Wymbritseradeels begroting 1981 I Opknapbeurt op „aanvaardbare wijze” sluitend Bond van Plattelandsvrouwen Sneek jubileum binnen oprichtingsmuren Burgemeester van Sneek: 25 jaar emancipatieaanzet op „aanvaardbare wijze” sluitend Auke Boot (67 jaar) plotseling overleden SOU ;'<S en SAMENWERKING MET IJLST STEEDS INTENSIEVER Officieel Orgaan van de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST v ^.18 a Vervolg zie pagina drie wr jur jur jur I I J el f tk J ei •I v e| C el c •I i •I i Duitse luchtballon in Oosterwierum geland NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SJLEKERj<KOERIER Beslissing over ziekenhuis in eerste kwartaal 1981 11® Inbraak op klaarlichte dag in Schamegoutum: inbrekers laten duidelijke sporen achter en de bepaald opzicht positiever geluid is, dat de regering tegemoet te komen aan de finaciële problemen die bij een gemeentelijke herindeling ontstaan door het wegvallen te. Dat zou dan moeten gebeuren door het vaste bedrag van de op te heffen gemeente toe te voegen aan de nieuw gevormde gemeente en dit in vijf jaren tot nul te reduceren. Schamegoutumers willen geen kabeltelevisie in dorp Schamegoutum wil geen kabeltelevisie. Uit een enquete die het intercommunaal gasBedrijF Westergo in het dorp heeft gehouden, blijkt dat maar zestig procent van de bevolking de formulieren heeft ingevuld. „De measten hawwe witte litten dat hja gjin ferlet hawwe fan de djoere kabel-tv; mar in kwart fan alle hüshaldings woe der wol oan. En om it rendabel oanlizze te kinnen moat der eins in persin- taasje fan tachtich wêze dat de foar is aldus een bericht in de dorpskrant. Het besluit over het al of niet aanleggen moet door de gemeente worden genomen. Maar volgens de dorpskrant is de teneur in andere dorpen in Wymbritseradeel het zelfde als in Schamegoutum. „De minsken sjogge tsjin it hege bedrach oan dat foar de kabel-oansluting alle rnoanen betelle wur- de moat”. Bewijs Diefstal bij Troelstra Pupillenvoetbal Sneker had „dolle bui” ruiten van bar vernield Sneker bedrijf moet terrein bij Deinum ontruimen Wymbritseradeel heeft de gemeentebegroting voor het jaar 1981 op „aanvaardbare wijze” sluitend kunnen maken. Uit de nota ten geleide van burgemeester en wethouders valt echter wel tussen te regels door te lezen, dat het geen vetpot is en dat onverhoopte tegenvallers tekorten kunnen doen ontstaan. Zo zal wat het lager onderwijs betreft rekening gehouden moeten worden met een „neerwaartse aanpassing” waardoor de onderwijstekorten van de gemeente nog meer zullen oplopen. Een in een bepaald opzicht positiever geluid is, dat de regering van plan is ingrijpende i van de vaste bedragen van de opgeheven, een nieuwe ontstane of gewijzigde gemeen- Ontstaan Binnen dezelfde muren waar vijfentwintig jaar geleden de afdeling Sneek e.o. van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen werd opgericht, opende presidente mevrouw T. Romp-Oostra het jubileumgebeuren. De „Skütsjeseal” van hotel Hanenburg herbergde vrijwel alle 180 leden van de afdeling Sneek en een aantal mensen die speciaal voor deze gelegenheid waren uitgenodigd. Onder hen burgemeester B. W. Caze mier van Wymbritseradeel en de burgervader van Sneek B. van Haersma Buma. Het gebeurt maar zelden dat de burgervaders bij dergelijke gelegenheden beide aanwezig zijn, maar in dit geval was het een logische zaak, omdat de jubilerende afdeling van de Bond van Plattelands vrouwen zowel leden in de gemeente Sneek als in de gemeente Wymbritseradeel heeft. Daarom was ook zowel de vrouwenraad van Sneek als die van Wymbritseradeel vertegenwoordigd. volgende tien jaar ging het niet (Foto Studio Ger DijsJ - Presidente mevrouw T. Romp-Oostra ver telt over vijfentwintig jaar plattelandsbond De andere bestuursleden luisteren aan- dachtis. mee. Voor