Patrimonium gaat weer 83 woningen bouwen Intocht per stoomboot in een koude en miezerige regen IJLST snekerWkoerier Stevig bezuinigingsplan van CDA op Gaasterlandse begroting 1981 Wens geuit voor havo-afdeling voor Gaasterland-Sloten Wymbritseradeel wil meewerken aan stichting nieuwe school Gauw Aktie geboortebomen enthousiast ontvangen gemeente Gaasterland Als voorlopige oplossing meer water kranen voor de woonschepenhaven Het streven van de gemeente Sneek is er op gericht om nog in het voorjaar In een voorstel over de zaak „nieuwe van 1981 met de aanleg van de nieuwe woonschepenhaven aan de woonschepenhaven zeggen ben w echter, Woudvaart te beginnen. Nu men vrijwel zeker is van een bedrag van het dat m de tussenliggende penode de water- ISPff 1.761.700) zullen burgemeester en wethouders over niet al te lange v00rzienm8 in e av tijd met een plan bij de gemeenteraad komen. Voor die tijd zal echter de kostenraming aangepast moeten worden en I I a H» il« l ilfci Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en F l l - as® OW f B s n •o ...2. 2 i •1 I uun I uul I uui Twee jongetjes IX IX IX Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. ’.J RUITEN IN SNEEK MIKPUNT VANDALEN 4 w •n a f c •i 4 •1 (vervolg zie pagina 3) Loze kreten De CDA-fraktie van de Gaasterlandse gemeenteraad wil ernst maken met de bezuinigingsplannen voor het komend jaar. Zo bleek donderdag tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Gaasterland. Fraktie- voorzitter L Zijlstra leverde, naast de begroting opgesteld door burge meester en wethouders, een eigen plan in. In dit plan doet het CDA voorstellen om een bedrag van ruim een ton te bezuinigen met daar bóvenop nog eens een „bespreekbaar” bezuinigingsbedrag van bijna zestig duizend gulden. Het ingediende bezuinigingsvoorstel is echter niet besproken. Burgemeester H. L Sixma baron van Heemstra achtte het nuttiger dit in een volgende gemeenteraadsvergadering onder de loep te nemen. De oorspronkelijke begroting zoals b en w die indiende werd met afgemene stemmen aangenomen. (vervolg zie pagina 3) In een koude, miezerige regen deed Sinterklaas zaterdagmiddag zijn intocht in Sneek. Nadat de goedheiligman eerder op de dag al in Veere in Zeeland was aangekomen, arriveerde hij met zijn stoomboot ook nog eens in Sneek. Af en toe geheel uit het zicht door de enorme stoomwolken die de boot uitbraakte voer het gezelschap van Pieten en Sinterklaas door de grachten van de Waterpoortstad om uiteindelijk in de Kolk af te meren. Daar stonden duizenden kinderen en ouders, enkele korpsen en de burgemeester en wethouders van Sneek de goedheiligman op gepaste wijze op te wachten. De rondrit door de binnenstad van Sint op zijn schimmel dwong vervolgens bij velen respekt af; het is tenslotte een hele opgaaf voor deze oude man door die Nederlandse regen te rijden. De Sint zocht daarop dan ook het warme stadhuis op om daar zij jaarlijkse speech af te steken. en de Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD zal omtrent de financiering aanleg (vervolg zie pagina 3) j I |f® I Wil alg 152 SNEEKER NIEUWSBLAD 1 LJÜJ •I •I •I •l van de stoomboot. Hiermee kwam de Sint met zijn Pietermannen Sneek binnen. Foto Studio Ger Dijs. Voor deze gelegenheid had’het sekreta- riaat van de Sint twee jongetjes opge- MAANDAG 17 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 91 M. DE BOER (G.B.) ■brandweerauto is verrassing- In de afgelopen dagen zijn verscheidene ruiten in Sneek het mikpunt