Kroon op werk van wijkbestuur Drie instanties zorgen voor forse stijging van de waterschapslasten Sperkhem-Tuindorp praat nu over nieuw wijkgebouw „De Eekmolen” IJLST snekerHKQèSÏSB Middelsékrite heft in één keer ■1 Reünie oud-Hemelumers slaagde al voordat het begonnen was en van K f 1 Poes laat jongen niet weer afnemen 1 r Officieel Orgaan o de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL |L Hg x 7^^ (Vervolg zie pagina 3) i MAANDAG 1 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 69 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. Van ver r- Gemeente Sneek op televisie De gemeente Sneek zal van de PTT twee „pagina’s” televisiebeeld huren ten be hoeve van informatie via het VIDITEL-net. Het is de bedoeling op deze manier voor lichting te verzorgen over industriële ves- tigingsmogelijkheden en toeristische eve nementen. en de Mooiste Eind vorige week werden de „ingelanden” van het nieuwe waterschap „de Middelsékrite” verrast met een aanslag in de waterschapslasten. Betrof de aanslag vorig jaar de onbekendheid met het schap, dit keer was de verrassing de hoogte van de aanslag. Ten opzichte van het vorig jaar is de nu in rekening gebrachte som vaak meer dan twee-en-een-half keer zo hoog. Een ingeland, die in 1979 bijvoorbeeld f 30,- moest betalen, zag dit jaar zijn aanslag stijgen met f 45,- tot 75,-. Uiteraard roept een dergelijke kostenstijging vragen op. We legden deze vragen voor aan de sekretaris van het waterschap, de heer H. E. Naarding. Reorganisatie van water schappen „Het is een voortreffelijk programma. De dag moet nog beginnen en hij is nu al geslaagd”. Dit zei wethouder en inwoner van Hemelum B. Yntema in de grote feesttent tijdens de reünie van Hemelumers en oud-Hemelumers. Vijfhonderdvijftig bewoners en oud-inwoners kwamen vrijdag in dit achthonderd jarige dorpje bijeen om de oude vriendschapsbanden weer eens aan te halen. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Vol verwachting wachtten vele belangstellenden op het moment dat schilder de heer J. Geldof het doek zou verwijderen van het bord dat tegen hat wijkgebouw van Sperkhem-Tuindorp was bevestigd. Dan zou eindelijk bekend zijn wat de naam van het wijkgebouw zou zijn. En t klokslag half drie was het moment daar. De heer Geldof trok aan het f. touwtje en daar stond het „De Eekmolen”. De naam werd door veel omstanders met weemoed in de stem herhaald. Het riep dan ook herinneringen op uit vroegere jaren, toen „De Eekmolen” nog in de woonwijk aan de Woudvaart stond. De heer Geldof was een van de vijfenzestig mensen die een briefje hadden ingestuurd met een naam voor het wijkgebouw. Later zou duidelijk worden waarom voor deze naam was gekozen. - n ,7'7. 7 - 7 >7 7 -'7'.77 U 7: 7 L? I I w».#» "KT1. ■■U;g|'g| 99 99 fa 7 r/4' leven geroepen en heeft met „De Eekmo- len” een kroon op haar werk gekregen. Mevrouw Unema hoopte dat men veel plezier aan het wijkgebouw mag beleven. vijftien waterschappen werkzaam. Twaalf daarvan hadden de taak te zorgen voor een geregelde aan- en afvoer van water in tijden van droogte of als er veel neerslag was. De drie andere waterschappen waren zoge naamde waterkerende waterschappen. Zij moesten de gebieden van hun waterschap- Nadat de heer J. Geldof het doek had verwijderd van het bord dat tegen het wijkgebouw van Sperkhem-Tuindorp was bevestigd stond daar de naam die hij voor het onderkomen in gedachten had. En de naam blijkt zeer goed gekozen te zijn, want deze werd door omstanders met een ap plaus „aangenomen”. Het was even een plechtig moment in de Johan Willem Friso- straat, waar „De Eekmolen” te vinden is als het wijkgebouw van