Het Bolwerk stelt zich ’vrijblijvend’ op ALLES LIJKT NU KOEK EN EI MET HET SPECIFIEK WELZIJN IJLST snekerWkoerier Een „gewoon mens” kan straks de hoge huishuur niet meer opbrengen Omdat hij het eerst zijn vinger opstak mocht de heer A. Wouda (CPN) zéggen wat je dinsdagavond de hele gemeente van Sneek zag dénken: „De huishuren lopen veel te hoog op. Een „gewoon mens” kan dat straks niet meer opbrengen”. De opmerking sloeg op de hoogte van de huur, die betaald zal moeten worden voor zestien ééngezinswoningen met drie slaapkamers, die de Woningstichting Patrimonium zal bouwen aan de Willem Lodewijkstraat. Naar een „voorlopige berekening” zullen die per maand gemiddeld f 509,02 op moeten brengen. Vier andere woningen met elk twee wooneenheden zullen er komen op de hoek van de Ernst Casimirstraat en de Maria Louisestraat. Deze „doen” een huur van f 260,08 per maand en zijn bestemd voor bewoners van het nieuwe gemeentelijke pensiontehuis, die daar onder begeleiding en toezicht min of meer zelfstandig kunnen wonen. (Vervolg zie pagina 39) Het gloednieuwe onderkomen van Hubert Sneek is gisteravond op een gepaste wijze geopend 9 I Tweederde deel te danken aan zelfwerkzaamheid’ Acht volleyballers uit Sneek in Friese selektie junioren Voor de Friese juniorenselektie jon gens zijn ook volleyballers van de Sneker verenigingen Tromp Olympus en Animo uitverkozen. Van Olympus zijn dit Eelco van der Zee en Gerrit van Sinderen. Van Animo zijn dit de spe lers Huib Jansma, Jan Posthuma, Henk Groen, Harrie Harkema, Chris tiaan de Jong en Jelte van Wieren. Aanstaande zaterdag vinden er de open clubkampioenschappen plaats. Dit in respektievelijk Doezem en Drachten. Animo neemt hieraan deel met vier teams, Tromp Olympus vaar digt één ploeg af. de geriièenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van WOUDA VERTOLKT GEVOEL VAN RAAD SNEEK b „MOMENTEEL IS HET DWEILEN MET DE KRAAN OPEN” H M O lli NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (Vervolg zie pagina 39) ders in deze editie. (Vervolg zie pagina 39) (Foto studio Ger Dijs) kon daarnaast niet voorkomen, dat on danks de feestelijkheden enige personen de gelegenheid te baat namen te wijzen op de op stapel staande moeilijkheden. het allerlaatste nippertje kreeg De Espel kennelijk spijt van dat schrijven en had laten weten, dat men zich volledig achter de zaak schaarde. Door de heer M. B. Knüvers van het CDA Het unieke projekt is ontstaan en georga niseerd in De Meerpaal enkele weken geleden. Het jongerencentrum zag zich geplaatst voor een uitzichtloze situatie in de hulpverlening aan de kersverse heroïne gebruikers. Een staffunktionaris van De Meerpaal merkt hierover op: „Ze gaan daar WETHOUDER MEVROUW UNEMA - taal aangepast - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. „Uit cijfers heb ik geleerd, dat de tendens van het meer bedrijven van de sport op de zaterdag steeds groter wordt. In Sneek zijn er 138 voetbalteams. Daarvan spelen er nu (vervolg zie pagina 17) Een Shakespeariaans „Much about nothing” rondom het regelen van het specifiek welzijn had met een beetje goede wil van de kant van het kollege van burgemeester en wethouders voorkomen kunnen worden. Zo ongeveer luidde de mening van de gemeenteraad van Sneek, die met name wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt aan haar rok trok omdat ze zich in eerste instantie veel te stug zou hebben opgesteld waardoor een stroom van kritiek op het konsept voor een algemene procedure- en subsidieveror dening voor het