De eerste van de 562 palen in de grond voor de somatische afdeling 1 IJLST snekerMkoerier m ommat** Praten over N avo en kernwapens bleek (weer) eens moeilijke zaak mi Plannen voor dorpsraad in Ysbrechtum Reinigingsrechten vastgesteld in Sloten via soort handjeklap Bestuurder ernstig gewond bij slip in tunnel onder Pr. Margrietkanaal Gistermorgen omstreeks half elf vond een ernstig ongeval plaats in de tunnel onder het Prinses Margrietkanaal bij UitweHin- gerga. Een Opel Manta met de 20-jarige bestuurder H.F.G. uit Sneekgeraakte door de regenval in de slip, reed tegen een vrachtauto op en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de zijmuur van de tunnel. De Sneker is met ernstig hoofdletsel naar het Sint Antonius Ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval moet gezocht worden in de hoge snelheid, waarmee G. vanuit de richting Joure door de tunnel reed. Juist na het „dal" in de tunnel geraakte hij in de slip door de regenval. De Opel raakte daarbij de linkerachterzijde van een voorrijdende vrachtwagen, be stuurd door de 46-jarige J.S. uit Heeren- veen. Met behulp van de rampenwagen uit Sneek moest G. vervolgens uit de Opel gezaagd worden, waarna hij vervoerd werd naar het ziekenhuis. li" •IH Oeletoeters „adopteren” boreling Monique Nota op elfde van elfde De lelanen krijgt er drie paviljoens bij Kollege en raad gaven en slikten met kompromis als resultaat H ■i de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL en Officieel Orgaan van i HUISARTSEN VERONTRUST OVER TOENAME ALKOHOLGEBRUIK A li e (vervolg zie pagina 19) (vervolg zie pagina 5) I (vervolg zie pagina 5) DONDERDAG 13 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 90 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Geen bewijs Ijskoud regenwater viel op de grote groep kijkers neer toen dinsdagmiddag de heer G. Oppewal de operatie „eerste paal” verrichtte voor de bouw van de somatische afdeling van het verpleegtehuis De leldnen aan De Harste in Sneek. VUT-schoolhoofd en voorzitter van de Vereniging Gereformeerd Verpleeghuis - voor deze gelegenheid gekleed in een smetteloos witte „doktersjas” en oranje helm - dreef na de nodige instrukties van de heihaas de eerste van de 562 betonnen palen feilloos de drassige bodem in. Na 275 werkbare dagen (zeg maar een klein jaartje) zullen de drie paviljoens opgeleverd worden. Door een aantal leden van de plaatselijke huisartsenvereniging (P.H.V. Zuidwesthoek Friesland), zijnde praktizerende huisartsen, is gesignaleerd dat het alkoholge- bruik onder jongeren sterk is ge stegen. Hiermee samengaand wordt vastgesteld dat het aantal verkeersslachtoffers en verwon dingen door vechtpartijen bij alko- holgebruik aanzienlijk is toegeno men. Het was gisteravond natuurlijk niet zó, dat iedereen het met iedereen eens werd bij de forumdiskussie over „De Navo en de kernwapens” in de foyer van het Kultureel Centrum in Sneek. Dat zou ook niet wat je noemt „gezond” zijn geweest. Het werd ook niet zozeer een woordenstrijd tussen professor doctor H. Tromp en drs. Siccama. zoals men uit de aankondiging had kunnen opmaken. De vsor- en tegenstanders van Navo en kernwapens wilden wel eens weten waaróm de anderen nu juist tegen en voor waren... Burgemeester B. van Haersma Buma had het in een inleidend toespraakje al duidelijk gezegd. De in de hal ingerichte tentoonstelling over deze onderwerpen Cn hetgeen de „deskundigen van de veiligheidsproblematiek” zullen zeggen is in de eerste plaats bedoeld om de mensen aan het dénken te zetten. En te overdenken viel er na afloop van de avond - bezocht door zeker zestig mensen - veel, erg veel en misschien wel tè veel. Ws 2. (vervolg zie pagina 19) De nieuwe tarieven voor de plaatselijke belasting van volgend jaar zijn dinsdagavond na een lange diskussie door de gemeenteraad van Sloten vastgelegd. Een deel van de voorstellen van b en w werd vlot goedge keurd. Voor de reinigingsrechten kwam de FNP echter met een alterna tief voorstel. Dit plan zou de inwoners van Sloten niet in één keer konfronteren met een forse verhoging maar geleidelijker de verhogingen van de tarieven uitsmeren over enkele jaren. Na twee schorsingen, waarin zowel b en w als FNP zich terugtrokken voor beraadslaging, werd een overeenkomst bereikt over het tarief reinigingsrecht in 1981. Eveneens werd globaal bepaald hoe de verhogingen in de jaren daarna berekend zullen moeten worden. Over de toeristenbelasting werd een principeakkoord behaald. en de Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD huldigen, die het dichts geboren was bij elf uur elf en wel op de elfde dag van de elfde maand. Dit was Monique Nota, het dochtertje van de Snekers Flip en Antje Nota. Monique werd dinsdag geboren om 12 uur 34 in het Sneker Vereniging naar het Sint Antonius Ziekenhuis om daar de baby te kamavalsvereniging De Oeletoeters wat onverwacht. Maar „we vonden het erg leuk", zo zeiden ze achteraf. Op de foto van Studio Ger Dijs staan voorts naast het echtpaar eks-prins Sicco I, Hotse van Bek- kem en dansmarieke