van Raad Sneek aanvaardt vernieuwing Noordoosthoek Onroerendgoedbelasting hoeft SSSÏ-S ”ge'“r Bedoeling blijft om ’schaduwzijde’ de Looxmastraat af te breken Route van Sint en Piet zaterdag a.s. Miljoenen van Hubert Sneek in stijl onder de loep genomen van Bea Wiarda (21) terug bij Horror niet omhoog in Rauwerderhem Snertaktie Lionsclub Sneek dit jaar voor gehandikapten stichting Raad Sneek spendeerde op late uur weinig energie aan „Energienota” „Het ontbreekt me op dit uur eigenlijk aan energie om me energiek op de Energienota te storten. Ik heb namelijk de aangeboren afwijking om na twaalf in slaap te vallen, waar ik dan ook sta of zit... Het was ruim nul uur vijftien toen dit dinsdagnacht in de gemeenteraad van Sneek gezegd werd door de heer D. Dam, die namens het CDA. het boekwerk met voor genomen energiebesparende maatregelen van kommentaar zou voorzien. En bij de sprekers vóór en na hem manifesteerde zich min of meer dezelfde „afwijking”. Nu was dat ook weer niet zó erg, want over het algemeen hoefde men zich slechts te bespreken tot een verklaring, dat het er „allemaal op begon te lijken” en dat er goede en doorgedachte dingen op papier waren gezet. I K8BJ i. ft "4, A i a Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER ADEEL en IJLST I fei, 1 VISSER.- „MIDDENSTAND MIST KANS” T, (Vervolg zie pagina vijf) DONDERDAG 20 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 92 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNÊKER’HKQERIER Het Sneaker Nieuwsblad is een en de „De invoering van de onroerendgoedbelasting betekende voor de meeste ingezetenen een aanzienlijke lastenverzwaring. De verordening dient nu opnieuw te worden vastgesteld, maar de financiële positie van onze worden Deze tegenwoordig niet zo vaak te beluisteren uitspraak komt gecombineerde uitgave van Woningbouw (Vervolg zie pagina vijf) De oude Ambachtsschool moet zo gauw mogelijk leeg en plat, in principe zal er bij het verwezenlijken van de plannen van uitgegaan moeten worden dat de „schaduwkant” van de Looxmastraat vrijwel helemaal afgebroken zal worden en... de eerste fase van het Stadsvernieuwings plan Noordoosthoek dient niet in vijf maar in zes jaar te worden uitgevoerd. Deze dingen stonden eigenlijk reeds allemaal in de laatste versie van het dikke planboek waarover dinsdagavond in de gemeente raad van Sneek urenlang werd gesproken. Daarbij werd getracht voor het Hij ha(j „hele pil" bekeken, vroeg zich af één een versnellingsmethode te vinden, het andere wat te veranderen of of de werkwijze „op het stadhuis” wel altijd af te remmen. Tenslotte werd het omvangrijke plan over de ingrijpende juist is geweest, vroeg de bewoners van de ingreep aanvaard zoals het werd gepresenteerd al zal er met name over (Vervols zie oaaina vijf) de ene kant van de Looxmastraat nog heel wat afgepraat en „gepingeld g P 8 moeten worden. van de gemeenschappelijke reinigingsdienst van de gemeenten Rauwer- derhem en Utingeradeel zijn opgelopen van 192.500 (zoals op de primitieve begroting voor 1980 stond) tot 302.800. „Dat komt met name door de enorme stijging van de stortkosten te Ouwsterhaule zo laat het kollege weten. van burgemeester en wethouders van Rauwerderhem, die de gemeente- aanmerking komt raad voorstellen om de tarieven voorlopig te laten zoals ze op 2 mei 1978 rP w zijn vastgesteld. Over de verhoging van de reinigingsrechten moet het ullucllluuuv„llkJV„V6,v^„v. kollege van Rauwerderhem een heel ander geluid laten horen. De kosten dien is rijkswaterstaat in beginsel bereid i n.een bedrag uit te trekken voor het aan Rondweg Irnsum 2 ij I -.'aCn W lil i*'.W Rauwerder- de Woning- Een overzichtje van de woonschepenhaven aan de Woudvaart, die straks vervangen wordt dooreen nieuwe, beter geoutilleerde. (Foto Studio Ger Dijs) leeftijd heeft ze reeds genoeg ervaringen g De Boer kwam tenslotte met een motie waarin het PEB gevraagd werd overdag niet hele rijen straatlampen aan te ste ken om te kontroleren of ze wel werken. Door dat in de normale branduren te doen kan heel wat energie bespaard worden. De motie werd later aangehou den om diverse frakties