GEDEPUTEERDE J. MULDER OVER „FRYSKE KULTUER” pint ontvangt kinderen die op 5 december 5 jaar worden Alle kinderen die op 5 december 1980, dus tegelijk met Sinter klaas, jarig zijn en vijf jaar wor den, kunnen daarvan melding maken bij de Goedheiligman. Ze moeten een kaartje sturen met naam en adres naar: Sinterklaas, postbus 233 te Sneek. Al die kinderen worden dan uitgeno digd om op zaterdagmiddag 15 november (na de intocht van de Sint) te 14.30 uur te verschijnen in de raadszaal van het stadhuis van Sneek. Alsjeblieft het kaartje zo spoedig mogelijk verzenden! Vijf Snekers gepakt voor vijftig inbraken Opnieuw bevolkinsonderzoek in dorpen van Wymbritseradeel Merkwaardige maatregel in Balk maakt geheim erg geheimzinnig Gonzende aktiviteiten in Madrid voor intocht van de Sint in Sneek Gisteravond rond middernacht - de journalist had twee uren op een vrije, Routes door Sneek telefoonlijn moeten wachten - meldde de korrespondent van het Sneeker intussen is Sint Nikolaas akkoord gegaan - - ----- J- J- -1. J-. T. j Overheid en partikulier initiatief dienen elkaar daarbij te ontmoeten Officieel Orgaan en van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Marktstraat” DONDERDAG 6 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 88 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. OW |i Voorstel teruggenomen NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerHK®?IEB Het Sneeker Nieuwsblad is een en de Lening en bijdrage voor de Woningbouwvereniging IJlst voor de bejaarden woningwetwoningen gecombineerde uitgave van (vervolg zie pagina 43) De kommercie v 1 Afzien van koop t een maand geleden lieten beiden het kolle- a worden verkocht aan makelaardij Bos en Wind uit Sneek. Deze makelaardij bemiddelt hiermee voor het supermarktkonsem A en O, dat waar we staan". S. HAARSMA (FNP) iplaatselijke middenstand helpen- Het voorstel van burgemeester en wet houders grond terug te kopen van Bouw en Aannèmingsbedrijf E. van dér Veen is in de raadsvergadering weer ingetrokken. Het bedrijf Van der Veer had in 1978 de grond in het plan Welgelegen in Balk gekocht om een aantal woningen te bou wen. Inmiddels zijn er zes gebouwd, maar een flink deel van de grond ligt nog braak. Daar het bedrijf geen kans meer zag de SNEEKER NIEUWSBLAD Nieuwsblad vanuit Madrid, dat er momenteel in het hoofdkwartier van met de route door Sneek. die Hem in Sint Nikolaas grote aktiviteit heerst in verband met de voorbereidingen van de intocht van de Goedheiligman in Sneek. Tientallen Zwarte Pieten, afkomstig uit het Spaanse deel van Noord-Afrika, zijn druk bezig met het In verband met een verkregen Rijkslening voor de bouw van dertien bejaardenwo ningen in Ijlst door de gemeente, is er vanavond een ekstra raadsvergadering. Het bedrag van ten hoogste f 1.242.012 moet worden verstrekt aan de Woning bouwvereniging Ijlst, die het terrein zal verwerven en bouwrijp zal maken. Voor gesteld wordt ook om de Woningbouw vereniging ineens f 26.000,- toe te ken nen, waarmee tegemoet wordt gekomen in de kosten die worden gemaakt om de woningen, die in plan „Nijezijl-Roodhem” worden gerealiseerd, geschikt te maken voor huisvesting van bejaarden. Ook dit geld is een Rijksbijdrage. De lening en de bijdrage zullen aan de vereniging worden verstrekt tot een be drag. dat de gemeente zelf daartoe door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening wordt toegekend, dan wel tot de bedragen welke door minister als stichtingskosten van de woningen wordt geaksepteerd. Om kwart voor zeven zal over het punt in debat worden gegaan. laas komende zaterdag met een konvooi vrachtwagens naar Lissabon. Met de Portu gese regering is de Koning van Hispaniën namelijk overeengekomen dat het hele ge zelschap en de lading geschenken in die haven ingescheept mag worden. Vanuit Barcelona was het namelijk een heel eind omvaren door de Straat van Gibraltar en wanneer men van daaruit zou zijn vertrok ken was de kans groot, dat Sinterklaas niet op tijd - zaterdag 15 november om ongeveer 14.00 uur - bij de Waterpoort in Sneek zou arriveren. anders. De overheid dient er ook voor te waken, dat de kuituur een zaak wordt van alleen beroepsmensen en zogenaamde deskundigen, want in