I IJLST snekerWkoerier Waterleiding Friesland kiest De Hemmen voor nieuw kantoor' mede gelet op de nieuwbouwplannen el ders in Sneek - er geen bezwaar tegen hoeft te zijn de erfpachtovereenkomst te beëin digen. Met de n.v. Waterleiding Friesland is overeenstemming bereikt over de voor waarden waaronder dat kan gebeuren. Elfstedentocht te paard werd door vier ruiters volbracht „Het kwam vooral op de rug aan Meerderheid kollege wil de „oorspronkelijke” oplossing I BH de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en REKONSTRUKTIE KRUISPUNT THABOR Officieel Orgaan van AKKOORD OVER VOORWAARDEN Nieuw slachthuis moet klaar voor januari ’82 Tussen de werkgroep Sneker Slagers en burgemeester en wethouders van Sneek bestaat „geen wezenlijk ver schil van mening” over de voorwaar den die verbonden zullen worden aan de bijdrage van 175.000 van de ge meente in de kosten van de stichting van een nieuwe slachtgelegenheid. „MONUMENT VAN GESCHIEDENIS EN KUNST’ Nieuw dak op Martinikerk in Sneek kost anderhalf miljoen Sr* f «oêii I^SLAAGD i GESLAAGW Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Meningen Geen vertrouwelijkheden meer in advieskommissie „Belofte” gewraakt lid kan ommekeer brengen en de Politieburo Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Deelinstallatie IN SNEEK NOG TWEE SPECIALE JUBILEUMMARKTEN Minister Ginjaar komt woensdag naar Sloten SNEEKER NIEUWSBLAD 93 F de Kerkvoogdij - die AV; te houden. Wij zijn dan ook van oordeel, dat een subsidie uit de gemeentekas in de Aan de Rijksuniversiteit te Groningen is de heer F.R. van der Werf uit Sneek geslaagd voor het doktoraal tandheelkunde. werd Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum. Leeuwarden, Sneek. Ijlst en Slo ten bezocht. De weersomstandigheden wa ren de eerste twee dagen verre van ideaal. Omdat de rekonstruktie van kruispunt- Thabor mede beoogt de binnenstad in het kader van de stadsvernieuwing minder (Vervolg zie pagina 29) DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 74 A I i Het héle kollege blijft van mening, dat uit verkeerstechnisch oogpunt het oorspron kelijke rekonstruktie plan (ook het duurste dus) de beste oplossing zou zijn. De meer derheid van het kollege acht de alternatie ve oplossingen onaanvaardbaar. De min derheid zou eventueel met één van de alternatieven akkoord kunnen gaan. De fotograaf van studio GerDijs kiekte de ruiters toen ze op het gemeentehuis van Sneek kwamen afstempelen. Van links naar rechts op de foto de 51-jarige Arnold de Winter, zijn dochter Sophie, die op het bedrijf van haar vader werkt, Klaas Bosma en Jelle Dijkstra. Allen waren het erover eens dat de rit..vooral op de rug aankwam". Maar echt gebroken waren ze niet. Het goedkoopste plan is ten opzichte van het duurdere alternatief voor automobilis ten overzichterlijker. Voor de fietsers en bromfietsers die vanuit de stad komen en wiens bestemming Hemdijk is, kleven aan deze uitwerking weer bepaalde bezwaren. Zij moeten namelijk om de Bolswarderweg te kunnen oversteken een heel stuk omrij den. Dat kan voor vele fietsers en brom fietsers reden zijn om nog meer van de kruising-Meeuwenlaan gebruik te maken dan nu al het geval is. Beide alternatieven bevatten volgens het voorstel voorts géén afdoende oplossing voor de aansluiting van De Harste. Over het prijsverschil: „Die ligt in het feit, dat bij een eventuele uitvoering van het alternatief van 733.000 een ge deelte van de Worp Tjaardastraat in weste lijke richting verlegd moet worden”. De leden van de kommissie algemene za ken in Sneek, de vijf fraktievoorzitters behalve de heer Postma, hebben nu het kollege van b en w voorgesteld Postma zich bereid te laten verklaren