geweest van vandalen. Zaterdagnacht werd de grote winkelruit van slagerij Hofmeester aan de Galigapromenade ingegooid. Een buurt bewoner werd wakker van het gekinkel van gebroken glas, maar heeft de daders niet gezien. Die waren direkt na hun daad vertrokken. •J 1 .1 1 I 1 i f a 1 Y I 1 Y 1 Y 1 4 I i I in het aanzienlijke uitbreiding van het gebouw niet zijn te ontkomen. De direkteur van dag dus dat de Sint zijn verjaardag viert. (Eigenlijk is hij op zes december jarig, maar hij viert het-een dag eerder). De voornaamste tekortkomingen van de tegenwoordige school zijn: de zeer onvol doende lichtinval in de lokalen, de te kleine afmetingen van de lokalen, de verouderde sanitaire voorzieningen en het ontbreken van voor het onderwijs bruikbare neven ruimten. Het CDA dacht echter iets anders over deze opmerking. Althans, een goed en weloverwogen beleid voor 1981 zou er volgens deze fraktie anders uit moeten zien. Gezien de huidige ekonomische si tuatie in Nederland mag Gaasterland, al dus de heer L. Zijlstra (CDA), best een goed voorbeeld geven met een zuinig be leid. De voorgestelde begroting heeft daarentegen niets van dit, zo luidde zijn Van de kleuterschool Prins Bernhard aan de Griend in Sneek werd eveneens een ruit ingegooid. Dit gebeurde zaterdagnacht. Uit de school wordt niets vermist. Een ruit van de taksicentrale Jansen moest het ook ontgelden. Dit keer was een achteruit rijdende auto echter de oorzaak. De be stuurder, een Amsterdammer, beloofde de schade te betalen. britseradeel zijn van mening, dat voldaan huidige gebouw niet uit de moet worden aan het verzoek van de Vereniging tot stichting en instandhou ding van een christelijke school te Gauw en omstreken, om in Gauw een geheel nieuwe lagere school bij de kleuterschool te bou wen. Het uit 1922 daterende huidige schoolgebouw is opzich nog wel in goede staat, maar voldoet niet meer aan de tegenwoordige eisen. Hoewel het de gemeente Gaasterland ze ker financieel nog niet slecht gaat, is „de gang” er een beetje uit. Was er vorig jaar nog een post „onvoorzien” vergelijkbaar met dit jaar van ruim 280.000 gulden (inklusief reserve zwembad), nu is die post gedaald tot een bedrag van 127.318,87 gulden (zonder reserve zwembad). In haar aanbiedingsbrief vertelt het kollege van b en w, dat dit bedrag voor 1981 te danken is aan de belastingsverhogingen. „Waren de belastingen niet verhoogd dan zou er nu reeds een tekort op de gewone dienst zijn”. Burgemeester Van Heemstra zij dan ook tijdens de begrotingsvergadering, dat het goed is voor de gemeente Gaasterland, dat er in het verleden geen buitensporige uit gaven zijn gedaan. „We hebben gezamen lijk een goed en weloverwogen beleid ge voerd. Daarom staan we nu niet voor verrassingen”. spoord, die op die dag vijf jaar worden. Dit waren Michiel de Boer uit Scharnegoutum en Hendrik Boonstra uit Sint Nicolaasga. Burgemeester en wethouders van Wym- oordeel. „Onze konklusie is daarom: Veel loze kreten in de aanbiedingsbrief’. De heer Zijlstra sprak namens zijn zes man tellende fraktie: „Onze fraktie heeft gemeend dat onze gemeente best een voorbeeld mag geven in een zuinig beleid en dat door bezuinigingen in uitgaven op andere plaatsen in onze gemeente werken kunnen worden uitgevoerd die arbeids plaatsen opleveren. Het is daarom, dat wij een bezuinigingsvoorstel indienen, waar op diverse uitgaven totaal 101.333 gulden is (vervolg zie pagina 3) Het deed de Sint goed Hendrik uit Sint Nicolaasga te zien. De naam van deze „stad” maakte bij Sint Nicolaas heel wat herinneringen los: „Sinterklaas heeft zijn naam aan deze stad gegeven, die toch wel heel groot was. Ik heb daar ooit nog eens een kathedraal geopend”. Voor Hendrik had de goedheiligman een passend kadootje. Omdat de vader van Hendrik voerkoopman is leek het de Sint geschikt hem een driewieler- traktortje te geven. Voor Michiel uit Scharnegoutum had de bisschop uit Spanje eveneens een traktor. „Jouw vader is boer, dus mooier kan het niét”. Zowel Hendrik als Michiel reden daar na op de driewielertjes door de raadzaal. In de raadzaal van het stadhuis zou Sinter klaas echter eerst iets doen waarvoor hij eigenlijk naar Nederland was gekomen, namelijk kadootjes uitdelen aan kinderen. Omdat natuurlijk niet alle kinderen in de raadzaal passen had de Sint daarom sym bolisch twee kinderen uitgenodigd, die op vijf december vijf jaar worden. Dezelfde Af en toe verdween Sint Nicolaas geheel aR achter de grote stoomwolken uit de pijp V De kleuterschool De Klimop aan de Dr. Kuyperlaan kreeg het wat harder te ver duren. Nadat hier een ruit was ingegooid klommen de onverlaten de school binnen en sloegen een flink deel van de inboedel stuk. Planten werden op de grond gesme ten en de brandblusapparaten in de hal werden leeggespoten. De kleuters kregen de dag na deze „onrustige” donderdag nacht vrij. Het nam veel tijd in beslag om de Wanneer een aantal voorzieningen zouden worden getroffen is het gebouw nog wel bruikbaar, maar dan alleen als een school waarin weinig of geen fleksibel, klassever- band doorbrekend onderwijs kan worden gegeven. Wil men onderwijs met meer moderne vormen, waar sociaal kontakt, ekspressie, vieringen en een zelfstandig gebruik van het dokumentatiemateriaal een grote rol spelen, dan kan men voeten. Een afdoende verbetering zou vergaande ingrepen vereisen. Daarbij zal aan een Sinterklaas ontvangen in Sneek door veel enthousiaste kinderen Bijr alle raadsleden van Gaaster land, burgemeester H.L. Sixma ba ron van Heemstra, de twee wet houders en twee ambtenaren van het gemeentehuis hebben zich za terdag in Gaasterland verspreid om geboortebomen uit te reiken aan de ouders van in 1980 geboren kinde ren. In totaal zijn 82 bomen van divers „pluimage” uitgedeeld. Eén groepje van twee streek neer in Oudemirdum, waar zij een groene beuk aan de familie Bijkerk, wo nend aan de Kwikkebei 9, over handigden. De twee, wethouder O. van der Goot en raadslid J. Wage- naar, hielpen vervolgens bij het planten van de boom naast het huis van de familie. Eigenlijk werd de beuk uitgereikt aan Joekje Bijkerk, die op 21 mei werd geboren. Voor de baby was het buiten echter toch wel een beetje te koud. Vader Jeen zei toch wel blij te zijn met deze bomenaktie. „Ik vind het een leuk streven. Groen hoort in de gemeen te Gaasterland”, zo zei hij. (Foto Studio Ger Dijs) hoeft. Men wil daar niet mee wachten tot men daaraan toe is in het kader van de van de nieuwe haven. Het kollege nog nader beraad“plaatsvinden. Ook zal met de bewoners nog overleg stelt voor het aantal aftappunten van vijf gepleegd worden over de verdere uitwerking van het plan en over ae maandelijkse bijdrage die van hun wordt verwacht. Men gaat ervan uit dat binnen een tijdsbestek van anderhalf tot twee jaar het werk zal zijn voltooid. s (het zijn er nu drie) uit te breiden. Ze zullen bovengronds worden aangelegd, maar zodanig dat ze bij vorst kunnen ■.i.f "Tt - 1 1 V’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1