voor I *1 «I I IJLST snekerWkoerier Ss Miniatuur j Gês-brug Echtpaar De Jong is helemaal gek van het kweken van fuchsia’s Ijsbaanterrein van Sloten zal onder handen worden genomen Kleedhok op sportterrein is dure investering Nu verwacht wordt dat het ijsbaanterrein van Sloten niet eerder dan over vijf jaar een andere bestemming zal krijgen, heeft de raad besloten om voorzieningen te treffen, zodat men gebruik kan maken van een goed funktionerende ijsbaan. En dat goed funktioneren zit dan in het .‘galiseren van het terrein - de omringende dijk zal ook verzwaard worden (kosten ongeveer 10.000 gulden) - en er zal verlichting worden aange bracht. De kosten hiervoor zullen in de 3500 gulden lopen. Het voorstel werd in eerste instantie niet door alle raadsleden met gejuich begroet. Met name bij de heren K. de Groot (FNP) en J. Bouwsma (PvdA) riep het voorstel in eerste instantie vragen en bezwaren op. Geen „gemeenschapsgeld” godsdienstles openbare scholen Na pittige diskussie in raad Gaasterland: Jentsje Schraa’s 16 m2 met alles erop en eraan gestolen Na NK op Braasemmermeer iNê BESTE OPLOSSING MAAR” Met 300 planten is winterberging groot probleem: „We kunnen nauwelijks het bed meer in” en i- 1 J •I I o de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van f I ft ■U DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 70 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. In dit nummer is als bijlage opgenomen Informatieblad Wymbritseradeel (voorlichtingsorgaan van de gemeente Wymbritseradeel). gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD - Gekkenwerk en de Hei Sneaker Nieuwsblad is een Drie kantjes - WW:- i W J M I (Vervolg zie pagina 5) ■■■■Ml i ■»w» het CDA de doorslag: met zes tegen vier van BURGEMEESTER F. FABER -„Tillen zwaar aan bedrag"- M.G.H. HENDRIKS (CDA) doorwrocht betoog stra eerst even een historisch overzicht van wat er de laatste jaren is verhapstukt over (vervolg zie pagina 19) Na zijn bezwaar tegen de argumentatie bouwde de heer Hendriks een lang betoog van principiële aard op. Enkele (vol)zinnen daaruit: „Het onderwijs is duidelijk ook een instrument tot beïnvloeding van de SNEEKER NIEUWSBLAD De Jong denkt dat hij dat kweken van zijn moeder heeft. Die is nu 93 en heeft bij haar woning in Deinum ook een fuchsia-hoekje. Vroeger kweekte ze al tijd pindaplanten. Maar haar zoon heeft toch wel het rekord aantal kweeksels in de familie overtroffen. Hij begon met 25 fuchsia’s en de verzameling is nu al zo groot dat er nauwelijks ruimte meer is voor nieuwe planten. 'A IBU W CvtXM ■■■BK M OMOTIMU* «lering naar het werkstukje staan te kijken. Foto Studio Ger Dijs Vooral wanneer de vorst in de grond komt en de planten naar binnen moeten zit De Jong soms met.de handen in het haar. „Dit jaar is het zelfs zo dat ik ergens een vorst- vrije box moet zien te krijgen om de planten goed te houden. Het is eigenlijk gekkenwerk, maar ja”, verzucht De Jong. (vervolg zie pagina 19) ■t- AN. s^J. Met een beetje fantasie en I kreatieve slagvaardigheid zijn - er toch werkelijk alleraardigste dingen te maken. Dit is nog een restant van de dorpsfeesten in Oppenhuizen. De bevolking Een bezoek aan een kwekerij met fuchsia’s in Heerde, veertien jaar geleden, bracht De Jong ertoe om zelf beltsjeblommen te gaan kweken. „Die tentoonstelling was zo sprookjesachtig mooi. Daar werd je ge woon verliefd op. En toen moest ik er meer van weten”. De Jong had voor die tijd vrijwel alle kamerplanten al onder behandeling gehad, dat wil zeggen gekweekt, „maar dat ging na een paar jaar vervelen. Dan was er niets nieuws meer te ontdekken. Van de fuch sia heb je in Nederland alleen al 700 soorten. Als je dan bedenkt dat wij hier in de tuin nog maar 130 hebben dan kpnnen we nog wel even vooruit Het verveelt nog lang niet”! „Ik heb m’n hele leven eigenlijk al kamer planten gekweekt”, vertelt De Jong. „Als kleine jongen wilde ik ook altijd al in een kwekerij werken. De belangstelling voor planten is er dus altijd wel geweest. Naveel gehakketak thuis