van Vrijwilligers Centrale Sneek Zaak ,school-Oudega’ zal met de architekt worden uitgepraat Ontheemde poes met ervaring wil weer naar „baasje” terug Inbraak in sportzaak Sneek start bemiddeling in Bolwerk K 5PBRT fc- i Officieel Orgaan hmmmm Auto volledig vernield bij slippartij in Osingahuizen ll de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST l Wil; Ra 5» van F Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. ït NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de silej^rmkqerijlr Behoefte en de Wedstrijd in rook op (Vervolg zie pagina 37) Machinekamer brandje op huurschip in Sneek (Vervolg zie pagina 37) Sieraden verdwenen -- De sportstichting in Schamegoutum moet haar huiswerk eerst maar eens overmaken en in ieder geval de plannen voor de kleedakkommodatie op het sportveldenkompleks danig „afslanken mening van de gemeenteraad van Wymbritseradeel toen er dinsdagavond gesproken werd over een verzoek van de sportstichting om een eenmalige bijdrage van 150.000 (gebruikelijk is 25.000 voor dit soort zaken) in de kosten van een „clubhuis” voor de voetbalvereniging, de tennisclub en de kaatsers. De stichting had ook alvast aan enkele aannemers een prijsopgaaf gevraagd. Die kwamen met een bedrag van B.W. Cazemier voorbarig en niet erg handig. „Dat is al zoiets als een so .proken werd over een verzoek van de sportstichting om een eenmalige f 1 qn DDD foebrtiikeliik is 25.000 voor dit soort zaken) in de voetbalvereniging, de tennisclub de kaatsers. De stichting had ook alvast aan ---360.000 uit de buTüat kontakt met „enkele aannemers" vond met name burgemeester B.W. Cazemier voorbarig en niet erg handig. „Dat is al zoiets als een soor onderhandse aanbesteding en besmet het werk DONDERDAG 16 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 82 P. DE VRIES (PvdA) gepikeerd - R. ZEILSTRA (CDA) - filevorming - Op onverklaarbare wijze is dinsdag- van haar verwondingen is de politie nog niet in staat geweest de vrouw te verhoren. De politie van Wymbritse- radeel vraagt getuigen, die de juiste toedracht hebben gezien. denzorg. en de begeleidingvan gehandikap- ten L - - Ook van een redelijk aanbod verwacht van mensen, die zich voor dit werk willen inzetten. Steeds meer blijkt, dat mensen in hun vrije plaats. SNEEKER NIEUWSBLAD Sportstichting Schamegoutum grijpt Uit het gepleegde marktonderzoek bleek dat in Sneek zeker een behoefte bestaat aan zo’n driehonderd vrijwilligers. „Uit dat on derzoek is veel belangstelling gebleken De voetballers van Hubert Sneek en WZS IC, zagen hun wedstrijd zaterdag in rook opgaan. Enige onverlaten legden de spe lertjes letterlijk het vuur na aan de schenen. Wat was er aan de hand? Op het oude parkeerterrein aan de Lemmerweg stond In de Houkesloot in Sneek is gistermiddag brand ontstaan in een gehuurde motor kruiser. De brand ontstond in de machine kamer. Waarschijnlijk door oververhitting ontvlamde geluidwerend materiaal, dat tussen de machinekamer en de vloer be vestigd was. De schade is gering. De huurders van het schip - standplaats Akkrum - waren twee Duitse echtparen. Het viertal voer door de Houkesloot. toen de brand ontdekt werd. Mede door een sterke rookontwikkeling werd niet zelf geblust, maar waarschuwden zij de brand weer. De spuitgasten hadden het vuur snel onder kontrole, zodat de schade beperkt bleef. s een opbergkontainer opengebroken, waaruit een grote hoeveel heid gereedschappen zijn gestolen. Ver- een gereedschapskist met klein gereedschap, een