snekerWkoerier Hubert mag de Oppenhuizerbrug voorzien van nieuwe mechanieken Club van gehandikapte ruiters heeft nu ook een eigen vaandel Tijdig inspelen, anders abrupte vereenvoudiging woningwetbouw IJLST de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Ir. Muller na eerste paal in Noordoosthoek: Zigeuners op feest in Oppenhuizen Fuiken gelicht van beroepsvissers kon bestuurslid dokter H. Ubbens bezoekers en deelnemers tonen. I Vijf sloopauto’s bij Betten in brand gestoken Zelfvertrouwen Pottenstrand Man verdronken in de buurt van Grouw Onder invloed door rood licht gereden Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND. SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Sinds 12 juni 1974 bestaat nu de stichting Paardrijden voor gehandikapten Sneek en omstreken en men mag gerust 'stellen dat de vereniging springlevend is. Toch ontbrak er nog iets. Een echt clubvaandel, dat meegedragen zou kunnen worden al „De Vrije Ruiters” zich bij manifesta ties zou presenteren. Dat manko is zaterdagmorgen verholpen. Bij de opening van de eerste Open Dag, komende zaterdag volgt er een tweede, het gloednieuwe vaandel aan de Hel Sneeker Nieuwsblad is een en de Burgemeester en wethouders van Sneek zullen aan de gemeenteraad voorstellen om de vervanging van het elektrisch en mechanisch gedeelte van de Oppenhuizerbrug te gunnen aan Machinefabriek W. Hubert en Co BV te Sneek, voor een bedrag van f 251.000. Op uitnodiging van de hoofdingenieur-direkteur van de provinciale waterstaat in Friesland, die is belast met de voorbereiding en de begeleiding van de werkzaamheden, hadden twee Sneker bedrijven op het werk ingeschreven. Hubert was het laagst en daar het kollege aanneemt, dat bij openbare inschrijving geen lagere aannemingssom zou zijn verkregen, wordt aan de raad voorge steld het werk aan Hubert op te dragen. Geen eenheidsprodukt „Naar het eenheidsprodukt van de zesti ger jaren hoeven we niet terug. Er kan ook nu werkelijk nog wel wat, maar niet alles tegelijk in één bouwplan of zelfs in het zelfde bouwblok. Er zal een verantwoorde afweging nodig zijn van wat wel en wat niet kan binnen een bepaald kompleks. gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD „Technische mensen zeggen: de tijd van praten is voorbij, nu gaan we wat dóen!” Dat zei vrijdagmiddag de hoofdingenieur-direkteur van de Volkshuisvesting in Friesland, ir. B. H. H. Muller, nadat hij even te voren zonder haperen de eerste paal had geslagen voor in totaal 74 woningwet woningen in het stadvemieuwingsgebied van de Noordoosthoek. Als laatste spreker zette de voorzitter van de overleggroep, de heer F. C. van der Zwaag, een vraagteken bij dat „het praten is voorbij”. Wel gaf hij toe dat er de laatste jaren in de diverse overleggroepen vreselijk véél is verhapstukt. „Maar we willen straks in de nieuwe wijk ook graag blijven overleggen bij het hoe diverse dingen nog „ingevuld” moeten worden. We willen blijven praten. Onder meer over groenvoorzieningen, speelter- reintjes en... een wijkgebouw”. WK* 6 SNEEKER NIEUWSBLAD «aunuau» Mamma Een bekende toneelspeel- zigeunerkinderen. netten is gehaald de woningwet- De huurprijzen zijn afgeleid van de stich- Het speelde zich zaterdagmorgen allemaal af aan het begin van de Open Dag in de Manege, die even later van start ging met demonstraties door pupillen van de Sneker dagverblijven Cronenburgh en Het Zwa luwennest De leiding bij de eenvoudige rij- gehcht (al voor de tweede keer), die uit stonden in de Terkaplester Poelen. Op het Tjeukemeer werd voorts