LEKKEN EN SCHEUREN IN SCHOOL TE OUDEGA Jeugdgroepen Advendo suksesvol op topshowkonkours in Dieren Zaterdag op crossparkoer Nijland strijd om Fries kampioenschap snekerMkoerier Willem Visser en Albert van de Akker Fries kampioen bij de niet-licentiehouders Oudemirdum Distrikt Noord met vijf Snekers Nederlands beste Woensdagavond 17 september werd op het KNVB-centrum te Zeist de finalewedstrijd gespeeld tussen de distrikten Noord en Zuid II. Distrikt Noord, waarvan vijf Hubert Sneek- spelers (Harry Koenen, aanvoerder, Peter Schat, Jaap Schuurmans, Tjitse Klijnstra en Jan Boom) deel uit maak ten, behaalden door vlotter kombine- ren en snellere, direkte aanvallen een 3-0 overwinning op hun Zuid-kolle- ga’s. Raad Wymbritseradeel hekelt slordig werk van de architekt plaatselijke bevolking, die het terrein voor eigen rekening zal moeten om vormen tot een nieuw sportveld. Ki Kr van hmm de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en a IJLST K F g Mjgbag» iii| IBB ■■■■I k; 1 M» (vervolg zie pagina 10) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. iü Blauwe Renault gestolen; veel aan auto’s geknoeid Nieuw Sportveld en de Brokken „De fouten die er gemaakt zijn in het ontwerp en bij de bouw en het toezicht van de school in Oudega „lijnen” duidelijk in de richting van de architekt. Ik heb echter begrepen dat van die kant weinig medewerking in financieel opzicht is te verwachten bij het herstel. Het buro heeft daarmee duidelijk een visitekaartje neergelegd. Schoolbestuur en gemeente moeten nog maar eens met de architekt praten. Wordt ook dan nog elke vorm van tegemoetkoming van de hand gewezen dan zouden we de gerechtelijke weg kunnen volgen”. Dat zei donderdag burgemeester B.W. Cazemier in de raadsvergadering van Wymbritseradeel. Het architektenburo, dat in negatieve zin onder vuur werd genomen, is dat van J. Grunstra te Bolsward. Geluidsapparatuur uit Sipkensmavo ontvreemd Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD '1 gw;?. r -A o 36 SNEEKER NIEUWSBLAD y-' ■?Sj 9 den is. s het kader van de sportnota voor sportend Folsgare was uitgetrokken. Achteraf bleek dat er een stuk onrendabele grond zal blijven liggen tussen de woningen aan de. Easthimmerwei en het sportveld. Die strook niet gebruikte grond zal nu ten laste worden gebracht van de „reservering algemene doeleinden”. Aangezien de kos ten voor de strook 11.000 bedroegen kan Het rennersveld bleef zaterdag kompakt tijdens de Friese kampioensstrijd voor niet- licentiehouders op het zonovergoten par koer bij Oudemirdum. De ekstra inspan ningen zijn op de gezichten goed af te lezen, het is voor sommigen „afziefi". (Foto studio Ger Dijs) De uitslagen waren: Veteranen: 1. Willem Visser; 2. D. Veenstra; 3. W. Jansma, Hal- lum; 4. J. Schepens, Harlingen; 5. Jeen Wester, Eernewoude; 6. F. Wiersma, Marssum. Senioren: 1. Albert van de Ak ker; 2. W. Dijkstra, Nijland; 3. M. Simplo- nius; 4. M. Kuipers, Heerenveen; 5. Sj. Zijlstra, Bolsward; 6. S. Jellema. Achlum: 7. J. van der Grooteveen, Joure; 8. A. Deinema, Sneek; 9. J. van der Zee, Sneek; 10. A. Schuurmans, Bolsward. dus in de laatste eindsprint moest worden beslist Nadat eerst bij de mannen vanaf veertig jaar Willem Visser had getriom feerd - hij deed over de tweeënveertig kilometer één uur en acht minuten - be sliste later Albert van de Akker de strijd en kon zich Fries kampioen noemen. Zijn tijd over de drieënzestig kilometer was 1.33,12. WIAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 75 D. NAUTA (GEM. BEL) Schade claimen - GERBRANDY (CDA) - voor 't blok gezet -- Naast de 75 zware crossauto’s zullen za terdag zo’n vijfendertig wagens in de 4- cilinder klasse aan de start verschijnen. De zeven hoogst geklasseerde „kevers” over het cross-seizoen 1980 zullen worden ge klasseerd voor het Nederlands kampioen schap dat op 18 oktober wordt