sneSÊBWKWJB j Moeder en dochter uit Sneek dood bij botsing Gistermiddag vond op de rijksweg tussen Middenmeer en Wieringerwerf (Noord Holland) een ernstig ongeval plaats, waarbij mevrouw S.D. Bakker (56 jaar), haar invalide moeder mevrouw W. Bakker (79 jaar), beiden uit Sneek, en de heer H. Kwanten (63 jaar) uit Gorkum om het leven kwamen. De 80-jarige heer A. Bakker, ook uit Sneek, is zeer zwaar gewond naar het streekziekenhuis in Hoorn overgebracht. Het viertal zat in een Opel, die door de slechte weersomstandigheden in een slip „Mooi Gaasterland” heropende met een kunstwerk van Sneker van Drie doden in Wieringermeerpolder Verongelukte poes vindt baasje na tweeeneenhalve maand terug rf Officieel Orgaan en IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL (Vervolg zie pagina 3) u i l Direkteur Kingma’s Bank naar ABN te Heerenveen MAANDAG 20 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 83 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. F I L« in een Opel, die door de slechte weersomstandigheden in geraakte. Veiligheid en de De eerste officiële schreden naar energiebesparing door middel van het zogenaamde biogas zijn in Friesland gezet. In het agrarische bedrijf van de gebroeders Huitema in Jutrijp wordt sinds donderdagmiddag deze „alternatieve energie” gewonnen uit mest, en daarna weer gebruikt op de boerderij. Het - symbolisch - in werking zetten van dit gaswinnings sy steem geschiedde door het aansteken van een gasvlam door direkteur O. Wijnstra van het Provinciaal Elekticiteitsbedrijf Friesland. Hij merkte in zijn rede op zeer positief te staan - alsook de gasbedrijven - tegenover deze vorm van energiebijdrage. WISSELGELD GEPIKT Kijlstra, welke houding „Mooi Gaasterland” gaat innemen. Niet nieuw Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SÉ!! - |||r - - -* X JU SNEEKER NIEUWSBLAD tussen industrie, elekticiteitsbedrijven en het ministerie van ekonomische zaken. De direkteur van Kingma’s Bank te Sneek, de heer N. Bergstra, is per 1 november 1980 benoemd tot direkteur Algemene Bank Nederland te Heerenveen. In „De Wijn berg” in Snéek is voor de heer Bergstra een afscheidsreceptie op woensdag 29 oktober van vijf tot half zeven. Er kan dan tevens kennis gemaakt worden met zijn opvolger, de heer N.S. van der Veer. 6 b I I I I I I I I I >1 De poes-met-ervaring, voor het ge mak maar even „Stoeipoes” ge noemd, is weer terug bij haar baas je. Tweeeneenhalve maand geleden kreeg het beestje een auto-ongeluk, waarna het met een hersenschud ding bij dierenarts J. Bakker in Sneek gebracht werd. Een foto- met-een-stukje-eronder was in het Sneeker Nieuwsblad nodig om de eigenaresse, mevrouw Gerrie Wa- linga uit Schamegoutum, op te spo ren. ,,Ik schrok enorm toen ik de foto in de krant zag”, vertelde ze, toen ze dolgelukkig haar poesje weer in haar armen kon houden. „Ik had niet gedacht haar ooit nog Met de onthulling van dit kunstwerk van Cobi Doevendans werd het kinderhuis „Mooi Gaasterland" officieel heropend. Het kunstwerk heeft zowel een esthetische als een symbolische betekenis. Voor de eventueel aan het elektriciteitsnet geleverde energie wordt eenzelfde prijs betaald als het PEB aan gas uitspaart. Dit geldt, zo merkte de direkteur van het PEB op, voor alle willekeurige terugleveringen, zoals windmolens en biogasinstallaties. Voor terugbetaling aan grotere installaties, die kontinu willen terugleveren, wordt ge dacht aan een vermogensvergoeding. De hoogte hiervan is momenteel in diskussie De heer O. Wijnstra, direkteur van het PEB Friesland, stelde de biogasinstallatie van de gebroeders Huitema in gebruik door een gasvlam aan te steken. Het bedrijf van Rintsje (37 jaar) en Sjoerd (20 jaar) Huitema in Jutrijp is een van de modernere in Nederland en telt honderdzeventig koeien. Een ingenieus bandsysteem voert automa tisch de mest af naar de biogasin'stallatie. gestoken. Hij verwachtte dat er in de toekomst meerdere industrieën zich in deze markte gaan bewegen. Hij achtte het een goede zaak voor het maat schappelijk stelsel. Voor Friesland be tekent dat ondermeer ook een positieve bijdrage in de werkgelegenheid. Toch zal er voor gewaakt moeten worden, dat de kwaliteit en veiligeheid van het Nederlands elektriciteitsnet niet onaan vaardbaar wordt aangetast. Bij de winning van gas en elektriciteit uit mest kan een teveel aan energie opgewekt worden, dat aan de nutsbedrijven wordt teruggeleverd. Bij deze teruglevering mogen andere in stallaties niet onakseptabel worden ge stoord, aldus de heer Wijnstra. „Het is daarom ook dat wij graag in een vroeg stadium betrokken willen worden bij de opzet van deze installaties om daarmee te voorkomen dat wij in een later stadium een negatief oordeel over het ontwerp moeten geven”. De mestvergistingsinstallatie, waaruit het biogas wordt opgewekt, bestaat in hoofd zaak uit een vergistingstank, een gasop slag, een opslagplaats voor de uitgegiste mest, en voorts machines om het gas voor gebruik rond te leiden. Het betreft hier een biogas-installatie van het bedrijf Paques in Balk. Het gewonnen gas wordt zowel ingezet voor