerkers lieten weten graag nog eens in Sneek terug te komen. Achter de schermen blijkt het een en ander zich daarentegen toch voort te zetten. Zowel de heer Sprik als de heer Polak schijnen nog steeds niet afkerig van voort zettingen van de onderhandelingen. De werkelijke oorzaken van het mislukken van de overdracht kunnen volgens hen nog steeds uit de weg geruimd worden... De gemoederen zijn in Sloten zeker nog niet geluwd, wat betreft de overdracht van de jachthaven „De Lemsterpoort” en de werf aan de zakenman Polak uit Peize. In een zeer kort tijdbestek werd in spoedzit tingen van de gemeenteraad de eventuele overdracht besproken, en kon de vroed schap, na het laten vallen van de eis een jaarlange garantie te geven voor werkgele genheid van de werknemers, akkoord gaan met de verandering van „baas”. Het léék in kannen en kruiken; het voornaamste strui kelblok léék uit de weg geruimd. Echter, een dag later belde de heer Polak waarne mend burgemeester Faber op met de me dedeling alsnog af te zien van de koop van de jachtwerf van de heer Sprik en het in Pacht nemen van de jachthaven van de gemeente Sloten. En toen léék het erop, dat er definitief een punt achter gezet werd. De aankondiging van het programma vindt 's avonds om halfzeven plaats. De officiële opening zal echter pas tegen acht uur zijn. Voorafgaand aan een receptie van het jubi lerende bestuur in het dorpshuis zal voor de oude christelijke school iets onthuld worden. Wat dat iéts is wordt nog geheim gehouden. Het is een geschenk van de "v" Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ Lui RAUWERDERHEM e.o. x^..^ S \‘'W.*** X.'x' >s<x <Nxxx xy^xx V. Ogenschijnlijk is door het afhaken van de heer T.B. Polak als adspirant huurder van het jachthavenkompleks „De Lemsterpoort" de slepende kwestie Gemeente-Polak-Sprik totaal uitzichtloos. Bij de „bronnen", de huidige huurder P. Sprik en de afgehaakte nieuwe huurder Polak, leeft echter nog steeds de wil tot een bevredigde overeenkomst te komen. De heer Sprik vindt, dat de haven met werf naar de heer Polak moet gaan, „en anders geen ander". De adspirant huurder/koper meent op zijn beurt, dat de werkelijke oorzaak van het afketsen van de overdracht gelegen is in „kromme verhoudingen en verkeerd of negatief verstrekte informatie aan kranten”. Kortom, ook bij hem staat de onderhandelingsdeur nog op een kiertje. Of de gemeenteraad van Sloten en het kollege van benw nog een gaatje vrij zien voor een hervatting van besprekingen laat zich nog bezien. De raad heeft al een eis laten vallen. Of zij opnieuw een veer zal laten schieten is de vraag. Zoniet, dan blijft de jachthaven/werf voorlopig bij de heer Sprik: en dat betekent reorganisatie en ontslag van werknemers.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1