van 1 Kosten van nieuwe sportkompleks één miljoen Welzijnsgroepen menen: déze en Toren van N.H.-kerk in IJlst krijgt een elektrische klok Grote deelname maakte „vol” programma Concours hippique en keuring in Blauwhuis flink uitgebreid verordening niet vaststellen Vannacht wéér brand in dorp Hommerts ’t Is een vreemde zeker, die Woudsender ernstig gewond Optochten tijdens dorpsfeesten Bakhuizen werd fraaie voetbal- tennisakkommodatie rijker ïO FELLE KRITIEK OP PLANNEN SPECIFIEK WELZUN LANDUSTRIE BOEKT ORDER: 17 MILJOEN PYROMAAN AAN HET WERK Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Ik siiSRi W «O TB IHt..a 2 MAANDAG 25 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 67 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sneker>(kqeeieb Het Sneaker Nieuwsblad is een en de De friese paardenfokdag in Blauwhuis is, wat de aanvoer en de kwaliteit van de „Fryske hinders" betreft, een groot sukses gewèest. Het programma was met de paardenkeuring ‘s morgens en het concours hippique s middags stevig gevuld. Zo’n 270 paarden - dit zijn er vijftig meer dan vorig jaar - uit Sneek en omstreken deden er dan ook mee aan deze attraktieve Blauwhuister paardenfokdag, die voor de negenentwintigste maal achter een gehouden werd. De opkomst van het publiek viel enigszins tegen. „Boosdoener” was dit keerwaarschijnlijk niet hetweer, maar waren de vele dorpsfeesten in de naaste omgeving. gecombineerde uitgave van Knollenveld Zo’n veertig vertegenwoordigers van diverse „welzijnsgroepen in Sneek hebben in „Het Bolwerk”, in wat aangeduid werd als een „bijeenkomst met een wat aktie-karakter”, besloten er bij de gemeenteraad van Sneek met klem op aan te dringen om komende dinsdagavond (morgen dus) nog niet over te gaan tot behandeling van het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een algemene procedure- en subsidieverordening voor het specifiek welzijn. Volgens de protesterende insprekers bevat het konsept zoveel artikelen waarmee zij niet akkoord kunnen gaan, dat het beslist nodig is dat het gemeentebestuur zich eerst nog eens nader oriënteert bij de insprekers over hun grieven en wensen. Eenmaal bloedproef (Vervolg zie pagina 3) Spelbepaler Burgemeester H.L. Sixma baron van Heemstra moest schoppen, wet houder van sport en lichamelijke vorming J. Bangma moest slaan, om Gaasterland, en dan in het bijzonder Bakhuizen, een gloednieuw sportkompleks rijker te maken. Deze twee Gaasterlanders openden zaterdag officieel het voetbalterrein en tennisbaan, waarvan de geza menlijke kosten één miljoen gulden bedragen. Maar wat er gerealiseerd is voor dit geld, mag er zeker zijn. Twee fraaie tennisbanen en een gelijk aantal voetbalvelden voor de sportvereniging Bakhuizen aan de Johan nes Nagelhoutlaan. Met een goedgericht schot opende burge- I f gSf Als voordeel van een elektrische klok noe men b en w in het voorstel, dat het niet tweemaal per week met de hand opgewon den hoeft te worden, dat de klokken op elk willekeurig tijdstip automatisch kunnen luiden (men doet dat in Ijlst bijvoorbeeld elke middag twaalf uur) en dat een elek trisch uurwerk mindér gevoelig is voor weersinvloeden en daarom zuiverder loopt. Het oude handgemaakte uurwerk zal voor vijf jaar in bruikleen worden gegeven aan de firma Brunia te Exmorra, de leverancier van het nieuwe uurwerk. Men wil daarin graag de oude klok van de kerktoren in opnemen. Na vijf jaar kan de raad opnieuw bekijken welke bestemming men het toch wel waardevolle uurwerk wil geven. SNEEKER NIEUWSBLAD In de toren van de Nederlands Hervormde kerk te Ijlst zal een nieuw uurwerk worden aangebracht. Het ruim honderd jaar oude handgemaakte uurwerk is zo versleten, dat het onmogelijk is het weer goed te laten werken. Voor het aanbrengen van een elektrisch uur- en slagwerk willen burge meester en wethouders van Ijlst nu een krediet aan de raad vragen van f 6500,-. Daarbij komt dan nog de btw. Morgen avond zal de gemeenteraad over het voor stel van het kollege beslissen. Het betreft een zuivering voor een grote leerfabriek in Zafaraniyah, een voorstad van Bagdad, waar huiden van koeien, scha pen en geiten worden verwerkt tot zoolleer en bovenleer voor schoeisel. Naast de levering en de montage