direkt gebruik als voor het omzetten naar elektriciteit. Over deze nieuwe, en Frieslands eerste, biogasinstallatie zei de heer Wijnstra, dat het eigenlijk een zeer oude methode iS, die in een nieuw modern jasje is Het ongeval vond gistermiddag even over vijf uur plaats op rijksweg 7. De Opel, bestuurd door de heer H. Kwanten, reed richting Afsluitdijk om naar Sneek te gaan. Door de hevige regenval geraakte de heer Kwanten in een slip en belandde op de' linkerweghelft van de rijbaan. Een tege moetkomende Mitsubishi met het echt paar Wortel uit Heerhugowaard botste daarop frontaal op de rechtervoorkant van de Opel. Een achteropkomende Datsun wist de twee wagens niet meer te ontwijken en botste als derde wagen tegen hen op. Deze bestuurder raakte niet gewond. Het echtpaar Wortel is eveneens zwaar gewond naar het streekziekenhuis over gebracht. De heer Kwanten en mevrouw W. Bakker-van der Meer, overleden ter plaat se. De dochter van mevrouw Bakker over leed op weg naar het ziekenhuis. Het bejaarde echtpaar Bakker was woonachtig in het bejaardencentrum Bonifatiushuis in Sneek. De dochter woonde de laatste tijd bij de heer Kwanten in Gorkum. Uit de woning van kweker J. Schuurman uit Mirns werd in de nacht van zaterdag op zondag een bedrag van 70,- (wisselgeld) gestolen. De rijkspolitie in Gaasterland heeft de diefstal in onderzoek. In zijn toespraak, die volgde op de officiële ingebruikname van de gaswinningsinstal- latie, merkte direkteur Wijnstra van de PEB op met „bijzonder veel genoegen meegewerkt te hebben aan de totstand koming van deze installatie.” Het wordt namelijk, zo merkte hij op, wel duidelijk dat de energievoorzieningen van de weste lijke wereld in de toekomst een groot probleem gaan vormen. „Herhaaldelijk hebben wij de laatste jaren ervaren dat olie een politiek pressiemiddel kan worden”. terug te zien. Toen ze eind juli ineens verdween heb ik nog heel Schamegoutum afgezocht. Ik was niet direkt in paniek geraakt, want mijn andere poesjes - ik heb er vijf - blijven ook wel eens een nachtje weg. Maar na enkele weken begon ik toch te twijfelen of ze nog zou terugkomen”. „Stoeipoes” blijkt ook tevreden te zijn met haar oude huis. Ze ging direkt naar één van de poesjes waarmee ze voorheen ook altijd optrok. „Het gedrag is nau welijks veranderd. Ze eet alleen wat langzamer. Verder is het nog ge woon de oude poes”, aldus Gerrie Walinga. (Foto Studio Ger Dijs) Met deze standpuntbepaling zal het Gaas- terlandse kinderhuis haast moeten maken, vindt de heer Kijlstra. Anderzijds gaf de inspekteur als advies mee ook weer niet teveel aksent te leggen op het funktioneren van de instelling zelf. Hij achtte het een goede zaak de deskundigheid in de kinder huizen op te voeren, maar „de menselijk heid mag niet uit het oog verloren worden”. De patientjes, de kinderen van de „gemiste kansen”, moeten in de besprekingen over het funktioneren van deze instellingen een belangrijke plaats innnemen. De heer Kijlstra begon zijn rede met een vergelijking, waarin hij een visser drenke lingen uit het water liet trekken. In deze parabel op de kinderhuizen merkte hij op dat het verstandiger is eens stroomop waarts te zien waarom en op welke manier die drenkelingen in het water zijn geko men. De heer Kijlstra doelde hiermee op de preventie in deze hulpverleningssektor, die nog verbeterd kan worden. Echter, het zou hovaardij zijn te veronderstellen dat pre ventie het overgrote deel van de problemen zou oplossen. „Het lijkt erop, dat ont sporingen van kinderen niet meer te voor komen zijn”, aldus de inspekteur. Eerste biogasinstallatie van Friesland officieel in gebruik Milieuvriendelijke gaswinning op boerderij in Jutrijp Van de zijde van de bouwers van deze installatie, Paques BV uit Balk, werd nog nader ingegaan op het „nieuwe" van deze vorm van energiewinning. De heer J. H. J. Paques merkte op, dat dit gas, evenals windenergie, al honderden jaren gebruikt werd. Pas de laatste tientallen jaren is daar i een antwoord gevonden moeten - - - - - - - - - |en jk vrees> a|s worden of „Mooi Gaasterland” een provin- we niet opletten, dat met de kinderhuizen hetzelfde gaat gebeuren als in de huidige maatschappij Er moet nu bepaald worden, aldus de heer gaat aldus de heer piierman_ uit naar een Kijlstra, welke houding „Mooi Gaasterland” gaat innemen. bovenprovinciale funktie. Na een bouwtijd van ongeveer zes jaar heropende vrijdagmiddag Vinger Op pols inspekteur van de volksgezondheid in Friesland H.T. Kijlstra het Voorzitter van het bestuur van het kinder- medisch kinderhuis „Mooi Gaasterland” te Rijs. Deze heropening ging feMis> de heer H Fliermanvond echter dat gepaard met het onthullen van een kunstwerk van Cobi Doevendans uit gaande Sneek op het speelveld van het kinderhuis. In een rede, die de ontwikkelingen bij". Zo zal in de komende onthulling voorafging, merkte de heer Kijlstra op, dat er mogelijk ook in maanden deze hulpverleningssektor financieel gesnoeid zal wordi dale- óf een bovenprovinciale betekenis moet krijgen. De voorkeur in het bestuur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1