en van Delegatie Japanners bracht bezoek aan zusterstad Sneek Korte, felle brand in Meerpaal zeer waarschijnlijk aangestoken IJLST sneker^koerier ’Sayonara’ ten afscheid voor J apanse bezoekers „Geen enkele weg is lang. Najaarsmarkt sloot feest rondom vijftig jaar veemarkt Sneek af f7 Relatie van 10 jaar met Kurobe herdacht s Reinigingsrechten van Ijlst volgend j aar fors omhoog Ouwsterhaule nog goedkoopste oplossing Gemeente weinig plooibaar in het konflikt met werkgroep slagers I I VOORZITTER PHEIFER VAN ZAKENLIEDEN: Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL i '4 lift I Li waardoor de „zuster”-band alleen nog maar meer verstevigd werd. (vervolg zie pagina 35) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Zeer tevreden (vervolg zie pagina 35) 2 Vermoedelijke dader door politie ingesloten Sayonara!” Deze wens voor een „tot weerziens” kreeg gisteravond de germeester het feit, dat tien jaar geleden Japanse delegatie uit Kurobe mee van burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek. Dat gebeurde een uur later dan de bedoeling was geweest en het kwam omdat de (vervolg zie pagina 35) en de Dit jaar bestaan de vriendschapsbanden tussen Sneek en de Japanse stad Kurobe tien jaar. Om dit feit te herdenken heeft een delegatie van een kleine dertig vertegenwoordigers van overheid, industrie en maatschap pelijke organisaties uit Kurobe een bezoek gebracht aan de zusterstad Sneek. Er was een uitgebreid programma in elkaar gedraaid met ekskursies en bezoeken aan bezienswaardigheden. Het gezelschap vertoefde twee dagen in Sneek en vermaakte zich bijzonder goed, afscheidsmaaltijd in De Wijnberg, „Een reis, al is die nog zo ver, begintmetde die door de Japanners was aange boden, zó gangenrijk bleek te zijn, (vervolg zie pagina 35) Ingezetenen van Ijlst moeten er rekening mee houden dat het tarief van de reinigingsrechten volgend jaar aanzienlijk hoger zal zijn dan de 18,50 die nu geheven wordt. Er moet gerekend worden op een bedrag van f 45,97. Oorzaak van deze stijging is de aanschaf Van een vierde stortput door De Vries Grondwerken B.V. in Ouwsterhaule. Dit bedrijf vangt het vuil van Ijlst op. Om vermenging met het grondwater te voorkomen is op de bodem van de nieuwe put onder meer een gewapende bitumen-membraam aangebracht. Het verhogende bedrag - per ton - moet vooral hieraan geweten worden. De reinigingsrechten voor 1980 laten een negatief resultaat zien, za] nu beS(rec]en worden door reinigingsrechten tussentijds te verhogen met een bedrag van ruim 20 gulden per aanslag. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD In de vergadering van de Vere niging Sneker Zakenlieden is voor zitter H. Pheifer dinsdagavond vrij fel ingegaan op de kontroverse tus- zjt momenteel aardig klem. Hij hoopt op sen de gemeente Sneek eri de werkgroep Sneker Slagers inzake het slachthuis. De heer Pheifer he kelde de houding van het gemeente bestuur, dat hij „weinig zakelijk en onvoldoende plooibaar” in deze af faire vond. Kh Kr -MKIS1 g y s jé SNEEKER NIEUWSBLAD heid van de Japanners, die wat terugwilden doen voor de wijze waarop ze in Sneek zijn ontvangen". Later herdacht de Sneker bur- dat de Japanners het bezoek aan de Water- poortstad geweldig op prijs hebben ge steld Ze onderstreepten dat op hun beurt met het aanbieden van geschenken. Amerika. Het aantal zusterstad-relaties tussen Japan en Nederland is echter be perkt. Sneek is een van de vier Nederlandse steden die zo’n band met een Japanse stad heeft. DONDERDAG 