een Zuidwesthoek niet geschikt als nationaal landschapspark g Houthandel De Vries wil nu het héle bedrijf naar Roodhem-IJlst Het is nu de bedoeling om niet een deel maar het héle bedrijf van de Rechtsgeding Houthandel S. O. de Vries b.v. te verplaatsen van de Oppedijkstraat naar het bedrijfsterrein Roodhem in Ijlst. Burgemeester en wethouders van Ijlst stellen in dit verband voor „de intentie uit te spreken medewerking te verlenen”. Wat dat precies voor financiële konsekwenties heeft zal niet morgen in de raad besproken kunnen worden. Dat hangt af van de subsidiebedragen die een aantal ministeries (hopelijk) zullen verlenen. Dinsdagavond zal wel een voorbereidingsbesluit genomen worden voor het terrein waar de Houthandel nu zit. Het is de bedoeling daar in de toekomst 32 woningen in de sociale sektor te bouwen, plus nog eens elf in de vrije sektor. i ■I van RECHTSGEDING OVER BIJDRAGE WEGGETJE sn Dagelijks bestuur Zuidwest-Friesland: Ongeluk overschaduwt FAC-cross Deel kollege wil genomen besluit omtrent verkeersplan intrekken Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST 1 a r I r to® het samenwerkingsverband Zuidwest-Fries- r r MAANDAG 29 SEPTEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 77 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Het dagelijks bestuur van landschapspark. Verwacht wordt, dat dan de ^ontwikkeling zalZ^anS het beeld van de parkwachter”. Meer heil ziet door het provinciaal bestuur. Ook hiermee kan een evenwichtige ont- (Vervolg zie pagina 3) Het Sneaker Nieuwsblad is een en de Cantorij Kinderafdeling van het samenwerkingsverband Zuidwest-Fries- -jdgjj land voelt weinig voor het bestemmen van de Zuidwesthoek als nationaal aantasting hen wel aanspreekt. Echter, „It Harspit” kreeg gift van Anjerfonds gecombineerde uitgave van van deze streek ondergeschikt gemaakt wordt aan behoud, zodat de agrariër meer zal gaan beantwooruen „aan nciuccru van -- het dagelijks bestuur in een streekplan, dat momenteel opgesteld wordt ^hl^seJ door het provinciaal bestuur. Ook hiermee kan een evenwichtige ont- wikkeling bereikt worden. Tevens is dan mogelijk terreinen aan te kopen, De zinsnecje dat het „landschapspark geen waarvan de instandhouding uit ekologisch, kultuurhistorisch en land- museum moet worden wordt volgens het schappelijk oogpunt gewenst is. Aldus het dagelijks bestuur. l« NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERt<KOERIER (Vervolg zie pagina 3) De jaarlijkse open dag in het Sneker Amicitia Theater mag een redelijk sukses genoemd worden. Zo’n achthonderd bezoekers - voornamelijk kinderen - zwierven zaterdag van de ene voorstelling naar de andere in het theater, dat bestaat uit schouwburg, studio en foyer. Tussen de voorstellingen door konden nieuwsgierigen, die wel eens een kijkje achter de schermen wilden nemen, zien wat er zoal afspeelt in de filmmontagekamer, achter de coulissen of in de belichtingskamer. Hoogtepunt van de dag bleek wel het optreden van het Friese duo „Maywood”. In totaal klommen vijftien toneel-, dans-, en kabaret groepen op de bühne. Meerderheid kollege Gaasterland behoudt mening 1 w H ïV'>i 44 Top-aantal bezoekers tijdens Het voorstel is om de dertien kavels voor de dertien woningen te ver kopen voor 9400,- per kavel. meer gericht op vo Iwassenen en wel met het konsert van het Friese folk- en popzanger Sido Martens. hierin schuilt ook weer het gevaar dat het verleden wordt overgewaardeerd. „Ont wikkeling is op zichzelf geen verwerpelijk I en ontwikkeling brengt nu eenmaal veranderingen met zich mee", aldus het bestuur. - - - - - 1 1 J zs 1 z-vrA no cf” O I Zi \A7 Cl t* fit lltl- UULVlllivo - -r Voor de volwassenen stond op het pro gramma enkele kabaretgroepen, toneel door de Krite Snits, enkele muziek groepen met „Fries folk”, een koor een Indonesische dansgroep en - voorna melijk weer bezocht door kinderen - het duo „Maywood”. Als de raad er net zo over denkt als het kollege van burgemeeste? en wethouders van Ijlst dan zal de gemeente een rechts geding aanspannen tegen de heer P. Mie- dema te Sneek. Het