twaalf netten leeggehaald van visser Poeoies uit Fchren Vannacht heeft er brand gewoed op het terrein van autospuiterij Betten aan de IJlsterkade. Vijf Volkswagenbusjes, die be stemd waren voor de sloop, waren in de fik gestoken. De dader(s) kon niet worden achterhaald. De brandweer had het vuur binnen een uur geblust In een aan de onthulling voorafgaand speechje zette dokter Ubbens het belang van het paardrijden voor gehandikapten uiteen. „Na een wat onwennig begin groeit het zelfvertrouwen van de jongens en meis jes meestal snel en na enige tijd bewegen ze zich frank en vrij. Vandaar ook dat de naam beperkte ekstra’s aan uiterlijke en inwen dige onderdelen. Kies goede en doelmatige materialen en streef naar eenvoud, het kenmerk van het ware. MAANDAG 18 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 65 In de nacht van zaterdag op zondag heeft een stelletje vandalen weer vernielingen aangericht op het Pottenstrand. Onder meer werd de al niet meer werkende slagboom totaal kapot gemaakt O® De 62-jarige H. Huitema uit Drachten is zaterdagavond verdronken in de omgeving van de Rengerspölle te Grouw. Huitema lag met een motorkruiser aan de Rengerspölle en wilde om half drie even naar de schroef van z’n boot kijken omdat hij dacht dat die beschadigd was. Na dat onderzoek schijnt hij te zijn gaan zwem men. Om half vijf ging zijn vrouw hem zoeken. Ze kreeg daarbij assistentie van een aantal watersporters. Om half zeven werd de hulp van de waterpolitie ingeroe pen. Die ging dreggen en haalde om zeven uur het ontzielde lichaam van de heer Huitema uit het water. De 26-jarige D.S. uit Gaasterland is van nacht aangehouden nadat hij op de rond weg ter hoogte van de Lemmerweg door een rood stoplicht was gereden. De man verkeerde onder invloed van alkoholische drank. Na de bloedproef moest hij zijn auto ter plaatse achterlaten. «uu oumu> Ir. Muller noemde in zijn toespraak dit renovatieprojekt een bijzonder geval: „Nieuwbouw in een stadsvernieuwingspro- jekt, iets met een lange voorbereidingstijd. Na inspraak en overleg viel de keuze op afbreken met invulbouw en daarbij kwa men ook weer de tegenwoordig veelbespro ken stichtingskosten van woningen ter sprake. gaat hier om een totaal van niet minder dan ruim zeshonderd. Het treffen van voorzieningen bestaat uit het aanbrengen van thermopane beglazing en het vullen van de spouwmuren met glaswolvlokken. Bij het kompleks van de 288 EBA-woningen in de Noorderhoek worden bovendien zogenaamde sand wichpanelen aangebracht Burgemeester en wethouders stellen voor de gevraagde me dewerking te verlenen. deze laatste op een zo verantwoord moge lijk nivo te brengen. De gemeente kan een suggestie doen, laat de stedebouwkundige de verkaveling zo eenvoudig en doelmatig mogelijk ontwerpen, want daardoor ont staan lagere grondkosten”. Aan het adres van de woningstichtingen wilde de heer Muller zeggen, dat men de architekt een zo duidelijk mogelijk om schreven opdracht moet geven met rand voorwaarden waarbinnen speelruimte Het clubvaandel bestaat uit een drietal ruiters in een ovaal met daarboven „De Vrije Ruiters” en daaronder „Sneek en Omstreken”. Het is uitgevoerd in zwart en wit. De „vlag” werd ontworpen door de heer D. Everaars, tekenleraar aan de chris telijke Pedagogische Akademie „De Him” in Sneek. Aan mevrouw Everaars viel de eer te beurt het vaandel over te dragen en ze werd daarvoor beloond met een fors bos bloemen. In de meivergadering van dit jaar werd de behandeling van een schrijven van de woonschepenbewoners en de werkgroep