Vroedschap van Gaasterland kwam tijdens onweer tussen twee vuren Schamegoutum wilde afsluiting maar Rijkswaterstaat gaat rekonstrueren Vaart in aanleg fietspad Imsum naar Akkrum Bibliotheek hield jeugd gezellig bezig tijdens kinderboekenweek NA UITVLOOIEN SLUIT BEGROTING VAN SNEEK „Uiterste zuinigheid betrachten Woningen in Poppingawier in woningwet of premiesfeer gebouwd? ■■w h JOij en Gevaarlijke parallelweg en kruispunt in hoorzitting aan de orde de gemeenten SNEEK, WYMBRIÏSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sneker^koerier Officieel Orgaan van Hubert Sneek tegen Cambuur en Eagles BEGROTING VERGT BELASTINGVERHOGING lp t ij 1 DONDERDAG 9 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 80 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Kollekte PIT (Vervolg zie pagina 37) (Vervolg zie pagina 37) H. H. Hermsen (C A) nu bedrijfsleider in Waalwijk (NB) Man uit Rauwerd in karavan gestikt Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van De gemeenteraad van Gaasterland zat dinsdagavond - terwijl de donder over Balk rolde - grandioos tussen twee vuren; allebei uitermate geschikt om de vingers aan te branden. Aan de ene kant lag er een symbolisch aangeboden konsept-begroting voor 1981 op tafel, die burgemeester H.L. baron van Heemstra kwalificeerde als „beslist géén vetpot”. Aan de andere kant hikte de vroedschap aan tegen een serie belastingverhogin gen waarvan de baten reeds in dezelfde ontwerp-begroting waren opgenomen. De voorstellen tot belastingverhogingen verwerpen stond vrijwel gelijk met het opblazen van de pijlers onder de begroting. Na veel heen-en-weer gepraat en drie stemmingen kregen de verhogingen het fiat van de raad al zullen een paar „afrondingen naar boven" nog eens onder de loep worden gelegd. „Fysiek onmogelijk maken”. Dat waren de woorden van Rijkswater- staatafgevaardigde H. Eman omtrent de plannen die bovengenoemde instantie heeft met het ondertussen veelbesproken kruispunt bij Schar- negoutum. De heer Eman sprak deze woorden tijdens een hoorzitting in Elim in deze plaats, belegd door Dorpsbelang. Hij doelde hiermee op de rekonstruktie van het kruispunt en de noordelijke parallelweg tussen Sneek en Schamegoutum, die afgelopen weken op tragische wijze in het nieuws kwam. De bewoners zagen het allemaal veel simpeler: de ventweg afsluiten voor auto’s en daarom enige borden plaatsen. Maar daar wil Rijkswaterstaat voorlopig niet aan: reeds maandag zal er worden gestart met de uitvoering van de rekonstruktie, die inhoudt dat er een scherpe bocht in de viersprong zal worden aangelegd, zodat het de automobilis ten „fysiek onmogelijk” zal worden gemaakt de parallelweg in te duiken. (Vervolg zie pagina 37) POSTBESTELLING IN SNEEK LATER Ondanks de verslechterende ekonomische situatie zullen burgemeester en wethouders van Sneek de gemeenteraad een sluitende begroting voor het jaar 1981 kunnen aanbieden. Dat klinkt zo op het eerste gezicht niet slecht. Het kollege zegt er in de aanbiedingsbrief echter direkt bij. dat „dit op zichzelf tot tevredenheid stemmende resultaat de nodige inspanning heeft gekost Er moesten daartoe namelijk een aantal minder aangename beslissingen genomen worden. Onderdeel daarvan is een aantal onvermijdelijke maatregelen in de belastingsfeer. Zo gaan omhoog: veemarktrechten, huisvuil- en reinigingsrechten, begrafenisrechten en de onroerendgoedbelasting; de laatste met zeven en een half procent. Na deze ingrepen bleef er in de konsept- begroting nog een tekort van rond zestigduizend gulden. Dat gat wil het kollege opvullen door de algemene reserve aan te spreken - hoewel dat systeem ook weer zijn bezwaren heeft. Het lijkt burgemeester en wethouders echter beter het zó te doen dan de onroerendgoedbelasting nóg meer te verhogen. De werkwijze bij het samenstellen van de begroting was dit jaar een beetje anders. De praktijk van de laatste jaren was, dat in het aanvankelijke konsept de uitgaven de inkomsten aanmerkelijk overtroffen. Om een beter evenwicht te krijgen is het konsept voor de begroting '81, vóór de behandeling door het kollege, in de