Komst van Pools koor naar Balk door stakingen op losse schroeven Berichtgeving uit Gdansk summier snekerWkoerier Weg vrij voor intrekken van bezwaarschrift brug Nijezijl Heldhaftig optreden krijgt ekstra aandacht I Raad mengde zich (nog) niet in toestand bij „Driuwpólle” ■kir Touwtrekstrijd om Nederlands kampioenschap zondag in Sneek WYMBRITSERADEEL WIL „DUIDELIJKE CIJFERS” Hubert BV besluit vestiging in Surhuisterveen te sluiten I Woudsend start jubileumfeest met onthulling en receptie KW S en Officieel Orgaan van IJLST de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Hr Als voor „Surhuisterveen” geen oplossing komt ■I I* *i y 7^* a (vervolg zie pagina 19) Hulp van Ijlst Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Amateurskutsjesilen zaterdag op Sneekermeer met dertien schepen en twee wedstrijden Nog één keer kunnen de fans van het skütsjesilen de beurtschepen dit sei zoen in aktie zien. Aanstaande zater dag namelijk verschijnen dertien skütsjes op het Sneekermeer in het kader van de zogenaamde Amateur- wedstrijd. Dus niet de „echte” stuur man aan het helmhout, maar een be manningslid. Er wordt twee keer ge zeild: ’s morgens en s middags. (vervolg zie pagina 17) en de Achter de hand gezegd wekte het toch wel enige verbazing, dat de gemeenteraad van Wymbritseradeel dinsdagavond zonder blikken of blozen akkoord ging met een voorstel, dat burgemeester en wethouders hadden opgemaakt naar aanleiding van een verzoek van het bestuur van de „Driuwpólle” om een bijdrage in de kosten van herstel van het dorpshuis. Meer of minder duidelijk (meer meer dan minder) stond daarin immers, dat bij de „Driuwpólle” de financiële zaakjes,slecht op poten staan. „Men” zou zeggen: echt iets om bovenop te springen. Dat gebeurde niet. Vrijwel zonder te reageren gaven de vroede vaderen hun zegen aan het voorstel van het kollege „om in eerste instantie een bijdrage ineens toe te kennen van vijftienduizend gulden". Wat daarna in een slotalinea werd gezegd is voor de raadsleden waarschijnlijk de reden geweest om er op dat moment maar het zwijgen toe te doen: „Voor het overige zijn wij bereid ons verder in deze aangelegenheid te verdiepen en ons nader te bezinnen op het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid”. De Stichting Feestweek Balk is erin geslaagd een groot Pools studenten koor naar Balk te brengen. Alle besprekingen met diverse personen en instanties zijn rond. Het koor, dat deel uitmaakt van een Poolse delegatie van 150 personen, zal vergezeld worden door onder andere de stads president, de rektor magnifikus en de Poolse ambassadeur. Het optreden zal plaatsvinden op dinsdag 26 augustus. „Niet niks” De feesten in Woudsend rond het vijfenzeventig jarig jubileum van de Vereniging voor Dorpsbelangen zijn gisteravond gestart met de onthul ling van een klok met bloembakken midden in het dorp. Deze klok, geschonken door Dorpsbelangen, werd officieel aan het publiek getoond door het oudste ex-bestuurslid van de Vereniging de heer A. Boeyenga (84). Tevens werd aangekondigd, dat er zaterdag een bank onthuld zal worden, vlak naast de klok en bloembak, door het komitè „We doen iets terug” bestaande uit reünisten. Cijfers op tafel Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD I i tl 2’; 7 A 78 een eksploitatietekort van ruim 12.000. was het vorig jaar weer zoiets? En hoe nu verder?” Dat laatste bleek bij opmetingen door landmeters van het Kadaster wel het geval te zijn, al lag de zaak er wel wat anders heen, dan gemeente en mevrouw Feenstra hadden