woonschepenhaven en het advies van b en w daarover, uitgesteld tot het tijdstip waar op meer duidelijkheid zou bestaan inzake de vraag of een bijdrage via het ISP kon worden verwacht Men dacht toen dat er nog voor de zomervakanties een beslissing zou worden genomen. Het kollege zegt verder in de notitie aan de raad: Aangezien de mogelijkheden om via een ISP-uitkering de nieuwe haven te reali seren nog steeds duidelijk aanwezig is. handhaven we ons advies van mei ’80, waarin wordt gesteld, dat op dit moment een diskussie over het verbeteringsplan zigeuner verkleed en ook het onder- werd veel gezongen en werden pakjes wijzend personeel had zich als zodanig uitgedeeld aan de jarige zigeunerko- uitgedost. De verkleedpartij beteken- ningin. Het was een grote happening de dat er geschmienkt moest worden waarbij een maaltijd niet werd verge- en kleren verknipt of vermaakt waren, ten. De kinderen schaarden zich tegen be- etenstijd rond een barbeceu en begon- nen aan een zigeunermaaltijd. Op de Wanneer we nu de stichtingskosten kun nen beheersen en temperen, komen we stapsgewijze en geleidelijk aan op het afgewogen nivo van de woningwetwoning, dat in de komende jaren nodig is. Spelen we niet tijdig in, dan zal wellicht in de komende jaren aan abrupte vereenvoudi ging niet te ontkomen zijn”, aldus ir. Muller. Enkele meters van de plaats waar de eerste paal voor zestien bejaardenwoningen en 58 De kampioenen van de Noord Nederlandse Watersport Bond kampioen schappen zijn gisteren bekend geworden. Gister werd namelijk op een bijna weer windstil Sneekermeer de laatste der zes wedstrijden om de respektievelijke titels verzeild, dit verdeeld over twee weekends. De veertien kampioenen werden tegen de klok van zeven uur op het startschip de Roekoepolle door NNWB-voorzitter Sleurink gehuldigd, die hen de kampioenswimpels overhandigde. Hier onder de veertien kampioenen. Voor meer informatie over deze NNWB titelstrijd zie binnenin. Pampusklasse: 1. Jan Eringa, Offingawier 22,7p; Valkenklas se: J. Groenwoud, Diemen 30,7p; 16-kwadraatklasse: 1. Jan Faber, Grouw 18p; 30-kwadraatklasse: 1. H. Geveke, Leeuwarden 21,7p; Regenboogklasse: 1. Harry Amsterdam, Sneek lip; 22-kwadraatklasse: 1. A. Dijkstra, Grouw 5,7p; Randmeerklasse: 1. J. Snijders-Blok, Ouderga-W, 6p; Vrijheidsklasse: 1. L. de Jong, Harlingen 6p; Spanker- klasse: 1. G. van Wieren, Nijhuizen 6p; Schakelklasse: 1. M. Bonnema, Sneek lip: OK-Jollenklasse: 1. I. Bakker, Doom Op; Laserklasse: 1. E. van der Meer, Grouw 19p; Finnjolklasse: 1. H. Yntema, Workum 17p; 12-Voetsjolklasse: 1. J. van der Wal, Imsum 21,7p. Onder het toeziend oog van dokter H. Ubbens heeft mevrouw Everaars zojuist de hoes getrokken van het nieuwe vaandel, dat vastgehouden wordt door mejuffrouw Pe- teke Ubbens. (Foto studio Ger Dijs) oefeningen en (later) van diverse spelletjes, berustte bij de vaste trainster van de gehandikapte jongelui. Erjanne Wilmink uit Groningen. Ze werd daarbij volijverig geassisteerd door Marja Rozendal, leid ster aan Het- Zwaluwennest. Ongeveer veertig jongens en meisjes vertoonden hun kunnen. Volgende week komen er nog eens ongeveer vijftig in aktie van de Convent school. en de dagverblijven de Griedhof in Roordahuizum en in Bolsward. Overigens zal de vroedschap voor dit pro- jekt meteen ook een aanvullend krediet beschikbaar moeten stellen omdat men niet rond komt met de f 250.000 die in juni 1979 voor het herstel van de mechanieken aan de Oppenhuizerbrug beschikbaar wa ren gesteld. In dat bedrag van een kwart miljoen zaten namelijk