van Subsidie voor zadeldakkerk in Folsgare SNEKERXKQERIER Echtpaar uit Sloten vierde in „stilte” 65-jarig huwelijk Bogerman College groeit groter Dreigende sluiting van Hubert in Surhuisterveen naar Kamer(leden) De Driuwpólle te Woudsend in financiële moeilijkheden I z I en IJLST Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL 99 Marktstraat” Omzwervingen Politieke vlak Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. BROODJE KOPEN; AUTO TE WATER F te. Verkrachter bekend inbraakjes in Friesland Morgen 300 zigeuners in Oppenhuizen verwacht Deze week vierde het echtpaar Berent (87 jaar) en Tietje (88 jaar) van der Wielen uit Sloten hun vijfenzestig jarig huwelijk. Samen met de naaste familieleden - „verder hebben we niemand uitgenodigd, die komen vanzelf wel feliciteren” - bracht het echtpaar deze heuglijke dag door in huiselijke kring. Gisteravond werd een eenvoudige receptie gehouden met een etentje. „Maar”, zo zegt het hoogbejaarde echtpaar, „het belangrijkste is onze gezondheid. We leven zelfs nog zonder dieet”. CIRKUS HOLIDAY en de Niet gereserveerd Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD In een gekombineerde vergadering van de Industriebond FNV te Surhuisterveen en de Federatie Achtkarspelen van de Partij van de Arbeid is besloten de dreigende sluiting van de Hubert-vestiging in Surhuisterveen onder de aandacht van de kommissie ekonomische zaken van de Tweede Kamer te brengen. Verder hebben de PvdA-kamerleden Arie v.d. Hek, Kees Zijlstra en Heine Keuning toegezegd de kwestie zo nodig in de Kamer en bij de minister in aanhangig te maken. t ijl. 1 llll llll I III Ij ■1' w SNEEKER NIEUWSBLAD Het echtpaar heeft echter niet altijd in Veel nieuws over de affaire kon de heer Postma niet geven, omdat er volgende week (op 19 en 20 augustus) nog bespre kingen zullen plaatsvinden tussen onder meer de direktie van Hubert, de Onderne- Zeer tevreden over het bereiken van hun vijfenzestigste huwelijksjaar in goede ge zondheid vierden Berent en Tietje van der Wal dit gisteren in huiselijke kring. bedrag van ruim vijftienduizend gulden beschikbaar te stellen. Wat de onderhoudstoestand van het ge bouw betreft is het nu zó, dat de vloer van de grote zaal hersteld moet worden, dat verschillende kozijnen vernieuwd moeten worden, dat een volledige verfbeurt nood zakelijk is, dat de buitendeuren gedeelte lijk hersteld moeten worden en dat de dakbedekking aan reparatie toe is. DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 64 ..Voor het overige zijn we bereid ons verder in deze aangelegenheid te verdiepen en ons nader te bezinnen op het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid. Wel licht komen we dus op deze aangelegen heid terug”. De heer Keuning trok de dreigende afsto- ting van werknemers bij Hubert meer in het politieke vlak. Hij vond, dat de politici over het algemeen veel meer oog hebben voor bijvoorbeeld oostelijk Groningen en Lim burg dan voor de toch zeker even zorgelijke toestanden in Friesland. Het kopen van een broodje liep voorde 23- jarige S.T. in Rauwerd nogal sneu af. De man parkeerde voor deze boodschap zijn Honda Civic aan een water van Rauwerd. Bij terugkomst zag hij echter alleen nog het achtereind van de wagen dat uit het water stak. Blijkbaar was de jeugdige eigenaar van de Honda vergeten de handrem aan te trekken. Een kraanwagen heeft de wagen later uit de Boom getrokken. De plaat- schade was aanzienlijk. Met name in noord-oost Friesland immers ligt het percentage van de werkloosheid met 6.8 procent vér boven het landelijke cijfer. Met de heren Van der Hek en Zijlstra zou hij op dat punt in de Kamer eens aan de bel trekken. Unaniem was men in de bijeenkomst van mening, dat er op het punt van de vestiging van Hubert in Surhuister- veen al het mogelijke gedaan moet worden om te redden wat er ook maar enigszins te redden valt. Over het algemeen gesproken verkeert de kerk in redelijke staat. Op een aantal plaatsen zijn echter „bouwtechnische pro blemen” aanwezig, die