gedacht. Zoals de brugplannen op papier staan bleek men ongeveer negentig vierkante meter grond nodig te hebben, die in eigendom waren van mevrouw Feenstra. Bij de onderhandelingen bleek mevrouw Feenstra bereid te zijn de grond af te staan als ze er andere voor in de plaats kreeg. DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 66 Ter plekke bezat de gemeente Wymbritse- radeel echter geen grond om in ruil aan te G.D. KETELAAR (CDA) hoe ziet '79 er uit 7 7 ekstra avond zou vervallen en dat de reeds verkochte kaarten terugbetaald zouden worden. De voorverkoop gaat echter ge woon door. Zolang er geen definitief be richt komt, gaan de vele liefhebbers van koren er vanuit dat het doorgaat. Er is een beperkt aantal kaarten. Mocht er in de voorverkoop zoveel belangstelling bestaan dan zal uitgeweken worden naar de Trime, waar 600 tot 800 mensen kunnen genieten van dit unieke gebeuren. Zie voor meer nieuws over dit populaire Poolse koor en voor het programma van de Balkster Feest- week elders in deze editie. Bij het kollege werd er sterk op aangedron gen om met mevrouw Feenstra tot een akkoord te komen om een tijdrovende onteigeningsprocedure te voorkomen. De situatie ter plekke zou ook nog eens nauw keurig worden opgemeten, omdat moge lijk het stukje grond niet eens nodig zou zijn. te dragen, dat men In het laatst van bezwaarschrift plotseling op komen dui ken. Bij de eerste keer dat het plan ter visie was gelegd had mevrouw Feenstra niet gereageerd. Pas toen de procudure op ver zoek van gedeputeerde staten „overgedaan moest worden kwam het bezwaarschrift binnen. Het werd toen door de gemeente raad wel ongegrond verklaard, maar men zat er toch een beetje mee in de maag. Wethouder BERGSMA -- er zijn er bij... SNEEKER NIEUWSBLAD Het is zo goed als zeker, dat het éne bezwaarschrift, dat ingebracht werd tegen de herhaalde tervisielegging van het plan voor de nieuwe draaibrug in Nijezijl, zal worden ingetrokken. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel hebben in samen werking met de gemeente Ijlst een oplossing kunnen vinden voor bezwaren van mevrouw A. Feenstra-Brouwer te Ijlst, die in eerste instantie niet bereid was een stukje grond over nodig heeft voor de toevoerweg naar de nieuwe brug. mei dit jaar was dat 11 Hoewel ook hierover weinig werd gespro ken had de raad duidelijk géén (enkel) bezwaar tegen een bijdrage van een kleine twintigduizend voor herstelwerkzaamhe den aan de typische zadeldakkerk van de Nederlands Hervormde gemeente in Fols- (vervolg zie pagina 17) Dat heldhaftig optreden slaat op het red den van twee kinderen uit het huis van de familie De Jong, waarin op 28 augustus verleden jaar een felle brand ontstond. Nadat omstanders al hadden gezegd, dat er „niets meer te redden viel" gingen de gebroeders toch het brandende huis omdat mevrouw De Jong radeloos was daar haar kinderen nog in het huis waren. Johannes en Wiebe slaagden er in de twee-en-een- Het zou voor de Feestweek in Balk, waar de bevolking en het Feestweekkomitee enthousiast meegewerkt hebben aan het grootse gebeuren en aan het onderbrengen van het koor, betekenen dat de geplande In de jaren 1975 tot en met 1978 zijn bij de „Driuwpólle" de eksploitatietekorten op gelopen tot 27.000 gulden. In de vijftien jaar dat het dorpshuis er staat werd voorts niets voor onderhoud gereserveerd. Op het dorps huis werd een jaar of vier terug een beheer- derswoning gebouwd waardoor het bestuur een financieringstekort opliep. Daarop werd veertigduizend van een bank geleend onder