ben ik toen inderdaad op een kwekerij gekomen. Dat was in Pur- merend. Een mooie tijd, maar ik was te vaak ziek. En aangezien dat in het nadeel van de zaak was moest ik toen naar school. Maar thuis ben ik me altijd met het kweken van planten bezig blijven houden”. Van een heel andere mening bleek zijn fraktiegenoot Hendriks, die een betoog hield van drie kantjes, dat begon met „Het is jammer, dat het kollege, waarvan de drie leden mensen zijn met een positief christe lijke levensovertuiging, zich zo gemakke lijk van dit subsidieverzoek afmaken. Er ligt geen steekhoudende bewijsvoering aan ten grondslag". De tweede plaats in de strijd om het Nederlands kampioenschap zestien- kwadraten op het Braasemmermeer, heeft Jentsje Schraa uit Boomzwaag (achter Uitwellingerga) wel een hele hoge „prijs” gekost. Na twee weekends te hebben gezeild vertrok de Fries maandagavond richting Roelofarends- veen, om zijn boot op te halen. Aangekomen echter bleek de lange reis tevergeefs te zijn geweest. De 4096, de Reidtsjesiler, bleek verdwenen. Met alles erop en eraan. Jentsje Schraa dus gedupeerd. Want niet alleen zijn acht jaar oude BM’er bleek verdwenen, nee, ook de trailer - geleend van een vriend en niet verzekerd -, trapeze, zeilpakken, enige tuigen, tentzeil; kortom alles spoorloos. De dertig jarige zeiler: „Alles foetsie. Kost me een flinke duit. Ik hou het op zo’n twintigduizend gulden Een zeer trieste afloop dus voor de betonwerker Schraa, die een zeer goed kampioenschap voer. Na het eerste weekend stond de Fries vierde, het tweede weekend leverde hem een tweede plaats op, ook in de eindrangschikking. Achter Leo Bot uit Gouda, vóór Martin Heineke die derde werd. De zilveren medaille verdween dus duidelijk in het niet bij deze zware slag, die hij niet licht te boven zal komen. Schraa: „Er lagen zoveel boten, zoveel mooier als die BM’er van mij. Maar laten ze die nou juist meenemen”. De zeiler uit Boornzwaag is er goed van ondersteboven. De Groot zei dat hij vreemd tegen het voorstel had aangekeken. „En dan hoef ik maar naar het recente verleden terug te gaan. Toen werd een nieuwe ijsbaan afge wezen. En de inkt is nauwelijks droog of we worden hiermee gekonfronteerd. Op zich is het natuurlijk prima dat het spul wordt opgeknapt..” Het woordje „maar" sprak de FNP-er niet uit, maar burgemeester F. Faber voelde wel aan waar De Groot naar toe wilde. „Ik begrijp dat U deze opmer king maakt. Maar je kan toch stellen dat de ijsbaan in de tussenperiode van vijf jaar goed bruikbaar moet zijn. En dat heeft het kollege tot dit besluit gebracht. Nu er nog geen ander plan op tafel ligt laten we het goed gebruik van de ijsbaan zwaar wegen”. Bouwsma (PvdA) vroeg zich af of het wel verantwoord is om nu nog kosten te maken voor de ijsbaan, „omdat een gedeelte hier van straks bebouwd wordt". Hij zag het nut van verlichting op de ijsbaan helemaal niet in. „De ijsbaan is in feite alleen nodig voor de veiligheid van de kinderen. Dat die niet op open vaarwater gaan schaatsen. En ’s avonds bevinden de kinderen zich niet meer op de ijsbaan. En andere mensen zoeken dan de luwte op, of ze wijken uit naar de ijsbaan van Wyckel. En het percen tage dat dan nog van de ijsbaan in Sloten gebruik maakt is zo nihil, daar zou ik geen (vervolg zie pagina 19) werd gevraagd iets te fabrice- r^n dat direkt betrekking had °P het dorp. Er is de laatste tijd veel gepraat over de nieuwe brug die over het Gês moet komen en waarvan de aanbe- steding dit najaar rondkomt. 