Goud voor Maywood-LP Raad Gaasterland trekt plan rondweg Wyckel voorlopig in Vakbondsleider Arie Groeneveld prikte in Sneek speldjes op Ki en Officieel Orgaan van FNV onderscheidde tweeëntwintig jubilanten de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Banden tussen Gaastmeer en „Vrienden” werden aangehaald „Het” kruispunt wordt voorrangskruising Gezellige middag gehandikapten (en bejaarden) in Schamegoutum BS '5 Plaatselijke veranderingen onderwerp vergadering Q-BUS-WONINGEN WELLICHT IN BALK jr jr jr jr MAANDAG 27 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 85 3 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Vrees VANDALISME IN CENTRUM BALK NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sjlekerHKQERIEB Duitser verdronken in Prinses Margrietkanaal Hei Sneaker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van Voor de dertiende achtereenvolgende maal kwamen zaterdag de „Vrien den van Gaastmeer” vanuit het gehele land in dit dorpje bijeen om hun eventuele steun aan Gaastmeer te bespreken. Vijfentwintig Vrienden vergaderden in d' Aide Herberch Yn ’e lelaek over problemen als het De raad van de gemeente Gaasterland was het er donderdagavond in een speciale vergadering wel over eens: Het plan voor een rondweg om het dorpje Wyckel moet voorlopig opzij geschoven worden. Al is het met „een bloedend hart”, aldus fraktievoorzitter van ’t CDA L. Zijlstra. Wel besloot de raad het onoverzichtelijke kruispunt in Wyckel aan te pakken door er een voorrangskruising van te maken. Uitgesproken zijn de vroede vaderen van Gaasterland over dit kruispunt echter nog niet. De uitwer king van het voorrangskruispunt geschiedt door verkeersdeskundigen. Getracht wordt in de vergadering in november met een definitief plan op tafel te komen. Leiding aan verkeer Tweerichtingsverkeer UITREIKING VAN GEBOORTEBOMEN IN GAASTERLAND inmiddels failliet verklaarde rekreatieprojekt J. Welling, het mogelijk samengaan van het dorpshuis en d’Aide Herberch, het zevenhonderd-jarig bestaan van Gaastmeer en niet in het minst de op handen zijnde federatie van de Nederlands Hervormde en Gereformeerde kerk in Gaastmeer. i 3® SB Bil S i. fonds hiervoor te steunen. Wel vroegen enkelen zich af of het niet goedkoper zou zijn, als een predikant uit de naaste omge- zou overne- Op de vraag welke kerk afgebroken moeten t-- Bruinsma op dat beide kerken zullen blij ven bestaan. O. VAN DER GOOT (CDA) oppassen voor vermeende oplossingen - De Vrienden, die eerder een bezwaar schrift indienden tegen het rekreatiepro- jekt Welling, voelden ondanks het faillis- Vervolg zie pagina drie Als de gemeenteraad van Gaasterland de zelfde opinie heeft als het kollege van burgemeester en wethouders zullen er in Balk binnenkort tien koopwoningen in de premie-A sektor gebouwd worden. Deze woningen, ontworpen doof het architek- tenburo Gielstra-Haarsma in Wyckel, zul len dan gebouwd worden in het plan Welgelegen. Aannemer is Dijkstra BV in Balk. Dit huis was eveneens onderwerp van gesprek bij het wel of niet laten van een kromming in het trajekt Sondel-Sloten. Het voordeel van het laten bestaan van deze kromming is dat het verkeer lang zamer zal rijden, zo dachten enkele raadsleden. In het centrum van Balk zijn in de vroege uurtjes van donderdagmorgen in totaal negentien wagens beschadigd. Vandalen bogen antennes om of rukten buitenspie gels af. Eén wagen werd opengebroken. De daders hadden vermoedelijk even daar voor een diskotheek in Balk bezocht. De schade beloopt in de duizend gulden. De rijkspolitie van Gaasterland is nog met het onderzoek bezig. zitten weer in dezelfde krisisperiode: de voorzieningen worden afgebroken en er zijn veel werklozen”. De heer Groeneveld wees op de krachten die Nederland en de hele wereld nu bedreigen „en die zijn groter dan voor 1940 ik denk aan atoom. Ik vrees dat we in een diepe put van ellende worden gestort als we niet uitkijken. En uit die put is geen uitweg meer. We zullen moeten knokken om dat van ons af te houden. We mogen boze krachten geen gelegenheid SNEEKER NIEUWSBLAD In het Prinses Margrietkanaal nabij Grouw is zaterdagmorgen de 32-jarige Duitser Karl Heinz Eisenburgh verdronken. De man, die in Friesland op vakantie was met een groep vrienden in een huurmotorkrui- ser, zat in een rubberbootje toen hij plotse ling achteroverviel. Zijn vrienden, die in de motorkruiser het rubberbootje trokken, keerden direkt terug toen zij hem in het water zagen vallen. Ook een nabijgelegen boot van de Rijkspolitie te water zette direkt een zoekaktie in. Tien