Uitgehold” pand in Sneek stort in 1WSMBAÖKRANT Skütsjesilen overlapt de Sneekweek in 1981 IJLST snekerXKQERIEB O <1 Vijftig houten jachten keren naar hun geboorteplaats terug Nieuw sportveld Folsgare vraagt van bevolking veel medewerking Folsgare is afgelopen week begonnen met het „bewerken” van het nieuwe sportterrein. Dit vijfenzestig gezinnen tellend dorpje aan de voet van het bekende viadukt, snakte als het ware naar een nieuw sportveld aangezien het oude terrein te klein bleek te worden. De kaatsclub, de plaatselijke voetbalvereniging met damesafdeling, en de school moesten op het oude veld terecht. De totale kosten zijn door Dorpsbelangen - en dan speciaal de sportveldkommissie - geraamd op 30.000 gulden. Bij de gemeente Wymbritseradeel is een aanvraag voor subsidie (één derde deel van bovenstaand bedrag) ingediend en, nu komt de aap uit de Folgaaster mouw: de rest (20.000 gulden dus) zal door het dorp, hetzij via zelfwerkzaamheid, hetzij via kollektes, moeten worden opgebracht. |E Viswedstrijd al in Ijlst Eigen bijdragen, zelfwerkzaamheid en hopen op subsidie •J Tassendief opgepakt Officieel Orgaan en van OB'* .x' JACHTWERF VAN DER MEULEN HONDERD ]AAR ju de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL 99 W J S Hol w Sudergoweg ft .1 - I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. In dit nummer van het Sneeker Nieuwsblad is opgenomen een Na de laatste dag van de Sneekweek 1981 donderdag 6 augustus - wordt de veertiendaagse reeks van de Skütsje- silery besloten op het Sneekermeer. Met andere woorden: de Sneekweek valt volgend jaar in de tweede week' van het skütsjesilen. i£- - Inbraak mislukte door alarm Open Das -X MELKGEREED SCHAP UIT BERM ONTVREEMD Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de A Club Zeezeilers Twellegea maakt voor de derde keer een zeereis naar Engeland Meer dan veertig in de loop van de voorbije twintig jaar bij de Jachtwerf firma Johannes van der Meulen en Zoon in Sneek gebouwde schouwen van verschillend type, komen volgende week zaterdag naar hun „geboorteplaats” terug in verband met een feestprogramma rondom het honderd-jarig bestaan van Jachtwerf Van der Meulen. Mèt nog een drietal op de werf (soms erg drastisch) gerepareerde oude boeiers en één of twee Staverse Jollen, vormden die schouwen zaterdagavond 20 september het kostbare materiaal voor een „fakkelvaart door de grach ten van de aan de reünie deelnemende schepen”. Aan mensen voeren die schepen al zo'n honderdzestig personen mee, maar het werkelijke aantal jubileumgasten zal misschien wel het dubbele bedragen omdat er ook klanten-zonder-schip komen en er dezelfde dag op de werf nog een Open Dag en een receptie worden gehouden. gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Rommert Hoekstra. 'i Bij het vaststellen van de data hebben de belangen van de schippers en bemannings leden voorop gestaan. DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 72 V Reeds vrijdagavond wordt echter het gros van de deelnemers aan de fakkelvaart bij de werf verwacht. In de loods is er dan gelegen heid om eens flink bij te praten, ervaringen uit te wisselen. Ook zal er een drietal films worden vertoond. Eén van een bezitter van een schouw die op de werf is gebouwd, hetgeen door de opdrachtgever in beelden is vastgelegd: van de aankomst van het eerste hoopje hout tot de tewaterlating. Verder de laatste „Skütsjefilm", plus nog een filmpje van de Sneekweek. Vanwege de hele onzekere toestand rond om de vakantiespreiding heeft het bestuur van de Sintrale Kommisje Skütsjesilen de wedstrijddata zo vroeg mogelijk vastge steld. Vooraf werd overleg gepleegd met de vakbonden FNV en CNV. de werkgevers organisatie in de bouw en de betonfabrie- ken. Het schema voor het skütsjesilen ziet er als volgt uit: zaterdag 25 juli Grouw, maandag 27 juli De Veenhoop, dinsdag 28 juli Eer- newoude, woensdag 29 juli Terhorne, don derdag 30 juli Langweer, vrijdag 31 juli vrije dag, zaterdag 1 augustus Elahuizen, maan dag 3 augustus Stavoren, dinsdag 4 augus tus Woudsend, woensdag 5 augustus Lemmer en vrijdag 7 augustus Sneek. Het officiële openingsgebeuren van de Sneek week, op vrijdag 31 juli (met onder meer de