2 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 78 Zeer tevreden toonde zich de heer G. Min- kema over de aktiviteiten, die Sneek Pro motion het afgelopen jaar heeft ontplooid. Q <3 landen. Na de kapitulatie in 1945 voelde men zich meer dan ooit teruggedrongen in een isolement. Op alle mogelijke manieren heeft men getracht met andere- landen kontakt te leggen. In het bijzonder met de Verenigde Staten. Een middel om dat doel te bereiken was het aangaan van een band als zusterstad. Tal van Japanse steden hebben zo een zusterstad, met name in wijlen burgemeester Rasterhoff in Kurobe de zusterstad-verbintenis tussen Sneek en Kurobe had bezegeld in de Japanse stad. Enkele jaren terug knoopte mr Van Haer- sma Buma bij een bezoek aan Japan die vriendschapsbanden nog wat steviger aan.. punt bij Thabor (waar de vereniging van zakenlieden vóór is) en het. projekt „nieuw stadkantoor”. Wat dat laatste betreft ver zocht hij de gemeente de winkelfunktie van de Kruizebroederstraat in de gaten te houden. Met Nederland heeft Japan overigens bijzondere historische banden. Eens (van omstreeks 1630 tot 1868) was een Nederlandse handelsvestiging op een eiland van Japan de enige kontaktmo- gelijkheid met het westen. Japanse ge leerden leerden zelfs de Nederlandse taal om boeken over de ontwikkeling van de natuurwetenschappen en de medische wetenschap te kunnen be studeren. vlammen tegen de voordeur op. N. A. ontkent iets met deze brand van doen te hebben. Nagenoeg zeker is, dat het vuur aangestoken is met een zeer brandbare stof. De vlammen bleven beperkt tot een klein oppervlak direkt achter de voordeur, maar veroorzaak ten desalniettemin een aanzienlijk rook- en hitteschade. Veel attributen in de direkte omgeving van de vuur haard smolten of verkoolden. De brand werd in zo’n tien minuten ge blust door de Sneker brandweer. de steun van de landelijke organisatie, die in Friesland vertegenwoordigd wordt door het Fries Ondernemers Verbond. De heer Pheifer vertrouwde verder op de aktivi teiten van Sneek Promotion om ..de trek naar Sneek nog meer te doen toenemen". De voorzitter weidde verder nog uit over de plannen voor de verbetering van het kruis- De korte maar zeer felle brand, die dinsdagavond even over acht uur ont stond in het sociaal-kultureel centrum de Meerpaal in Sneek is vermoedelijk aangestoken. In verband met deze brand heeft de gemeentepolitie van Sneek de negentien-jarige Amster dammer N. A. aangehouden. Een ge tuige zou gezien hebben, dat de knaap zich verdacht bij de voordeur van de Meerpaal ophield, waarna hij opeens de benen nam. Kort daarop kropen de destijds de stap heeft genomen om voor z'n eerste Europese vestiging Sneek uit te kiezen. Want dat was dan eigenlijk het begin”. Aan hot slot van de toespraak werden een aantal kadootjes aangeboden. Intussen sioad het drum- en showfanfarekorps van ekskuses aanbood, weerhield het koper- Advendo al voor het stadhuis: precies op de blazersensemble van de Sneker Muziek school niet om het gezelschap in de raad zaal te ontvangen met muziek die de gasten Ogino. wel wat vreemd in de oren zal hebben beurde pas later en daarbij bleek nogmaals, geklonken. ..'t Is inderdaad wat laat geworden”, zei burgemeester Van Haersma Buma. „Dat kwam door de overweldigende hartelijk- afgesproken tijd, maar veel te vroeg om eerst nog de burgemeester van Kurobe. mr aan het woord te laten. Dat ge- echte kènners van Texelse schapen. Het kreeg een ekstra tintje doordat de jubi- leumkommissie