Sperkhem-Tuindorp. Wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt vervolgde deze plechtigheid nog met het openen van de deur. De wethouder staat links op de foto. Ze wordt geflankeerd door de voorzitter van het wijkbestuur de heer S. Greidanus. pen beveiligen tegen overstroming door het water van het Ijsselmeer (en de Wad denzee). Het provinciaal bestuur van Fries land besloot het waterschapswezen in de provincie te reorganiseren. In de afgelopen 20 jaren werd het aantal in de provincie opererende waterschappen, dat in 1958 nog 317 bedroeg, teruggebracht tot het huidige aantal van 12. Elf daarvan werden weer belast met de zorg voor de waterhuis- (vervölg zie pagina 5) Reünie in de feesttent aan de rand van het 800-jarige dorp Hemelum. (Foto studio Ger Dijs) Verder was als oudste reünist aanwezig de 87-jarige D. de Vries uit Koudum. Gezien de stemming in de feesttent van de reünievier- ders had wethouder Yntema het in zijn toespraak wel bij het juiste eind, toen hij opmerkte dat „Hemelum niet weer acht honderd j aar hoefde te wachten voor zo'n Onder de oud-Hemelumers zijn er die niet zo ver van „huis” gegaan zijn, maar enke len zochten hun geluk toch wel erg ver weg. - "7^ SNEEKER NIEUWSBLAD z zz?3 Zo is de heer Bouke van der Veen (72 jaar) in 1950 naar British Columbia in Canada vertrokken. Dertien jaar lang heeft de heer Van der Veen daar een bakkerij gehad. Naar deze reünie zegt hij al lang uitgezien te hebben. „Ik vind het geweldig weer terug te zijn”, zegt hij met een nauwelijks hoor baar aksent. „Hier in Hemelum heb ik minder luukse jeugdjaren doorgebracht Nu ben ik vijf weken in Europa op vakantie. Toen ik in Canada van deze reünie hoorde, dacht ik: Dit mag ik niet missen; voor geen geld op de wereld”. Op het ogenblik wonen er verder nog twee broers en een zuster van de heer Van der Veen in Canada. Naast zijn pensioen ver huurt de oud-Hemelumer daar nog wat appartementen. „Ik heb het daar goed gemaakt. Echt heimwee naar Hemelum heb ik niet. Ik ben eigenlijk al in 1928 uit dit dorp vertrokken; eerst heb ik heel wat jaren nog in Den Haag gewoond”. Maar toch, zo laat hij erop volgen, had hij dit feest zeker niet willen missen. ij» Voorzitter de heer Greidanus memoreerde nog even wat het wijkbestuur zoal tot stand had gebracht en moest ook vaststel len dat „De Eekmolen” wel het mooiste was wat men tot nu toe gerealiseerd had. En grappig: „Gelukkig hebben we daar voor geen zwart-boek hoeven schrijven zoals de Noorderhoek”. De heer Greida nus was erg tevreden over de naam van het wijkgebouw, die in de volksmond „De Eekmolen” werd genoemd maar eigenlijk te boek stond als „De Hoop”. Het was een bedrijfsmolen die midden in de weilanden aan de Woudvaart stond. Dicht in de buurt daar waar nu het nieuwe wijkge bouw is gekomen. Ten huize van Hilda van Nisius in de Suffridusstraat 8 in Sneek heeft een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. De poes van Hilda, die al twee keer eerder bevallen is van jongen, heeft haar kroost de derde keer onder de grond, ver uit het zicht en het bereik van de mensen, ter wereld gebracht. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de poes wil voorkomen dat de jongen haar voor de derde keer worden afgenomen. Omdat Hilda alle poesjes de voorgaande keren niet kon houden of kwijtraken werden ze direkt na de geboorte verdronken. Haar poes moet instinktief hebben aangevoeld dat dit keer weer zoiéts op komst was. Toen ze dan ook voelde dat de bevalling zou plaatsvinden kroop ze in een gat dat ze in de kast in de kamer had ontdekt. De poes kreeg al snel in de gaten dat er een gang onder de vloer was waar ze gemakkelijk doorheen kon lopen. En dat moet haar op het idee hebben