Vloer van Amicitia-foyer krijgt steuntje OF a Kraken van woning van Slotenaar wekte irritatie onder bevolking Ramen van pand werden vernield: gezin met twee kinderen moest eruit I d. snekerWkoerier ■nu wuunuwj raau m cumaua I 1111 d Knutselen op open-dag Bolwerk Twee knapen uit Harderwijk bekennen overval op postkantoor van Regeling in Noorderhoek w- leu van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en I Slift IJLST I •1 •1 FI Al i ft 7«j 1 a 36 gecombineerde uitgave i 9 ■H fill I MAANDAG 7 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 71 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Gereisd In hechtenis n •1 o •i o •I I I I I el I i I Al I 1 i i 1 I I I I (Vervolg zie pagina 3) |l||||||||z lOf )0 fa ft Het Sneaker Nieuwsblad is een Verzameling munten, sieraden en geld gestolen uit woning in Oppenhuizen van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en familie Damhuis reden om de woning te gaan kraken. Ondanks politiebescherming heeft een groep geïrriteerde mensen vrij dagavond om elf uur een definitief einde kunnen maken aan een kraakaktie in Sloten. Sinds donderdagavond vertoefde aan Het Bolwerk op nummer 200 het gezin Damhuis. Bertus (33), zijn vrouw Fransisca Sarianne (31) en hun twee kinderen van 5 en 8 jaar hadden intrek genomen in een wat bouwvallig huis, dat nodig aan een opknapbeurt toe is. Eigenaar van de woning is de heer J. Aukema, die een huurhuis in een ander gedeelte van Sloten bewoond. De heer Damhuis had de heer Aukema aangeboden het huis op te knappen. Dan kon hij er met z’n gezin in gaan wonen, want ze zaten erg verlegen om woonruimte. De huiseigenaar zei toe er over te zullen denken, maar het niets meer van zich horen. Dit en het feit dat de woning al vier jaar leeg staat was voor de OizjiBB Bertus Damhuis voor de gekraakte woning in Sloten. Donderdag avond plakte hij na de kraakaktie gelijk borden met leuzen tegen de ramen. Hij dacht de bevolking van Sloten mee te hebben, maar dat was een vergissing. De volgende avond moest hij noodgedwongen met z’n gezin de woning weer verlaten. Een tiental mensen sloeg de ramen kapot en bracht ook in het huis enige schade aan. Erik Smit (Animo) in selektie voor Nederlands jeugdteam De animo-speler Erik Smit is uitverkoren voor de volleybalselektie voor het Neder lands jeugdteam. De talentvolle Sneker volleyballer werd geselekteerd op grond van zijn goede prestaties van de afgelopen tijd en maakt nu een goede kans door te dringen in het nationale jeugdteam. In de herfstvakantie vertrekt de junior naar Pa pendal, alwaar de selektie een trainings- Week tegemoet gaat Voor ruim 2400 gulden Conventschool vernield: parkiet werd staart afgeknipt Vandalen hebben in de nacht van donder ss op vrijdag een enorme schade aange- ncht in de Conventschool in Sneek (School J?0r geestelijk onvolwaardige kinderen), it de school werd aanvankelijk niets ver- Jn’st, d°ch de vandalen hadden de kleuren- e evisie ter waarde van 2400 gulden, een 250 Uf> met lWee b°xen ter waarde van 0 gulden en een diaprojektor ter waarde I? 45° gulden grondig vernield. Een a hartige zinloze vernieling. Verder werd e Parkiet de staart afgeknipt. Het staart- g eelte lag in de kooi. Achteraf vermiste luid h '“^Prekers uit de vernielde ge- va k°aen' apparatuur was gekocht der bl,dragen van de ouders van de kin- •I A 7. 7. 7. 7. 