ter gelegenheid van het herdenkingsfeest bekers beschikbaar had BURGEMEESTER DRS. M. ABMA - we zullen het moeten aksepteren - Van links naar rechts: de heren H. Dolle man, T. Bode, S. Brinksma en L. de Jong. Dolleman en Bode kregen van de Jubileum- veemarktkommissie een ingelijste tekening van de Waterpoort, respektievelijk als verstwegkomende vervoerder en verstweg- komende veehandelaar. dat het wat het tijdschema betreft projekten”. die gericht waren op het kwe- volkomen uit de hand was gelopen, ken van meer begrip voor eikaars kuituren. mede doordat de tafelspeechjes nog Nog akijd kan Sneek blij zijn, dat Yoshida vertaald moesten worden vanuit het Engels in het Japans en andersom. De heer H. Vcldwiesch (Gem. Bel.) wilde echter nog wel opmerken dat het niet een verhoging mag zijn die ten eeuwige dagen doorwerkt. Burgemeester drs. M. Abma wees er nog op dat De Vries Grondwerken toestemming heeft gekregen van het Mi nisterie van Ekonomische zaken om de storttarieven te verhogen. „We zullen het moeten aksepteren. of we willen of niet!" Het lange wachten, waanfoor mr Van Haersma Buma een verklaring gaf en z’n Het kollege van b en w had eerst nog gedacht een goedkopere manier te vinden om het vuil te laten verwerken. Maar afvoer naar bijvoorbeeld Wijster of Leeuwarden bleken geen reële alternatieven. „Boven dien", zo stelt het kollege, „wordt bij het legen van de huisvuilkisten gebruik ge maakt van de reinigingswagens van de gemeente Sneek, die eveneens stort in Ouwsterhaule. En we zitten ook vast aan een kontrakt”. De raadsleden waren het er over eens dat de verhoging wat rauw op het dak valt, maar aangezien Ouwsterhaule de goedkoopste oplossing is had men er vrede mee. De bijzondere band tussen de twee steden is nog een gevolg van een reis die oud- burgemeester Rasterhoff van Sneek tien jaar geleden maakte naar de Japanse stad Kurobe. Hij verrichtte daar een aantal officiële handelingen, waardoor de beide steden als zusterstad werden verbonden. Maar Japan streeft al tientallen jaren naar een zo goed mogelijk kontakt met andere eerste stap. In de loop van de tien jaar zijn er verdere stappen gezet en de relaties verstevigd door een aantal „uitwisseling- De feestelijkheden rondom het vijftig-jarig bestaan van de Sneker veemarkt is bij de boeren, burgers en buitenlui blijkbaar goed in de smaak gevallen. Dat bleek dinsdag duidelijk uit kreten in de zaal van café Kooistra toen de heer Lieuwe de Jong namens de Jubileumkommissie de prijzen van de Najaarsveemarkt had uitgereikt en die ceremonie afsloot met een: „Nou, tot over vijf-en-twintig jaar zou ik zeggen, bij het volgende jubileum Zóver vooruitzien zinde de handelaren en vervoerders - en alles wat daar zo bij hoort - kennelijk niet, want er kwamen kommentaren als: „Kan t volgend jaar niet, of over tien jaar?” Wanneer er weer „feest” zal zijn, staat uiteraard nog niet vast. Wèl dat de her denking van het „vijftig jaar veemarkt aan de Almastraat-Stationsstraat” er nu weer °P zit De aktiviteiten van het voorjaar kregen een slotstaartje in een schapenkeu ring op maandag onder auspiciën van het Texels Schapenstamboek in Friesland en een Najaarsveemarkt op dinsdag. Het maandagse gebeuren was voor de H. VELDWIESCH (GEM.BEL) niet ten eeuwige dagen - Voorzitter Pheifer ging in zijn openings rede ook in het kort in op de ekonomische omstandigheden en voor de middenstanders. Die middenstand de gevolgen daarvan Hf’ ttkm - f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1