vonden dat er een paar beweringen in stonden waar van de juistheid niet direkt aantoonbaar is. Tot de volgende keer. D. BERG (PvdA) -stukje elastiek- W. FABER (CDA) -een hele pil- SNEEKER NIEUWSBLAD meer te werk gegaan bij het optrekken van de tarieven voor het ophalen van bedrijfs afval in zakken en het ledigen van kontai- ners. van vijf procent. Om een voorbeeld te noemen: de ophaal- rechten voor huisvuil was voor 1980 45,- procent daarbij zodat het op 55,50 komt f 25.000 moeten. In de vroedschap bleek over het algemeen veel waardering te bestaan voor het stads vernieuwingsplan als zodanig en de wijze waarop het tot stand is gekomen. De heer Wietze Faber (CDA) was de eerste die dat mocht zeggen en vele anderen konden daarna volstaan met een „wat Faber zei hadden we ook willen opmerken en we onderschrijven het dus”. Wietze Faber: „In werk- en overleg groepen is de laatste jaren hard ge- werkt. Een aantal mensen gaf tijdens de rit de pijp aan Maarten. Dan stonden er toch altijd weer anderen klaar om in het gat te springen. Natuurlijk botsten in het verleden, en ook nu nog wel eens, de meningen. Dat krijg je als er vanuit twee verschillende verantwoordelijk heden gewerkt moet worden maatregelen om energie te kunnen be sparen er uit moesten komen door de besparing óp de energie en dat men te weinig van het standpunt was uitgegaan Sinterklaas en zijn gevolg zullen komende zaterdagmiddag nog maals een rondrit door de stad maken. Het vertrek vanuit de residentie hotel De Wijnberg zal zijn om ongeveer 14.00 uur. De route die gevolgd zal worden is: Marktstraat, Grote Kerkstraat, Oude Koemarkt, Hoogend, Grootzand (westzijde). Leeu wenburg, Kleine Kerkstraat, Kruizebroederstraat, Wijde Burgstraat, Gedempte Poorte- zijlen, Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat, Schaap- marktplein en dan via het Leeu wenburg terug naar de Wijnberg. dat men energie moet besparen gewoon omdat dat nodig is. Hoewel hij dat niet het allerbelangrijkste vond, achtte De Boer het wel nodig dat na een aantal jaren eens bekeken moet worden wat de gevolgen zijn van minder ..omzetten" van gas. Omdat de winst op het gas nu eenmaal in de algeme ne middelen van de gemeente vloeit. opgedaan in de atletiekwereld. om die over te brengen op de Horror-jeugd. Bij elke vereniging treedt voor iedere jaarvergadering een kaskommissie op, die de penningmeester op z’n financië le handel en wandel moet kontroleren. De vv Hubert Sneek, die 22 oktober zijn nieuwe akkommodatie in gebruik nam, kent natuurlijk een dergelijk kontrole-apparaat. En omdat die nieu we akkommodatie op zo ongeveer één miljoen komt, vonden de heren kon- troleurs dat zo n kontrole niet in de alledaagse plunje kon geschieden bij penningmeester H. Dries. In jacket en met hoge hoed verschenen van rechts naar links Jan Hakse, Auke Annee en Jan Boot in huize Monnikmolen 20. Of de stukken in orde werden bevonden zal op de jaarvergadering van 25 no vember worden bekendgemaakt. Die H vergadering zal beslist tot na het mid- M demachterlijk uur duren, aangezien op 26 november de voetbalvereniging Hubert Sneek precies zeventig jaar 8 bestaat. (Foto Studio Ger Dijs) In overleg met het kollege van hem heeft het bestuur van Het is de bedoeling dat de hele Noordoost hoek in de loop van de komende vijftien jaar drastisch vernieuwd zal worden. Fase één zou zich daarbij in zes jaar moeten voltrekken en kost om en nabij zeven miljoen gulden. Eerst had men gedacht deel-één over vijf jaar af te sluiten, maar voornamelijk om financiële redenen heeft men daar later zes jaar van gemaakt. Daarbij speelde ook mee, dat zich bij de daadwerkelijke aanpak nog allerlei „toe standen" kunnen voordoen zodat men echt wel zes jaar meent nodig te hebben. Voorde uitvoeringvan het hele plan staat voorlopig vijftien jaar. Ook dat kan nog wel eens een beetje uitlopen. Bea Wiarda is na één jaar te zijn wegge weest. weer teruggekeerd bij Horror. Afge lopen dinsdag werd dit - verrassende - nieuws bekend van deze nu éénentwintig jarige atlete, die precies een jaar geleden besloot haar geluk te gaan beproeven bij Olympia te Den