garantie van de gemeente. In de brief van het bestuur werd gevraagd op grond daarvan f 15.000 beschikbaar te stellen. In het voorstel zeggen b en w van Wymbritse radeel over dat punt: deze garantie heeft geen betrekking op de bouw of verbouw van het dorpshuis zelf. De gebroeders Hendrik. Johannes en Wie be Jansen uit de Ubbo Emmiusstraat te Sneek zullen vanmiddag om vijf uur in de kleine raadzaal van het stadhuis worden ontvangen. Daarbij zal. zo staat op de uitnodiging, „nog eens ekstra aandacht worden geschonken aan hun heldhaftig optreden’. bieden. Wat de indienster van het be zwaarschrift graag wilde hebben was ei gendom van de gemeente Ijlst. Wymbrit seradeel trad daarop in kontakt met Ijlst en die gemeente bleek genegen honderd- vijftig meter grond aan Wymbritseradeel te verkopen. Met het aanbod om de door Wymbritsera deel van Ijlst te kopen honderdvijftig vier kante meter - wat minder dure grond - te aanvaarden in ruil voor de negentig vier kante meter grond die wat kostbaarder is. ging mevrouw Feenstra akkoord. Met en kele duizenden guldens kon op die manier de zaak worden opgelost. Zodra de gemeenteraad in de volgende vergadering de transaktie heeft bekrach tigd, zal mevrouw Feenstra haar bezwaar schrift intrekken, aldus deelde burgemees ter B.W. Cazemier afgelopen dinsdag avond in de raadsvergadering van Wym britseradeel mee. Geen mens die er aan twijfelt of de vroedschap zal zich dan haasten om voor fiat te tekenen wat het kollege haar voor zal leggen. Dit alles is nu onzeker geworden door de grote stakingen die in Polen en vooral in Gdansk nog bezig zijn. De berichtgeving is summier. Er is tot op dit moment nog geen definitief bericht. Via telefoon en telex wordt nog steeds geprobeerd kontakt te krijgen. dóórwerken", was zijn omschrijving van het vele werk, dat nu verzet moet worden. Maar het bestuur heeft in ieder geval veel steun gehad aan de dorpsbevolking, die als „één man achter de feestplannen stond”. Minder geslaagd is de voorbereiding van het jubileumboek over Woudsend. zo meldde de heer Kuipers. Het bestuur zou de hoeveelheid werk aan een dergelijke uitgave danig onderschat hebben. „We zijn te laat begonnen. Er is al wat klaar, maar we zullen proberen behoorlijk met het boek voor de dag te komen”. Er zullen ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden in de vestigingen van Hubert BV in Sneek. Stavoren, maar vooral ook in Surhuisterveen. Als voor de vestiging in Surhuisterveen niet binnen enkele maanden een oplossing gevonden wordt, zal deze afdeling gesloten moeten worden. Dit deelde gistermiddag de direktie van Hubert BV. de werkmaatschappij van Esmil, mondeling mee aan de ondernemingsraad. Voorts werd gezegd, dat bij de vestigingen in Sneek en in Stavoren alleen op de afdelingen montage en elektro het personeel ingekrompen dient te worden. De situatie werd zo ernstig genoemd in dit bedrijf, dat de reorganisatie voor het einde van het jaar afgerond moet zijn. •Ak’ Ook burgemeester B. W. Cazemier van de (vervolg zie pagina 19) half jarige Angelique en de drie maanden oude Alexander (nu dus beiden een jaar ouder) uit de vlammen te redden. Hendrik was al naar binnen geweest toen hi j hoorde dat het derde kind, de toen vier-en-een-half jarige Richard nog binnen moest zijn. Hij doorzocht nogmaals zo goed mogelijk het brandende huis, maar kon niets vinden. Later bleek Richard zelf uit het huis te zijn gevlucht toen zijn moeder hulp haalde bij de Jansens. Hendrik is nu drie-en-twintig en werkt als metselaar. Wiebe is thans