lasapparaat, decou- peerzaag (merk Bosch), haakse slijpma chine (merk Ditachi). AEG boormachine, Skilboormachines en nog wat kleinere ge reedschappen. tijd zoeken naar arbeid die minder ver vreemdend werkt. Velen zoeken daarom een vrijwillige of aanvullende werksituatie in de welzijnszorg. Dit terrein is nogal breed vertakt in Nederland en voor menig een ondoorgrondelijk en onoverzichtelijk. De Vrijwilligers Centrale heeft zich ten doel gesteld te bemiddelen, en te adviseren in het „kontakten" van deze welzijnszorg en de vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk wordt omschreven als werk dat in principe belangeloos wordt de Stichting, een maatschappelijke vorm doorgelicht. Het draaide er tenslotte op uit. dat het besluit werd genomen voor lopig „niets" te doen. Ook het voorstel van b en w de sportverenigingen De eerste dag dat de Vrijwilligers Centrale Sneek van start ging is rustig verlopen. „De Centrale moet nu op gang komen. Er zijn ook nog geen publikaties geweest”, zo merkte Hedzer de Koe op. Dat de Centrale een goede kans van slagen heeft wordt ook bewerkstelligd door het aanbod van het ministerie van CRM de komende twee jaar ongeveer twee ton subsidie aan het projekt te verstrekken. De voorwaarde, dat de ge meente Sneek zich in principe bereid moet verklaren in de jaren daarna een deel van de subsidie over te nemen, wordt op dit mo ment in het gemeentebestuur besproken. (Foto Studio Ger Dijs) der Goot (CDA), die even vlug had becij ferd. dat de jaarlijkse lasten voor de sport stichting veel te hoog zouden worden als men zou doen zoals men dat nu in Scharne- goutum in het hoofd heeft. Het was de heer P. de Vries (PvdA) die het eerst met het begrip „afslanken van de plannen” op de proppen kwam. „Het fi- nanciewringsplan en de eksploitatie-opzet rammelen Volgens De Vries hoeft het kantine gedeelte niet zo groot te worden. „Voorts berust de eksploitatie-opzet voor een belangrijk deel om toestemming om ook alkohol te mogen verkopen. En sport en alkohol vind ik slecht samengaan Ook de heer R. Zeilstra (CDA) meende dat er andere cijfers op tafel moeten komen. Mevrouw Trudi Dorreboom-Rosenboom (PvdA) wees er even op. dat de tennisver eniging nu een karavan als kleedgelegen- heid gebruikt, maar „dat de vergunning daarvoor toch ook niet ten eeuwigen dagen blijft gelden". Ook zij wilde de zaak nog eens goed bekijken om haar dorpsgenoten voor een te grote sprong in het duister te behoeden. Tussen de raadsleden en het kollege bleek weinig verschil van mening te bestaan. Burgemeester Cazemier dacht ook aan afslanken van de plannen en „ook de mogelijkheden voorbijdragen uit hetdorp- zelf zijn amper uitgedokterd. Er is wel sprake van een „eigen inbreng" van f 75.000, maar die zou dan moeten bestaan uit zelfwerkzaamheid. Aan de andere kant moeten we oppassen dat men de dorpsge meenschap niet te zwaar belast. Zelfs al zouden we driemaal f 25.000 schenken, dan Er zijn van die poezen, die maken in hun leventje weinig mee; buiten de typische poezekapriolen om natuurlijk. Een enkele poes daarentegen rolt van het ene avontuur in het andere; de zogenaamde stoeipoes. De poes op de foto van Studio Ger Dijs is er ook zo één. Tweeeneenhalve maand geleden werd het beestje langs de kant van de weg Sneek-Leeuwarden ter hoogte van Schamegoutum gevonden, nadat het door een auto aangereden was. De vinder, die onbekend is gebleven, bracht het naar een Sneker dierenartspraktijk. Het avontuurlijke leventje van .Stoeipoes" leek zijn