van de elektromechanische uitrusting omvat het kontrakt ook de uitvoering van de bouw kundige werken, die Landustrie zal uitbe steden aan een nog nader te bepalen bouw kundige aannemer. De opdracht werd ondanks zware buiten landse konkurrentie verworven, voorna melijk dankzij het geavanceerde ontwerp van Landustrie, machinefabriek elektro techniek b.v. te Sneek. Landustrie Sneek, een dochteronderne ming van Ogem heeft een kontrakt afge sloten met het Iraakse ministerie van „industrie en mineralen" voor het leveren van een afvalwaterzuivering ter waarde van ruim zeventien miljoen gulden. Het programma van deze fokdag, die voor de elfde maal aan de rand van Blauwhuis werd gehouden, was druk bezet. De paar- denfokvereniging „It Fryske Hinder” had in samenwerking met de Merkekommissie Blauwhuis de gunstige voorwaarden ge schapen voor een keuringsprogramma van twaalf rubrieken. De grote „verrassing tij dens deze keuring was het Friese paard (vervolg zie pagina 3) De eerste burger van Gaasterland beet de spits af, ook omdat het sportterrein eigen lijk nog onder bezit viel van de gemeente. Baron Van Heemstra droeg het kompleks echter over aan zijn wethouder Jelle Bang- ma, die op zijn beurt de sportakkommoda- tie weer overdroeg aan de voorzitter van de sportvereniging Bakhuizen, Jan Hylkema. De tennis- en voetbalvereniging vallen na melijk onder dezelfde noemer van sport vereniging. In juli is gestart met de tennis- aktiviteiten, de voetbalclub was er reeds langer. Deze tak van de sportclub telt nu elf elftallen, en heeft zo’n honderd jeugdleden. Vooral de voetballers waren met de verhui zing naar dit nieuwe terrein bijzonder ingenomen. Tegenstanders waren niet fat- (Vervolg zie pagina 3) Van de kant van de beleggers van de vergadering - achter de groene tafel zaten de heren G. Mosk (welzijnswerker bij Sudergoa), K. Hoozemans (projektleider bij Het Bolwerk) en K. Kopmeiners, docent aan de SHF - werd gesteld, dat er door burgemeester en wethouders weinig aan dacht is besteed aan de reakties die door de insprekers ter tafel zijn gebracht En als erop werd gereageerd was de toon nogal laatdunkend. Dat allemaal, en nog veel meer, was voor de welzijnsgroepen aanlei ding geweest een brief aan de gemeente raad op te stellen. In zes stellingen wordt daarin de kritiek samengevat De bewoners van Jutrijp en Hommerts beginnen zich nu toch in gemoede af te vragen of er in hun omgeving een brandstichter aan het werk is. Binnen een tijdbestek van tien dagen werden er twee boerderijen in de as gelegd en afgelopen nacht was het voor de derde keer raak: brand in een schuur. Opvallend vindt men ook, dat de branden op ongeveer dezelfde tijd zijn ontstaan of ontdekt: omstreeks drie uur in de nacht. Steekhoudende bewijzen, dat er een pyromaan aan het werk is heeft de politie nog met kunnen leveren, maar na de drie branden (kort achterelkaar en dicht bijelkaar)doen hier en daar de wildste geruchten de ronde. (vervolg zie pagina 5) De dag ervoor, op vrijdag, zag een politie patrouille de 26-jarige Sneker LV. een personenauto besturen, hoewel hem de rijbevoegdheid was ontzegd. De auto is hem daarop afgenomen. Deze was overi gens rijp voor de sloop. Er wordt een ?roces-verbaal tegen V. opgemaakt. In de Gedempte Pol in Sneek moest zater dagnacht de gemeente politie de 28-jarige Sneker H.B. te voet naar huis zenden wegens teveel gebruik van alkoholika. De blaasproeven waren voor hem negatief. Een arts moest daarop een bloedproef nemen. eveneens de nodige kritiek. „Ondanks de unanieme kritiek van de insprekers op de presentatie is hiermee geen rekening ge houden bij de aanbieding van het tweede inspraakpakket (Overigens zei raadslid W. de Boer over dit punt, dat de stukken voor de raadsleden ter inzage hebben gelegen en dat elk raadslid dus de gelégenheid heeft gehad de zaken te bestuderen). Ook liet hij weten, dat hij morgenavond De rijkspolitie in Heeg kreeg vanmorgen om zeven uur een telefoontje van de heer Gosse van der Heide, die aan de Nijedyk in het dorp woont. „Op onze bank in de kamer ligt een vreemde man te slapen. Sporen op de grond wijzen erop, dat hij kotsmisselijk is geweest. Ik kan hem niet wakker krijgen, maar ik wil hem wel graag