welzijnswerk was losgebroken. Een „goed gesprek” met de ontevredenen leidde tot „aanvullende voorstellen” en met het nieuwe produkt dat daardoor was ontstaan kon de vroedschap zich dinsdagavond wel verenigingen. Op het laatste nippertje - en tot verbazing van raad en kollege - hadden Het Bolwerk en De Espel echter per brief laten weten, dat ze „wel wilden meewerken, maar de zaak op een afstand wilden bekijken”. Op Sporthal „De Trime” in Balk is 1 tot en met zaterdag het trefpunt 1 van fokkers van pluimvee en konij nen en op bepaalde tijden - waar over elders in deze krant meer - zijn ook andere belangstellenden wel kom. In de sporthal wordt de Lan- delijkde Gaasterlandshow gehou den van de „Pluimvee en konijnen- fokvereniging Balk en omstreken”. Gisteren kwamen de keurmeesters in aktie om de dieren te keuren, zodat het publiek vandaag de kam pioenen kan bewonderen. Maar buiten deze zijn er nog tal van ande re dieren het aanzien meer dan waard. Wat te denken van deze hoender, een Brahma, het grootste ras wat er is. Keurmeester de heer J.J. van Dam houdt het dier goed in de gaten terwijl de fotograaf van Studio Ger Dijs een foto maakt. Meer over deze tentoonstelling el- Na jarenlange rust, waarin het heroïnegebruik beperkt bleef tot twee verslaafden in Sneek, is begin dit jaar het aantal gebruikers onrustbarend gestegen. Er wordt zelfs gesproken van een „heroine-eksplosie”. Op het ogenblik wordt het legertje gebruikers geschat op ruim veertig met een harde kern van vijfentwintig verslaafden. De toename zette zich dit jaar in met een groepje dat met het levensgevaarlijke poeder ging eksperi- menteren. Dealers vergrootten later in de Sneekweek nogeens met een agressieve verkoop deze groep. De situatie dreigde dermate uit de hand te lopen dat het jongerencentrum De Meerpaal zich genoodzaakt zag speciale „afkickweken” voor de verslaafden in Zuid-Frankrijk te organi seren. De eerste bus met zeven verslaafden is afgelopen zaterdag voor dit unieke projekt vertrokken. „Maar”, zo werd door De Meerpaal gezegd, „het is op het ogenblik dweilen met de kraan open”. Enkele dagen geleden, zaterdagavond, ver trok de eerste bus met zeven Sneker heroï negebruikers naar Zuid-Frankrijk om daar te proberen het sterk verdovende middel af te zweren. Drie weken lang zullen zes jongens en één meisje in de leeftijd van ongeveer twintig jaar met elkaar leven in een soort kamp waar zij als houthakkers te werk gesteld zijn. Staffunktionarissen van De Meerpaal, het jongerencentrum in Sneek dat zich al jaren met dit soort problemen bezig houdt, begeleiden deze mensen. In deze afkick- (ontwennings) pe riode wordt geen enkel verdovend- (of ver vangend) middel meegenomen of gebruikt. Nadat de twee Mirjammen Langius en S Veluwenkamp hem het speeltuig hebben aangeboden, puntert burgemeester B. H van Haersma Buma de nieuwe akkom- J modatie van Hubert Sneek voor geopend. Als eerste elftalspeler lijkt de burgervader i vooralsnog niet geschikt. „Kennis” zag dief van fiets rijden Maandag werd in Sneek de 20-jarige W.N. aangehouden wegens diefstal van een fiets, en kennis van de rechtmatige eigenaar ^ag de jongeman op de tweewieler rijden. a een tip aan de gemeentepolitie kon N. 