7. •1 74 *74 *.1 •1 74 74 ■il Grote ruilbeurs in de Frieslandhal I ‘WMïH llliX' H III lil liilfttllIllO Z'Z wtw I .'izllll fill- SNEEKER NIEUWSBLAD -j i Ifi onze kinderen gaan hier op school en dat is toch wel een reden om in Sloten te willen wonen” verklaart de heer Damhuis. „We hebben ook nog geprobeerd een rekreatie- woning te krijgen, maar de eigenaar hier van zag het niet zo zitten om een familie in de woning te stoppen, omdat die er mis schien weer moeilijk uit te krijgen is. Andere „sollicitaties” werden afgeketst omdat we te jong waren - men had oudere mensen verwacht - of omdat we kinderen hadden”. mutsen gevonden. S. werd overgebracht naar het politiebureau van Sneek en verhoord. In eerste instantie ontkende hij deelgenomen te hebben aan de over val. S. is een heroïnegebruiker en de eerste dagen was hij moeilijk te horen. K, Na de overval en nadat de overvallers de auto op de Franekervaart hadden achterge laten, is S. per trein van Sneek naar Leeu warden gereisd en I. heeft zich per taxi naar de hoofdstad laten rijden. In Leeuwarden zijn de beide heren eerste klas per trein naar Amsterdam gereisd, waar zij hun intrek in een luksieus hotel namen. Op dit moment kan nog niet worden meegedeeld of de verdachten of één van hen andere ernstige delikten heeft gepleegd. Als de zaak Sneek geheel is afgerond zal hierover een onder zoek worden ingesteld. Enkele dagen later slaagden rechercheurs van Harderwijk en Sneek erin om in Har derwijk de 24-jarige R. R. I. aan te houden. Hij werd eveneens overgebracht naar het politiebureau van Sneek. De nauwst bij' de overval betrokkenen werden zowel met S. als I. gekonfronteerd. Beide werden als daders van de overval herkend. De getui gen moesten de daders tussen andere, gelijkwaardige personen, uitkiezen. tQ I i eO I In de loop van de afgelopen week bekende eerst I. de overval en daarna ook S. I. was degene die de drogiste en de postkantoor- houdster onder schot had gehouden en S. (een knaap met een gestalte van een 15 i 16-jarige tengere jongen) had het geld uit de kluis gehaald. De verdachten worden in voorlopige hechtenis gehouden. S. ontkent dat het op hem gevonden geld afkomstig is van de overval in Sneek. Het zou geld zijn, dat hij op andere wijze had verdiend. I. verklaarde zijn deel van de buit te hebben vergokt. Eén van de mensen waarmee kontakt werd gezocht was de heer Aukema, de eigenaar van het gekraakte pand. De familie Damhuis was ondertussen inge trokken bij kennissen aan de Linden gracht, maar deze situatie was onhoud baar. „We moesten gewoon iets doen. We moesten aktie ondernemen”, ver telt mevrouw Damhuis enigszins rade loos. Toen de heer Aukema ter kennis had gegeven geen geld te hebben voor timmerman en er geen reaktie kwam op Een eerste bezoek aan het pand aan het Bolwerk en een gesprekje met de familie Damhuis levert een wat triest beeld op. Het echtpaar Damhuis zegt zuiver uit nood te hebben gehandeld. Hun verhaal begint eigenlijk in Enschede, waar ze oorspronke lijk vandaan komen. Ze moesten deze plaats verlaten omdat ze er niet meer veilig konden leven. Als nieuw domicilie werd voor Friesland gekozen en wel voor Wyckel Toen (de familie T. Postma uit Oppenhui zen thuiskwam van een middagje bramen zoeken bleek hun woning aan de H.S. Reinadastraat overhoop te zijn gehaald. Er was ingebroken. Een dag tevoren was een ruit van de keukendeur kapot gegaan. Dit moet een uitnodigende aanblik hebben gegeven. Nadat het glas was verwijderd kon een arm naar binnen worden gestoken en de sleutel worden omgedraaid. Alle kasten werden in huize Postma overhoop gehaald. De familie mist een verzameling zilveren rijksdaalders en guldens ter waar de van 100 gulden, een gouden armband, ketting en oorbellen ter waarde van 1500 gulden en 400 gulden kontant geld. ss SS» Joost mag weten hoe het technisch uit het aanbrengen van een viertal de ijzeren u-balken, die stevig aan pi- vlak bij Sloten. In het voorjaar kwam de familie Damhuis hier op een kamping terecht Maar het streven was toch om net als andere families in een huis te gaan wonen. „We hebben op verschillende ad vertenties gereageerd” vertelt Bertus Damhuis, die heel Sloten is rondgelopen om te kijken welke, huizen leegstonden. „Nu kun je je wel afvragen waarom moet het perse een woning in Sloten zijn. Maar begon „mee te deinen”. De opera- de foyer tie wordt voornamelijk vanuit de kamavals- haalde. Er werd ongeveer 51.000 gulden geroofd. Daarna hepen de daders de winkel uit en vluchten weg in een auto. spoor naar Harderwijk. De politie in Har derwijk wist een kleine man bij de grote overvaller te plaatsen. Na een paar dagen speuren was er voldoende bewijs tegen beide heren verzameld om tot een aanhou ding over te kunnen gaan. Door de gemeentepolitie, van Harder wijk werd de in die plaats wonende 20- jarige A. E. S. aangehouden. Bij zijn bezittingen werden 13000 gulden, voor een waarde aan 5000 gulden aan travellerscheques, een revolver en 2 ijs- 7. Voor de twaalfde keer, wordt er op zater dag 27 september 1980, in de Frieslandhal te Leeuwarden, weer de grote ruilbeurs van de afdeling Noord van de Verzamelaar georganiseerd. Mensen die er een gewoonte van maken, in hun vrije tijd gewone en minder gewone dingen te verzamelen en voor vernietiging te behoeden, komen dan in grote getale naar de Frieslandhal. gill De open-dag die Het Bolwerk in ver- T band met het nieuwe seizoen heeft 9B gehouden, was ook bedoeld om de i||kinderen enkele aangename uurtjes te |g| bezorgen. Zaterdagmiddag kon de WR jeugd gaan knutselen. En daar leefden ze zich aardig in uit, zoals op de foto J van studio Ger Dijs te zien is. Aan de kleitafel bijvoorbeeld vermaakten ze I ïg zich opperbest. De staf van vrijwilli- tfi| gers in het sociaal-kultureel centrum had de handen vol aan de kinderen, die de hele middag bezig werden gehou den. Er werd echter ook tijd besteed 11 aan het verstrekken van informatie II over het nieuwe sociaal-kulturele sei- 5 j zoen. Hiervoor waren stands inge- richt. Wat er de eerst komende twee 98 maanden in Het Bolwerk te beleven is, LuJ is elders in deze krant te lezen. De omschrijving die getuigen van de auto gaven richtte het onderzoek op een per sonenauto, die een dag eerder in Workum was gestolen, ten nadele van Th. Muizelaar uit Hichtum. De auto werd zondags op de Franekervaart in Sneek aangetroffen. Uit een buurtonderzoek kwam vast te staan dat de auto op de dag van de overval ’s morgens op de Franekervaart was achter gelaten. Op aanwijzing van de getuigen maakte een rijksreclierclieur van de C.R.L eén kompositiefoto van de grootste dader. Mede aan de hand van deze foto leidde het allemaal funktioneert, maar de ijzeren u-balken| die stevig aan pi- firma Jorritsma uit Bolsward (de- laren en in de muren worden ver- zelfde die de verbouwing van het ankerd. Aan die balken zijn bepaal- Amicitia Theater destijds uitvoer- de houten keilbouten bevestigd de) is momenteel druk bezig de waarmee de vloer van de foyer recht vloer van de foyer te verstevigen, wordt getrokken. Men herinnert zich dat de dans- Volgens bereke- vloer bij een paar grote feestelijk- ningen van mensen die het moeten heden in het verleden gevaarlijk kunnen weten is de dansvloer van begon „mee te deinen”. De opera- de foyer nu weer bestand tegen tie wordt voornamelijk vanuit de kamavals- en andere danshappe- hal uitgevoerd. Het karwei bestaat ningen. (Foto Studio Ger Dijs). De politie van Sneek heeft in samenwerking met de politie van Harderwijk de daders aan kunnen houden van de gewapende overval die op vrijdag 15 augustus werd gepleegd op het postagentschap van de PTT dat gevestigd is in de drogisterij van K. Regeling aan de Jancko Douwamastraat in Sneek. Zoals reeds bericht hadden de daders ijs mutsen over hun hoofd getrokken die tot aan de ogen kwamen. De grootste overvaller was gewapend met een revolver, waarmee hij de heer Regeling en zijn dochter Ria, die postkantoorhoudster is, bedreigde. Onder bedreiging van de revolver moest Ria, die 21 jaar is, de kluis openmaken, waarna de kleinste overvaller alle papiergeld uit de kluis j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1