Éérst verkeerslichten rondom Thabor Kapitein Meindert Stelling tijdens IKV-bijeenkomst: Jantine Berg (Tromp Olympus) in Nederlandse jeugdselektie IJLST snekerWkoerier Hele raad wilde hetzelfde, maar dan wel op verschillende manieren Tweemaster verdwenen „Eenzijdige ontwapening zal positieve reakties opleveren” Dorp in stadskern” nü begroot op 40.000.000 Ontwerp nieuw stadskantoor in Sneek aan raad gepresenteerd Herfst in Gaasterlandse bossen begon met warm nazomertje W ft S- SSS' de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van S Programma Theaterdag 1980 „Uit de Marktstraat” ^<7 ■HF 99 (vervolg zie pagina 25) DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 76 (Vervolg zie pagina 27) met o.a. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek) '(Vervolg zie pagina 27) 7 Elfstedentocht te paard was al eens eerder een sukses en de Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Hoe het allemaal zou kunnen met de bouw en de verbouw van het nieuwe stadhuis in Sneek - dat kregen dinsdagmiddag de leden van de gemeente raad allemaal op papier te zien en te horen van de heren „B en D- architekten” te Oisterwijk, ontwerper W. Visser en hoofdarchitekt Th. Deurvoots. Over het algemeen bleek men wel te spreken over wat ervan was gemaakt door het buro „B en D”, dat de opdracht had gekregen na een selektie en herselektie van de tweehonderd architekten die zich in eerste instantie voor het karwei hadden aangemeld. Uiteraard waren er oplossingen die men niet zo geslaagd vond zodat het ontwerp in de komende tijd (jaren) wel een reeks veranderingen zal ondergaan. Eèn grote vraag bleef voor iedereen: „Wie zal dat betalen?, Z. L Gerritje...” het tegenovergestelde is eerder het geval. De politieke leiding in Nederland faalt op een verschrikkelijke manier. Ze weten drommels goed dat het inzetten van Vergelijke wapens geen enkele zin heeft Dit zei gisteravond luchtmacht kapitein Meindert Stelling tijdens een openbare IKV-bijeenkomst van de Vredesgroep Balk in de Treemter te studie moest maken van de oorlogvoering Balk. ,,De Nederlandse militairen en ook de dienstplichtige militairen bebben de plicht niet mee te werken aan de inzet van atoomwapens”, was voorts zijn stellingname. 1 a SNEEKER NIEUWSBLAD Volgens de heer Stelling is zijn stelling- atoombommen door de Amerikanen in gezet werden terwijl de Amerikanen het absolute overwicht hadden. Japanse poli- Een kennis, die in Hindeloopen was ge weest, stelde de heer Lohhoff maandag de vraag of hij dit weekend misschien had Overigens zal het er wel op. uitdraaien, dat het plan in fasen wordt uitgevoerd. Ook voor een ..eerste gedeelte” hadden de archi- tekten een schema gemaakt en de uitvoe ring daarvan zou dan om te beginnen een dikke één-en-twintig miljoen aan investe ringen vragen. Dat wijst dan zo'n beetje in de richting van: een eerste fase die onge veer de helft van het werk zou omvatten. Als over een x-aantal jaren het plan hele- D. DAM (CDA) niet (wel) langer wachten - Sinds enkele dagen blijkt er uit de jacht haven van Hindeloopen een kapitaal zeil jacht - een tweemaster - te zijn verdwenen. Het schip, dat een waarde heeft van een half miljoen gulden, is eigendom van ene heer Lohhoff uit West-Duitsland. Jantine Berg speelt dus bij de senioren, maar gezien haar leeftijd mag ze nog uitkomen in de nationale jeugdploeg. uitwedstrijd bij de reserves van Lycurgus in Groningen. De Sneekster Jantine Berg is uit verkoren om te komen spelen in de Nederlandse jeugdselektie voor volleybalsters. Jantine speelt in het eerste damesteam van Tromp Olympus, de ploeg die zaterdag start in de tweede divisie met een van Amerika tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog kreeg ik van het Neder landse ministerie van defensie gegevens over de twee atoombommen op Japan. Ik inzetten van deze wapens. De heer Stelling verwonderde er mij toen over, dat de is beroepsmilitair en is werkzaam op het ministerie van defensie in Den Haag. W. DE BOER IPS) tijd winnen door verkeerslichten -- gevaren op het Ijsselmeer omdat hij het jacht niet op de vaste plaats in de haven had zien liggen. Na een telefoontje naar Hin deloopen werd hem meegedeeld dat het jacht inderdaad verdwenen was. Personeel van de werf had de Hasko III (vijftien meter lang) vrijdag zien wegvaren. Men verkeerde in de veronderstelling, dat de heer Lohhoff het mooie weer wilde benut ten voor een tochtje op het Ijsselmeer. Zoals de zaken op papier en als maquette heen liggen zal de uitvoering van het hele plan een slordige veertig miljoen gulden vergen. In de kous met etiket ..nieuw stad huis” is in de afgelopen jaren nog slechts een bedrag van zes miljoen gestopt. Aan gezien de gemeente momenteel toch al niet zo erg goed in de slappe was zit, zal het nog wel een jaar of vijf tot tien duren aleer de slopers komen opdraven en de eerste spade in de grond wordt gestoken. 