gehouden te Hardenberg. Bijlsma uit Sint Annaparochie aan de lei ding gaat met 42 punten, gevolgd door Michiel v.d. Velde uit Koudum met 37 punten, Hendrik Kooistra uit Warga met 27 en Klaas Halma uit Makkum met 25 punten. Het maksimaal te behalen punten opmaken dat de strijd nog lang niet gestre- J Van vier auto’s die in de Loëngasterleane geparkeerd stonden werd de buitenspiegel afgebroken en vier eigenaars van auto’s die op het parkeerterrein aan de Oude Koe markt geparkeerd waren moesten konsta- teren dat hun auto met een valse sleutel was opengemaakt. Uit twee auto’s wordt iets vermist. Het betreft twee kassette- bandjes, een girobetaalpas, eigendom van M. van Coevorden. Uit een andere auto werd een versterker en een plug met één meter snoer ontvreemd. Zaterdag 27 september organiseert de Friese Autocross Club, haar laatste autocross van het seizoen 1980. Deze keer om het Open Fries kampioen schap voor de zware klasse. Zaterdag zullen ongeveer vijfenzeventig cross ers aan de start verschijnen, welke dan uit zullen maken wie zich Fries kam pioen mag noemen. Onder deze crossers zitten veel bekende namen, onder andere de Fries kampioen van vorig jaar, Oebele Pietersma uit Tzummarum en de Nederlandse kam pioen 1979, Willem Bo'schma uit Nijland. Ook zullen de Hollanders zich in dit Open Fries kampioenschap niet onbetuigd laten. Bijvoorbeeld Jaap Keppel uit Den Helder, Arie de Vries uit Slootdorp en de gebroe ders Leen en Jan Bruin uit Den Helder. Tevens is dit de laatste cross welke meetelt voor het clubkampioenschap van de Friese Autocross Club waarin momenteel Ouwe ^voo« aaau m ouimku Twee Snekers werden afgelopen zaterdag Fries wielrenkampioen voor de niet- licentiehouders. Bij de veteranen was het Willem Visser, bij de senioren Albert van de Akker die op het parkoer te Oudemirdum de sterksten waren over het Friese veld. Willem Visser klopte een andere Sneker, D. Veenstra, in de sprint terwijl Albert had af te rekenen met W. Dijkstra uit Nijland. Het warme weer was er de oorzaak van dat vele wielrenners hun inspanningen zater dag tot het minimum beperkten. Het se- lektieve parkoer bracht dan ook nauwelijks enige tekening in de zaak; het gehele veld bleef bijelkaar en de strijd eindigde twee maal in een massale eindsprint. De organisatie was in Oudemirdum in handen van de wielervereniging Snits in samenwerking met het komitee van Balk. De toeschouwers die het parkoer om zoomden zagen ondanks het konstant kompakte veld een attraktieve strijd, die De treffers kwamen op naam van Peter Schat (2x) en Jaap Schuurmans. De titel ging daardoor dus naar distrikt Noord, dat woensdag 24 september (overmorgen) af reist naar Spakenburg, alwaar de Noorder lingen - met wederom de vijf Snekers - op het terrein van IJsselmeervogels uitkomen tegen het team van West I. Van vrijdag op zaterdag is er erg veel geknoeid aan auto’s die in Sneek gepar keerd stonden. In één geval werd zelfs de auto meegenomen. Het betreft een blauwe Renault 16 van de heer J. P. Koopmans, die in de Furmerusstraat 548 woont. Hij had zijn auto geparkeerd in de Waterhoen- straat. De heer Koopmans is er zeker van dat hij de auto - met het kenteken 23-BH-94 had afgesloten. Zonder dat het totaalbedrag van 93.000 veranderd zal de gemeente de bijna elfduizend gulden betalen, die de sportkommissie Folsgare heeft besteed voor het graven van een nieuwe sloot en een drainage op het terrein dat door de gemeente beschikbaar is gesteld aan de rt 1 45 per wedstrijd is zeventien waaruit men kan „Er zijn duidelijk brokken gemaakt", aldus de heer F. Attema van het CDA „Maar daarmee kan de gemeente het schoolbe stuur niet laten zitten. We zullen verder iets moeten doen om slechte bouw in de toe komst te voorkomen". De heer D. Nauta van Gemeentebelangen was minder voorzichtig in zijn opmerkin gen: „Er is slecht gebouwd, met