8 I 'W? - De heer Jelle Abma is hier vast op vooruit gelopen en gaf de brug vorm in een miniatuur. De vijver in de tuin moet het Gês j JS voorstellen. Verscheidene uiensen hebben al vol bewon dering naar het werkstukje S. HAARSMA (FNP) - steeds (on)duidelijker - Gaasterland ontwerpt nu nieuw rekonstruktieplan voor Wyckel „VERGEET DE Omdat het vanwege een tekort aan pegulanten niet kan zoals het eigenlijk moet, moet het maar zoals het kan omdat het probleem om „een” oplossing schreeuwt. Die stelling hanteerde dinsdagavond de gemeenteraad van Gaasterland bij de zoveelste bespreking van het zoveelste plan voor verbetering van de verkeerssituatie in de kom van Wyckel. Dat „zoveelste plan bestond eigenlijk uit weer vier keuze mogelijkheden. Daaruit werd tenslotte geopteerd voor... het ontwerpen van een nieuw konstruktieplan voor het hele trajekt Sloten-Sondel, dat in vier fasen uitgevoerd zou moeten worden. Het alternatief bestaat uit: een verbetering van het bestaande wegdek, het aanleggen van een fietspad langs de thans bestaande weg en een verbetering van het kruispunt. Het kollege kreeg daarbij enkele richtlijnen voor de plannenmakerij inzake de urgentievolgorde van uitvoering: eerst het kruispunt in Wyckel met net invoeren van éénrichtingsverkeer op het laatste stuk van de Iwert, dan het stuk tussen Sloten en Wyckel en tenslotte het gedeelte tussen Wyckel en Sondel verbeteren. Bij wat op de agenda officieel heette „Be stemmingsplan rond weg Wyckel en ver keerssituatie in de kom van Wyckel" gaf burgemeester H.L. Sixma baron van Heetn- f zijn betoogje met „het CDA is verdeeld, „de meerderheid deelt de mening van burgemeester en wethouders dat gods- het dienstonderwijs op de openbare scholen een taak is van de kerken en primair niet van de gemeente. En de kerken kunnen we Nadat mevrouw A. Berger-Koopmans van niet subsidiëren van de gemeenschap”. Gemeentebelangen het spits bij de be- Hij achtte het verder verstandiger om maar spreking had afgebeten, mocht het kollege „geen lang en emotioneel betoog” te hou- alvast rekening houden met één stem den. „Wij zijn nou wat je noemt helemaal gek van fuchsia’s. En daar ben je mooi mee behept, want je moet er heel wat voor laten”. Deze woorden komen zonder aarzeling over de lippen van Douwe de Jong die met zijn vrouw Antje aan de Troelstrakade in Sneek woont. Het echtpaar noemt zichzelf fuchsia-gek omdat ze het gepresteerd heeft om 300 van dit soort planten te kweken, waaronder 130 verschillende soorten. En al deze bloemen prijken in de tuin van De Jong. Het is een heel karwei om de hele kollektie te onderhouden, maar de heer de Jong heeft hier sinds vier jaar meer tijd voor. Hij is nu met pensioen (was adjunkt-direkteur van Landustrie) en besteedt vrijwel al zijn vrije tijd aan de sierige beltsjeblom (Fries voor fuchsia). Waarschijnlijk zou zelfs een doorknede zeeverkenner grote moeite hebben een touw vast te knopen aan het soms pittige dispuut, dat dinsdagavond in de gemeenteraad van Gaasterland plaats vond over een voorstel van burgemeester en wethouders om afwijzend te beschikken op een verzoek van de Stichting IKOS (Interkerkelijk Overleg Schoolzaken) om subsidie van de gemeente vóór het verzorgen van godsdienstonderwijs aan de openbare lagere school en de openbare Mavo in Balk. Na een uur (vaak langs elkaar heen) praten gaf tenslotte de houding van de grootst mogelijke meerderheid van 1 stemmen ging de vroedschap akkoord met het „afwijzingsvoorsttl” het kollege. De man die dat besluit het meest verdriet tegen afwijzing. Mevrouw Berger bestem- deed was de heer M.G.H. Hendriks, die als pelde het standpunt van b en w namelijk kleinst mogelijke minderheid in de CDA- als „teleurstellend”. „Wie kan er nu wat op fraktie had gevochten als een leeuw om de tegen hebben als we de IKOS in staat geldelijke toelage wél aan het IKOS te stellen een leerkracht te betalen”. verstrekken. Hij bleef tegenspartelen en Mogelijk was het kollege al ingelicht hoe liet na het vallen van de beslissing aante- de kaarten bij het CDA lagen. Zo niet, dan kenen, dat hij tegen het voorstel van b en w werd het neuzentellen niet gemakkelijker blééf. Kort tevoren was hij zelfs in konflikt gemaakt door de fraktieleider van het gekomen met zijn fraktiegenoot mevrouw Appèl, de heer L Zijlstra, want die begon A. Brandenburg-Vogelzang (evenals hij van rooms-katholieke huize), die er op een bepaald moment uitgooide: „Ik heb me hier en daar wel even geërgerd aan betoog van de heer Hendriks”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1