minuten later werd de heer Eisenburgh dood gevonden. Hij was een slecht zwemmer. Hij was getrouwd en had een kind. Het is echter niet zondermeer mogelijk een bouwvergunning te verlenen voor deze woningen. De zogenaamde „Q-bus”-wo- ningen voldoen niet geheel aan het be stemmingsplan. Zo gelden er andere be palingen voor degoothoogte, het niet over kapte keukengedeelte en de afstand tussen de zijgevels van de hoofdgebouwen. De raad zal zich dus eveneens moeten buigen over het bestemmingsplan, dat op deze punten aangepast moet worden. De raad was het zonder uitzondering eens met het intrekken van het plan voor een rondweg in Wyckel. Hiermee moesten zij eveneens het bestemmingsplan intrekken, daar de rondweg een belangrijk deel hier van uitmaakt. Dit gebeurde zonder hoofde lijke stemming. Minder gelijkluidende meningen werden echter verkondigd over het dan instellen van een voorrangskrui sing in het dorp. Eén, wethouder O. van der vijftien meter veel te weinig. Van der Goot: „Het kruispunt moet ondermeer breder gemaakt worden, anders zou ik er géén verantwoordelijkheid voor willen nemen”. Burgemeester H. L Sixma baron van Heem stra meende echter dat het verkeer op dit kruispunt wel degelijk „leiding" nodig heeft. Verkeersborden en wisseling van het wegdek zullen de automobilisten attende ren op deze kruising, aldus de burgemee ster. Het leek hem voorts beter de uitwer king hiervan over te laten aan de verkeers deskundigen. De raad boog zich verder nog over het mogelijk overzichtelijker maken van het kruispunt door een huis - dat op de krui sing naar voren geschoven staat - aan te kopen en af te laten breken. Dit bleek vooralsnog niet mogelijk daar hiervoor geen subsidie verstrekt zal worden. De aankoop zal dan geheel uit de portemon nee van de gemeente Gaasterland betaald moeten worden. Sommige raadsleden ver wachtten dat met de afbraak van dat huis van de familie Post ook een betere moge lijkheid geschapen wordt voor een even tueel aan te leggen fietspad. De raad besloot verder in dit veel bespro ken kruispunt van Wyckel het eerder ge maakte plan van éénrichtingsverkeer op de Iwert weer in te trekken. Alleen de heer S. Haarsma (FNP) wenste hiervoor de ver antwoordelijkheid niet te nemen. Burge meester van Heemstra verklaarde, dat het instellen van éénrichtingsverkeer veel overtredingen als gevolg zal hebben. Uit gebreid toezicht op naleving blijkt niet uitvoerbaar. De burgemeester zag meer heil in bijvoorbeeld het plaatsen van een spiegel aan de overkant van de kruising, bij de haag van het kerkhof. De verkeersdeskundigen zullen echter de raad een uitgewerkt plan voorschotelen. Pas dan neemt de gemeenteraad definitie ve beslissingen omtrent dit kruispunt. Op 15 november zullen in de ge meente Gaasterland de eerste „ge- boortebomen” worden uitgereikt door raadsleden en twee ambtenaren van het buro burgerlijke stand. Zij gaan, opgesplitst in kleinere groep jes, de gemeente in om de bomen aan te bieden. Inmiddels zijn de ouders van de pasgeborenen in de gelegen heid gesteld een keuze te doen uit de beschikbare boompjes. Deze attrak- tie is enige tijd geleden door de gemeenteraad van Gaasterland inge steld, maar eerst nu is het pas een goede tijd om bomen te planten. Dit. wordt op het eigen erf gedaan. Er is keuze tussen de Lijsterbes, de melk weg, meidoorn, zomereik, zwarte lin de, groene beuk en de paardekastan- je. De bomen zijn geteeld door de kwekerij Waghenbrugghe. Vakbondleider Arie Groeneveld van de industriebond FNV kwam dit weekend hoogst persoonlijk naar Sneek om daar tweeëntwintig leden van de vakbond te onderscheiden. En dat gebeurde op een propaganda-feestavond in zalencentrum Van der Wal. Bestuurslid van de afdeling Sneek, de heer M. van Oosten, leidde de avond in met de mededeling dat achttien mensen een speldje zouden krijgen voor 25 jaar lidmaatschap, drie voor 40 jaar lidmaatschap en dat één persoon vijftig jaar lid was van de industriebond FNV. De voorzitter wees de aanwezigen op de belangrijke sociale voorzieningen die mede door deze jubilanten in het verleden gerealiseerd konden worden. „Al die zaken wil men nu praktisch terugdraaien, maar we moeten ze zien te behouden”, drong de heer Van Oosten aan. Na een gezellig muziekje en een paar kien- rondjes werden de jubilanten éénvoor één naar voren geroepen en kregen ze door Arie Groeneveld een speldje opgeprikt. De vak bondsleider was voor deze gelegenheid van Zuid-Limburg naar Friesland gereisd. Hij vertrok echter niet uit Sneek zonder een ernstig woordje te hebben gesproken. Volgens