van Goed voorbeeld moet goed doen volgen ■r Werkgroep lanceert omvangrijk plan Ba I 1 Snekers in Europees kampioenschap pijproken Woonschepenhaven Sneek door subsidie dichterbijgekomen MASSAAL JUDOËN Ijlst verleentmede werking’ bij bouw van 13 bejaardenhuizen Vervroegde Kerstaanblik van de Suupmarkt van Studio Ger Dijs koos de Suup markt voor een „winters plaatje’ j tiut u«;- ven dat leverde een fraai besuikerd voor isoleren van gemeentegebouwen llll en Officieel Orgaan NA WAT ^TOOMAFBLAZEN9 VAN RAAD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST «O I A 4 bedrag van f 1.761.700,- beschikbaar te stellen 10 MAANDAG 10 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 89 'S- ;el >e- ke sn tra at- tie >1 3e O e ?r- jk jr- Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. I j 1 NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD sxekeeHkqerier I -ij' Hei Sneaker Nieuwsblad is een nieuwe woonschepenhaven. gecombineerde uitgave van Ein-de-lijk kan er schot komen in de plannen voor aanleg van een nieuwe woonschepenhaven aan de Woudvaart in Sneek. Al jarenlang is er gepraat en zijn er plannen gemaakt, maar alles was daarbij een beetje voorbarig omdat alle pogingen om subsidiepotten aan te boren op niets uitliepen. Van het provinciaal bestuur heeft de gemeente Sneek nu echter het verheugende bericht gekregen, dat in de stuurgroep voor het I.S.P. (Integraal Struktuur Plan voor het Noorden des lands) is voorgesteld een bedras van f 1.761.700,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de OPPENHUIZERBRUG VIJF DAGEN DICHT Hilarides zal de energiemanifestatie woensdagavond 19 november openen. s-41 „Se binne al dwaande mei de hou. Wy kinne allinnich noch mar ja sizze en as sa faak meidwaan oan in show. Koe de wenningbouferiening net efkes wachtsje op it beslüt fan ’e rie>”. Dat moest de heer S. Wagenaar van het CDA toch even kwijt in de ekstra raadsvergadering van Ijlst waar een voorstel ter tafel kwam om medewerking te verlenen bij de bouw van dertien bejaarden-woningwetwoningen in het bestemmingsplan Nijezijl- Roodhem. De Woningbouwvereniging Ijlst gaat de woningen bouwen en vroeg daarbij steun aan de raad voor de grondkosten f 173.391,25 en voor de bouwkosten f 1.068.619,87. In totaal dus f 1.242.011,12. De vroedschap ging er mee akkoord, maar had wel ertige kritiek op het daadwerkelijk vooruitlopen op de zaak en de „nochal heech ütfallen hieren lnPdèUwrn7eirnrerho7fïel~ stadsbeeld op. Let vooral eens op -1 is blijven (vervolg zie pagina 3) De lokale televisie-uitzending. eertijds gedacht in het kader tan de voorlichtingsaktiviteiten rondom de energie (besparing) in de gemeente °nergieverbruik; het bevorderen van (vervolg zie pagina 3) energie, die i n - NS likt 5P- eter 3937 <eus Ivan ;AU ?A 3E uw idig erde wel \AR ite S. WASSENAAR (CDA) - Oan in show meidwaan - Eerste doel ervan is het aangeven van een raamwerk waarbinnen het gemeentelijk energiebeleid zich verder kan ontwikkelen. ff SNEEKER NIEUWSBLAD Om de Woningbouwvereniging de ge vraagde medewerking te kunnen verlenen heeft de gemeente Ijlst intussen bij het ministerie van volkshuisvesting en ruimte- De loco-burgemeester wees et verder op, dat de Woningbouwvereniging Ijlst auto noom is - zélf dus kan beslissen om alvast met het heiwerk te beginnen zonder af te wachten of de raad de gevraagde „mede werking” wel zou verlenen. De Woning bouwvereniging nam dus een bepaald risi- ko, dat in de praktijk meestal niet zo groot blijkt. De gemiddelde huur van de dertien bejaar- den-woningwethuizen zijn voorshands be rekend op „gemiddeld-minimaal” 