negentien en is als timmerman van de Ambachtschool gekomen (hij heeft nog geen werk). De middelste broer. Johannes, is een-en-twintig en is momenteel in mili taire dienst. Op de foto van Studio Ger Dijs van links naar rechts Hendrik. Johannes en Wiebe. De ..Driuwpólle” is na vijftien jaar ook aan een „grote beurt” toe. De vloer van de grote zaal moet hersteld worden, diverse kozij nen zijn aan vernieuwing toe, de buiten deuren dienen deels hersteld te worden, herstel van de dakbedekking is nodig en het dorpshuis moet een volledige verfbeurt hebben. Of de gemeente daartoe misschien dertigduizend gulden beschikbaar wilde stellen, ook al omdat „de gemeente aan het dorpshuis destijds „een koopje” heeft ge had vergeleken met andere gemeenschaps huizen". aldus de vraag van het bestuur. De dienst gemeenfewerken heeft inmiddels de onderhoudstoestand van het gebouw beoordeeld en raamde de kosten voor herstelwerkzaamheden op ruim 63.000. De kous zal nog wel niet af zijn, maar dinsdagavond kwam er slechts één vraagfje) uit de raad. De heer G.D. Kete laar (CDA) wilde graag weten hoe de cijfers over het jaar 1979 er uit zien. „In De opening van het vierdagen durende jubileum feest werd voortgezet met een receptie in het dorpshuis van Woudsend. Daar zei de heer J. D. Kuipers, voorzitter van de jubilerende Vereniging van Dorps belangen, dat enkele jaren geleden al vast gesteld werd door het bestuur, dat dit jubileum „groots gevierd moet worden”. „Ik wil niet al te pessimistisch zijn”, zo zei hij. „maar wie garandeert ons dat we over vijfentwintig jaar weer een jubileumfeest kunnen vieren”. Tevens merkte de heer Kuipers op, dat vooral in de laatste jaren Dorpsbelangen een steeds belangrijkere funktie heeft ge kregen in de dorpsgemeenschap, maar ook in de overlegsfeer met het gemeentebe stuur. „We moeten vele papiermassa’s Burgemeester B.W. Cazemier moest een afdoend antwoord schuldig blijven op punt één. „Ik kan u geen antwoord geven, want we hebben de cijfers over 1979 nog niet van het bestuur van het dorpshuis ontvangen. Voorlopig zullen we het laten bij een bijdrage inééns van vijftienduizend voor het onderhoud. Men heeft meer gevraagd maar vóór daarover een voorstel aan de raad wordt gedaan zullen we de zaken toch wel eens goed willen bekijken. Er zal in ieder geval eerst duidelijk cijfermateriaal op tafel moeten komen Sneek kent aanstaande zondag een primeur op touwtrekgebied. Het bestuur van de touwtrekvereniging Sneek is er namelijk in geslaagd de tweede wedstrijd in de na-kompetitie om het Nederlands kampioen schap naar Sneek te halen. De crème de la crème van de Nederlandse touwtreksport zal zondag in aktie komen om te proberen de broodnodige punten voor de nationale titel te behalen. Heure. de Nederlands kampioen en Eibergen. de Europese titelhouder, zullen onder andere op komen draven. Natuurlijk zijn de mannen uit Sneek ook van de partij en er kan dus wat verwacht worden. Vooral voor de mensen, die nog steeds denken dat touwtrekken nog altijd een sport is voor stoere binken die enkel eventjes aan een touwtje trekken, is deze wedstrijd een ideale gelegenheid om eens met eigen ogen te zien, wat touwtrekken nu precies inhoudt. Het toernooi vindt plaats op het IJsbaanterrein aan de Leeuwarderweg, en zal s morgens om kwart voor elf starten. De eerste tekenen van een mogelijke werkmaatschappij van Esmil, pleegde reorganisatie deden zich voor eind maart van dit jaar. De direktie van Hubert BV. de IK /'r-f'. F «r’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1