stuurgroep beleidsplanning aan de orde gesteld. Hierin werden de uitgaven aan een zeer kritische beschouwing onderworpen en verlaagd waar dat mogelijk was, zonder het voorzieningsnivo wezenlijk aan te tasten. De begroting is namelijk opgesteld op basis van „ongewijzigd beleid Het verzoek van de heer L. Krips (FNP) om in het bouwprogramma an Rauwerderhem voor de komende drie jaar geen Premie - B woningen voor Poppingawier op te nemen maar woningwetwoningen zal door het kollege van b en w nog eens nader bekeken worden. Maar er bestaat weinig kans dat in plaats van I gebouwd. Het betreft de bouw van zes huizen en burgemeester mr. J. van der Meer dacht dat men voor een dorp als Poppingawier beter uit is met koop- dan met huurwoningen. Wethouder Poppen voegde hier aan toe dat het nog beter zou zijn aïs dorpsbelang het initiatief neemt om premie A- woningen te realiseren. „Men moet ook niet van het standpunt uitgaan, op dat stukje grond moet gebouwd worden, maar daar kan gebouwd worden. Premie-woningen zijn leuke huisjes en best te reali seren. Het enige probleem is misschien om er mensen voor te krijgen". Het streefprogramma zal later nog eens bekeken worden. Li b - (FNP) en J. Terra enj. dejongvan hetCDA. M. DE BOER (GB) - 5 procent is 5 procent De kollekte voor het PIT (Protestants Interkerkelijk Thuisfront) heeft in Sneek 6477,68 opgebracht. SNEEKER NIEUWSBLAD Burgemeester Van der Meer liet tussen neus en lippen weten dat er 126 wo ningzoekenden voor Rauwerderhem staan ingeschreven. Dit zijn niet alle maal urgentiegevallen, maar als men de nood wil ledigen zal er toch flink ge bouwd moeten worden, met name in ment een moeilijk haalbare zaak, temeer omdat verkoop van de naastgelegen paden ook in de nabije toekomst waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. Met vier tegen drie stemmen werd beslist om niet te verkopen, koopwoningen huurwoningen worden Vóór verkoop stemden de heren Krips BURGEMEESTER VAN HEEMSTRA —Géén vetpot!— Voor hoofdklasser Hubert Sneek staan er enige zeer interessante oefen wedstrijden op het programma. Ko mende vrijdag wacht de ploeg van trainer Arent Bekhof Sportclub Cam buur. terwijl dinsdag 28 oktober het Deventer Go Ahead Eagles Sneek met een bezoek zal komen vereren. Bij „aanbieding begroting" lichtte de burge meester een klein tip je van de sluier op: „We waren de laatste jaren al een beetje op bezuinigingen voorbereid. Het viel ons ech ter tegen dat het zóveel moest zijn. Het is beslist geen vetpot". Voorts kreeg de raad te horen, dat na veel passen en meten een begroting voor 1981 was ontstaan met een onvoorzien van f 126.000. Dat klonk niet onaardig, maar de heer Van Heemstra zette meteen een domper op de vreugde. „Daar is nog niet af wat de raad dit jaar nog zal De bedrijfsleider van het C&A-filiaal in Sneek is benoemd tot bedrijfsleider van een nieuw te stichten nederzetting in het Brabantse Waalwijk. De heer K. B. W. Nijsen, bedrijfsleider van het filiaal in Leeuwarden, is nu tevens belast met de leiding van de zaak aan de Kruizebroeder- straat, In de koffiekamer van C&A in Sneek zal de heer Hermans op woensdag 12 november officieel afscheid nemen. Er is een receptie van 18.30 tot 19.30 uur. In een karavan op een kamping in Zwaag- westeinde is de 63-jarige P. Bruinja uit Rauwerd zondagmorgen door verstikking om het leven gekomen. In de ruimte was niet voldoende ventilatie voor een gas kachel die volop brandde en de geiser die aan was. Er ontstond zuurstofgebrek. Om half zes 's morgens hadden de buren nog ge stommel gehoord in de karavan. De be heerder trof de heer Bruinja om half elf levenloos aan. De echtgenote van de man was al in coma en de hond was versuft. Mevrouw Bruinja werd naar het Bonifacius Hospitaal gebracht en maakt het nu naar alle omstandigheden redelijk. Bij het opstellen van het konsept zijn als algemene uitgangspunten gehanteerd: ben stijging van de salariskosten met zes en een half procent, een prijsstijging van zes pro cent en een rente-omslagpercentage en een percentage voor de berekening van de bespaarde, of aan de reserves toe te voegen rente, van