'oor verhoor naar het buro meegenomen "orden. Er is proces-verbaal opgemaakt en de Mijll Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van Burgemeester B. van Haersma Buma trapte gisteravond om klokslag zeven uur met een ferme „punter” door het voor dit doel met papier bespannen deur van het gloednieuwe clubhuis van voetbalvereniging Hubert Sneek heen. Hiermee gaf de Sneker burgervader het sein voor officiële opening van de kleedakkommodatie, de tribune en het clubhuis van de Sneker hoofdklasser. Een onderkomen dat binnen ruim vijf maanden werd opgebouwd; immers, het was de achtste mei van dit jaar dat de oude vertrouwde tribune in vlammen opging. Hiervoor verscheen in de plaats een akkommodatie die een amateurclub, uitkomende op het hoogste nivo, waard is. en waar de Hubert Sneek - familie trotst op mag zijn. En zuinig, alles bijelkaar kwamen de kosten op èèn miljoen gulden. Wt handen van Mirjam Langius en Mirjam Veluwenkamp (beide vijf jaar) ontving de Sneker eerste burger gisteravond het ge spikkelde monster en na geruime tijd te hebben aangelegd, stond een niet geheel zuivere poging wél borg voor de officiële ingebruikname van het nieuwe „spultsje”. De twee Mirjammen waren voor dit doel uitverkoren aangezien hun vaders, respek tievelijk de bestuursleden Piet Langius en Johnny Veluwenkamp met veel inzet heb ben opgetreden als ontwerpers en bouw- begeleiders. Dit samen met de overige leden van de bouwkommissie, penningmeester H. Dries en M. Cnossen. Voorzitter Karst Doevendans en diens be stuur kregen tal van sprekers en bijbe horende lofuitingen te „verwerken”, maar in Zuid-Frankrijk werken, werken en nog eens werken. Ze moeten uit de sleur ko men van in een kamertje 'zitten, heroine gebruiken en niets doen. Voor hen bestond het leven uit niets anders meer dan heroine. Ze doen nu eerst lichamelijk en dan geeste lijk een stapje terug. Ze moeten ontdekken dat ze ook een „kick” kunnen krijgen van de natuur, het werk”. In dit verslag over het toegenomen heroïnegebruik in Sneek komen nogal wat woorden voor uit het wereldje van de gebruikers. Vandaar een kleine toelichting: Een „dealer” is een handelaar in verdovende middelen. Hij verkoopt de hard drugs meestal om in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. Een „pusher” is een handelaar, die zijn afzetgebied probeert te vergroten door niet-gebruikers zeer goede en zeer goedkope drugs aan te bieden. Later wordt de prijs sterk verhoogd en gaat de kwaliteit achteruit doordat de heroine soms versneden wordt met gifstoffen als strychnine. Heroine is de sterkste opiaat. Het kan worden gegeten, gesnoven, gerookt en gespoten. De hoeveelheid, die een gebruiker moet nemen om „effekt” te krijgen moet regelamtig opgevoerd worden. Methadon en Depronal zijn vervangingsmiddelen. Het wordt gegeven om de hele nare ontwennings verschijnselen tegen te gaan. In Sneek werd in het begin de heroine (in gebruikerskringen „horse” of „skat" genoemd) door middel van een kokertje gerookt. Bij dit roken, dat „chinezen” genoemd wordt, wordt heroine verhit op een stukje aluminiumfolie, waarna de dampen met een kokertje opgezogen worden. Als de gebruiker (of verslaafde) het gebruik van heroine wil ontwennen heet dat „afkicken”. Het niet meer (willen) gebruiken van heroine wordt omschreven als „clean ’-zijn. Naar de zaterdag De loko-burgemeester en wethouder van Sport en Rekreatie, de heer Herman Schol ten, was de eerste „onheilsprofeet” in het rijtje sprekers. De Sneker wethouder haalde het steeds groter wordend probleem van het verschuiven van de zondagssport naar de zaterdag aan, en noemde in dit kader enkele cijfers. SNEEKER NIEUWSBLAD DONDERDAG 23 OKTOBER 1980 135steJ JAARGANG No. 84 v I o. Aantal heroïnegebruikers plots aanzienlijk gestegen in Sneek

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1