sneOEMkoerier 1 WD-er Jan Kamminga pleitte in Sneek voor opzetten van bedrijfjes „Voor herstel moeten nieuwe perspektieven komen’ „In dit land zijn we met elkaar zo verrekte passief en daarom wil ik voorspellingen waarop het kabinet Van Agt - - - - - had gerekend Over het kabinet zei de Sneker ARP, CHU en KVP samen opgewekt de CDA-boot in Rusthuis Thabor mag blijven, verbouwen en (ook) uitbreiden Prijsuitreiking Dag van het Brood „Aanvullend voorstel” van kollege op verordening specifiek welzijn wl lil iljil en van Officieel Orgaan MEVROUW DE GRAAFF WAS „KREAMHEINSTER” KROON VERLEENT GEVRAAGDE VERKLARING ■Mi X tlw r r r r Ir. Nierstrasz van Hubert naar Esmil Haye de Boer naar nationaal kampioenschap voor pon s De broertjes Haye en Hatze de Boer uit Nijland (leden van ponyclub Tally-Ho) hebben prachtige prestaties geleverd op de provinciale noordelijke ponykampioen- schappen. Er kwamen ruiters uit de drie noordelijke provincies tegen elkaar uit. Haye kwam met de Burght’s Martin in het veld en haalde de kampioentitel van Fries land binnen. En Atze rangschikte zich met Windekind als derde. In het eindklasse ment - over de drie noordelijke provincies dus eindigden de broertjes respektievelijk op een vijfde en elfde plaats. De noordelij ke kampioenschappen werden zaterdag gehouden in het Drentse IJhorst. Haye en Atze kwamen uit in de onderdelen dres suur, wegparkoers, springen en cross in de zware klasse. Haye is met de behaalde prestaties verzekerd van deelname aan het nationaal kampioenschap voor pony's dat op 1 november in het Overijsselse Dalfsum wordt gehouden. Of zijn broertje daar ook in de strijd kan moet nog bekeken worden. Harinxmabrug nog een paar weken gestremd Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. J (Vervolg zie pagina 3) Het Sneaker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van Drs. S. T. Castelein adjunkt-griffier bij Provincie Friesland (Vervolg zie pagina 3) L’Estafette S-Sslfas I Een zeventigtal partijgenoten luistert naar (Vervolg zie pagina Met ingang van woensdag 15 oktober treedt ir. E. F. Nierstrasz uit de direktie van Machinefabriek W. Hubert en Co. bv. De heer Nierstrasz heeft een funktie aanvaard bij Esmil bv in Amsterdam, het konsern waarbij ook Hubert is aangesloten. MAANDAG 13 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 81 Dat zei vrijdagavond tegen twaalf uur mevrouw D. Y. W. de Graaff- Nauta in een „inaugurale” rede waarmee ze het CDA-Sneek ten doop hield aan boord van de Tourist IV, die op dat moment bij het starteiland in het Sneekermeer lag.. Schertsend werd Dieuwke de Graaff later de „kreamheinster fan it Snitser CDA” genoemd. De dag daarop - eigenlijk nog dezélfde dag - werd mevrouw De Graaff-Nauta (ook fraktieleidster van het CDA in de Provinciale Staten) benoemd tot vice-voorzitter van het landelijke CDA! SNEEKER NIEUWSBLAD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ben gehad zich daarover uit te spreken. Dat zal gebeuren door bekend te maken dat de ontwerp-regeling op de gemeentesekreta- rie voor een ieder ter inzage ligt. Daarbij zal een ieder de gelegenheid krijgen om kom- mentaar te leveren. Ook zal de ontwerp- De plannen voor verbouw van het tegen woordige tehuis en worden. Wie de regeling vaststelt is dan een vraag van de tweede orde. In eerste instantie koos het kollege voor vaststelling door b en w omdat het bepalingen van uitvoerende aard betreft Na de bijeen komst van 10 september heeft het kollege echter begrepen, dat de organisaties erg hechten aan vaststelling door de gemeen teraad. Het ontwerp voor de verordening is nu zodanig veranderd, dat de raad uitein delijk de regeling zal moeten vaststellen. „Wij zullen omdat we begrip hebben voor de argumenten van de inspraakgroepen en zullen de ontwerp-regeling niet eerder ter vaststelling voorleggen dan nadat de orga nisaties en dergelijke de gelegenheid heb- Om de zaak van de grond te krijgen zal de gemeente het huidige clubgebouw van de vereniging (aan de Gedempte Neltjesha- ven) kopen. De vereniging mag er echter net zolang in blijven tot het nieuwe gebouw klaar is. Het Werkvoorzieningsschap Wa- ghenbrugghe zal opdracht krijgen het nieuwe verenigingsgebouw te bouwen en de gemeente zal ongeveer 225 vierkante Met de algehele leiding van Hubert is per 15 oktober belast drs. j. F. van Duyne die in déze funktie rechtstreeks zal rapporteren aan de direktie van Esmil bv. Ir. Nierstrasz zal vanuit zijn nieuwe funktie nog enige tijd beschikbaar