I Nieuwe vleugel Radio Fryslan; iedereen was er erg blij mee I Dierendag in „Roodkapje Kollege Sloten is voor klachten over rooilijn „niet ongevoelig” Begroting Zuidwest-Friesland „lijkt uit de hand te lopen” Algemeen bestuur sprak bezorgdheid uit W3? en Eerste biogasinstallatie in Jutrijp officieel in gebruik Mr. Rijpstra: „Opcentensysteem onaanvaardbaar” Excelsior-koor uit Sneek vierde 35-jarig jubileum met huldigingen Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I T uJ H ills '1 k i 1 rt, 11 gg H i B L 1 nadere bespreking waard. 99 Mil u rl Verbetering van gebouw De Poarte? UU| uJ MAANDAG 6 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 79 Heisa Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. ■1 •1 •j Normale stijgingen! WK NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de ™™MKQERIER I i ISIS; Het Sneelter Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van Aan de plannen van de Tweede Kamer om door middel van een „opcenten- regeling” op de omroepbijdrage een gemengde finaciering te voeren voor de regionale omroepen, moet ik het predikaat „onaanvaardbaar” zetten. Het Volgende week donderdag zal in Jutrijp de eerste biogasinstallatie officieel in bedrijf worden gesteld, die elektriciteit teruglevert aan het elektriciteitsnet. Het betreft een Biopaq-installatie die energie wint uit koemest, zowel ten behoeve van de stroom- als van de gasvoor ziening. Aangezien biogasinstalla- ties zich in een groeiende belang stelling mogen verheugen, is het belangrijk dat verschillende aspek ten van het winnen van energie uit mest kritisch onder de loep worden genomen. Met name de technolo gische eisen, waaraan dergelijke installaties moeten voldoen en hun praktische mogelijkheden zijn een Meer zendtijd Kening Strijkstra Inbraak in Wereldwinkel: kassa werd leeggehaald voorgestelde systeem leidt tot onbillijkheden omdat de situaties in de strijkstra kreeg diverse regio’s sterk verschillen. Friesland als grote dunbevolkte regio zou veel méér moeten betalen voor de regionale omroep dan dichter bevolkte streken in ons land, die toch al zo van de „regionale omroep Hilversum profiteren...” Dat zei vrijdagmiddag de Kommissaris van de Koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra in een redevoering waarmee hij de nieuwe studio Er was verder ook nog van 1 Tijdens de vergadering van het samenwerkingsorgaan „Zuidwest-Fries land” hebben verschillende bestuursleden van gemeenten ernstige kritiek geuit op de begroting van volgend jaar van „het verbond”. In de kantine van de Sneker brandweerkazerne waarschuwde drs. M. Abma van Hennaarderadeel en Ijlst „dat men er alert op moest zijn dat de begroting van 1981 geen reden wordt om tégen het nuttige werk van Zuidwest-Friesland te stemmen”. Er werd aangedrongen op zuinigheid. I. 4 '1-1 (G-; 8 de dag zou een inhaken. bestuur bestaat uit G. Noorderwerf sma-Keizer en J. Noorderwerf-Bran- R l| II I I i i i I i I l l, I i] U i B D De heer Posthuma wees in verband met de begroting van het samenwerkingsverband erop dat er in de begroting een heleboel zaken aan de orde zijn waar Zuidwest- Friesland niets aan kon doen. Vooral wat betreft de personeelskosten. „Of we moe ten een politieke beslissing nemen en dan krijg je een hoop heisa. Dat is misschien wel mooi voor de krant en zo, maar we moeten het allemaal wel op een rijtje kunnen houden”. rede in het Fries waarin hij het „wrotters- partuuf’Tan Radio Fryslan inliet zonnetje hem de „koningsprijs” toegekend en j even later een heuse lau werkrans om de schouwers, die even later boven de voordeur van de studio werd opgehangen. i i i ,1 a s Per inwoner - van de zeventien aangesloten gemeenten - is voor 1981 een bedrag van f 12,48 bepaald Dit jaar is die bijdragen f 10,78. Burgemeester], Oldenziel van Hin- (Vervolg zie pagina 3) SNEEKER NIEUWSBLAD Uit de woorden van de heer Posthuma kon worden opgemaakt dat het een moeilijke zaak wordt om op de begroting te bezuini gen. „Ik zou zo wel een paar onderdelen van de begroting op kunnen noemen die ringen en met name het gepiep en gekraak is voor de gebruikers van de zaal zeer storend. Hoe het euvel is ontstaan weet men niet, wèl dat er iets aan gedaan moet worden. Met de Poartekommissie is het kollege van mening, dat de zaak zo gauw mogelijk verholpen moet worden. Men denkt in dit verband aan de komende herfstvakantie. Tevens meent het kollege tegemoet te moe ten komen aan verlangens van de Poarte om de doelmatigheid van het gebouw te verbeteren. Men wil graag het aanrecht verlengen, een rolluik plaatsen, een venti lator aanbrengen