gaat hier meer om het spel dan de knikkers 3500,-). In het kader van de realisering van het plan De Rat is destijds een ontsluitingsweg aangelegd naar de camping en de bedrijven van de heren Van der Velde en Miedema aan het Sneekerpad. De heer Miedema, eigenaar van de jachtwerf aan het Sneeker pad, verklaarde zich destijds schriftelijk bereid een kleine bijdrage in de uiteinde lijke aanlegkosten te betalen: zevendui zend gulden. Toen de rekening werd ge presenteerd schreef de heer Miedema, dat hij pas wilde betalen als de gemeente Een voortreffelijke uitvoering werd ’s mid dags in de foyer gegeven door de „Sneker Cantorij”, een koor dat nu vier jaar be staat. Onder leiding van Bob Pruiksma wist dit koor, dat sinds kort uit heren èn dames bestaat, een professioneel nivo te behalen met werken van ondermeer de zeventiende eeuwse komponist H. Schutz en de negentiende eeuwse komponist G. Fauré. Het koor, heeft dan ook in haar korte bestaan een stevige ervaring opge bouwd. Ter afwisseling volgde op dit kooroptreden een programma van drie kwartier van het kabaret „Joker”. Evenals het tweede kaba- ret van deze dag, „Cabamime”, kon „Joker” niet boven een „middelmatig nivo” uit komen. Van beter gehalte was de folk muziek van „Heelstone’Ook Sido Mar tens wist zijn gitaar vakkundig te roeren, hoewel enigszins te hard; in de naastge legen schouwburg kon het publiek door de gedragen toneelfrasen van Krite Snits met „Ek nei Amsterdam” heen de snelle trojn- roffels en gitaarsolo’s van Side’s driemans- formatie horen. Kinderen zijn over het algemeen een dank baar publiek. Dat werd zeker in het Amici- tia Theater ervaren. Ze klommen haast over de stoelen en banken heen, toen gooche laar Thorlando weer een van zijn kunsten vertoonde, of de poppen van één van de diverse poppentheaters hun koppen lieten zien. De kinderen bleken tevens het grootst in aantal te zijn op deze open dag, zodat zeker het kinderprogramma voldoende aandacht heeft gekregen. In de studio was de ^kinderafdeling” inge richt. Het programma in deze kleinere bioskoopzaal bestond op deze dag voorna melijk uit optredens van goochelaars, en Tussen de bedrijven door kon men „theater verkennen wat zoveel inhield als het bezichtigen van alles wat achter de scher- men van een theater geschiedt Er bleek i- echter weinig animo hiervoor. Wel meer aandacht kreeg de grimeur H. Visser in de ontvangsthal. Deze „rot-in-het-vak - reeds vijfendertig jaar grimeur van amateurto- neelgroepen - schminkte enkele gegadig den in korte tijd tot heks of clown. Zon dermeer volle bak haalde het duo May wood als hekkensluiter van de open dag. Kabaret „Joker". De spits werd op de open dagen afgebeten met het ballet uitgevoerd door leerlingen van de Muziekschool Sneek en omstreken. Wegens het grote sukses, dat deze groep vorig jaar oogstte, meende de Kulturele Raad van Sneek het programma daarmee te moeten openen. Het optreden van de dan seresjes bleek een enthousiast begin van n dag, waarin de meeste artiesten zich met veel inzet lieten zien. In de foyer - onlangs werd de vloer nog verstevigd - danste even later de volksdansgroep Sjoelamiet uit Sneek. Deze groep, die nu een jaar bestaat, bracht een gevarieerd programma van on dermeer Israëlische en Joegoslavische, dansen. Bij het slotnummer werd het pu bliek uitgenodigd mee te dansen. In een oogwenk sprong het vele publiek naar voren en „huppelde” mee, wat toch een positieve .bijzonderheid genoemd mag worden. Het .Anjerfonds Friesland” heeft vijfdui zend gulden beschikbaar gesteld aan het multifunktionele centrum „It Harspit in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Het geld is bedoeld als bijdrage, die de stichting moest leveren inzake de inrichting van „haar” gedeelte. Het bestuur en de hele dorpsgemeenschap zijn in de nopjes met jaarden. Als de gemeenteraad morgen ak koord gaat met de verkoop van de grond dan kan de Woningbouwvereniging bin nenkort met de uitvoering van de bouw Een halfuur lang trad Maywood uit Uitwel lingerga op voor een enthousiast publiek. Het dagelijks bestuur reageert hiermee op kommissie. „Het advies wekt ondanks het advies van de Inderdepartementale Kommissie nationale parken en land schapsparken. Deze kommissie noemde de Zuidwesthoek in haar eindadvies ge schikt als landschapspark. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband SNEEKER NIEUWSBLAD niet voldoende „hard" gemaakt door de alles de indruk dat ontwikkeling onder geschikt wordt gemaakt aan behoud. Het is begrijpelijk, dat behoud van het land- schap aan bijvoorbeeld agrarische bedrij- Afgelopen zaterdag werd op het stoffige parkoer te Tims, onder de „rook” van Nijland de autocross verreden, die als inzet kende het Fries kampioen schap Tevens werd zaterdag het clubkampioenschap van de Friese Auto cross Club, de FAC, bekend. Het zat de FAC niet allemaal mee zaterdag. Organisatorisch draaide het best, maar een ernstig lijkend ongeluk wierp toch wel enigszins een schaduw over dit crossgebeuren. De 97 van Hendrik Postma - die hier echter weinig aan kon doen - uit Nijemirdum crashte na een botsing zodanig, dat hij op het middenterrein belandde. Daar liep ongelukkigerwijs brandweerman Sipke de Haan uit Bolsward, die van achteren werd gegrepen door de auto van Postma. De Haan bleef liggen en moest vervoerd worden naar het ziekenhuis, nadat toegeschoten Rode Kruismensen direkt eerste hulp hadden verleend. De eerste diagnose: een hersenschudding en beschadiging aan de nekwervels, wat het later nood zakelijk maakte dat De Haan naar het ziekenhuis in Groningen moest worden vervoerd. Er werd besloten door te gaan met de wedstrijden en uiteindelijk was de Friese titel voor Willem Boschma uit Nijland (op de foto vooraan rechts met uiterst links rivaal Oebele Pietersma). Het clubkam pioenschap was voor Michiel van der Velde uit Koudum. Zie voor meer informatie over deze FAC-autocross te Tims op de sportpagina s. (Foto Studio Ger Dijs) Woningbouw die waarschijnlijk éérder ge pleegd zal kunnen worden betreft het plan van de Woningbouwvereniging Ijlst, die de gemeente heeft gevraagd een perceel grond in het bestemmingsplan Nijezijl-Roodhem beginnen, te mogen kopen. De vereniging is van plan daar een dertiental woningswet- of premie- korporatiewoningen te bouwen voor be- i Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 september besloot de raad tot het instellen kollege, die aanwezig van een tweetal verkeersmaatregelen in r 1 Wyckel: er zou een voorrangskruispunt mening veranderde, gemaakt moeten worden en een deel van de Iwert zou éénrichtingsverkeer moeten worden. Op 17 september besloot Plaatse lijk Belang Wyckel bezwaar aan te tekenen tegen dit nieuwe plan. Ten aanzien van het gelden instellen van een voorrangskruispunt kan z< BÉ Plaatselijk Belang in beroep gaan bij de --- - Kroon, aldus burgemeester en wethouders, gen rijden. Wel is het kollege bereid alsnog Een andere mogelijkheid is, dat de ge- ontheffingen te verlenen voor uitzopde- meenteraad dit besluit alsnog intrekt Dit ringsgevallen. open dag in Amicitia Theater -r- 11l/rtn mon tlipatl Het einde lijkt nog niet in zicht in de verbetering van de verkeerssituatie in Wyckel. Enkele weken geleden besloot de gemeenteraad van Gaasterland een „alternatieiplan te maken voor de verkeersproblemen in dit dorp, daar eerdere plannen niet of nagenoeg niet mogelijk bleken. Echter na bezwaren van de plaatselijke bevolking op het nieuwe plan is één lid van het kollege van mening veranderd en stelt nu voor overeenkomstig de wens van Plaatselijk Belang Wyckel het besluit weer in te trekken. De meerderheid van het kollege wil daarentegen het genomen besluit handhaven. wordt voorgestaan door één lid van het 'j was op de vergade ring van Plaatselijk Belang en daar van Wat betreft het in te stellen éénrichtings verkeer op de Iwert blijkt nogal wat verwar ring ontstaan te zijn bij de Wyckelers. Plan was dit éénrichtingsverkeer alleen te laten ^kL.i voor auto’s. Het overige verkeer zoals landbouwverkeer, fietsters en brom fietsers kunnen daar wel in beide richtin- ontheffingen te verlenen voor uitzojide- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1