de vertrouwelijk heid van het in de kommissie besprokene in acht te nemen. „Zo lang dit laatste niet geschiedt”, zo schrijven de vijf fraktievoor zitters, „verwachten wij dat het kollege bij het doen van vertrouwelijke mededelingen de nodige terughoudendheid in acht zal nemen”. Met dit voorstel hopen de fraktie- voorzitters de kommissie weer nieuw leven in te blazen. Sinds het ontslag van de heer Postma heeft de kommissie meestentijds niet officieel gefunktioneerd. In de slepende kwestie rondom het ontslag van gemeenteraadslid H. Postma (FNP) uit de kommissie algemene zaken van de gemeente Sneek is een nieuwe stap onder nomen. Inmiddels heeft de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de raad van State dit ontslag geschorst omdat „naar het voorlopig oordeel van de voorzitter de verordening op de kommissies van advies en bijstand de mogelijkheid tot tussen tijdse opheffing van het lidmaatschap van kommissies niet met zoveel woorden opent". Omdat met aan zekerheid grenzende waar- sS schijnlijkheid de subsidies voor het herstel van het dak van de Martinikerk wel los zullen komen, is men reeds begonnen met de kerk in de werksteigers te slaan. /Foto studio Ger Dijs) Indien de gemeente Sneek een subsidie in de restauratiekosten verleent, krijgt zij een uitkering van het rijk terug ingevolge het - J mo numenten. Bij de toekenning van die uit kering wordt er van uitgegaan, dat door de aangedragen goedkopere alternatieven niet aanvaardbaar zijn”. In het plan dat een investering van f 733.000 zou vergen bestaan de aanslui tingen van de Worp Tjaardastraat en de Hemdijk op de Bolswarderweg uit een soort bajonet. Dit zou betekenen, dat er op de Bolswarderweg een tweetal kruisingen kort achterelkaar zou ontstaan. Hierdoor - al dus de tekst van het voorstel - wordt het geheel enigszins onoverzichtelijk. sloopafval. Het inzamelen van het huisvuil blijft een gemeentelijke taak. Binnen het samenwerkingsgebied zijn twee verwer- kingsgebieden die zijn aangeduid met In principe is ook overeenstemming bereikt met de n.v. Nederlandse Spoorwegen over de voorwaarden waaronder de voorde bouw van het nieuwe politieburo aan de Bolswar derweg benodigde grond in erfpacht kan worden gekregen. Aan de raad zullen bin nenkort voorstellen over die overeenkomst met de NS op tafel komen. „verwerkingsgebied Noord-Friesland” en „verwerkingsgebied Zuid-Friesland”. Uit gangspunt is het hergebruik en recycling van de afvalstoffen. „Noord” zal zich rich ten op de vuilverbrandingsinstallatie te Leeuwarden. De mededeling doen burgemeester en wethouders tussen neus en lippen door in een voorstel om een (ander) stuk grond van, de Nederlanse Spoorwegen te kopen ten behoeve van de rekonstruktie van de Bols warderweg. De grootte van het terrein is tegen de twaalfhonderd vierkante meter. De overeengekomen prijs en voorwaarden zullen komende dinsdag aan de gemeente raad worden voorgelegd. Op maandag 29 september is er een keu ring van stamboekschapen. Dat gebeurt in samenwerking met het Texels Schapen stamboek in Friesland. Aan de eigenaren van de beste dieren worden prijsjes toege kend, die onder meer beschikbaar worden gesteld door het jubileumkomité van de Sneker Marktkommissie. Dinsdag 30 sep tember is een grote Najaarsmarkt waarbij speciale aandacht geschonken wordt aan de grootste aanvoer van schapen, geiten en bokken. Ook dan zijn er weer prijzen beschikbaar voor de mensen, die de meeste van deze dieren naar de markt brengen. I Voor „Zuid” is gekozen voor een huisvuil- scheiding middels een deelinstallatie, t aan een „moederinstallatie” elders in het land werd geleverd of aan produkt kunnen gebruiken. Tot medio 1983 gaat het vuil uit