slechte materialen. Ik vind dat de archtekt mee moet betalen aan het herstel. Als praten niet helpt hebben we toch de macht het buro wettelijk voor de schade aan te spre ken”? Voor dat laatste voelde ook de heer R. Zeilstra (CDA). Het kommentaar van bur gemeester Cazemier liep van „Vervelend geval” via „Verkeerd materiaal en slecht toezicht” naar een „Eventueel gerechtelijk aanspreken”. Uiteraard verleende de gemeenteraad wel de gevraagde „medewerking”, die ook gold voor het aanleggen van een riolering onder het schoolplein. Voor het opnieuw bestra ten van het plein zal het schoolbestuur echter zelf moeten zorgen. De Sipkensmavo aan de Koningin Wilhel- minastraat. in Sneek mist na een inbraak twee mikrofoons en een bandrekorder geluidsapparatuur van het merk Philips, meegenomen. Binnen werd ook nog een Nadat een ruit was -ingeslagen werd de ruit van een leslokaal vernield. De totale school binnengedrongen en een versterker, schade wordt geschat op 800 gulden. De opmerkingen werden gemaakt naar aanleiding van een voorstel, dat het kolle ge had opgemaakt na een verzoek om medewerking van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oudega om een aantal gebreken aan de school te verhelpen. De betreffende school werd in 1965 gebouwd naar een ontwerp en onder architektuur van het buro Grun stra. Het was in eerste instantie een drie- klassige school, die tien jaar later werd uitgebreid met nog eens twee lokalen. Ook dat gebeurde door Grunstra. Het lijstje van thans nodige herstelwerk zaamheden luidt: 1. Vernieuwen en vervangen van een groot deel van de dakpannen die zijn gescheurd, geschilferd of gebroken. Verwacht wordt dat anders na een vorstperiode opnieuw lekkage ontstaat. 2. Herstel van de scheurvorming in de hoeken van twee lokalen. De scheuren zijn ontstaan doordat een minder juiste kap- konstruktie is toegepast. Op beide lokalen zijn tentdaken aangebracht waarvan de spantkonstruktie van hout is gemaakt. Door uitdroging van het hout zijn vormver anderingen opgetreden waardoor de mu ren naar buiten worden gedrukt. 3. Lekkage van de dakgoten door een te grote afmeting van de goten of door on deugdelijke zetting van het dak. Alleen reeds het aanbrengen van nieuwe dakpannen komt op ruim twaalfduizend gulden. De goten kunnen gerepareerd wor den voor veertienhonderd gulden. Een komplete begroting voor het herstelkarwei is nog niet opgemaakt, maar het eindbe drag zal zeker in de buurt liggen van 25.000, als het niet méér is. Op het zaterdag gehouden topshow konkours van de Christelijke Bond van Show- en Drumbands in Dieren waren de diverse jeugdgroepen van Advendo-Sneek erg suksesvol. Het B-majorettenpeloton behaalde in de derde divisie met 288 punten een eerste prijs en het A-majorettenpelo- ton wist met 287V: punt beslag te leggen op de tweede prijs in de eerste divisie. The Advendo Girls Band (een voor Nederland eksklusieve uit uit sluitend meisjes bestaande band) behaalde in de derde divisie-show met 299% punt een eerste prijs en was daarmee het hoogste in haar divisie. De drum- en showfanfare Jong Advendo behaalde tenslotte in 11 de tweede divisie met 301 punten |gj eveneens een eerste prijs. Mede door de resultaten in de voorrondes van dit topshowkonkours (een eerste prijs met promotie) is de drum- en showfanfare Jong Advendo nu ge rechtigd uit te komen in de eerste divisie en tevens mag zijn meedoen aan het Wereldmuziekkonkours te Kerkrade in 1081, waar ook de drum- en showfanfare Advendo voor uitge nodigd is Het bleek echter onmogelijk dat het aan leggen van een sloot en de drainage niet door de vrijwilligers gedaan kon worden. Voor de aanleg van het nieuwe sportveld werd destijds 13420 vierkante meter grond aangekocht. Daarmee was dat bedrag van 93.000 gemoeid, het maksimum dat in ’’«J ij I |t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1