die wereld speelt men elkaar vaak het balletje toe. Vier jaar geleden verscheen voor Friesland de „kultuumotitie". die over niet al te lange tijd in de provinciale staten behandeld zal worden, na veel voorbeidend werk. „Als Friese kuituur wordt gezien alle kuituur in Friesland. Niet alleen de Friése taalkul- tuur, maar ook de Nederlandse, de Stel- (Vervolg zie pagina 29) In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Een inbraak in een bakkerij in de Voor straat in Kollum is aanleiding geweest tot de arrestatie van vijf Snekers, die zeker een vijftigtal inbraken hebben gepleegd. Bij de inbraak in de bakkerij hield de rijkspolitie van Kollumerland drie personen aan. Dit waren de 19-jarige R. K., de 20-jarige R. I., en de 21-jarige W. P. Tijdens het verhoor bleek al gauw dat de knapen zich aan meer inbraken schuldig hadden gemaakt. Hier bij waren nog twee jongens betrokken geweest die ook werden aangehouden. Het zijn de 21-jarige S. A. en de 18-jarige S. N. De knapen hebben inbraken gepleegd in Wartena, Bolsward, Bant, Grouw, Warga, Oppenhuizen, Sneek, Joure, Akkrum, Ha- velte, Koudum, Workum, Grijpskerk en Oldehove. De rijkspolitie van de groep Kollumerland heeft in samenwerking met de recherchegroep Leeuwarden van de rijkspolitie de inbraken kunnen oplossen. Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand westzijde, Hoogend, Oude Koe markt, Martiniplein, Westersingel, Park straat, Wijde Noorderhorne, Kruizebroe- derstraat, Wijde Burgstraat, Gedempte Poortezijlen, Suupmarkt, Leeuwenburg, Marktstraat en stadhuis. In de grote raadzaal zal Sinterklaas daarna door het gemeentebestuur wor den ontvangen. Ook zal de Goedheilig man speciale audiëntie verlenen aan de (Vervolg zie pagina 29) na de oorlog danig ver breed, zo meende de heer Mulder, het omvat nu een heleboel niet-materiële dingen die met de levensstijl van de gemeenschap te maken hebben: wonen, eten, drinken, vrije tijd tot muziek en zang, toneel, literatuur, enz. enz. Inzake kultuurbeleid wordt in het CDA-progtamma uitgegaan van de geeste lijke vrijheid en het partikulier initiatief. Die dienen in eerste instantie te zorgen hoe dat kultuurbeleid „ingevuld” word). „Daarbijstaat centraal de mens in de ogenblik aangebroken, dat het christelijke gemeenschap als verantwoordelijk per- l leid is het van belang, dat de overheids macht gespreid wordt en de organisaties zich bundelen op provinciaal en landelijk nivp”. 'Aanvragen om stimulerende hulp van de overheid worden „marginaal ge toetst" en volgens de gedeputeerde is dat vaak een moeilijke zaak waarbij men in Friesland vrij soepel met de kriteria om springt. „Kulturele aktiviteitén mogen niet de tendens hebben van ingaan tegen het rechtsbestel of het algemeen belang van de rechtsstaat Hoewel men daar tegenwoor dig ook al aardig ver mee kan gaan... Het blijft moeilijk en we doen wel eens dingen In de periode van 11 tot en met 13 november zal een bevolkingsonderzoek naar afwijkingen aan de organen in de borstholte plaats vinden in de gemeente Wymbritseradeel. Opgeroepen zijn alle mannen van 40 jaar en ouder. Dit bevolkings onderzoek heeft nog steeds tot doel het vroegtijdig opsporen van afwijkingen, die onder andere kunnen wijzen op longkanker. De longspecialisten in het noorden spreken zich daarom unaniem uit over de belangrijkheid en voortzetting van dit onderzoek. Naast het vinden van bovengenoemde afwijkingen worden ook long- tuberculose en ander longziekten gevonden en sommige hartafwijkingen ontdekt. Overzicht van plaatsen en tijden van het onderzoek. Blauwhuis Wit-Gele Kruisgebouw 11-11-80 9.00-10.15 uur; Oudega Gebouw N.H. Gemeente 11-11-80 10.45-12.00 uur; Gaastmeer Dorpshuis 11-11-80 13.30-14.15 uur; Heeg Dorpshuis 11-11-80 14.45-17.15 uur; Hommerts Dorpshuis 12-11-80 9.00-10.30 uur; Woudsend Dorpshuis 12-11-80 11.00-12.00 uur; Woudsend Dorpshuis 12-11-80 13.00-14.00 uur; Scharnegoutum Dorpshuis 12-11-80 14.30- 16.15 uur; Goënga Consistorie N.H. Gem. 12-11.80 16.30-17.45 uur; Oppenhuizen Multifunktioneel Centrum 13-11-80 9.00-10.45 uur; Nijland Multifunktioneel Centrum 13-11-80 11.15-12.00; Nijland Multifunktioneel Centrum 13-11-80 14.15- 13.45 uur; Oosthem Dorpshuis 13-11-80 14.15-15.45 uur: Ysbrechtum Dorpshuis 13-11-80 16.15-17.30 uur. Indien voor een opgeroepene het op de oproepkaart aangegeven tijdstip ongelegen komt kan hij een keuze maken uit de plaatsen en tijdstippen, genoemd in bovenstaand overzicht, en zich daar laten doorlichten. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel. Als eert gemeenteraad een beslissing moet nemen over personen is het voor eenieder wel duidelijk dat dat wel eens achter gesloten deuren moet plaats vinden. Als het onderwerp van gesprek echter een „zaak” betreft is de regel dat dit geschiedt in openbaarheid. Het publiek en de pers kunnen de gehele bespreking bijwonen. Het wekte dan ook verbazing dat bij het bespreken van de keuze van de koper van bouwgrond van een winkelcentrum in plan Welgelegen in Balk de voorzitter, burgemeester H. L Sixma baron van Heemstra, het publiek gelastte de zaal te verlaten. Dit - blijkbaar - omdat de eventuele kopers geen prijs stelden op publiciteit van hun plannen. Het eerste, weliswaar kleine, „vormfoutje" werd hier mee gemaakt. De gemeente wet bepaalt namelijk dat de voorzitter een besloten zitting vóórstelt en de raad beslist of dat terecht is. Niets van dit alles. Geen woord van de vroede vaderen. Maar dat kan nog van tevoren afgesproken zijn. „Vormfoutje” nummer twee was echter voor het publiek èn de pers ingrijpender. Nadat iedereen, die dus niet in de vergadering thuishoorde, de zaal verlaten had werd keurig de deur op slot gedraaid. Alsof verwacht werd dat een of andere genieperd sluiks op zijn knieën kruipend de zaal weer in zou sluipen om alsnog te horen welke snode plannen de projektontwikkelaars op hun lever hadden. Maar de raad wilde blijkbaar geen enkel risiko nemen. Een kontrole of iemand misschien met behulp van een jampotje tegen de muur alsnog de raad wilde afluisteren werd door sekretaris K. A de Groot persoonlijk uitgevoerd. Het gevaar - de muren kunnen tenslotte oren hebben - werd nog steeds te groot geacht. Publiek en journalisten werd dringend verzocht de trap af te dalen en beneden in een koud kamertje te wachten tot de zitting weer openbaar zou worden. De maat was echter wel vol toen ook daarvoor korte tijd de sleutel in het slot omgedraaid werd. Een kostbaar uur - tijd is geld, nietwaar - duurde het wachten. Op verzoek van de aanwezige journalisten haalde de bode tenslotte de notitieboekjes en pennen van de pers, die op de tafels waren blijven liggen. De pers verliet daarop het gemeentehuis van Gaasterland. Journalisten zijn ook maar mensen die gewoon hun werk doen. Een beetje takt en beleefdheid is vaak een goede investering. A. P. school aan de Mêeuwenlaan. Motto van de interessante lezing: „De Fryske Kultuer en it CDA”. Volgens de heer Mulder zijn gewichtige Het begrip kuituur is sociale en ekonomische zaken tegenwoor dig in de politiek aan de orde van de dag. Wel logisch, maar andere problemen ko men wel eens te weinig op het tapijt. „Overi gens: de mensen die in de politiek geïnspi reerd worden door christelijke beginselen, hebben meestal niet voorop gelopen waar het de kultuur-zaken betreft. De CDA’ers hadden zeer vaak vele taken in kerkelijke- en christelijke organisaties. Voor de rest had men niet zo veel tijd. Nu is echter het volksdeel zich op alle fronten moet inzet- soon, ook voor anderen. Bij het kultuurbe- ten”. 1 1 Deze „einduitslag” werd na de besloten zitting door dé fraktievoorzitters van de partijen naar voren gebracht. Dit deden zij met een stemverklaring. Alleen de heer S. Haarsma (FNP) wilde geacht worden tegen te hebben gestemd. De frakties waren in meerderheid het erover eens, dat de bouw grond met de prijs van 295.000 gulden verkocht moest worden aan de eerste die zich hiervoor ingeschreven had. En dat was makelaardij Bos en Wind. Onder de vier andere gegadigden - die overigens geen enkele publiciteit wilden, zodat tot een besloten zitting overgegaan werd - zat ook - aannemers- en handelsmaatschappij Dijk stra BV uit Balk. De heer Haarsma sprak als enig raadslid de voorkeur uit voor deze eventuele koper. De FNP’er dacht, dat met dit bedrijf de kans groter is, dat de Gaas- terlandse middenstand ook aan bod komt. Met een projektontwikkelaar van buiten de gemeente