aktiviteiten voor de (jeugd) voetballe rij en in scheidsrechterkringen werd hij ook MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 87 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. I I I P i o 1 •i ei •I Zaterdagmiddag om twee uur is in Ooster wierum een met twee Duitsers bemande luchtballon neergekomen. De heren waren ruim vier uren daarvoor opgestegen in Munster. Het was een geplande landing, die zonder ongelukken verliep. De Duit sers zijn later met hun materiaal vanuit het basis opgehaald. SNEEKER NIEUWSBLAD Uit antwoorden van staatsekretaris Veder- Smit van Volksgezondheid in antwoord op vragen van senator Vogt van de PSP is gebleken dat op z’n vroegst in 1981 een beslissing genomen zal worden over de nieuwbouw van het St. Antoniuszieken- huis in Sneek. Er moet gewacht worden op het advies van het kollege van ziekenhuis voorzieningen over de ziekenhuissituatie in het noorden van het land. Dit advies wordt in het eerste kwartaal van het vol gend jaar verwacht. De verschillende afgevaardigden van vere nigingen hadden goed aangevoeld dat de jubilerende bond financieel niet al te ruim zit. Een envelop met inhoud was dan ook een welkom geschenk. Van de inhoud kon een gedeelte van het jubileumfeest worden betaalt en zal het programma van de bond nog beter kunnen worden aangepast. Hei Sneaker Nieuwsblad is een Op klaarlichte dag hebben twee mannen in Schamegoutum ingebroken in de woning van de familie J. van Foeken aan de Blan kendalwei. De mannen kwamen binnen aan de achterzij, waar een ruitje van de achterdeur werd vernield. Op het moment van de inbraak was er niemand thuis. De inbraak werd ontdekt door een dorpsge noot van de familie Van Foeken, die direkt de politie waarschuwde. Toen de Heilige Hermandad arriveerde was er echter geen spoor meer van de inbrekers te vinden. Gekonstateerd werd dat uit de woning verschillende goederen waren ontvreemd: een suède jasje, een zilveren kettinkje, een horloge en een paar handschoenen. Bij het onderzoek werd de speurhond van het politiekorps ingezet en dit leverde ’n zwart leren jasje en een paar schoenen op. Dit moeten de inbrekers „ingeruild” hebben tegen het gestolen goed. Burgemeester Cazemier kwam op de le den, waarvan in de beginperiode eenzesde in Sneek en vijfzesde in WymbritseradeeL Zijn gemeente was dus goed vertegen woordigd. Maar in 1980 is de verdeeldheid fifty-fifty; een groot gedeelte van leden die vroeger in Wymbriteradeel woonden heb ben domicilie in Sneek gevonden. maar in 1970 konden toch 156 leden worden geteld. „Met honderdtachtig leden in 1980 kun nen we dacht ik met voldoening het jubi leum vieren, en ik zie dat we het dertig-jarig bestaan ook wel bereiken”, aldus presi dente mevrouw Romp, die niet vergat om het doel van de vereniging te vermelden: „het bevorderen van de belangen van de bevolking van het platteland. De vereniging staat open voor dames van alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek. Een eventueel voordeel dat bij deze manier van werken zou ontstaan indien de nieuw gevormde gemeente een hoger schaalbe- drag gaat ontvangen dan de opgeheven gemeente (ri),' zal in mindering worden gecombineerde uitgave van maar er was nog geen afdeling Sneek. Voor de oprichting hiervan zorgden mevrouw A. Steensma-Boersma. toen uit Ijlst en nu wonend in Offingawier en mevrouw M. Tilma-Braam, die het jublileumfeest niet meer mee mocht maken. Zij is enige tijd geleden overleden. Mevrouw Steensma voelde zich begrijpe lijk een beetje „verloren” op het feest, totdat de presidente haar de gloednieuwe bondsspeld had opgespeld en bekend werd gemaakt dat er nog 35 mensen in de zaal waren die al 25 jaar trouw lid waren van de bond. Ook deze dames werden een voor een voor het voetlicht gehaald en hen werd het bondsvaasje