het zuiden nog naar de stortplaats te Ouwsterhaule. Daarna zal een keuze gemaakt moeten worden uit het voortzetten van het storten in Ouwsterhaule of het vinden van een nieuwe stortplaats. Pas met ingang van 1983-’84 zal het huisvuil worden verwerkt in de nieuwe „deelinstallatie”. Over het konseptplan provinciale afvalstoffen, dat aan de gemeenten is voorgelegd, zeggen burgemeester en wethouders van Sneek in De n.v. Waterleiding Friesland te Leeu warden is van plan om op het bedrijfster rein „De Hemmen” in Sneek een nieuw distriktskantoor te bouwen. Men heeft daarvoor reeds een bouwterrein laten re serveren van ongeveer tweeduizend vier kante meter. De plannen voor nieuwbouw aan de Almastraat komen daarmee te vervallen. De gemeente Sneek had voor de nieuw bouwplannen van de Waterleidingmaat schappij per 1 september 1965 aan de n.v. 790 vierkante meter grond in erfpacht gegeven voor de tijd van vijftig jaar en tegen een jaarlijkse canon van 950,-. Dit ter rein, aan de Almastraat, wordt ingesloten door de gronden die in gebruik zijn bij de n.v. Interkommunaal Gasbedrijf „Wester- go”. Het was de bedoeling dat Waterlei ding Friesland daar het nieuwe distrikts kantoor zou bouwen. Van die plannen heeft men intussen afgezien. Gekozen werd voor „De Hemmen”. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is aan de gemeente Sneek gevraagd de erfpachtovereenkomst te mo gen beëindigen. Burgemeester en wethou ders van Sneek waren van mening, dat - huisvesting en de belangrijkste monumenten van geschiedenis bijdrage zou toekennen. In de totale kosten van vervanging van de leidekking is een bedrag van 6250,- opgenomen voor vervanging van de leien aan de gemeente- van de koepel. Tevens is in de begroting van het werk een post opgenomen voor herstel van de met lood beklede latten ónder de leibedekking. Aangezien de koepel van de kerk eigendom van de gemeente Sneek zal de gemeente die kosten voor haar rekening moeten nemen. Over het verzoek van de Kerkvoogdij - die dus zelf nog moet zien een half miljoen bijeen te krijgen - zeggen burgemeester en wethouders in het raadsvoorstel nog: gemeente Sneek dertig procent van de „Terecht streeft de Kerkvoogdij er naar het subsidiabele kosten wordt bijgedragen, monumentale kerkgebouw in goede staat Zodoende komt men tot een bedrag van te houden. Wij zijn dan ook van oordeel, dertig procent van 1.100.000,- is dat een subsidie uit de gemeentekas in de 330.000,-. Deze som kan nog veranderen restauratiekosten zeer verantwoord is”. als de staatssekretaris de rijkssubsidie De gemeenteraad mag er komende dins- verandert als óók het ministerie van volks- dag haar zegje over zeggen. De jubileumaktiviteiten rondom het vijf- tigjaar bestaan van de Veemarkt aan de Sta tionsstraat-Almastraat in Sneek vinden op maandag 29 en dinsdag 30 september hun afronding in een Schapenkeuring en een Najaarsmarkt. Moe maar voldaah kwamen gistermiddag vier ruiters, die de elfsteden- De eerste etappe ging naar Stavoren en tocht te paard hebben gereden, bij het stadhuis van Sneek aan. Moe van achtereenvolgens werd Hindeloopen, de rit van Leeuwarden naar de Waterpoortstad en voldaan omdat ze nog maar twee stedekes - 28 kilometer - hadden te gaan. In Sneek kwam het viertal de negende gemeentestempel halen, die ze dik verdiend hadden. Want zo’n tocht te paard blijkt geen kleinigheid te zijn. Zaterdagmorgen „Het was af en toe zelfs bizar”, vertelt De begon een zestal ruiters in Ruigahuizen aan de tocht. De start was bij Winter tijdens een stop in Sneek. „We manege „De Corral” van de heer Arnold de Winter, die als leider van de badden onderweg zware stortbuien en dat groep optrad. Met zijn dochter Sophie, twee