bestaat een grotere kans, dat de plaatselijke middenstand uitgeschakeld wordt, zo vond de heer Haarsma. maken van konsepten voor de speeches die Sinterklaas na zijn intocht in Sneek vanaf het bordes en in het stadhuis zal afsteken. Na een laatste kontrole vertrekt Sint Niko-Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, „Alles wordt hier op haren en snaren gezet” aldus onze speciale korrespondent, „om mensen en goederen (èn de schimmel) op tijd in Sneek te krijgen. Wel rekent de Sint er een beetje op, dat het mooi herfstweer zal zijn. Hij is vanmorgen namelijk een beetje geschrokken van de vetgedrukte vermelding in een groot landelijk dagblad, dat in Friesland dezer dagen reeds de eerste sneeuw is gevallen en enkele waag halzen al op de schaats hebben gestaan”. Gewezen werd door drs. Mulder op het gevaar van de kommercie. Zo mogen spon- sors de inhoud van bijvoorbeeld een to- vergadering van de CDA-statenkring Sneek in de christelijke agrarisch neelstuk niet bepalen. Bij de spon ligt dat konsept door de Vereniging van Sneker Zakenlieden werd toegezonden en die er als volgt uitziet: te plusminus twee uur o embarkatie van de Hoge Heren aan de inladen van kadootjes en de Eerste Sekretaris is druk in de weer met het Waterpoonsgracht. Daarna gaat het langs Zuidend, Hoogend, Singel, de zuidzijde van het Kleinzand, Bos enWind-Sneek koopt grond in B alk voor A en O Supermarkt Het bouwterrein voor een winkelcentrum in plan Welgelegen te Balk zal deze mogelijke kopers was echter beslist tegen openbaarheid van hun plannen, zo dat niet alleen de raadsleden een „ver- trouwelijk schrijven” hierover van het kol- op dit terrein een supermarkt wil neerzetten. Naast deze supermarkt is er jege ontvingen, maar ook de vergadering J. over dit agendapunt achter gesloten deu ren afgehandeld werd. Gedeputeerde drs. J. Mulder: „Erg voorzich tig zijn met „wegdoen", juist strijden voor het behouden van wat we hebben op het gebied van Friese kuituur Gedeputeerde drs. J. Mulder bewoog de wijsvingers van linker en waar we eigenlijk met van harte achter rechterhand voor z’n borst naar elkaar toe en herhaalde dat manuaal een paar keer terwijl hij zei: „Wat kuituur betreft moeten partikulier initiatief en overheid elkaar ontmoeten. De overheid moet de kulturele zaken wel steunen en stimuleren maar geen kuituur bedrijven voor zichzelf’. Het was één van de „stellingen” die de heer Mulder poneerde in de eerste nog plaats voor vier winkels. Wie daar in zullen komen is nog niet bekend. De raad van de gemeente Gaasterland besloot dinsdagavond tot de verkoop van de grond aan Bos en Wind, nadat in een besloten zitting gesproken werd over nóg vier gegadigden. Het was echter niet de eerste keer, dat de vroedschap dit bouwterrein als onderwerp van gesprek had. In de raadsvergadering van 1 april van dit jaar werd reeds een prijs vastgesteld voor dit bouwterrein. Er hadden zich toen twee gegadigden aangemeld, die spoedig tot koop zouden overgaan. Ruim een maand geleden lieten beiden het kolle- ge van b en w echter weten, dat zij toch van overige woningen nog te bouwen, wilde het de koop wilden afzien. kollege de raad voorstellen de grond weer terug te kopen, eh wel voor hetzelfde Daarna werd opnieuw een bouwter- bedrag als het in 1978 verkocht is. Vlak reinprijs opgezet en wel op de wijze voor de raadsvergadering van dinsdag- zoals het kollege dat eerder dit jaar had avond meldde het bedrijf Van der Veer, dat voorgesteld. De raad was toen echter er wellicht toch nog een mogelijkheid van mening dat die prijs te hoog was. bestaat het braakliggende deel vol te bou- Reden voor het opnieuw hanteren van wen. De vroedschap zal daarom in de deze-hogere-oude prijs was de nieuwe volgende vetgadering dit opnieuw bekij- gegadigde. Deze was bereid de hogere ken. aankoopsom op tafel te leggen (295.000 De overige agendapunten bleken hamer- gulden eksklusief BTW). stukken. De raad ging akkoord met het instellen van éénrichtingsverkeer in de Sint Tenslotte stonden er in totaal vijf gegadig- Odulphusstraat in Bakhuizen. Dit was een den voor dit terrein geboekt. Een aantal van plan van Plaatselijk Belang in Bakhuizen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1