kwijt!” De agent die even later kwam opdagen konstateerde dat de doorgegeven feiten de werkelijkheid volledig dekten. De politieman gebruikte iets krachtdadiger middelen om de snurker uit zijn slaap te halen. Dat lukte tenslotte. Op het buro bleek het een dertigjarige man uit Uitwellingerga te zijn. Hij verklaarde zondagavond in een bar in Heeg wat te veel te hebben gedronken en danig slaperig te zijn geworden. Hoe hij in de woning aan de Nijedyk terecht was gekomen kon hij zich niet herinneren. De twintig-jarige Bernardus Reekers uit Woudsend werd vrijdagavond om streeks twintig voor acht ernstig ge wond bij een botsing tussen zijn Peu- geot-combi en een vrachtauto. Hij moest uit zijn auto „geknipt” worden door mensen van. de rampendienst uit Sneek en werd naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek gebracht met een gebroken enkel, een heupfraktuur en een zware hersenschudding. In de auto zat ook zijn vijftien-jarige broer Amoldus, die naar huis kon gaan na dat een snijwond in zijn hoofd was gehecht. Bernardus kwam vanuit de richting Spannenburg en wilde in de richting Woudsend afslaan. Eerst zet te hij echter een lifter af op de vlucht strook aan de rechterkant van de weg. Toen hij daarop de weg wilde overste ken kwam er van de kant van Span nenburg een vrachtauto, die bestuurd werd door Rienks Mud uit Berlikum. De vrachtautochauffeur kon de plot seling de weg oprijdende Peugeot niet meer ontwijken. De combi werd in de flank gegrepen en in de berm geduwd. Amoldus kon uit de auto stappen, maar de ernstig gewonde Bernardus zat klem. De foto werd gemaakt vlak nadat de brandweerlieden uit Sneek Bernardus uit het wrak hadden be vrijd. In de afgelopen dagen vierden verschei dene dorpen in de Zuidwesthoek van Friesland feest. Eén van het meest voorkomende en ook meest attraktieve programmaonderdeel is wel de op tocht. In Hommerts-]utrijp reed zater dagmorgen, tussen de buien door, een optocht van negen versierde en opge tuigde wagens, welke veel bekijks kreeg. Het geluk was dit keer niet met het tweelingdorp. Tot vlak voor het startsein van dit dorpsfeest zouden er nog twaalf wagens meegedaan hebben aan de optocht. De brand in een boerde rij in Jutrijp enkele dagen voor het feest gooide letterlijk roet in het eten. Twee wagens verbrandden. Tot over- maat van ramp moest een wagen af zeggen en reed één wagen in een smeer- kuil. Deze laatste kon echter, al was het met enige vertraging, toch nog aan de optocht meedoen. Eerste prijswinnaars werden het „Bruiloftsliet” (zie foto Studio Ger Dijs), „Flinderke Vleugel stip”, en „Yme Dokkumer lokaaltje”. In de eerste plaats wordt de raad voorge houden, dat in de Sneker struktuur en werkwijze b en w de grote spelbepalers zijn. „Zij kunnen strepen en wijzigingen in de resultaten van de inspraak in de wel- zijns-planningsgroepen voordat deze aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Dit is in strijd met de uitgangspunten van decentra lisatie. De gemeenteraad is verantwoorde lijk en moet „ongefilterd” kunnen oorde len. Gezien de inspraakreakties zal de vastgestelde struktuur en werkwijze zo moeten worden aangepast, dat de gemeen teraad de spelbepaler van de welzijnsplan ning wordt”. Punt twee spreekt van „Niet het kollege, maar de raad moet de samenstelling, de taak en de bevoegdheid van de welzijnplan- ningsgroepen vaststellen. Wil er sprake kunnen zijn van werkelijke demokratische beleidsvoorbereiding, dan moet de wel- zijnsplanningsgroep het vertrouwen heb ben van de vrijwilligersorganisaties, instel lingen en andere betrokkenen. Dit bete kent, dat de samenstelling en werkwijze in overleg met de betrokkenen moet worden vastgesteld en dat de adviezen rechtstreeks naar de gemeenteraad gaan. Op de presentatie van de stukken was gemeester van Gaasterland zaterdag het voetbalveld van de plaatselijke sportvere niging. Een paar meter verder deed wethou der Bangma zijn uiterste best het racket door het papier te slaan, wat de toegang vormde naar de twee tennisbanen van kunststof. Toen deze handelingen waren verricht togen de genodigden naar het dorpshuis De Gearte, waar diverse sprekers het woord zouden voeren.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1