en een kleedgelegenheid creëren door middel van het laten door lopen van de bestaande gordijnenrails. En over dat alles zal van „gedachten gewisseld” worden als de raad het (vanavond) goed vindt. Beslist zal ook moeten worden over her stelwerkzaamheden aan de jachthaven. Het gaat om walbeschoeiing, sanitaire voorzieningen, beplanting, pamping, top- gangsbrug, standplaatsen voor vuilkontai- ners en nog wat klusjes. De kósten van dit alles worden geraamd op 65.000 en b. en w. stellen voor dit krediet beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt verder om wethouder Tj. de Jong te benoemen tot lid van het bestuur van het Bibliotheekschap Zuid west Friesland. De andere wethouder, de heer H. Brouwer, zou als plaatsvervanger kunnen optreden. anders geregeld zouden kunnen worden, maar ik heb daar de bevoegdheid niet voor. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de bedragen terug te schroeven, maar het blijkt dat de zaak op enkele gebieden toch uit de hand loopt Maar we zien geen kans om er nog meer af te halen", aldus de heer Posthuma. Over de kostenstijging van de brandweerhulpdienst en de jeugdgezond heidszorg kon hij niet meer zeggen dan „jullie hebben er zelf voor gekozen dat deze diensten er gekomen zijn.” Zaterdagmorgen vond te Leeuwar den de definitieve selektie plaats voor het Friese adspiranten meisjes team. Van de vereniging Tromp Olympus ’78 werden Jantine Berg, Wiesje Doevendans en Astrid Ab- ma gekozen. Trainster-coach van dit team is Rinie van Hofwegen. „Het provinciaal bestuur is van mening, dat de regionale omroep over meer zendtijd moet beschikken. Niet alleen voor de edukatieve sektor, maar ook voor andere uitzendingen. De tijdstip pen waarop thans wordt uitgezonden zijn immers lang niet voor iedere inwo- SIP ■M Drs. Dijkstra hield daarna een kleurrijke De voorzitter van de Wereldwinkel de heer Gerlof Otter ontdekte afgelopen weekend dat was ingebroken in het pand aan de Prins.Hendrikkade. Waarschijnlijk is met een valse sleutel toegang verschaft. De kassa, waarin nog bijna 150 gulden zat, werd leeggehaald en tevens werden een vijftigtal speldjes (vorm: gebroken geweer tjes) meegenomen. - j een toespraak van Radio Fryslan in Leeuwarden officieel opende. NOS-voorzitter E. Jurgens, die even inging op Ster-reklame bij de regionale omroepen. ner van Friesland ideaal te noemen. Een Hij achtte het geen haarbare kaart Voor beter spreiding over de dag zou een „adverteerders” wordt radio-reklame via welkome zaak zijn”. Radio Fryslan pas aantrekkelijk als men over zo’n vijf uren zendtijd per dag zou Mr. Rijpstra meende verder, dat het nog beschikken. Over zoveel zendtijd beschikte altijd zo is, dat een regionale omroep geen Radio Fryslan vrijdag wél. Vanaf half één t tot zeven uur werd een rechtstreeks pro gramma uitgezonden. Een feestelijk pro- aanwezig om de heer Bangma de bondsspeld uit te reiken. Door het bestuur van „Excelsior” werden naast meesteresse), M. G. Bouma-Lolkema de heer Bangma de dames D. Berg- (2e penningmeesteresse) en M. Keeg- digd. Het koor, dat ongeveer 65 leden telt en onder leiding staat van de heer G. Hoogeveen uit Bolsward, werd op rijd voor de leden en hun echtgenoten, gericht op 25 juli 1945. Voor de jaren 1940-1945 bestond het koor echter onder de naam „Hosannah in Excel- sis”, maar deze naam is na de oorlog zette. Direkteur S. Strijkstra werd door In wezen betrof het een nieuwe „vleugel”, die aan de „oude” studio werd gebouwd. Hoe dan ook: iedereen die het woord voerde en andere die dat niet deden, waren danig in hun nopjes met de nieuwe ak- kommodatie, die het klimaat waarin het team van Radio Fryslan moet werken aan zienlijk heeft verbeterd. Een gebouw waar van de Kommissaris zie: „Ook mijn kom- pliment met het nieuwe gebouw, waarin naar ik hoop, in de toekomst deze voor Friesland zo belangrijke arbeid met vreug de voortgezet zal worden". Met de konstatering, dat Radio Fryslan nu een prachtig gebouw heeft en dat de ROF in een behoefte voorziet, wilde mr. Rijpstra niet zeggen dat er geen wensen overblijven. Op vrijwel alle lagere- en kleuter scholen in Sneek ging vrijdag Die rendag 1980 niet ongemerkt voorbij. Eigenlijk was het pas zaterdag Die rendag, maar daarvoor kon je dus niet een ekstra schooldag aan de voor de kleuters toch al drukke week vast knopen. Opmerkelijk was, dat men dit jaar - de tendens tekende zich vorig jaar al een beetje af - veel kwam aandragen met niet-levende knuffel- diertjes. Nog zo’n gek idee niet, want een kanarie of cavia, die een dagje vanuit z’n vertrouwde omgeving wordt gehaald om