blijven voor het geven van ondersteuning aan de direktie van Hubert op kommercieel en technisch/technolo- gisch gebied. In verband met reparaties blijft de Ha rinxmabrug (bij de vroegere Wouda-fa- briek in Sneek) tijdelijk gestremd. De ophangstaven van het kontragewicht wor den vernieuwd en er komt een nieuwe as in de val. Het is de bedoeling dat de brug in de week van 20 op 27 oktober weer voor het verkeer wordt geopend. Burgemeester en wethouders vinden óók, dat de samenstelling en werkwijze in over leg met de betrokkenen geregeld moet „Het is doodzonde dat het niet goed gaat met dit land”, verklaarde de heer Kammin ga. „De groei is gestokt, ondanks de mooie liberaal dat deze voor een groot deel aan het verwachtingsbeeld van de WD heeft vol daan. „Maar er is meer. Wij vragen de regering regeer! en wel met eerlijke, even wichtige en duidelijke beleidslijn. Onze steun en waardering hangt af van de daad kracht van het kabinet”. In de eerste plaats wil de WD-er de overheidsuitgaven flink verlaagd hebben. „De 11de oktober 1980 zal een historische dag blijven. Ook een keerpunt? De dag van Nou sil it here? Ja en nee. Organisatorisch betekent deze dag het einde van een proces. De beslissing om van de AR, de CHU en de KVP één Christen Demokratisch Appèl te maken was in feite al gevallen. De 11de oktober is eigenlijk niet meer dan een station, een halteplaats op een weg waarop niet gekeerd kan worden maar die nog niet ten einde is”. In de week voordat de officiële eenwording van de ARP, de CHU en de KVP in een CDA tot stand kwam, werden deze partijen in Sneek officieel opgeheven. Het laatste deed dat de KVP. die nog vrijdagavond in Leeu wen bijeenkwam om er een punt achter te zetten. Vervelend vond men die beslissing niet, want „Kuyper en Schaepman hebben dit immers honderd jaar geleden al gewild". Voor vele Sneker christenen is samenwer king in de politiek ook niet vreemd, want al sedert een jaar of zeven werkten de drie partijen in federatief CDA-verband samen. De leden van de drie partijen zijn nu automatisch overgeschreven naar het CDA en dat zijn er samen een kleine achthon- (Vervolg zie pagina 3) Gedeputeerde staten van Friesland hebben drs. S. T. Castelein benoemd tot adjunkt- griffier bij de provinciale griffie. Drs.Cas- telein is sinds 1 december 1975 hoofd van het provinciale buro Planning en Coördina tie en was daarvoor werkzaam op de afde ling onderzoek van de provinciale planolo gische dienst van Friesland. Hij is op 14 april 1941 geboren te Workum, studeerde ekonomie aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam met als hoofdrichting sociale ekonomie. Voordat de heer Castelein te rugkeerde naar Friesland was hij van 1967 tot 1970 in dienst van het Economisch Technologisch Instituut van Gelderland. De heer Castelein woont in Oudkerk. De funktie van adjunkt-griffier werd on langs ingesteld in verband met de toene ming van de taken van de provincie en de daaruit voortvloeiende groei van de provin ciale griffie. In de laatste tien jaar nam het aantal griffie-ambtenaren in Friesland toe van ruim 100 tot meer dan 250. Zonder te overdrijven mag men wel zeggen, dat het bestuur en de bewoners van het rusthuis Thabor met grote vreugde kennis hebben genomen van het bericht dat dit Sneker bejaardentehuis zal blijven bestaan. Die betekenis had namelijk het bericht, dat bij Koninklijk Besluit de maatregel van gedeputeerde staten van Friesland om aan Thabor een verklaring van geen bezwaar voor een verbouwing-uitbrei- ding te weigeren is vernietigd en dat alsnog de gevraagde toestemming is verleend. Bij Thabor gingen buiten de vlaggen uit en werd binnen de zaak versierd... Het verheugende nieuws kwam zaterdag- BoUWplunHCri middag van het advokatenkantoor, dat het De pian„en voor verbouw van het tegen- bestuur van Thabor in de arm had genomen WOordige tehuis en het aanbreien van een bij het bij de Raad van State aanhangig maken van een beroep tegen het besluit van gedeputeerden. Het nieuws ging na het verlossende telefoontje als een lopend vuurtje door het gebouw waar het personeel (negentien vaste krachten en vijf part timers) en de negen en veertig bewoners er met blijdschap kennis van nam. Het be staan was verzekerd van het veertig jaar geleden gebouwde rusthuis, dat gesticht werd door de „Vereniging van Nederlands Hervormde Diaconieën tot oprichting en instandhouding van een rusthuis voor ouden van dagen en invaliden te Sneek", waarbij zich 36 diaconieën