358,30 per maand, inklusief de vaste lasten wegens centrale verwarming. Dat vónden de heren Wassenaar en J. Stokker (PvdA) nogal wat voor een bejaar denwoning. Voorzitter De Vries meende, dat het allemaal nogal meeviel. „Voor onze Ijlster begrippen liggen ze verschrikkelijk hoog, maar als u goed om u heenkijkt zijn dit tegenwoordig redelijke en aanvaardbare huren". lijke ordening een lening van 1.242.012,- aangevraagd. Goedkeuring voor de rijks- lening is intussen al verkregen. Daarnaast heeft het rijk nog een bijdrage ineens verstrekt van 26.000,- in de kosten van voorzieningen die worden getroffen om deze woningen geschikt te maken voor huisvesting van bejaarden. Dat geld wordt aan de gemeente Ijlst beschikbaar gesteld, maar zal na het gereedkomen van de woningen in plan Nijezijl-Roodhem door betaald worden aan de Woningbouwver eniging. De formele beslissing moet nog, afkomen, maar in negen-en-negentig van gevallen leidt een voorstel van de stuur groep tot een officiële beslissing. Met de subsidie van het ISP is de financiering van het enkele jaren geleden in overleg met de woonschepenbewoners opgestelde plan echter nog niet helemaal rond. De gemeente Sneek heeft in eerste instantie voor de nieuwe haven een bedrag van f 1.404.000,- uitgetrokken. De kosten van het totale plan zijn echter geraamd op f 3.655.160,- op het prijspeil van november 1979. Een Zwitser met de fraaiklinkende naam C. Dellavia is gisteren in het Hiltonhotel in Amsterdam kampioen van Europa in het pijproken geworden met een tijd van 2 uur 30 minuten en 30 sekonden. S. Landman uit Sneek eindigde op de veertigste plaats en dat was gezien het aantal deelnemers (306 stuks waaronder 36 dames uit vrijwel alle landen van Europa) nog niet zo slecht. De deelnemers kregen in allemaal dezelfde pijp drie gram tabak van eendere soort. Over die soort en type tabak klaagden achteraf vooral de Nederlanders, die het anders gewend zijn. Maar uiteraard waren de omstandigheden voor alle deelnemers dezelfde. Bouwe de Jong uit Joure - ook lid van de Sneker pijprookclub - was er al na tien sekonden af. Henk Stuurop-himself bracht het niet verder dan 32 seconden; De nationale kampioen, Johan van der Schaaf uit Sneek, kwam bij de „training" tot bijna twee uren. In de wedstrijd nam hij het risiko zijn pijp pas voor de eerste keer na ongeveer vijtig sekonden aan te steken. Men mag namelijk in de eerste minuut de pijp een tweede keer aansteken als die binnen die tijd is uitgegaan. Van der Schaaf bleek een té groot risiko te hebben geno men want vlak na het aansteken ging zijn pijp uit en was de eerste minuut verstre ken... Een kleine duizend judoka s uit heel Friesland in de leeftijd van zes tot en met zeventien jaar waren zaterdag in de Sneker Sporthal de levende be standdelen van het twaalf Waterpoort- toemooi. De organisatie van dit massa le sportgebeuren voor de jeugd was in handen van de Sportschool Vries in Sneek, die zorgde dat het toernooi in vlot tempo werd afgewerkt. Dat ge beurde op veertien matten en na een openingswoordje van de heer J. Kap uit De Oppenhuizerbrug zal van maandag 10 ting is noodzakelijk in verband met het november tot en met vrijdag 14 november leggen van een kabel. Het verkeer wor t voor alle verkeer gesloten zijn. De afslui- via de Harinxmabrug omgeleid. Om te komen tot allerlei energiebesparen de maatregelen krijgt de gemeenteraad van Sneek in de dinsdagse raadsvergadering van 18 november een keurige „Energienota" voorgelegd met de forse omvang van 75 de gemeente pagina’s, waarvoor in juni 1980 een krediet yye| door de stuurgroep-energie