'i w wo myg gg even en dan lopen schoolkinderen HlMiK Wat er nu gaat gebeuren komt er in het kort op neer, dat de plannen (en dat is dan de duurste, maar ook verreweg de beste oplossing) zo vlug mogelijk bestekklaar worden gemaakt en dat alvast de benodig de verkeerslichtinstallaties besteld zullen worden zodat die bijvoorbeeld reeds in april 1981 geplaatst kunnen worden. Om streeks die tijd verwachtte het kollege ook „meer zekerheid” omtrent de subsidies die naar twee rijkspotten onderweg zijn. Zo dra de subsidie los komt kan dan met de daadwerkelijke rekonstruktie worden be gonnen. De verkeerslichten geven intussen de mogelijkheid nog even af te wachten wat er wel of niet aan geldelijke bijdragen uit de bus komen, in ieder geval zal begin ’82 de gemeenteraad een besluit nemen. Is er op dat tijdstip helemaal geen zicht op subsidie dan kan de gemeenteraad het besluit nemen het werk ter hand te nemen voor eigen rekening. De heer Arnold de Winter en de drie andere ruiters die de elfstedentocht te paard hebben volbracht, blijken toch niet de eersten te zijn die de tocht tot het eind hebben uitgereden. In 1945 is een groep van acht mannen en één vrouw te paard de elf steden langsgegaan. Dat was van 8 tot en met 13 oktober. Het waren leden van de paardensportvereniging „De Waterpoor- ters" die altijd in Nijland op het oefenter rein te vinden waren. Alle negen haalden ze de finish. Het sukses werd bekroond met een volle stempelkaart en een beker tje. Herinneringen die nog bewaard zijn gebleven. Over wélk plan zal worden uitgevoerd was men het allemaal direkt eens. Alle frakties sloten zich aan bij het schriftelijk betoog van het kollege, dat in het voorstel had gesteld, dat het „oorspronkelijke plan" de voorkeur verdiende boven een tweetal goedkopere keuzemogelijkheden, die op lossingen zouden brengen die een aantal jaren daarna waarschijnlijk weer om een oplossing zouden vragen. „Geen rouw koop", aldus alle fraktieleiders. Tussen wat CDA en WD eerst wilden en later inzake het tijdstip van uitvoering aksepteerden was wél enig verschil. Dat sloeg dus niet op de keuze die men uit de drie plannen had gemaakt. De heer D. Dam (CDA) was blij, dat hij nu eens drie moge lijkheden tegenelkaar had kunnen afwe gen. Zijn en des CDA's konklusie: het oor spronkelijke rekonstruktieplan zoals des tijds in het kader van hét Verkeerscirkula- tieplan is gepresenteerd, is inderdaad.de met een rondgebogen takje bedauw- I de spinnewebben te vangen om zo- I doende een „spiegeltje" te maken. I De „herfstdraden" zullen dan weer j in slierten door de straten waaieren. MMk Vooralsnog genoten deze week heel „Het is absurd te denken dat atoombewapening enige beveiliging geeft; name ten opzichte van kernbewapening - - - - ontstaan toen hij als aankomend officier studeerde op de Koninklijke Militaire Akademie in Breda. „De verwondering is de basis van alle wetenschap", zo startte hij zijn betoog, „toen ik voor de akademie een De eerste week van het nieuwe jaar getijde, de herfst, is er reeds één geweest met warme nazomerzon en een lauw briesje. Toch is het reeds duidelijk te merken dat de zomer 1980 verleden tijd is. De schaduwen worden langer, de ochtenden zijn wat mistig en de eerste bladeren beginnen vergeeld te vallen. Nog Wat de veelbesproken verbetering van het kruispunt bij Thabor betreft tvilden Jan en Alleman dinsdagavond in de gemeenteraad van Sneek hetzelfde resultaat. CDA en WD zagen „hetzelfde" echter niet gelijk als de andere frakties. Zij kozen in eerste instantie voor een tempo, dat het risiko met zich mee zou brengen dat de gemeente alléén voor de kosten van zo'n ééndriekwart miljoen gulden op zou draaien. Hoe de kaarten er in het kollege van burgemeester en wethouders precies bij lagen, werd niet zonneklaar. Wel viel uit de woorden van wethouder B. de Vries (CDA) af te leiden, dat hij er weinig voor voelde de kans op financiële medewerking van het rijk te laten schieten. In dit geval werd het neuzentellen dus een kwestie van kiele-kiele. Het CDA vroeg schorsing, ging even het denk- kamertje in en kwam toen in eigen woorden met een „oplossing”, die als twee druppels water leek op een uurtje eerder door de heer W. de Boer van Progressief Sneek aangedragen „redelijk alternatief”. Vl- -int- n praktische gevolg dat de zomertijd ook weer veranderd moet worden in „normale” tijd. In de nacht van SSS zaterdag op zondag wordt de tijd één uur teruggedraaid. In het kader van de Vredesweek 1980 sprak Meindert Stelling op uitnodiging van de IKV-kem Balk over kernbewapening, de gevolgen daarvan en de „plicht" voor mili tairen te weigeren mee te werken aan het I wat mensen in de Gaasterlandse I bossen van het zonnetje. Sommigen ifeS I zaten zomaar wat op de leuning van een bruggetje, anderen pikten - voordat het niet meer kan - een terrasje; binnenkort kan het anders zijn, moeten zij hebben gedacht, Want de herfst is ook een jaargetijde met koude slagregens en stormen die de laatste bladeren van de bo- men halen. Kortom, de zomer is weer voorbij met het regelrechte ■w# ,o o Hf A T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1