aansloten. Aan jaren zenuwslopende onzekerheid was een eind gekomen. „De Dag van het Brood is eigenlijk in de plaats gekomen van de vroegere oogstfeesten, die in de oudheid - en hier en daar nóg wel - op touw gezet werden omdat men blij was dat er weer „brood op de plank” was. Tegenwoordig vinden wij. dat dagelijkse brood heel gewoon. De jongens en meisjes moeten echter niet vergeten dat maar éénderde van de wereldbevolking elke dag genoeg te eten krijgt". Zo ongeveer luidde het speechje met pedagogische inslag waarmee de heer S. Velds als voorzitter van de Vereniging van Sneker Bakkers in Hanenburg de avond waarop de prijzen werden uitgereikt aan kinderen die een tekening het mooist hadden gekleurd. Elk jaar weer wordt de Dag van het Brood op een andere wijze gevierd. Ditmaal was er dus een kleurwedstrijd voor kinderen. De inzendingen werden beoordeeld door een onafhankelijke jury die bestond uit de heer D. Everaars en een aantal leerlingen uit diens tekenklas. Na koffie met gebak werden de prijswinnaars naar voren geroepen. Ze kregen prijzen in de vorm van waardebonnen zodat ze zelf een kadootje naar keuze konden kopen. Ook was er voor iedereen een zwaargewicht-tulband. Op de foto de winnaars: achterste rij van links naar rechts Jan Peter Stellema (12 jaar) uit Sneek, Gerard van Schepen (11) uit Goënga en Jacob Kuypers (10) uit Sneek. De voorste rij van links naar rechts: Sjaak Wittermans (4) uit Sneek, Herman Yntema (6) uit Sneek, Peter Bousma (6) uit Sneek en Annelies van Schepen (7) uit Goënga. (Foto Studio Ger Dijs) en daarom wil ik pleiten voor kreativiteit. Dat is de basis om uit het slop te raken. Zet bedrijfjes op!” Dat zei vice-voorzitter Jan Kamminga van de VVD in Hotel Hanenburg in Sneek waar hij voor partijgenoten het verkiezings programma toelichtte. De WD-er denkt dat het woord ondernemen een andere inhoud moet gaan krijgen. „Met name de jeugd moet meer aktief zijn en nieuwe wegen vinden. Dan alleen zullen we uit de problemen kunnen komen! De regering kan het sociaal-ekonomisch evenwicht niet alleen herstellen. Een koersverandering is noodzakelijk. Er moeten nieuwe perspektieven komen”. nieuwe „aanleunvleugel” zullen nu met spoed verder uitgewerkt worden. Eerst zal daarover echter overleg gepleegd worden met de kommissie van bejaarden in Sneek, de direktie van het verzorgingstehuis De lelanen en andere instanties, organisaties, gemeentelijke overheid en provinciaal be stuur. In reeds enkele jaren door architekt Goo- dijk gemaakte schetsplannen is uitgegaan van een interne verbouwing van Thabor waarbij het aantal bedden (nu 96) terugge bracht zal worden tot tussen veertig en vijf- en-veertig hetgeen voor de bewoners meer „ruimte” en betere akkommodatie zou betekenen. De gemeenteraad van Sneek zal op dinsdag 21 oktober een „aanvullend voorstel behandelen tot vaststelling van een algemene procedure- en subsidieverordening voor het specifiek welzijn. Dat aanvullend voorstel komt er op neer, dat het eerste voorstel over deze zaak, dat op 23 augustus in de raad werd behandeld (en toen werd aangehouden) vrij aanzienlijke wijzigingen zal ondergaan in de richting van de insprekers. Die insprekersgroepen hadden op 10 september een nader overleg met burgemeester en wethouders, de kommissie van advies en bijstand voor welzijnsaangele- regeling op aanvraag verkrijgbaar zijn, genheden augustus i Dinsdag 21 oktober zal de raad ook een voorstel van b en w, behandelen om de Postduivenvereniging L’Estafette te hel pen bij de stichting van een nieuw vereni gingsgebouw, dat gebouwd zal worden aan de Oude Oppenhuizerweg. insprekers. Die insprekersgroepen hadden op 10 september 1 en de organisaties, instellingen en groepen die na een bijeenkomst op 21 in het Bolwerk een aantal bezwaren en wensen vastlegden die bij het kollege en de raad werden ingediend. En dat „bezwaarschrift was toen aanleiding voor de gemeenteraad om de besluitvorming op te schorten. Een van de grote bezwaren van de „instel lingen en groepen" was destijds, dat het er in de ingediende verordening op leek, dat niet de gemeenteraad maar benw de grote spelbepaler zouden worden. Het kollege reageert daarop met de opmerking, dat „het geen twijfel mag lijden dat het de raad is die als spelbepaler optreedt. Benw bereiden de zaken die bij de raad op tafel komen vóór en komen met een pré-advies. Dat zal nu nogmaals duidelijk in de verordening wor den geregeld. f A:;'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1