beste kaarten verspeeld te hebben De zeven levens van deze poes én de toewijding van dierenarts mevrouw J. Bakker hebben er echter voor gezorgd dat de fikse hersenschudding genas. Het beestje heeft zelfs te kennen gegeven weer naar het „ouderlijk” huis terug te willen. Gezien het verzorgde uiterlijk, het witte vlooienbandje, moet er een eigenaar zijn. Het zwart-witte poesje heeft, als bijzondere herkenning, een snoetje als een vlindertje. De eigenaar kan „Stoeipoes” gratis afhalen in de Jachthavenstraat 45 in Sneek. In de sportzaak „Match", gehuisvest in de jn Je fotostudio in aanbouw aan de Alexan- voormalige gevangenis aan de Kleine Kerk- derstraat in Sneek is 1 -r— straat in Sneek. is in het afgelopen week einde ingebroken. De dader is via een lltJU dakraam binnengekomen, waarna hij in de dwenen zijn surfspeciaalzaak zijn zakken vulde met speldjes, ringen en armbanden van edel metaal. De voorwerpen hebben allen af beeldingen van de surfsport. De waarde bedraagt 844 gulden. morgen de 20-jarige kraamverzorg- |gg|s ster J. Boersma in Osingahuizen met haar Fiatje van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. De auto kantelde na deze slippartij. De brandweer van Sneek heeft haar met speciale apparatuur uit de volledig vernielde wagen moeten halen. Zij is met licht verwondingen naar het Sint Anthonius Ziekenhuis in Sneek ge bracht. De kraamverzorgster was van Oudega (W). haar woonplaats op weg naar Hommerts. Volgens het onderzoek van de rijkspolitie Wym britseradeel is zij op het rechte stuk weg aan het begin van Osingahuizen in de berm geraakt, waarna de lan taarnpaal de auto stopte. Als gevolg te hoog meent raad Wymbritseradeel DUS. uai IS.WllLcXIXL 111GC „VLILAVIV - Na een zorgvuldige voorbereiding is dinsdagmiddag in Sneek de Vrijwilligers Centrale Sneek gestart. Deze centrale, die inmiddels een stichting is geworden, heeft ondermeer als doel vrijwilligers in kontakt te brengen met instellingen op het terrein van de sociale dienstverlening, sport, rekreatie. sociaalkultureel werk en andere hiervoor ^«king komende sektoren". Gebleken is, dat in Sneek een grote behoefte bestaat aan vrijwilligerswerk. De Stichting Vrijwilligers Centrale heeft voorts plannenom ook e vleugels uit te slaan naar de Zuidwesthoek van Friesland. Voorlopig is de Centrale gehuisvest in het Bolwerk in Sneek. Het idee van een Vrijwilligers Centrale, dat overigens in andere steden in Nederland reeds toegepast wordt, is in Sneek een kleine twee jaar geleden ontstaan. Ruim een half jaar geleden werd het plan defini tief gestart met een „marktonderzoek In het kader van een werkverruimende maat regel werd begin dit jaar Hedzer de Koe aangesteld de Centrale voor de bereiden. Dinsdag werd de Vrijwilligers Centrale Sneek voor het eerst in werking gesteld. aldus Hedzer de Koe. „Vooral in de bejaar- is veel vraag naar vrijwilligers". de zijde van de bevolking wordt verricht. Verder heeft het, aldus de statuten van c. betekenis en vindt in georganiseerde financiering rond moet krijgen. Dat idee om ook de beslissing over die Dat was iii grote lijnen de vijftigduizend gulden nog maar even op te i schorten kwam al direkt van de heer A. van Breedvoerig werd de situatie door de raad f 50.000 als bijdrage toe te kennen werd - - aangehouden omdat men bang was, dat de sportstichting in grote moeilijkheden zou komen als men opdracht voor de bouw zou geven zonder te weten hoe men precies de .Ai w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1