behandeld moeten worden.. Deels om de kerk bruikbaar te houden, deels om erger te voorkomen. De subsidie die Wymbritseradeel wil verlenen is dertig procent van de totale kosten van herstel die. wat het subsidiabele gedeelte betreft, door het ministerie van CRM wor den begroot op 64.590. Van dat bedragzal CRM 32.295 (vijftig procent) voor haar rekening nemen. In Folsgare zal men daar naast op z'n allerminst nog dertigduizend gulden bijeen moeten brengen. Daartoe zijn en worden reeds akties gevoerd. In de bijeenkomst, die in zaal Poppinga- hiem werd gehouden, traden als sprekers op de heren Romke Postma, distriksbe- stuurder van de FNV en het Kamerlid H. Keuning. De heer Postma stelde vast, dat de werknemers van Hubert-Sürhuisterveen zich grote zorgen maken. In Nijmegen is de 22-jarige zwerver R.P. gearresteerd wegens verkrachting onder bedreiging van een mes. Tijdens het ver hoor door de gemeentepolitie van Nijme gen kwam vast te staan, dat P. ook in Friesland in de fout was gegaan. Hij be kende enkele inbraken in Ysbrechtum en één in Irnsum. De totale buit was toen enige voorwerpen ter waarde van enkele duizenden guldens. Het onderzoek is ech ter nog in volle gang. Hij is in voorlopige hechtenis genomen. Morgenmiddag om kwart voor vier wordt in Oppenhuizen de plaatse lijke koningin onder de zigeuners „La Mamma” met 300 zigeunerkin deren verwacht. „La Mamma” komt op bezoek in verband met het Oran jefeest dat in het dorp wordt gehou den en in Top (en Twel) is men er vereerd hiermee, ook omdat de zi- geunerkoningin die dag haar honderd ste verjaardag viert. Uiteraard moet men dit gebeuren in het licht van het feest zien en het is dan ook niet meer dan een verkleedpartij, waarbij „La Mamma” op een boerenkar naar het feestterrein gereden zal worden. Daar zullen dan 300 verklede kinde ren haar met een kadootje opwach ten. Maar het idee op zich is erg leuk en zal ook wel veel publieke belang stelling krijgen. Het Oranjekomité vindt dit in ieder geval weer eens wat anders dan de spelletjes die jaarlijks met de kinderen worden gedaan. Opvallend noemen b en w van Wymbritse radeel de opmerking in het verzoek om een bijdrage: „dat naar de mening van het bestuur van het dorpshuis de gemeente aan dit dorpshuis „een koopje” heeft gehad vergeleken met andere gemeenschapshui zen en om die reden de vrijmoedigheid heeft een beroep te doen op de gemeente”. Burgemeester en wethouders hebben nu aan het bestuur van De Drouwpólle laten weten, dat aan de raad voorgesteld zal worden om een bijdrage te geven van 15.000 ineens. Aan het slot van het raadsvoorstel over die 15.000 zeggen b en w: De gemeente Wymbritseradeel is bereid gezien een voorstel aan de gemeenteraad - om een bijdrage van ongeveer f 19.400 te verstrekken aan de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde gemeente te Fols gare voor restauratie van de zogenaamde zadeldakkerk, „een van de kenmerkendste gebouwen in onze gemeente”. Ik trok toen met tekstielwaren op de fiets door Gaasterland. Mijn vrouw deed de winkel". Later, toen zoon Meindert trouw de. trokken Berent en Tietje zich terug en deden de winkel over aan hun zoon en schoondochter. Tot op de dag van vandaag helpt voornamelijk Berent nog in de winkel. Met de dreigende sluiting voor ogen hebben intussen zestien werknemers ontslag genomen nadat ze elders werk hadden gevonden. In Surhuisterveen zijn nu nog ruim vijftig man aan het werk. En hun goede gezondheid bleek wel tijdens het koffieuurtje gistermorgen. Daar ver telden zij, terwijl ze tussendoor bezoekers verwelkomden, dat het hen nog steeds alle maal gemakkelijk afgaat. Zo borduurt me vrouw Van der Wielen nog vrij regelmatig en leest de krant met behulp van alleen een bril. De heer Van der Wielen, die zo’n kleine dertig jaar geleden zijn Végé-winkel tje aan zijn zoon overdeed, helpt nog steeds mee in de winkel. „Ik doe nog wat aan boekhouden, verzorg de emballage en houd de winkel schoon”. De jeugd, die deze week de schoolbanken weer