in een vreemde omgeving te kijk te staan, voelt zich daarbij misschien helemaal niet happy. Dit jaar ging fotostudio Dijs eens kijken in de rk-kleuterschool „Roodkapje” aan de Boeierstraat. Burgemeester en wethouders van Sloten hebben begrip voor klachten van een aantal bewoners van de Schoolstraat en de Wijckelerweg inzake de situering van nieuwe woningen op het terrein van de voormalige openbare lagere school. De „protestanten” willen de rooilijn voor de bebouwing iets terug leggen. Ondanks het feit, dat het bezwaarschrift te laat is binnengekomen, zeggen b. en w. in een raadsvoorstel, dat men „niet geheel ongevoelig is voor de wensen van de bewoners en dat de rooilijnsituatie nog eens door de technische dienst bestudeerd zal worden teneinde de mogelijkheden voor de wijziging te onderzoeken en hieromtrent met alle betrokken partijen nog eens van gedachten te wisselen". „Gedachten” zullen ook gewisseld worden van de gemeente om tot een oplossing te tussen burgemeester en wethouders, de komen voor de vloer van de Poarte. Die Poartekommissie en de technische dienst (parketjvloer voldoet niet aan de verwach- De begroting van het samenwerkingsor gaan voor 1981 valt aanzienlijk hoger uit dan die van 1980. De heer G. P. J. Oud van Haskerland kon het dan ook volledig eens zijn met wat de heer Abma had gezegd. „Een dergelijke stijging van de begroting zou reden kunnen zijn om te zeggen, het loopt uit de hand”, dacht hij. „De begroting ma geen koren op de molen zijn van mensen die toch al tegenstander van het verband zijn. Bovendien vind ik de begro ting moeilijk in de raad te verdedigen”, aldus de heer Oud. Ook andere vertegen woordigers van gemeenten vonden de be groting van Zuidwest-Friesland moeilijk in de raad te verkopen. De finaciële positie van de aangesloten gemeenten is niet te rooskleurig, en om dat een begroting van Zuidwest-Friesland er door te krijgen die fors omhoog is gegaan daar had men een zwaar hoofd in. Posten die flink zijn gestegen zijn de brandweerhulpverleningsdienst, de jeugd gezondheidszorg, maar vooral Sudergoa. Burgemeester Abma noemde de stijging van de brandweerhulpverleningsdienst „rigoureus”. Kritiek had hij op het ont breken van de begroting van Sudergoa. „De voortvarendheid van Sudergoa op andere gebieden is wel eens wat groter dan bij het indienen van de financiële bescheiden. De bijdrage van Zuidwest-Friesland aan Su dergoa is voor 1981 geraamd op 259,752.-. En dat betekent ten opzichte van dit jaar een verhoging van tien procent Het dagelijks bestuur deelde de mening van de heer Abma volledig. De heer R. Postma vond dat de begroting eerder binnen had moeten zijn. Ook merkte hij nog op dat Sudergoa ook moet bezuini; gen. Er is al een brief onderweg naar de welzijnsstichting waarin wordt aange drongen op het voórzichtig omgaan met de cijfers. Sudergoa heeft de bijdrage hoger geraamd dan Zuidwest-Friesland zelf begrootte. Tijdens deze maaltijd werd de heer R. Bangma gehuldigd vanwege het feit dat hij vanaf de oprichting lid van het koor is geweest. Voor deze gelegen- veranderd in „Excelsior”. Het huidige heid was de heer S. Haisma, de voor- -- -- zitter van de afdeling Friesland van de (voorzitter), J. Alkema (2e voorzitter), Koninklijke Christelijke Zangersbond, J. Reitsma (sekretaris), M. J. Ouwe- hand-Maat (2e sekretaresse), G. de Groot Boersma-Dijkstra (penning- - - In verband met het 35-jarig jubileum vanwege hun 25-jarig jubileumgehul- van het Christelijk gemengd koor „Ex celsior” pit Sneek organiseerde het bestuur van dit koor een broodmaal- doublure van Hilversum moet zijn, „juist een wisselwerking, zowel in programma- oo tisch opzicht als in technisch en organisa- gramma waarbij ook de luisteraars konden torisch opzicht, brengt mee dat Radio - Fryslan onder vlag van de Nederlandse Omroep Stichting (de NOS) zal moeten blijven doorvaren. Het zou immers niet verstandig zijn, de technische kennis en de ervaring van de NOS niet ten volle te benutten”. Wat die technische kant van de zaak betreft heeft Radio Fryslan vaak te maken met de technische kommissaris van de NOS, de heer A van den Bos. Die had ook bij deze verbouwing en uitbreiding weer van advies gediend en droeg vrijdag met een kort woord de nieuwe studio over aan de regionale kommissaris, de heer M. Dijkstra. stra-van der Wal (Algemeen adjunkt). der en de heer G. Noorderwerf vanwe- De fotograaf van studio Ger Dijs was ge hun 30-jarig en de dames C. de op het jubileumfeest en maakte deze Vries-Algera en Y. Weerts-Kooiman plaat. 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1