van Ijlst de stadsfeesten afwerkte Onverwachte stijging aantal werklozen in augustusmaand Zowel het aantal manlijk- als het aantal vrouwelijke werklozen steeg in de maand augustus in Friesland. Hoewel er normaal sprake is van een daling in de oogstmaand steeg deze keer het aantal manlijke werklozen tot 6565, wat een half procent meer is dan het landelijke gemiddelde. Ook het aantal werkloze vrouwen steeg in de afgelopen maand tot 3590 en belandde op 12,2 procenten en overtreft daarmee het landelijke gemiddelde met ruim twee procent. Echter, de voornaamste stijgingen deden zich voor in Misschien sluit Rijkswaterstaat ventweg Sneek-Pasveer voor auto’s Het verzoek van een groep bewoners van Schamegoutum, aandrang van mevrouw Trudi Dorreboom (PvdA), in de gemeenteraad van Wymbritseradeel en een daaruit weer voortgesproten kontakt tussen het gemeentebestuur van Wymbritseradeel en Rijks waterstaat - die drie dingen hebben er toe geleid, dat Rijkswaterstaat „in overweging heeft genomen” de sekundaire weg (ventweg) langs de rijksweg Schamegoutum-Sneek gedeeltelijk af te sluiten voor autoverkeer. Het gaat in eerste instantie om het gedeelte vanaf het kruispunt-Berkenlaan tot aan de kruising vlak ten noorden van de grasdrogerij Pasveer. Politie van Sneek had het erg druk in het afgelopen weekend Inferno’s bijna zeker het werk van een pyromaan Wymbritseradeel en IJlst kopen grond Plan om twee spoorwegovergangen Regenbuien voorkwamen niet dat bij IJlst te vervangen door één Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST lil (Vervolg zie pagina 3) I I MAANDAG 15 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 73 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis^aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. Blussen NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNSKEBNKQESres Koffiemorgen Brug Heeg Het Sneaker Nieuwsblad is een en de „Grimmig” gecombineerde uitgave van Brug Nijezijl Opnieuw is in Hommerts-Jutrijp in een boerderij brand uitgebroken met aanzienlijke schade. Voor de vierde maal in een maand tijd kraaide in het tweelingdorp de rode haan. In alle vroegte van zaterdagmorgen brak de brand uit in de vijftien jaar oude boerderij van veehouder Ph. van Ittersum aan de Lippenwalde, even buiten Hommerts. Binnen enkele uren brandde het schuurgedeelte volledig uit. Het woonhuis, dat alleen met de schuur was verbonden met een melklokaal, kon worden gespaard. De schade beloopt zeker in de tonnen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Wel zijn twee kalveren in de vuurhaard omgekomen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit - maar ook de andere branden - het werk van een pyromaan. Hooibroei wordt als oorzaak uitgesloten. De gemeenten Wymbritseradeel en Ijlst zullen naar rato van het aantal inwoners van beiden gemeenten de kosten dragen van aankoop van een perceel weiland, dat nodig is voor de aanleg van een nieuwe spoorweg overgang bij Ijlst, die dan in de plaats zal komen van de twéé bestaande. Het is de bedoeling, dat de weg Oosthem Nijezijl daartoe vóór de bestaande kruising met de lijn Sneek-Stavoren zal worden verlengd en dat dan de bestaande spoorwegovergang in meer noordelijke richting zal worden verlegd. De Nederlandse Spoorwegen zien het belang van het verminderen van het aantal tot één ook in, maar de onderhandelingen zijn nog niet geheel afgerond. Aangenomen wordt dat de zaak met de NS in orde komst, want burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel waren enkele jaren terug al tot een akkoord met de NS gekomen. Het kwam toen niet tot daadwerkelijke uitvoering omdat het niet lukte de beno digde grond