Femmina. Op het bed liggen de geschenken met onderandere de officiële oorkonde voor Monique. (vervolg zie pagina 5) Ziekenhuis. De kamavalsvereniging De Oeletoeters heeft er weer een nieuw en wel heel bijzonder lid bij. Traditiegetrouw vertrok dinsdagavond het hof van de g| l li SNEEKER NIEUWSBLAD -- -- Haersma Buma. en de man die voor de „operatie eerste paal” had gezorgd. (voorlichtingsorgaan van de gemeente Wymbritseradeel). In dit nummer is als bijlage opgenomen Informatieblad Wymbritseradeel het hei-apparaat houdt de een oogje in het zeil. (Foto Studio Ger Dijs). In de kabine van i heer G. Oppewal Na dertig jaar Navo zullen de oudere en de jongere generatie ieder op hun eigen ma nier tegen Navo en kernwapens aankijken. De mensen die de laatste oorlog bewust hebben meegemaakt zullen waarschijnlijk vanuit het bepaald gezichtshoek de dingen benaderen. Tussen de mensen van voor de oorlog en van nu ligt immers ook precies een generatie verschil en ook verder kun nen de meningen op essentiële punten „Basis voor de Navo was de gedachte dat de Russen West-Europa onder de voet wilden lopen en dat het Verbond de vrede, veiligheid en demokratie zou kunnen waarborgen”, aldus de heer Tromp. Een groot konflikt is uitgebleven, maar er is geen deugdelijk bewijs voor de veronder stelling dat dat door de Navo is gekomen. Tromp, die direkteur is van het Polemolo- gisch Instituut te Groningen en drs. J. G. Siccama. die als wetenschappelijk mede werker verbonden is aan het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken in Den Haag. Zoals men zal begrijpen was de heer Tromp meer tegen en heer Siccama meer voor Navo en kernwapens, hoewel de een niet helemaal voor en de ander niet hele maal tegen was. In de ontmoetingsruimte „De Merk" kon het rillerige gezelschap na de heiwerk zaamheden van de heer Oppewal zich weer even wat opwarmen bij een kopje koffie en een feestgebakje. Weer wat bijgekomen van de „schrik” werd de gebeurtenis nog even met speechjes onderstreept door de voorzitter van De lelanen, mr. B. van Na de oorlog, aldus de heer Van Haersma Buma, was er overal een hartstochtelijk verlangen naar vrede, vrijheid, gerechtig heid en een menswaardig en zinvol bestaan. Toch ontstonden er telkens weer situaties waarbij mensen in het nauw werden ge bracht en die strijdig waren met dat begrip. Na 1945 dachten velen dat alles „anders" zou worden. Het liep allemaal anders dan „anders". Men name acht de P.H.V. het stijgende gebruik van alkoholhoudende dranken, waaronder vooral bier, in kantines bij sportvelden en in dorpshuizen een veront rustende ontwikkeling. In dit kader acht de Plaatselijke Huisart senvereniging Zuidwesthoek Friesland het tot haar taak bezorgdheid over deze ontwikkeling uit te spreken aan gemeen schappelijke stichtingen van dorpshuizen en aan de gemeentelijke overheden. Be perkende bepalingen inzake alkoholge- bruik in kantines en dorpshuizen worden daarom dringend noodzakelijk geacht. botsen. Vaak is er van overgevoeligheid sprake als het onderwerp wordt aangesne den en als dat zo is worden de zaken soms niet op hun mérites beoordeeld. Belangrijk is dat men open staat voor zakelijke in formatie. En die kan men nu van deze heren krijgen, aldus mr. Van Haersma Buma. En die deskundigen waren dan de heer Ah alles lukt zoals het de dorpelingen voor °§en staat zal Ysbrechtum volgend jaar ”')vember een dorpsraad hebben. Dit werd S’sieravond besloten tijdens een jubileum- 'crgadering van de Doarpsrounte Ysbrech- tUrn- die vijftien jaar bestaat. De vergade- f‘ng werd gehouden in het dorpshuis „ft Hrmidden”. Al u eni^e tijd is er overleg gaande tussen de '•’’tuursleden van de Doarpsrounte en het ^'peentebestuur van Wymbritseradeel 'cr het plan van een dorpsraad. Beide S' Voor Flip en Antje Nota was de „adoptie" van hun pasgeboren kind Monique door de Met de richtlijnen in de hand van de heer H. Wiegel (minister Binnenlandse Zaken) voor het bepalen van de plaatselijke belas tingen kwamen burgemeester en wethou ders van Sloten met een voorstel over het verhogen van tien belastingen. Hoewel de raadsleden zich enigszins verwonderd af vroegen waarom deze tarieven zo aanzien lijk moesten stijgen, werd toch een groot deel van de voorgestelde aanpassingen vlot geaksepteerd. Minder snel ging dat met de reinigingsrechten. toeristenbelasting, Het was wel even dringen in kamertje 23 van het ziekenhuis. Zes leden van het hof - d'e uit principe toch al niet zo slank zijn - de hoffotograaf en anderen en natuurlijk het overgelukkige ouderpaar met de jonge telg Monique hadden zich in de kleine ruimte „samengeperst” om de boreling te leteren. „Meneer, mevrouw en kind. Dit is voor de kamavalsvereniging De Oeletoe ters een verheugend feit”, zo begon een sekondant van ex-prins Sicco I. „We zijn erS gelukkig. Er is ook wel eens een kind Van buiten Sneek (Drabbelterp) in het ziekenhuis geboren. Dit is dan een échte Urabbelterpster. Daar hebben we zo het een en ander voor in petto”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1