acht en een half procent. (Vervolg zie pagina 37) Er kon dinsdagavond van een zeer levendige hoorzitting worden gesproken. Voorzitter van het plaatselijk Dorpsbelang, de heer], van der Meer, kon starten met een volle zaal en begroette tevens burgemeester D. W. Cazemiervan Wymbritseradeel. wethouder D. Berg van Sneek, twee afgevaardigden van de Heidemaatschappij, direkteur van de gemeentewerken van Wymbrits E. Wester- hof, heer H. Eman van Rijkswaterstaat en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, waar Wymbrits’ burgervader ook deel uit maakt. De avond was belegd, aldus Van der Meer, aangezien er tijdens de opgezette handte- keningenaktie in verband met het noodlot tige ongeval, veel reaktie onder de bevol king was vernomen. Niet alleen omtrent het kruispunt en de beide ventwegen, maar ook om de verkeersveiligheid in Scharne- goutum eens onder de loep te nemen. Want volgens de bewoners mankeert daar ook het één en ander aan. Maar eerst het heetste hangijzer aldus Van der Meer. „Na de oorlog werd de Rijksweg aangelegd. Dat was niet best en er is toen een fietspad bijgekomen, de ventweg voor fietsers en Op de agenda stond ook nog de verkoop van een woning in Deersum. Het betreft nummer 39. Deze woning en de naastlig gende panden zijn al eens te koop aange boden. Geen der toenmalige bewoners bleek echter belangstelling voor aankoop te hebben. Besloten werd toen dat niet eerder tot verkoop van de woningen zou worden overgegaan dan nadat deze door de bewoners vrijwillig waren verlaten. Maar aan deze principe-uitspraak wilde het kol lege toch niét vasthouden. Omdat gebleken is dat kollektieve verkoop van de betreffende woningen niet mogelijk is, vindt men verkoop van één woning - en net name de tussenwoning - op dit mo- Vrijdagavond zeven uur verschijnt eerste divisionist Cambuur op het terrein aan de Lemmerweg. Het team van Henk de jonge en met ondermeer oud-Hubert Sneek- speler Sipke Bleeker in de selektie. draait deze kompetitie nog niet op volle toeren. maar boekte afgelopen zondag wel een 3-0 zege op Helmond Sport. Dinsdag 28 okto ber om half acht treden de Hubert Snekers aan tegen de Eagles, de eredivisionist. altijd goed voor een stuntje. en dan het liefst op eigen terrein, de Adelaarshorst. Bekhof kontra Spitz Köhn dus in deze vriendschappelijke ontmoeting, die in het teken staat van de ingebruikneming van de nieuwe akkommodatie van Hubert Sneek Overzicht van de zaal in Elim. waar dins dagavond een levendige hoorzitting plaatsvond en die regelrecht kontakt mo gelijk maakte tussen bewoners van Schar- negoutum. Rijkswaterstaat. Heidemij. en de burgemeester van Wymbritseradeel. Dorpsbelang voorzitter J. van der Meer leidde deze verkeersveiligheid-vergade- ring. (Foto studio Ger Dijs) ASsSS Door een wijziging in het vervoersschema in de late avond en de nacht is het per 13 oktober noodzakelijk om de besteldiensten van het postkantoor te Sneek aan te passen. ,00r een aantal wijken in Sneek betekent on. dat de aflevering van de post in de loop 'an de middag zal plaatsvinden. Gistermiddag startte de jeugdbiblio theek in Sneek voor de kinderen een serie aktiviteiten in het kader van de kinderboekenweek, die vorige week losging en die als thema heeft: „Alle spiegels Toverspiegels Op de vrije middag van de schoolgaande jeugd weid de ruimte aan de Kloosterstraat I gesloten voor uitleen en hield men 1 kinderen van vier tot twaalf jaar bezig. Een bibliothekaresse vertelde voor uit J een boek over Sneeuwwitje, haar j stiefmoeder en de toverspiegel, waar na de kinderen in groepjes het verhaal op papier moesten uitbeelden. Ze leef den zich uit met wasco en kleurpotlo den. Voor een andere groep was er een levend ganzebord met veel rare en leuke opdrachten. Zaterdag wordt in de Amicitia-studio de film „De Ge broeders Leeuwenhart" naar het ge lijknamige boek van Astrid Lindgren vertoond. Hiervoor zijn nog kaartjes te krijgen. Morgenmiddag is er nog een leesprogramma waaraan vragen zijn verbonden. En wie de meeste goede antwoorden geeft krijgt een beloning. r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1