met bloemstukje over handigd. De werkers van het eerste uur zijn: De Boer-De Boer, Munniksma-Terpstra, De Vries-Ten Dam, Van der Meer-de Groot, Sikkens-Boer, De Jong-Rijpkema, Vand er Wier Albeda-Doting, De Jong-Nijdam, Koopmans-De Haan, De Boer-De Boer, De Boer-Boscha, Andela-Oostra, Dalma-Dijk- sta, De Vries- De Jong, Okma-Visser, Okma De Boer, Kiestra-De Vries, Van der Kooi-' Schotanus, Van der Meulen-Davids, Van der Hem-Bruinsma, Keestra-Terpstra, Sietsma-Dotinga, Van der Werf-Jansma, Pasma- Douma, De Boer-Douma, Tam- minga-Piebenga, Hofman-Zijlstra, Canne- gieter-Walstra, Groenveld-Tacoma, De Jong-Veenstra, Kooistra-Van der Velde, Koopmans-Veeninga, Meindertsma-Ste- neker, Okma-Bajema en Zandstra-Jaar sma. Burgemeester Van Haersma Buma sprak zijn bewondering uit voor wat door de bond tot stand was gebracht. Hij zei ook er van overtuigd te zijn dat emancipatie niet iets van de laatste tijd is, maar dat de plattelandsbond hier al lang mee bezig is. „U heeft grote invloed gehad op deze ontwikkeling". De presi dente was duidelijk blij met deze woor den. De groei van de bond is volgens de presidente ook een bewijs dat het pro gramma goed is samengesteld. Volks dansen heeft men in het verleden ook regelmatig gedaan. Een demonstratie hiervan op de feestavond kon dan ook niet uitblijven. Vier van de oudste leden deden hier zelfs nog aan mee. Voor ontspanning zorgde ook Lenie Dijkstra met haar kabaretprogramma. En men kon hier tot in de kleine uurtjes van genieten. Uit de radio- en tv-winkel van Troelstra bv op Leeuwenburg in Sneek is een scanner van het merk Bearcat 220 FB ter waarde van 1095 gulden ontvreemd. Boot was organisator van vele spelregel- wedstrijden en voetbaltoernooien voor de jeugd en wist daarbij de juiste bronnen aan te boren, zodat de gebeurtenissen de deel nemers en verenigingen weinig geld hoef den te kosten. De heer Boot was ook de man die het pupillenvoetbal „uitvond”. Gisteravond verkeerde de Sneker G. N. in I een dolle bui. Omstreeks elf uur wilde hij met zijn auto de Sneker Pan binnenrijden, hetgeen niet lukte. Daarna vernielde N. vier ruiten van de bar. N. verkeerde onder invloed van alkoholische drank. Hij is ingesloten voor verhoor en nader onder zoek, Hoe de man precies tot de daad is gekomen heeft de politie nog niet kunnen vaststellen. De Granietwerkerij en Keukenfabriek An- dreol BV uit Sneek moet van de rechtbank in Leeuwarden een terrein bij Deinum ontruimen, zodat deze beschikbaar is voor de provincie Friesland. Wanneer niet wordt gezorgd dat het terrein binnen acht dagen leeg wordt opgeleverd, moet de fabri(ek voor elke dag dat zij in gebreke blijft, een bedrag van 2500 gulden neertel len. De provincie had het kort geding aangespannen,' omdat zij het gebied nodig heeft voor aanlegwerkzaamheden van de provinciale weg Bolsward-Leeuwarden. Andreol BV heeft op het terrein aanrecht- platen opgeslagen. De provincie had tot 25 juli 1980 de gelegenheid gegeven tot ont ruiming. Het rustieke kerkhof rondom de Ne derlands Hervormde kerk in Hom- merts ondergaat momenteel een in- grijpende opknapbeurt. Het is reeds opgehoogd en de grafstenen zijn op nieuw geplaatst en in lijn gezet. De paden moeten nog onderhanden ge nomen worden. Het geboomte werd reeds drastisch gesnoeid. Op advies van boomdeskundigen van Staats bosbeheer werden in de „voortuin een aantal oude naaldbomen omge zaagd, omdat deze volgens de advi seurs van Staatsbosbeheer „hun tijd hebben gehad". Binnenkort, of in het komende voorjaar, zal men nieuwe aanplant in de grond zetten. Het is de bedoeling dat ook het kerkhof tegen over de thans afgebroken kerk in Jutrijp over enige tijd een renovatie zal ondergaan. (Foto Studio Ger Dijs) gebracht. Deze „verfijningsmaatregelen' zullen van toepassing zijn op grenswijzi gingen