ook de kosten voor toezicht en dergelijke. Verder moest het plan wat aangepast worden (het werd ook en daar was veel aandacht aan be- etenstijd rond een barbeceu en begon- steed. Het was een kleurrijk geheel, i Opzet van het zigeunerfeest was dat foto van studio Ger Dijs bevindt zi- 1 zou geunerkoningin „La Mamma” zich op een verhoging zittend temidden van „De Vrije Ruiters" voor de club werd geko zen. Vrij voelen ze zich pas als ze hun angst zijn kwijtgeraakt en er allengs een bepaalde korrelatie, onderlinge afhankelijkheid, is ontstaan tussen kind en paard. Belangrijk is het paardrijden voor de gehandikapten ook voor de ontwikkeling van hun spieren, die bij- de geestelijk gehandikapten vaak wat minder zijn ontwikkeld. Het aange name wordt dus verenigd met het nuttige. Bij zo’n club hoort een vaandel en dat hebben we dus nu”. Overigens is het ontwerp van het vaandel ook voor andere dingen gebruikt Zo krij gen de deelnemers van afgelopen zaterdag allemaal een herinneringsvaantje met het embleem van „De Vrije Ruiters” er op. Die waren gratis en voor niets. Niet zonder betaling zijn verkrijgbaar T-shirts, draag tassen en schoudertassen in de zwartwitte kleuren en het vignet van de rijvereniging van de gehandikapten. De winst die op die artikelen gemaakt wordt, gaat in de club kas om de penningmeester een tikkeltje meer armslag te geven. Ongeveer honderd- vijftig kinderen profiteren van de aktivitei- ten van de stichting Paardrijden voor ge handikapten Sneek en Omstreken, die zich gelukkig aardig draaiende kan houden dankzij donaties, redelijke lesgelden en subsidies van enkele overheden. De rijkspolitie te water in Sneek heeft van drie beroepsvissers (weer) klachten bin nengekregen, dat hun fuiken zijn gelicht door onbevoegden. Hoogstwaarschijnlijk ,s hier geen sprake van baldadigheid. De Politie vermoedt, dat de paling uit de en dat de dieven die nebben gerookt en verkocht. De dupe van de diefstallen waren visser Huizinga uit Heeg wiens fuiken in de omgeving van zijn woonplaats van paling werden ontdaan. Van beroepsvisser Schol- Het dorpsfeest in Oppenhuizen heeft ster uit het dorp gaf gestalte aan dezer dit jaar iets speciaals gekregen door persoon. „La Mamma” kwam met een een zigeunerfeest dat door de inzet boerenkar het feestterrein oprijden en van leerkrachten, kinderen en nog een werd door de kinderen onthaald. De aantal inwoners van het dorp een zigeunertjes hadden zich in groepjes groot sukses geworden. Maar liefst verdeeld en beeldden zo zigeuners uit driehonderd kinderen hadden zich als verschillende landen uit. Op het feest zigeuner verkleed en ook het onder- werd veel gezongen en werden pakjes de honderste verjaardag gevierd worden vah zigeunerkoningen „La daardoor wat duurder) en waren er van Woonschepenhaven enkele prijsstijgingen sprake. Het is het kollege van b en w intussen Werk voor Hubert. Ook werk voor bedrij- gebleken, dat een beslissing inzake een ven die zich bezig houden met het warmte- bijdrage van het ISP (Integraal Struktuur- isoleren van woningen. De Woningstich- plan het Noorden) voor de aanleg van de ting Patrimonium heeft aan de gemeente nieuwe woonschepenhaven aan de Woud namelijk medewerking gevraagd om bij het vaart, niet voor september 1980 verwacht rijk subsidies aan te vragen voor het isole- kan worden. Mogelijk dat het nemen van ren van een zeer groot deel van de bij de een besluit zelfs uitgesteld zal worden tot Stichting in beheer zijnde woningen. Het oktober. i J|

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1