aan te kopen. o I I 3 gedeeltelijk af te sluiten akkoord te gaan met een te houden aan besteding op 2 oktober. De boerderij veranderde binnen zeer kurte tijd in een inferno. De vuurgloed was tot ver in de onttrek te zien. het dorp „grimmig” geworden, om niet te spreken van het woord „paniekerig”, zoals een inwoner van Hommerts opmerkte. Na de vorige branden, toen het vermoeden al rees dat dit het werk was van een pyro maan, organiseerden de dorpelingen per buurt al een vorm van „wachtlopen”. Deze akties werden voortgezet, maar verslapten toch enigszins toen er enige tijd achterel kaar niets gebeurde. Na deze vierde brand zijn de dorpelingen opnieuw in het geweer gekomen. Ook de direkte bestrijdingvan het vuur, dat door de felle wind snel om zich heengreep werd aangepakt door de brandweerkorpsen van Sneek en Wymbritseradeel De schuur kon echter niet behouden worden. Het opgeslagen hooi en de krachtige wind zorg den voor een inferno. Wel gelukte het de brand te beperken tot het boerderijgedeelte, daar een brandwerende muur tussen schuur en melklokaal/woonhuis stand hield. De schade van de brand is hiermee aan zienlijk. De schuur, het melklokaal en het woongedeelte zijn vijftien jaar oud. Tevens werden twee auto’s en een opraapwagen prooi van de vlammen, evenals twee kalve ren en ongeveer dertig ton hooi. De vee houder, die zeven jaar geleden de boerderij met land kocht, had zijn zestig koeien deze nacht in het weiland lopen. SNEEKER NIEUWSBLAD radeel aan de raadsleden verstrekt in ver band met een toezegging om te gaan praten met Rijkwaterstaat. Zoals bekend zijn er op de betreffende weg enkele ernstige onge lukken gebeurd. Ongeveer vier weken ge leden kwam er nog een knaapje van tien jaar onder een auto toen hij langs deze weg fietste. Dit dodelijke ongeval had echter niets te maken met de snelheid van de personenauto, die de jongen aanreed. Hij draaide toen namelijk geheel onverwacht dwar over de weg, vlak vóór de auto. Vrijdagmorgen organiseerde de Ijlster Vrouwenraad weer de bekende koffie morgen voor de bewoners van „Nij Ylos- tins". Organist Pier Zwart uit Joure was er bij aanwezig, hij speelde en liet de mensen danig meezingen. Vrijdag in de vooravond was er voor de liefhebbers een trimloop aan de Sikko Sjaerdemalaan en de Harinxma- weg. Een kaatstoernooi vormde zaterdagmor gen de inzet van de laatste dag. Het waren wedstrijden voor senioren en jongelui uit Ijlst. Ook oud-IJlsters waren gerechtigd mee te doen. De ringfietserij werd ter- zelfdertijd „herhaald” aan de Buséstraat. De Vossenjacht in de vooravond was wel een van de allerbest geslaagde onderdelen van het feest. „Allemachtig mooi gebeu ren”, aldus een aantal deelnemers en toe schouwers. Want ook de kijkers konden genieten van al die „gekke” vossen die er rondliepen en stónden te staan of te zitten. Morgen nog een verlengstukje van de Ijlster stadsfeesten. Er komt dan ’s mor gens op de Overkluizing een tentoon- stellingsbus van „Veilig Verkeer Neder land” te staan, er is een gratis ogentest, in het „Mienskipshüs” worden instruktieve films gedraaid en ’s avonds is er in het dorpshuis weer film en wordt er „Wie van de drie” gespeeld. Nu Wymbritserade'el de belofte heeft' ont vangen, dat de aan het ISP-projekt ver bonden rijkssubsidie voor een nieuwe draaibrug in het dorp Heeg, vóór de aanbe steding zal zijn ontvangen, wordt de raad voorgesteld een formeel besluit over het Tussen de buien door heeft men - eigenlijk een wonder boven wonder - de program mapunten voor de stadsfeesten in Ijlst kunnen afwerken op woensdag, donder dag, vrijdag en zaterdag. Slotfeest vormde zateravond een toneeluitvoering door het „Snitser Frysk Toaniel”, dat een uit drie bedrijven bestaand blijspel opvoerde met als titel „Wy freegje in pake èn in trije- ling”. De stadsfeesten krijgen dinsdag nog een uitlopertje in de vorm van een Grote Verkeersdag. Vissen, buurtvoetbal en -volleybal, plus een lampionoptocht en een ballonwed- strijd openden woensdag reeds het stads feest Van één van de opgelaten ballonnen is het kaartje zelfs al terug. Het kwam uit Delfzijl. Verwacht mag worden, dat andere ballonnen wel een grotere afstand hebben overbrugd. Vermoedelijk zullen er wel zijn neergekomen in Noord-Duitsland en Denemarken. De schooljeugd bleek donderdagmorgen veel interesse te hebben voor de mast- klimmerij op het Overkluizing bij de Nooitgedagtfabriek. Mastklimmen was er ook nog in de avonduren van donderdag. „De Ljeppers” hadden daarvan de orga nisatie en er deden aan de avondlijke mast- klimmerij dan ook een aantal min of meer bekende fierljeppers mee. Tegelijkertijd hield men zich in de Buséstraat en de J. Nooitgedagtstraat onder leiding van men sen van de buurtvereniging „De Klok” druk bezig met ringfietsen. Foto Studio Ger Dijs maakte donderdag morgen dit plaatje van het mastklimmen voor de jeugd op de Overkluizing. De stemming is met deze vierde brand in Voor Sneek, Ijlst en Wymbritserdeel zijn de cijfers wat stabieler gebleken, hoewel ook hier de werkloosheid met overige delen van Friesland nog vrij hoog is. In Sneek daalde de werkloosheid onder mannen met een half procent naar 6.2 en onder vrouwen met eentiende procent haar 13,7. Hiermee staat Sneek ruim boven het gemiddelde in Fries land. In Wymbritserdeel bleef het percenta ge onder mannen gelijk met 4,2 procent en onder vrouwen vertoonde er zich een stij ging van 9,6 naar tien procent. In Ijlst bleef het aantal manlijke werklozen ongeveer 3 procent, maar onder de vrouwelijke be roepsbevolking steeg het aantal werklozen van 11 naar 13 procent. percentage werklozen met 7,4 procent, in Leeuwarden en omgeving is het percentage 14,4. het oosten van Friesland. Dit is de tweede keer in de zeventiger jaren, dat in de augustusmaand het aantal werk loze mannen stijgt. Eerder gebeurde dit in 1978. De grootste „boosdoener” was .de beroepsgroep bouw- en utiliteitsbouw. Maar ook in andere sektoren deden zich stijgingen voor. Slechts de beroepsgroepen scheepvaartpersoneel en sociaal-genees- kundigpersoneel vertoonden een daling. Bij de vrouwelijke werklozen moest de stijging voornamelijke gezocht worden in het handel-, kantoor- en sociaal-genees- kundig personeel. Daarentegen was er in de horeka en in het onderwijs sprake van een geringe daling. De toename van vrou welijke werklozen was in de maand augus tus 84 en bracht daarmee het totaal op 3590. Er bestaan echter toch aanzienlijke verschillen in de diverse regio’s in Fries land. Het rayon Wolvega heeft het laagste In overweging heeft Rijkswaterstaat om het wegdek van deze langs de Sneker Ijsbaan lopende weg zo te veranderen, dat het doorgaande verkeer wordt bemoeilijkt door er een bocht in te maken of een omlegging. Ook wordt gezocht naar een veilige oplossing voor het fietsverkeer, maar als de weg voor autoverkeer zou worden afgesloten is dat eigenlijk al auto matisch een veiliger toestand voor fietsers. Deze gegevens heeft het kollege van bur gemeester en wethouders van Wymbritse- op het grondgebied van gemeente op verzoek van Wymbritseradeel ging praten met de eigenaar van de grond. De onderhandelingen hadden een bevredi gend verloop. Ijlst kocht van de heerA. Blok te Voorburg de benodigde grond voor f 30.000 en nog wat. Met het gemeentebestuur van Ijlst was Wymbritseradeel overeengekomen, dat de