heeft opgezocht en nog moet bijko men van de vakantie, kan zich dit weekend als ekstraatje na de holydays gaan verma ken in het cirkus Holiday dat zaterdag en zondag in Sneek komt. De grote tent zal opgezet worden op het Martiniplein. De bedoelde garantie is verleend op een lening van f 40.000 bij de Rabobank in Woudsend en werd destijds aangegaan omdat bij het dorpshuis een financie ringstekort had opgelopen als gevolg van de bouw van een beheerderswoning óp het dorpshuis. In een voorstel aan de gemeenteraad zeg gen burgemeester en wethouders, dat de garantie dus eigenlijk geen betrekking had op de bouw of de verbouw van het dorps huis zelf. Los van het feit, verwonderde het kollege zich er over, dat het bestuur van het dorpshuis „met terugwerkende kracht" een beroep op de gemeente wil doen. mingsraad en de Industriebond FNV. De vakbond stelt zich voorlopig helemaal ach ter het standpunt, dat de Ondernemings raad van Hubert heeft ingenomen: name lijk, dat het mogelijk moet zijn om de mensen aan het werk te houden als er op diverse punten reorganisaties plaatsvinden en de direktie bereid is de vestiging Sur huisterveen te handhaven ook al zou men daar „quitte spelen". In een schrijven van het bestuur van De Driuwpólle wordt toegegeven, dat er he laas de afgelopen vijftien jaar weinig aan onderhoud is gedaan en dat er ook niet is gereserveerd voor groot onderhoud. In ditnummerisalsbijlage opgenomen „Uit de (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Sloten gewoond. In het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog trouwden Berent van der Wielen en Tietje Dijkstra in Wommels. Kort daarop vertrokken zij naar Noord- Brabant. waar zij zich eerst in Den Bosch en later in Dongen vestigden. De heer Van der Wielen was toen timmerman van pro fessie. Het echtpaar was reeds dertien jaar ge trouwd toen het weer vertrok naar Fries land, hun geboorteland. In Sloten kochten ze een winkeltje aan de Heerenwal, wat drie jaar later „ingeruild” werd voor de huidige winkel in de Dubbelstraat. „Het was toen wel een moeilijke tijd", vindt de heer Van der Wielen. „De omzet was klein. Dominee S. Ypma uit Oosthem, de voorzitter van het schoolbestuur, mocht maandagmiddag als „machi nist” fungeren bij het heien van de eerste paal voor drie nieuwe houten schoollokalen voor het christelijk Bogerman College aan de Hemdijk. De lokalen komen, gezien vanaf de Hemdijk, in de verste rechterhoek van het sportveld. Eén ervan zal worden ingericht als biologieruimte en de andere twee worden „gewone” leslokalen. Bij het Bogerman-depen- dance aan de Lindelaan zullen óók twee houten lokalen worden ge bouwd. Eén daarvan is speciaal be stemd voor audio visuele hulpmid delen. Het Bogerman College gaat het nieuwe schooljaar volgende week in met achttienhonderd leerlingen. Daarvan krijgen er driehonderdvijf- tig les aan de Lindelaan (de klassen 2, 3, en 4 mavo en enkele klassen havo) en veertienhonderd naar de Hemdijk. De vijf nieuwe lokalen zul len, als alles goed gaat, op 1 oktober van dit jaar in gebruik genomen kun nen worden. Toch zullen de Boger- manscholen ook daarna met ruimte gebrek blijven kampen. (Foto Studio Ger Dijs) Als de schijn van het raadsvoorstel niet bedriegt, dan ziet het er met de financiële- èn de onderhoudssituatie van het dorpshuis „De Driuwpólle” in Woudsend om het zwakjes uit te drukken - niet bijster rooskleurig uit. Over de afgelopen vier jaren is een totaal tekort ontstaan van f 27.000 en thans nodige onderhoudswerkzaamheden maakte gemeentewerken van Wymbritseradeel een globale kostenraming, die ruim f 63.000 beloopt. In een brief aan de gemeente maakt het bestuur van het dorpshuis melding van tekorten over 1975 15.861,01), over 1977 703,69) en over 1978 van 12.292,25. In 1976 was er een voordelig saldo van 2555,10. Aan deze mededeling koppelde het bestuur het verzoek aan burgemeester en wethouders vast om op grond van „de gemeentelijke garantie” een

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1