al direkt beschikbaar werd gesteld van ruim dertig- - - - - duizend gulden. Tegelijk met het ter tafel illvcllvv„,„v brengen van dat boekwerkje wordt de ge- gemeentelijk woningbezit de hoogste pri- monium heeft intussen reeds besloten vrijwel haar gehele woningbezit te „Warmte-isoleren” en daarmee is zelfs al een begin gemaakt). De in de nota door de werkgroep genoem de doelstelling, die binnen een aantal jaren gerealiseerd moeten worden, zijn: het iso leren en aanbrengen van installatietech- nische besparingsmaatregelen in de ge meentelijke gebouwen; het motiveren van de gebruikers tot een energiebewust ge drag; een volledig isolatiepakket voor de woningen van het gemeentelijk woningbe drijf; het stimuleren van isolatie van parti- kuliere eigendoms-woningen en van wo ningen van beleggingsmaatschappijen, het geven van voorlichting --o- - - energieverbruik; het Sneek, zal niet doorgaan en daarom zal de „manifestatie over wonmg- edukatieve programma’s isolatie en een meer bewust gebruik van energie, die van 20 tot 30 onderwijsinstellingen inzake een zuinig november in de hal van het Amicitia Theater zal worden gehouden, ekstra worden „benadrukt groter uitvallen dan men zich eerst had voorgenomen. De gemeente Sneek, de Sneker Milieuraad, het gasbedrijf Westergo en de beide lagere technische scholen in Sneek hebben nu gezamenlijk hun schouders gezet onder het van de grond tillen van een tentoonstelling, die naast voorlichting over allerlei energiebesparende maatregelen en verschillende isolatiemogelijkheden ook een ekspositie zal omvatten van elektrisch kinderspeelgoed met apparaten die ont worpen zijn door de beide technische scholen. Gedeputeerde drs.^L. 'C Wethouder J. de Vries van het CDA mocht bij afwezigheid van waarnemend burge meester M. Abma het vaderland verdedi gen, in casu het voorstel en het feit, dat men al met de voorbereidingen van de bouw is begonnen. De heer De Vries zette uiteen, dat men alvast met het karwei was begonnen omdat volgens voorschrift de fundering vóór het eind van het jaar de grond in moet en er dus met het oog op de komende winter haast bij was. plakken op het ronde en het vier- .cv.... >- kante verkeersbord aan weerskan- - al is intussen het ten van de overkluizing. (Foto Studio Ger Dijs) De één vond het een heerlijke ge beurtenis (vooral de jeugd), de an der mopperde dat het allemaal (zo vroeg i.. - - Blijft het feit, dat niemand kon hoe sekuur jie sneeuw ontkennen, dat de sneeuw eind vo- rige week voor prachtige aanblik ken zorgde - mooiste er al weer af. De fotograaf De verwachting is dat in verband met de “de honderd inmiddels gestegen prijzen en de door de inspekteur van de volksgezondheid ge stelde nadere eisen, de werkelijke kosten uitgesproken, dat energiebesparing in ge meentelijke gebouwen en isolatie van het meente gevraagd akkoord te gaan met het oriteit genjet. (De woningstichting Patri- uittrekken van een krediet van ruim f 72.000 voor de advisering van het inge- nieursburo Het Noorden BV te Leeuwarden over de mogelijkheden van energiebespa ring in een fiks aantal gemeentelijke ge- bouwen. Om te beginnen moet de raad in een principe-uitspraak akkoord gaan met de uitvoering van energiebesparende maatre gelen in de Sneker Sporthal, de R.J. Sip- kensmavo, het bejaardencentrum Nij Na zareth en het gebouw van de gemeentelijke sociale dienst aan de Lemmerweg. Overi gens moet de „Energienota - aldus de inleiding - niet worden beschouwd als een op zichzelfstaand en afgerond geheel - - - s voor de diverse en 5,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1