Vlootschouw en de benoeming van de Boot van het jaar) valt dus op de vrije dag voor de skütsjes. De eerste Sneekweek-wedstrij- den. zaterdag 1 augustus op het Sneeker meer, zijn dus tegelijk met de zesde wed strijd voor de skütsjes in Elahuizen. Tij dens de Sneekweek is er verder skütsjesi len in Stavoren (maandag), Woudsend (dinsdag) en Lemmer (woensdag en don derdag). En dan dus de slotrace op het Sneekermeer nadat daar op donderdag de deelnemers aan de Sneekweek ‘81 voor de laatste Keer hebben gezeild. De inbraak maandagnacht in garagebedrijf Rinnert de Jager in Sneek is maar ten dele geslaagd. Toen getracht werd een zware luukse wagen in de garage te verzetten trad een alarm in werking, zodat de inbrekers de benen namen. Ze waren het gebouw binnengekomen via een achterdeur. Zaterdag van elf uur tot half drie is er Open Dag en kan men de werf en het grote aantal op de werf gebouwde schepen bekijken. SNEEKER NIEUWSBLAD '.-7 In totaal zullen zo’n honderd mensen, met uiteraard zeerwaardige jachten naar Enge land varen. Zaterdagmorgen na uitklaren in IJ muiden wordt koers gezet naar Lowestoft, waar men zondag in de loop van de middag hoopt aan te komen. De volgende dag wordt meegedaan aan een race van Lowe stoft naar Orford Ness. En daarna gaat het naar Woolverstone aan de rivier Orwell. Dinsdag wordt in het kader van een uitwis selingsprogramma een bezoek gebracht aan de ..Woodbridge cruising club" - de leden hiervan zijn ook regelmatig te gast bij de „Club Zeezeilers Twellegea”. Maar voor dat dit bezoek plaatsvindt wordt eerst met hoog water de rivier Deben opgevaren, naar de getij-haven van Woodbridge. In Scharnegoutum is maandagnacht het melkgereedschap van de veehouder O. Bajema gestolen. De veehouder had een melkbus, een melkzeef en twee emmers in de berm aan de spoorbaan gelegd om het de volgende dag te kunnen gebruiken voor het melken. De heer Bajema is met deze diefstal zeer gedupeerd, daar deze attri buten nauwelijks meer te krijgen zijn. De bus, de zeef en de twee emmers hadden tesamen een waarde van 250 gulden. De „Club Zeezeilers Twellegea" start vrijdagavond met 20 schepen, waaronder 10 uit Friesland, aan de grootste Enge- landreis tot nog toe. De reis wordt voor de derde keer in het bestaan van de club georganiseerd en is bedoeld om wat meer vaarroutine te krijgen. Er gaan dan ook enkele zeer geroutineerde schippers mee om leiding te geven aan de Noordzee oversteek. Vrijwilligers en sportmindende Folsgaas- ters zijn deze week begonnen met het bewerken van het terrein dat het nieuwe sportveld moet gaan worden. Het oude veld wordt nu gebruikt voor het bouwen van huizen en via hard werken en evenhar- de valuta hoopt men het te kunnen rooien De dader van de tasroof op de Leeuwar- derweg is maandagmiddag door de Sneker gemeentepolitie gearresteerd. Het bleek een zeventien-jarige Sneker te zijn, die zei de tas uit de hand van de oude vrouw gerukt te hebben omdat hij in geldnood zat. Het geld. 275 gulden, heeft hij daarop besteed aan een natje en een droogje. De Sneker jongen had verleden week vrij dag op de Leeuwarderweg ter hoogte van de Jachthavenstraat een oudere vrouw van haar tas beroofd. De jongen nam daarop de benen en onderzocht de tas later op in houd. Het geld hield hij achter, de tas werd in een vuilkontainer gegooid. Aan de hand van getuigenverklaringen, die een redelijk signalement van de jongen konden geven, werd de dader maandagmiddag gear resteerd. Nadat woensdag een bustocht door het mooie graafschap „Suffolk" is gemaakt staat er nog een bezoek aan het land goed „Foxboro Hall” van Hendrik Huisman uit Uitwellingerga op het pro gramma. En de volgende dag wordt weer aan de thuisreis begonnen. Vrijdag wordt het gezelschap weer in Neder land verwacht. .z Om drie uur volgt een twee uren durende officiële receptie in de grote loods. Ook dan is er gelegenheid de gepavoiseerde schepen te bekijken die rondom de werf liggen. In het begin van de avond vertrekken de schepen via de Broeresloot naar de Hou- kesloot. Bij het vroegere Zomerrak zullen eskaders van zes schepen gevormd worden voor een fakkelvaart door de grachten, naar de Kolk bij de Waterpoort. Het konvooi vertrekt om half