verdeling van de kosten van dit werk, inklusief de grondaankoop, zou geschie den op basis van het inwonersaantal (1-5). Naar de mening van b en w van Wymbritse- zaakt zijn om te rijden via Otidega. radeel is dat een redelijke verdeling bij de uitvoering van een werk, dat in ’n gebied ligt waar het grensbeloop tussen beide ge meente nogal willekeurig is. Aan de ge meenteraad wordt aldus voorgesteld om een bijdrage van 25.446,- aan Ijlst toe te ------- kennen in de kosten van de grondaankoop, namelijk aan g. d. een van Friesland De raad zal komende donderdagavond een beslissing nemen. In de afgelopen nacht heeft men in Sneek twee kleine brandjes moeten blussen. De brandweer deed dat in een schuurtje van de heer Westra in de Hopperstraat en de politie had aan een brandblusser voldoende om wat na te blussen in de worp Tjaardastraat. Daar werd de heer T. om een uur of drie wakker omdat hij het „wat te warm kreeg Dat klopte want de matras van zijn bed stond in de fik. T. gooide het brandende geval vanaf zijn balkon op straat. De man was met een brandende sigaret op bed in slaap gevallen. Uit de in de Oosthemstraat in Sneek ge- ingebroken te zijn in de garage van dezelfde parkeerde auto van de heer D. Poiesz heer Poiesz. De werkplaats en het kantoor werden de afgelopen nacht een radiocas- waren kennelijk doorzocht, maar voor zo- setterekorder (waarde 700), een rijbewijs in de plannen voor een andere brug begint ook schot te komen: die te Nijezijl. Me vrouw A. Feeristra-Brouwer te Ijlst heeft 1 een brief geschreven waarin ze haar be zwaarschrift intrekt. Voor een van de toe- voerwegen naar de nieuwe brug was name lijk een stukje grond nodig, dat in haar bezit was. De zaak werd zó opgelost: Wyrhbntseradeel koopt 150 vierkante meter grond van de gemeente Ijlst. Die krijgt mevrouw Feenstra in ruil voor 110 vierkante meter grond die voor de brug genbouw nodig is. Mevrouw Feenstra krijgt de kosten van de transaktie door Vierde boerderij in één maand in Hommerts-Jutrijp afgebrand Het vuur, omstreeks halfdrie ontdekt door een buurman en een patrouille van de rijkspolitie van Wymbritseradeel, is ont staan aan de achterkant van de boerderij. Dit wordt bevestigd door de buurman en als „stille getuige” twee ingeslagen ramen. Direkt na de ontdekking van de brand in de boerderij, die op enige honderden meters afstand staat van de rijksweg Sneek-Lem mer ter hoogte van de Jeltesloot, werd door de politie van Wymbritseradeel het verkeer op de weg aangehouden voor een eerste onderzoek. Dit als gevolg van het sterke vermoeden dat een pyromaan het gemunt heeft op de boerderijen van het tweeling dorp. Van alle in de buurt geparkeerd staande auto’s werden de nummerborden genoteerd en van omstanders werden fo to’s gemaakt. Bij dit werk assisteerde de gemeentepolitie van Sneek. Nu in het kader van de uitvoering van ISP- werken de weg Oosthem-Nijezijl zal wor den verbeterd, werden de overgangen weer aktueel. De nieuwe overweg komt te liggen De plannen voor de brug zijn destijds - - - - zojat fae gemaakt door het Ingenieursburo Klieman - en Bootsma te Leeuwarden. Toen de teke ningen klaar waren werd hét aangemeld en opgenomen in de portefeuille voor werkge- legenheidsobjekten. Dat had Verder geen effekt. Over de praktische gevolgen tijdens de uitvoering van het werk merkt het kollege op, dat tijdens de bouw van de nieuwe brug in het verlengde van de Ha- rinxmastrjitte over de Syl een Bayley- noodbrug zal worden gelegd, waardoor het dorpscentrum via de Eilandbrug voor voet gangers, fietsers en personenauto’s bereik baar blijft Het vrachtverkeer zal genood-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1