Nijmeegse meisjes Ellen ongeIukje haakte EUen Veldmand een van Veldman en Maggie van Berlo, Klaas Bosma uit Lemmer, die bij de de Nijmeegse meisjes, zaterdag al weer af Cavelerie zit en Jelle Dijkstra uit Sint Nicolaasga, een werknemer van en zondag gaf haar stadsgenootje het ook D.E. in Joure, begon De Winter aan de rit over 230 kilometer. De ruiters al °P- Het paard van Ellen had een klap volgden het parkours van de Bolswarder Elfstedentocht te fiets. (Vervolg zie pagina 29) De minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, dr L Ginjaar, zal op woens dag 24 september een bezoek brengen aan Friesland en die dag ook een kijkje nemen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Sloten en de vuilstortplaats te Ouwster haule. „Restauratie van de Martinikerk aan het Oud Kerkhof is een zeer urgente huisvesting en ruimtelijke ordening een zaak. De kerk is één van c en kunst in Sneek en een belangrijke faktor voor het stadsbeeld”. Met dit korte maar krachtige argument verdedigen (voor zover dat nodig is) burgemeester en wethouders van Sneek het voorstel t raad om f 330.000,- bij te dragen in de kosten van restauratie van de kap (het dak) van wat in Sneek ook wel de Grote kerk wordt genoemd. De reparatiekosten belopen in totaal zo’n f 1.551.147,-. De Kerkvoogdij van de Nederlands Her vormde Gemeente in Sneek had van de staatssekretaris van Kuituur, Rekreatie en 6 ..w Maatschappelijk werk reeds de toezegging besluit verfijning algemene uitkering ontvangen, dat in het kader van het ISP (het ntegraal Struktuurplan voor het Noorden) een subsidie zal worden verleend van zestig procent van het subsidiabele begrotings- sdrag. Dat „subsidiabele bedrag van de begroting" werd vastgesteld op f 1.100.000,- ^°dat het door de staatssekretaris toege- tnde bedrag aan hulp maksimaal t 660.000.- bedraagt. De gemeenteraad van Sneek krijgt dinsdagavond inderdaad een tweetal eenvoudiger plannen voorgelegd voor een rekonstruktie van het kruis punt Thabor. Er zal nu gekozen kunnen worden uit een plan dat f 530.000 kost, een oplossing die f 733.000 vergt en het oorspronkelijke rekonstruktieplan zoals dat destijds in het kader van het Verkeerscirku- latieplan is gepresenteerd en dat een investering vergt van één tot anderhalf miljoen gulden. Uit een voorstel over deze hangijzerige kwestie blijkt, dat de méérderheid van het kollege reeds een keuze heeft gedaan. Die is „na ampele overwegingen tot de slotsom gekomen, dat de De Werkgroep Sneker Slagers leverde scheiding middels een slechts weinig kommentaar op de haar waarbij het teruggewonnen produkt aangeboden konsept-voorwaarden. Er ble- --- ven een paar wensen over waarin zonder werd geleverd of aan industriën die het bezwaar tegemoet kon worden gekomen. De nieuwe slachtakkommodatie moet klaar zijn voor 1 januari 1982, de datum waarop het huidige openbare slachthuis aan de Oppenhuizerweg wordt gesloten. „Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland” wordt de naam van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat als gemeenschappelijke re geling voor heel Friesland zal worden opgericht tussen provincie en gemeen ten. De OLA Friesland krijgt tot taak het beheer een raadsvoorstel: „Naar onze mening kan van overslagstations, het transport en de in grote lijnen met het plan worden inge- verwerking van huishoudelijk afval, grof stemd. Sneek is genoemd als plaats voor de gezinsvuil. het bedrijfsafval en het bouw en mogelijke vestiging van een nieuw over- laadstation. Hiertegen hebben we geen be zwaar, maar uit milieuhygiënisch oogpunt gaat onze voorkeur uit naar een pèrsover- laadstation”. - T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1