negen vanaf de Oppen- huizerbrug. De Staverse Jol met Van der Meulen gaat voorop. Zeeverkenners ver- (vervolg zie pagina 39) 51 (Foto Studio Ger Dijs) sportveld er is en behartigt de zaken die rond deze verwikkelingen spelen. Ze ver tegenwoordigt de verenigingen en de school en is een onderdeel van Dorpsbe lang. Laatstgenoemde instantie klopte via de sportkommissie aan bij de gemeente Wymbritseradeel voor een nieuw stuk grond om op te sporten. Na enige vertra ging („de ambtelijke molen", aldus de heer Minks van de kommissie) kreeg Folsgare een stuk grond toegewezen zonder enige voorzieningen. De kosten waren dus 30.000 gulden, en via een subsidie hoopt de sportveldkommissie alvast een stevige stap in de goede richting te doen. Maar het grootste gedeelte zal via eigen bijdrages en zelfwerkzaamheid be- Een bijlage met de volgende informatie: L. Rasterhoff, uniek zwem- en recreatiebad voor het noorden Open huis van 15 t/m 27 september Aquafitspel Praktische bouw Kijken staat vrij Veiligheid Kassiëremeer dan kassa alleen! Eindelijk ruimte Tevreden klanten Begrip voor kinderziekten 65+ van harte welkom Activiteiten tijdens open-weken in het zwem- en recreatiebad Toegangsprijzen (Nu nog) rustige tijden Openingstijden Voor verkoop. Een goede zes jaar geleden kreeg Folsgare de beschikking over een sportveld. Van geringe afmetingen bleek spoedig, niet echt de maten van een voetbalveld, het bleef hierdoor wat behelpen voor de tach- werkstelligd moeten worden. tig leden kennende kaatsvereniging. de voetbalclub Yn 'e Lyte met drie teams, en (vervolg Zie pagina 39) de school van het dorp. Eén veldje bleek te weinig, het veld begon te intensief gebruikt te worden. Er werd een nieuw terrein aangekocht want er kleefde nog een zaakje aan het oude terrein: oorspronkelijk zou het door de gemeente gebruikt worden voor het bouwen van huizen. Iets, wat inderdaad nu het geval is. De sportveldkommissie bestaat sinds het op het nieuwe stuk grond. (Foto Studio Ger Dijs) I Met donderend geraas en een enorme stofwolk stortte gistermiddag het dak en de voorgevel van een winkelpand van Hij Herenmode aan de Oosterdijk in Sneek in. j Juist daarvoor hadden bouwvakkers, die I de benedenverdieping aan het uitbreken waren, het grotendeels gesloopte pand l verlaten. Persoonlijke ongelukken deden g zich daarom niet voor. De materiële scha- de aan de naastliggende winkels was groot. I Een deel van het dak stak een gat in de zijmuur van een buurwinkel. Politie en I brandweer, die zeer vlot ter plekke waren, I sloten het „kraakpanddaarop direkt af B voor publiek daar er gevaar was voor ontploffingsgevaar. Een van de zware eikenhouten balken had een gasleiding aangeboord, waaruit vrijelijk het aardgas stroomde. Toen dit lek verholpen was werd het scheefgevallen dak zo gestut dat er verder geen direkt instortingsgevaar meer bestaat. Volgens ooggetuigen stortte het IHIi dank met voorgevel in. nadat het enige tijd P ..flink gekraakt' had. Een stutbalk, die ■M El geplaatst was voor verbouwingswerk- zaamheden, zou „weggedraaid" zijn. I waarna de andere balken eveneens als luciferhoutjes braken De winkel Hij-He- renmode zou uitgebreid worden. De eerste r---verdieping was hiervoor ..uitgehold (Foto studio Ger Dijs) In het kader van de Stadsfeesten in Ijlst werd gistermiddag voor de schooljeugd een viswedstrijd gehou den in het water tussen de brug in de en de jachthaven De Keamstien. Met het weer trof het organiserende lichaam „De Koepel en dus de vele jongelui, het niet. Toch I werd er ijverig gevist en de vangsten vielen ook nog best mee. De eerste prijs in de groep van tien tot dertien- jarigen ging naar Jan Hibma, die een werphengel kreeg. De tweede prijs werd gewonnen door Gerard Huitema (telescoophengel) en de derde prijs (een leefnet) ging naar Henk Jan Venema. Een ekstra prijs voor de gróót ste vis ging naar Gerard Huitema. De prijzen bij de zes t.e.m. negen-jarigen waren voor respektievelijk: 1. Rom mert Hoekstra (werphengel), 2. Ypie de Boer (telescoophengel) en 3. Geert Jan Muizelaar (leefnet). In deze kate- f gorie was de ekstra prijs (leefnet) voor «üt 'f# X>,/,z - - ^1»,. Sm

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1