MEAO-afdeling voor ’W. G. Baarda’ Wymbritseradeel heeft een nieuw Sperkhemmers vinden dat men zo weinig mogelijk dient af te breken op het Rijksscholenplan 1980-1983 geschiedenisboek voor bevolking Leerlingen namen De Dukdalf in beslag Opzet en taalgebruik meer geschikt voor school Raad IJlst wil bruggelden in de Zuid-west-hoek op één lijn hebben „Verschillende tarieven hinderlijk voor rekreanten Eerste exemplaar geschiedenisboek r Officieel Orgaan van de geriieenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST s A" I DONDERDAG 30 OKTOBER 1980 135ste JAARGANG No. 86 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerX^RIER (vervolg zie pagina 17) Hei Sneeker Nieuwsblad is een Benzine overgeheveld uit personenauto’s 4 en de gecombineerde uügave van (vervolg zie pagina 17) (vervolg zie pagina 5) De bewoners van het Sperkhem hebben gisteravond na heel lang praten in het wijkgebouw De Eekmolen de „algemene konklusie getrokken, dat in het kader van de stadsvernieuwing het afbreken van panden in principe tot een minimum beperkt moet worden. Van dat standpunt wil men niet alleen uitgaan inzake het hete hangijzer„Woudvaartstratengebied maar hanteren voor de hele wijk. Die opdracht kreeg de overleggroep mee voor het verdere overleg met de gemeente Sneek. Men aanvaarde daarbij de konsekwentie, dat enkele knelpunten zoals verkeer, groen, parkeren en leefruimte moeilijkheden met zich mee zullen brengen bij het vinden van een oplossing. „Als straks de MEAO-afdeling er bij is - en we hopen die in 1982 te kunnen openen - dan hebben we hier alles wat er te koop is op het gebied van het ekonomisch-, administratief- en kommercieel onderwijs. Dan brengen we een „pakket” waarop slechts drie andere scholen in Neder land kunnen bogen”. Aldus de algemeen-direkteur, de heer A.J. Dijkstra, van de W.G. Baardaschool, die beheerd wordt door de „Stichting christelijke scholengemeenschap voor lager- en middelbaar midden- standsonderwijs, ekonomische- 'en administratief onderwijs voor Fries land” De heer Dijkstra plaatste die opmerking naar aanleiding van het feit, dat (alsnog) op het Rijksscholenplan voor de jaren 1980-1983 een MEAO-afdeling voor de „W.G. Baarda” is geplaatst. „It is al wer in oantal jierren lyn dat it skiednisboek „Wymbritseradiel Skiednis fan in greidgritenij, ütkommen is. It wurkjen dêroan hie doe al te lang duorre en it is net óf. Dat wol dan ek wer net sizze dat wy der net mei ynnommen wiene, mat it moat wol yn üs tinzen bliuwe dat it nochns ófmakke wurde moat”. Zo luidt het voorwoord van voorzitter de heer I. Veldhuis van de Kulturele Ried Wymbritseradiel in het nieuwe geschie denisboek van Wymbritseradeel, waarvan gistermiddag het eerste eksemplaar officieel werd aangeboden aan burgemeester B. W. Caze- mier. Het boek is in opdracht van de Kulturele Ried Wymbritseradiel geschreven door.de heer Karei F. Gildemacher uit Joure. Naar aanleiding van een voorstel tot wijziging (verhoging) van de verordening bruggelden in Ijlst zal binnen het samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland worden aangedrongen om de tarieven voor brug gelden die in de diverse gemeenten nogal eens verschillen, op één peil te brengen. Raadslid de heer H. Veldwiesch (Gem. Bel.) sneed als eerste de kwestie aan. Hij zat vooral met het grote verschil in abonnementstarief van Ijlst en Wymbritseradeel. Het abonnementstarief is in Ijlst gestegen naar 31,50 (met f 1,50 verhoogd) en in Wymbritseradeel betaald met hiervoor f 12,50. Per doorgang is het in Ijlst nu 1,40 en in de buurgemeente f 1,50. De heer S. Wassenaar noemde de verschillende tarieven „hinderlijk voor de rekreanten”. Hij is dan ook voorstander van één tarief. SNEEKER NIEUWSBLAD huizen geschikt moesten zijn voor het bewonen door een gezin van vier personen, terwijl dezelfde woningen, naar de mening van de vergaderden, best geschikt waren voor gebruik door één of twee personen. De vier modelplannen van de gemeente achtte men dan ook té rigoreus. Er werd een vijfde plan tegenover gesteld, dat in veel minder afbraak voorziet. De essentie van het alternatieve plan van de overleg groep was, dat er slechts afgebroken moe ten worden: een blokje in de Eerste Woud straat, enkele panden aan het begin van de Eerste- en Tweede Woudstraat en dat er een doorbraak gemaakt moet worden van de Derde Woudstraat naar de Willem de Zwijgerstraat. Voorts was ingeschetst een „achterom” in een deel van de Eerste- en Derde Woudstraat. een parkeerpleintje in de Willem de