Haag. In verband met haar studie zal ze wat minder in aktie gaan komen bij de Sneker atletiekvereniging, die. als het straks een eigen onderkomen kent, dan toch een „topper" in huis heeft. Want het Nederlands jeugdrekord dis- kuswerpen staat met 53.34 meter nog steeds op Bea's naam. Voorts kwam ze dit W jaar tot 57.88 meter op bovengenoemd onderdeel, hetgeen impliceert dat ze pre- T cies dertig centimeter onder het Neder- lands rekord zit. En ondanks haar jeugdige I Dinsdagavond 25 november zal de gemeen teraad onder meer een beslissing moeten nemen over voorstellen om de diverse reini gingsrechten fors op te trekken. Het voor stel is om dat te doen door de diverse rechten te verhogen en daaroverheen nog een algemene tariefsverhoging toe te passen m*et 00R worden het krediet kostendrager voor de rondweg gevonden een rapport opgesteld waarbij uitgegaan werd van de aanleg van een oostelijke rondweg om Irnsum. Op grondslag van het gj - .- - - rapport zijn aansluitende besprekingen gemeente is momenteel niet zodanig, dat de tarieven verhoogd dienen te met Rijkswaterstaat gevoerd en die hebben M worden”. Deze tegenwoordig niet zo vaak te beluisteren uitspraak komt passen van het tracé dóór het dorp. „Dat laatste betekent in feite", aldus burgemeester en wethouders van Rau werderhem. „het afbreken van de pan den aan de Boornkant en het verleggen van de dijk naar de Boom toe”. Het is de eigen zaak van Rauwerderhem om de op deze wijze verkregen gelden te doen wat men het beste vindt. „Het is duidelijk dat hier de eerste belangrijke Ook dit jaar zal door de Lions Club Sneek een snertaktie worden gehouden op 13 december 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur. Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst van deze aktie bestemd voor een goed doel. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan de geestelijk gehandikapten en wel aan de stichting sportbeoefening voor geestelijk gehandikapten.„samen onderweg". Ondanks de gestegen grondstoffen-prijzen problemen stuitte, heeft moeten besluiten zal de prijs worden gehandhaafd op 5.50 de aktie tot Sneek en Ysbrechtum te be- gulden per liter. Velen zullen zich herinne- perken. Indien 4000 liter voor Sneek toch ren dat zij vorig jaar tevergeefs op erwten- te veel zou blijken zal er tijdig naar de soep hebben gewacht. De grote vraag naar naaste omgeving worden uitgeweken. deze om zijn kwaliteit inmiddels bekende Vrijwilligers (chauffeurs in het bezit vaneen snert en het geplande afzetgebied bleken personenwagen of busjes) voor het uitven niet geheel met elkaar in overeenstem- ten van de snert zijn van harte welkom. Zij ming. Vandaar dat de Lions Club, omdat worden verzocht zich op te geven bij J. de een vergroting van de hoeveelheid snert op Groot, Hemdijk 7_te_SneekJtelM5191j:_ Dat „goed en doordacht” kwam al spoedig van de heer S.J. de Jong van de WD. die de goede voornemens om op den duur in alle overheidsgebouwen, scholen en woningen energiebesparende maatregelen te nemen, van harte wilde steunen. De heer W. de Boer (PS) had met veel plezier de nota ge lezen en was tot de ontdekking gekomen „dat er veel in stond waarvoor hij al jaren had gepleit”. Wel had hij een paar kritische kanttekenin gen achter de hand. De grondtoon, de teneur van het rapport zinde hem niet hele maal. Volgens hem werd er te veel van uitgegaan dat de investeringen voor de Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst geestelijk rapport zijn aansluitende besprekingen er toe geleid, dat de rijksweg in beginsel in om door de gemeente overgenomen te worden. Wel zal het rijk dan aan Rauwerderhem een bedrag voor het onderhoud van de weg verstrekken. Boven- voor het onderzoek naar de mogelijkheden is", om de verkeerssituatie rondom Irnsum te verbeteren. Daartoe is in december 1978 een bedrag van bijna veertigduizend uit- 52.50 moeten worden plus nog eens vijf getrokken, maar c procent daarbij zodat het op 55,50 komt f 25.000 moeten. Op ongeveer dezelfde manier is men onder Intussen is met behulp van de Grontmij IK STS' us b,u

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1