die ingaan na 31 december 1980. In de begroting is gewerkt met de nieuwe gemeentelijke tarieven, die in de vergade ring van 14 oktober laatstleden reeds zijn vastgesteld en die gebaseerd zijn op een stijging van de door het rijk aanvaardbare limiet van vijf procent. Voor de reinigings rechten zal een veel grotere stijging nodig zijn vanwege het „Ouwsterhaule-effekt”. Die verhoging zal echter in fasen worden ingevoerd zodat de klap niet té hard aan komt. In de loop van 1980 heeft ook een hertaksatie voor de heffing van de onroe- rendgoedbelasting plaatsgevonden. Een bijzonderheid was daarbij, dat de waarde bepaling plaats moest vinden in een perio de, waarin sprake is van een dalende tendens in waarde van onroerend goed in het ekonomisch verkeer. De getakseerde waarden zijn wel gestegen, maar niet in die mate als gebleken zou zijn bij een eerdere schatting. In overleg met de raadskommis- sie van financiën en de taksateur is daarom een bepaalde gedragslijn afgesproken. Plotseling is vrijdag in Sneek over leden de heer Auke Boot, jarenlang eigenaar van „Veerhuis Boot” aan het Martiniplein en een man die grote verdiensten had voor de voetbalsport (Hubert Sneek) en de Scheidsrech- tersvereniging Sneek en Omstreken. De heer Boot werd 67 jaar. Auke Boot was één van de initiatiefnemers van de oprichting van de jeugdafdeling van de voetbalvereniging Sneek. Hij werd daar van op 11 april 1941 voorzitter en bleef dat tot september 1968. Toen trad hij af en werd benoemd tot erelid van Hubert Sneek. In 1936 werd Boot lid van de Scheidsrechtersvereniging Sneek en Om streken. Hij werd al gauw bestuurslid van deze organisatie, die hem in 1977 benoem de tot lid van verdiensten en vijf jaar later tot erelid. Hij maakte tientallen malen deel uit van kommissies ad hoe en verleende ook vele malen als lid van een of andere „kommissie voor bemiddeling” medewerking bij het oplossen van problemen in verschillende verenigingen. Op de camping „De Waps in Gaasterland was hij steevast de organi sator van sport- en ontspanning. Zaterdag voor een week trad hij nog op als mede organisator van het door de volleybalvere nigingen georganiseerde klaverjastoernooi ten bate van het dagverblijf Cronenburgh. De heer en mevrouw Boot kregen vier zoons en één dochter, die allen reeds gehuwd zijn. benoemd tot lid van verdienste van de afdeling Friesland van de Koninklijke Ne derlandse Voetbal Bond. Tot aan zijn huwelijk was Auke Boot werdzaam als banketbakker. Daarna werd hij eigenaar van „Veerhuis Boot dat in de zestiger jaren opging in het „Bodehuis met de heer Boot als beheerder. In de oorlogsjaren leverde hij als „buurman van het politieburo aan het Martiniplein ook een bijdrage tot het verzet. Met zijn vrouw was Boot vele jaren gastechtpaar voor vergaderingen en andere aktiviteiten van de Scheidsrechtersvereniging. Toen Boot tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging werd benoemd ging dat gepaard met de benoeming van mevrouw M. Boot-de Vries tot lid van verdienste van dezelfde organi satie. Enkele leden schilderen al zingende en pratende steeds over een periode van vijf jaar de ontwikkeling van de afdeling af. Wat velen misschien niet weten is dat de afdeling Sneek voortgekomen is uit de Bond van Oud-leerlingen van de huis houdschool (B.V.O.L.) Als je nu van de huishoudschool afkwam kon je lid worden van de B.V.O.L. De Bond van Plattelands vrouwen bestond al wel in breder verband, De afdeling Sneek en omstreken kon tij dens de oprichtingsvergadering op 12 ok tober 1955 67 leden noteren. „En een jaar later kon het honderste lid al worden opgeschreven”, memoreerde de presidente trots. Vier jaar later bereikte men een ledenaantal van honderddertig. De daarop zo hard. 3 'Ai,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1