Zwijgerstraat. het aanleggen van woonerven in enkele gedeelten van de als zijnde „te worden meegenomen in de verdere gesprekken”. Over de hele lijn was de vergadering van mening, dat het „beoordelen” van vele woningen op z’n boerefluitjes is gebeurd en dat in alle vier „modellen”, die de gemeente had opgesteld veel te veel zwarte plakken waren ingetekénd voor woningen die af gebroken dienden te worden. De maatstaf was bij het „opmeten” geweest, dat de In Sneek is maandagnacht verscheidene malen benzine en diesel uit wagens over geheveld. Uit de personenwagen van G. Haassen-Fennema is 22 liter diesel ge haald toen de wagen geparkeerd stond op de parkeerplaats nabij de flat aan het Spitaal. Uit de auto van J. de Jong aan de Hekken is in dezelfde nacht 20 liter ben zine overgeheveld. Uit een auto, die geparkeerd stond aan de Schwartzenberghstraat, zijn kuipstoeltjes, een buitenspiegel en een versnellings- handel gestolen ter waarde van 250 gulden. Maandagnacht heeft het inbrekersgilde een bezoekje gebracht aan de schaftwagen van Cnossen BV in de Sam de Wolffstraat, Vermist worden een geel waterpas (Stabila), rubberen tegelhamer, twee steekbatsen. en een stootijzer. groepsvertegenwoordiger nummer vier mocht de deur van ’t slot doen. De leer lingen konden daarna het gebouw bekij ken, woonden een filmvoorstelling bij en kregen een herinneringsvaantje mee naar huis. De Dukdalf „valt” onder de Koningin Emmaschool, de christelijke school voor buitengewoon onderwijs (moeilijk lerende kinderen). Na de Emmaschool te hebben doorgelopen gaat het gros van de kinderen, tot ze de leerplichtige leeftijd zijn ont groeid, naar het voortgezet onderwijs in De Dukdalf, die nu niet ver uit de buurt ligt van de „moederschool”. Een klein deel van de kinderen, die dan dertien jaar of ouder zijn, gaat echter naar de ITO (Individueel Tech nisch Onderwijs) of naar de 1HN0 (Indivi- deél Huishoud-, en Nijverheids Onder wijs). De rest blijft tot zestien of zeventien jaar op het voortgezet buitengewoon on derwijs. De jongens van De Dukdalf krij gen tien uur per week les in hout- en metaalbewerken aan de nabij gelegen christelijke lagere technische school. De meisjes besteden de helft van hun lesuren aan praktijk (koken, handwerken, babyver- zorgen, naaien, enz.) en de andere helft aan theoretische vakken en lichamelijke oef- ning. De laatste twee jaar wordt er met name voor de jongen getracht een plaatsje te vinden op een bedrijf voor een stage. De heer C. W. J. Hajer is als hoofd van de Emmaschool tevens hoofd van De Duk dalf waaraan vier vaste leerkrachten zijn verbonden en twee vakleraren. De Dukdalf zal begin december nog officieel worden geopend. (Foto studio Ger Dijs) vertellen dat de verordening betrekking heeft op mensen. Het is al een hele oude verordening, die betrekking heeft op ziektegevallen zo als we die vroeger kenden en die het noodzakelijk maakten dat mensen in quarantaine moesten. Ijlst heeft het een tijdje zonder deze verordening gesteld. Hij was verlopen. Maar kort geleden is de verordening weer ingevoerd. het verleden verkeerd is benaderd. „Dit is een boek over gewone mensen en dingen die dagelijks om je heen gebeuren Op twee door trekkers getrokken aanhangwagens, voorafgaande door een zeilschouwtje achter de auto van een van de leraren, verhuisden dinsdagmorgen de vijftig leerlingen van het voortgezet buitengewoon vanuit hun oude schoolgebouwtje aan de Hannxmakade in Sneek (de pra-vo, praktijk vorming) naar de prachtige nieuwe school aan de Van Schouwenburgstraat in Sneek. In de schouw de vier vertegenwoordigers van de leerlingengroep en de rest op de versierde aanhangwagens, voorzien van toeters. Het hele - - J-De Dukdalf heeft gekregen. dukdalfjes „afgemeerd”, de derde uit de groep knipte een papieren ketting door en spul reed naar de nieuwe school die de naam Op het plein werd het scheepje door twee groepsvertegenwoordigers aan kleine In het wijkgebouw waren ruim zestig be woners uit de wijk Sperkhem-Tuindorp bijeengekomen om - zoals de voorzitter van de overleggroep, de heer W. van Scheik, zei - ,,na een voorbereidend praten een aantal standpunten te bepalen die als leidraad gebruikt kunnen worden bij het verder onderhandelen met de gemeente”. En die voor de overleggroep bruikbare „algemene slotsom” kwam er nadat men een fiks aantal detailpunten had genoteerd Al vrij gauw na 1 geschiedenisboek kwamen er vragen uit onderwijskringen voor een uitgave die wat meer op de oudere kinderen van het lager onderwijs gericht