gebracht de jongen aan de andere kant van de gang ter wereld te brengen, met het gevolg dat niemand erbij kan. Hilda van Nisius hoorde op een gegeven moment onder de vloer miauwen en ontdekte zo dat haar poes heel slim haar kroost uit het bereik van de mens heeft willen houden. Nu nog kan er niemand bij, alleen de poes, die regelmatig voedsel mee het hol inneemt. En nu is het wachten op het moment dat de jongen uit het hol tevoorschijn komen. Ze zijn dan al te oud om nog te laten afmaken vindt Hilda van Nisius en ze hoopt dan ook dat de poesjes ergens een tehuis krijgen. (Foto studio Ger Dijs) ’’o» De laatste jaren zijn grote veranderingen opgetreden in de waterschaporganisatie in Friesland. Tot voor kort waren er in het verspreidingsgebied van de krant nog zo’n ^7, En dat dat in goede aarde viel bij de feestvierenden was overduidelijk te mer ken. Uitroepen van verbazing, langdurig handenschudden, kussen links en rechts waren daar de luidruchtige uitingen van. Eén van de geliefde bezigheden in het eerste „ontmoetingsuurtje" was dan ook het over en weer laten zien van foto’s van lang vervlogen tijden, en de aanwas van kroost in de diverse gezinnen. En, zoals wethouder Yntema al opmerkte, het pro gramma was uitgebreid en aantrekkelijk. Zo was er een optreden van Tetman de Vries en was er een fototentoonstelling te bezichtigen over Hemelum-nu en Heme- lum-toen. „Een dorp zonder geschiedenis is geen dorp”, zou de heer Yntema ook in zijn openingstoespraak zeggen. „De tijd heeft ook hier niet stil gestaan. Er zijn enkele straten bijgekomen, en huizen zijn weer afgebroken. Het is nu uiterlijk anders, maar in ons hart is Hemelum hetzelfde gebleven”. Ook waren enkele vertegenwoordigers van het gemeentebestuur bij de opening van „De Eekmolen”. Wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt viel de eer te beurt om als eerste de sleutel in het sleutelgat te steken en de deuren te openen. Op een bijeen komst in het gebouw zei ze dat met een gevoel van voldoening te hebben gedaan. „De gemeente mag trots zijn op zo’n wijkgebouw”. Het tot stand komen van het wijkgebouw is volgens mevrouw Unema een bewijs dat er behoefte is aan het opvullen van vrije tijd. Zoals we in de donderdagkrant reeds be richtten is het wijkgebouw gevestigd in de voormalige Schippersschool, die door een vijfentwintigtal vrijwilligers werd ver bouwd. Mevrouw Unema toonde hier veel waardering voor. Ze dacht dat als op deze manier de vrije tijd wordt besteed er min der tijd is voor agressie. „De oorzaak van agressie moet ook nodig opgespoord wor den. Ik weet niet of de mensen in de grond van hun hart wel werkelijk zo zijn”, aldus de wethouder, die het al een goed begin zou vinden als de mensen zich eens niet met zaken bemoeien die hen zelf niet raken. Jongeren wordt op school niet geleerd zelf de problemen op te lossen en dat noemde mevrouw Unema een gemis. „Er moet meer aandacht besteed wor den aan zaken als leiding geven en organiseren. Zaken die de mensen die nen”. Als voorbeeld stelde ze de wel- zijnsstichting Sudergoa, „die de bevol king heeft geleerd de boontjes pan klaar te maken. Maar het is een slopen de baan. Er moeten tijdig opvolgers klaarstaan”, aldus de wethouder. „Stel uw gaven ter beschikking van ande ren”, riep mevrouw Unema op. En hiermee wilde ze indirekt een pluim steken op de hoed van het wijkbestuur dat uit niets toch een wijkgebouw wist op te richten. Het wijkbestuur werd drie jaar geleden in het 'UW®. z/^z/zr H .c/'y, .3 -c i.K ’z i.l 77 z - ZU.. 77 i i f i Iz 5 Z M- ■7- ’.777S -■7 7 -, 77-.7-1 7.7..V.3 v .j.,-------- --'tS' "7, z ■'7'- W 3 ,'f%

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1