de vakbondsleider is er weer een sfeer zoals die er in de krisisjaren is geweest: „In vrede gaan we een nieuwe wereld opbouwen. De wereld bewoonbaar- geven”, der maken dan die is geweest Maar we Goot (CDA), was zondermeer tegen dit plan. Hij ziet het gevaar hiermee eerder vergroot worden, dan afnemen. „We moe ten oppassen voor vermeende oplossin gen”, zo merkte hij op. De wethouder verwachtte, dat met de voorrangskruising het verkeer harder zal gaan rijden. Tevens meende hij dat het uitzicht van het verkeer dat van Balk af komt te gering is. Voor een vrachtwagen of bus is het uitzicht van De heer Groeneveld zei verder dat de vakbondsleden er voor kunnen zorgen dat de maatschappij in stand wordt gehouden. „Al is die niet zoals we hem willen hebben, we mogen niet afzakken naar de jaren dertig-veertig' De vakbondleider meent dat de politiek geen antwoord heeft op de problema tiek. „De vakbond staat vrijwel alleen op het gebied van werkloosheid en de gevolgen daarvan”. De heer Groeneveld vroeg dringend „het hart naar de ande ren te richten, zodat hetgeen wat over ons heen is gekomen niet nog eens ons lot wordt”. Het duo May wood uit Uitwellingerga heeft tijdens een tv-optreden vrijdag in Keulen van hun maatschappij het verheugende bericht ontvangen dat de debuut LP van het tweetal die dag goud was geworden. Er zijn 50.000 eksemplaren van de Maywood-LP over de toonbank gegaan. Het duo moest dezelfde dag ’s avonds optreden in diskotheek „It Holt in het Friese Deinum en toen de eigenaar van de zaak het nieuws ter ore kwam werd direkt een fles champagne opengetrokken. Caren en Alice zijn bijzonder blij met het behaalde goud. „Het is bijna niet te geloven”. En de platenmaat schappij van het duo kon deze week nog meer verheugende mededelingen doen. Naast dat de LP in verschillende Europese landen uit is zijn nu ook deals voor Canada, Japan en Amerika rond. digt de heer J. van der Meulen een werp hengel met schepnet. De heer Van der Meulen kreeg het kado aangeboden omdat hij vijftig jaar lid was van de FNV. Aange zien er voor zoveel jaar geen speldjes ont worpen is werd de jubilaris op manier bedankt voor trouw aan de vakbond. Verder op de foto staand van links naar recht D. de Jong, H. Spoelstra. A. Vaartjes, H. Blaauw, W. J. Blom. G. Bergsma, van Tiel, H. van de Bos. J. Plekkringa en P. Vlap. Zittend van links naar recht: W. de Visser. J. de Vries, H. J. Bouwhuis, Leeuwenkamp (al deze heren waren 25 jaar lid) K Jillinga. K Schipper en H. Bakker (40-jaar lidmaatschap). Drie 25- jarige jubilarissen waren afwezig: van Harte, H. Plekkringa en H. Mulder. Foto Studio Ger Dijs. De Welfare van de afdeling Sneek van het Rode Kruis heeft zaterdag een geslaagde middag georganiseerd voor gehandikapten (en bejaarden). Sinds jaren vindt dit gebeuren plaats in gemeenschapshuis „Elim” in Schamegoutum. Aangezien dit gebouw geen drempels heeft kunnen rolstoelen gemakkelijk in en uit worden gereden. In Sneek heeft de Welfare-organisatie nog niet een onderkomen met dergelijke voorzieningen kunnen vinden. De colonne van het Rode Kruis zorgde voor het vervoer en verdere verzorging van 125 mensen die uit Sneek en omgeving en uit Workum kwamen. Het gezelschap had een aantal gezellige uurtjes in „Elim" waar het „Old Time Dance Ensemble" uit Sneek voor de muziek zorgde. De sfeer was ongedwongen en konferencier Roersma leverde hier een bijdrage in. De lachspieren kwamen weer goed los. Met alle aandacht werd het optreden van de volksdansgroep uit Ysbrechtum gevolgd. De verschillende dansjes werden goed uitgevoerd en daar hadden de aanwezigen veel waardering voor. Een kopje thee en traktatie maakten de middag kompleet. Als alles naar wens verloopt zal volgend jaar voor de achttiende keer een dergelijke ontspanningsmiddag worden ge houden. (Eoto Studio Ger Dijs) In een gezellig samenzijn met het karakter van een reünie van de Stichting Vrienden van Gaastmeer dachten de vergaderende - mensen mee met de „problemen” in ving deze funktie gedeeltelijk Gaastmeer. Meeste aandacht kreeg de op men." handen zijnde federatie van de Nederland- zou se Hervormde- en Gereformeerde kerk. Ds. J. W. Bruinsma. die per 1 mei 1981 met emeritaat gaat, zette de aanwezigen de plannen voor dit samengaan uiteen. Hij verklaarde de „fusie van twee kerken zeer wel mogelijk te achten, mits er een basis bedrag beschikbaar is van 85.000 gulden. De Vrienden van Gaastmeer besloten door middel van persoonlijke donaties het worden, merkte dominee WW Ma few

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1