zou moeten zijn. En dat sprak de Kulturele Ried wel aan. In eerste instantie werd gedacht aan het herschrij ven van het bestaande geschiedenisboekje, maar in onderwijskringen zag men daar anders tegenaan. Een kommissie heeft toen uiteindelijk besloten hoe het boek (net een slag groter dan pocketformaat) opgezet moest worden. De kommissie bestond uit mensen uit het onderwijs en enkele leden van de seksie Algemene Zaken van de Kulturele Ried. In samenwerking met schrijver Karei Gildemacher en een aantal mensen dat foto's beschikbaar heeft gesteld, heeft de kommissie een boek weten samen te stellen dat ook buiten de scholen wel aftrek zal vinden. Het is een interessant boek voor iedereen die be- Het toevoegen van een afdeling MEAO (middelbaar ekonomisch en administratief onderwijs) stond al lang op het verlanglijst je van de W.G. Baarda. Bij de opening van de nieuwe school werd een „pommerant" van het onderwijswezen de hint meegegeven de aanvraag een duwtje te geven. Het'officiële verzoek is zeker drie jaar terug in zee gegaan. Toch stond op het konsept van het Rijksscholenplan voor de jaren 1980-1983 géén MEAO voor de Baardaschool. I n__ieroensvertegenwoordiger nummer vier het uitkomen van het vorige langstelling heeft voor de geschiedenis van de gemeente. In dorpshuis „It Formidden” in Ys- brechtum kreeg burgemeester Caze- mier van een van de schoolkinderen het eerste eksemplaar aangeboden. De heer J. Nauta. vici-voorzitter van de Kulturele Ried Wymbritseradiel, dacht dat de kommissie er goed in geslaagd is om tot een nieuwe opzet van het boek te ko men. „De kinderen zullen er veel plezier aan beleven". De schrijver, Karei Gildemacher, was niet alleen tevreden over de inhoud van het boek, dat 170 bladzijden telt, maar ook de omslag beviel hem goed. Het kaft is groen, de hoofdkleur van de gemeente. Óp de omslag is de oudste kaart van de gemeente te vinden. De heer Gildemacher is van mening dat de geschiedenis op school in Van de kant van b. en w. lichtte wethouder J. J. de Vries de zaak toe. Hij zei dat binnen het kollege wel eens over deze kwestie was gesproken, maar dat men liever wil wach ten tot de herindeling een feit is. „Dan kunnen we de zaak in z n totaliteit bekij ken. Je zit nu bijvoorbeeld nog met on- roerendgoedbelasting Maar het kan vol gens de wethouder geen kwaad de zaak in een vergadering van Zuidwest-Friesland naar voren te brengen. Mede in het licht van de verhogingen vroeg de heer Veldwiesch ook nog hoe het stond met de openingstij den van de brug op zondag. Hier blijkt men druk mee bezit te zijn en binnen afzienbare tijd zal hierover een beslissing worden genomen. Onder de verordeningen die een wijziging zullen ondergaan is ook die van de „be smettelijke ziekterechten”. Dé heer Veld wiesch dacht in eerst instantie dat deze verordening iets met vee te maken had, maar burgemeester drs. M. Abma wist te Burgemeester B. W. Cazemier krijgt uit handen van een van de kinderen het eerste eksemplaar van het nieuwe geschiedenisboek „Wymbritseradiel, Skiednis fan gea en minsken". Het boek is bedoeld voor de schoolgaande kinderen uit 29 dorpen in Wymbritseradeel. „Als drie daarvan (Scharne- goutum Goënga en Gauw) straks niet naar Sneek „Wiegeltje" dan zal het boek in de toekomst helemaal tot z’n recht komen’. Deze opmerking maakte de heer Willem Santema uit naam van het onderwijzend personeel in Wymbritseradeel tijdens de gezellige bijeenkomst in! het dorpshuis van Ysbrechtum Maar het boek zal ook in de boekwinkel te vinden zijn, zodat een ieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Wymbritseradeel^ hiervan in het bezit kan komen. Auteur Karei Gildemacher attendeerde er tijdens de bijeenkomst nog op dat de lezer nu een antwoord krijgt, „maarniet het antwoord’’. Op de foto zijn de kinderen winters gekleed. Naar aanleiding van de uitreiking van het eerste eksemplaar voerden ze in deze kledij en nog enkele andere tenuus sketches op die betrekking hadden op de inhoud van het boek Wie de fotograaf van studio Ger Dijs niet allemaal op de foto kon krijgen, maar die wel onder de groep genodigden behoorden die na de burgemeester een eksemplaar kregen, waren de mensen die samen de kommissie hadden gevormd die de uiteindelijke inhoud van het nieuwe boek bepaalde. Achter de tafel uiteraard ook auteur Karei Gildemacher en de heer K Doevendans in wiens bedrijf de nieuwe uitgave werd gedrukt. S. WASSENAAR (CDA) -„Hinderlijk voor rekreanten”-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1