Sinterklaas ook in Sloten Raad Wymbritseradeel meent: Begroting ’81 Zuidwest Friesland nog maar eens onder de loep nemen tip Gemeenteraad van Wymbritseradeel heeft de begroting 1981 van het samen werkingsverband Zuidwest Friesland goedgekeurd noch afgekeurd. Burgemeester B. W. Cazemier kon praten als Brugman en een heleboel verduideïi jken, het hielp geen zier: de vroedschap bond wel wat in, maar bleef er bij, dat de begroting terug moet naar de echter heel normale vergoedingen”, opstellers om het zaakje eens flink uit te vlooien. In eerste instantie werd zelfs gesteld, dat het totaalbedrag niet meer dan vijf procent hoger mocht zijn dan het jaar daarvoor. Na een diskussie zag de raad echter wel in dat dèt geen haalbare kaart zou zijn en daarom gaat de begroting naar Zuidwest Friesland terug met het verzoek de cijfertjes nog eens nauwkeurig onder de loep te nemen en „de verhogingen te beperken tot vijf procent, met uitzondering van de posten voor nieuwe taken”. Wymbritseradeel en IJlst krijgen een „gezamenlijk personeelsbeleid” Centrum De Mande in Nijland wordt als voorbeeld gesteld Yduna danste voor gemeenteraad snekerWkoerier en Vooruitlopend op nieuwe situatie Opening multifunktioneel centrum Nijland de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van IJLST 11 f* •- '-'-wit BS® jur jur jur jur Dienstverlening Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. 2 (vervolg zie pagina 3) Ingrediënten (vervolg zie pagina 3) Het Sneelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en Botsing op rondweg: man en vrouw gewond „Wat hier tot stand is gekomen in een aktie van nog geen drie jaar grenst gebouw groot maar toch is het met tè groot aan het ongelooflijke. Optimale mzet van vele mensen en vanuit vele verantwoordelijkheden heeft dit sukses veroorzaakt”. Dit zei Wymbrit- seradeels burgemeester B. W. Cazemier in zijn toespraak tijdens de opening van het multifunktioneel centrum „De Mande” in Nijland donderdagmiddag. De burgemeester hoopte voorts dat De Mande in alle opzichten de Nijlanders, maar ook de bevolking in wijde omgeving dienstbaar kan zijn. - mm HÖ SNEEKER NIEUWSBLAD I I Burgemeester Cazemier stelde, dat men toch wel moest bedenken dat een besluit om liever dingen in regiover band te doen dan op provinciaal nivo, toch ook financiële konsekwenties heeft wijsbegeleider eigenlijk een onechte figuur in dit regiolichaam is”. Verder werd door de burgemeester uitge legd, dat een aantal verhogingen ingegeven zijn door de verbetering van de brandweer- rampendienst die in een nieuwe kazerne is getrokken. „Maar daarvan profiteert ook staan en rekende er op dat het licht op groen zou springen. MAANDAG 24 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 93 Mevrouw H. Zondervan-Rijpkema (Ge meentebelangen) wees er op, dat „wij reeds in het algemeen bestuur van Zuid west Friesland hebben gezegd, dat nog eens naar mogelijkheden tot bezuiniging gezocht moeten worden. Laten we aan de andere kant niet vergeten dat tegenover de (vervolg zie pagina 3) MEVROUW W. BAKKER (CDA) -milieuvriendelijk- .21 .2 'O o o Mevrouw Trudi Dorre boom-Rosenboom van de PvdA vond de gemeenschappelijke regeling „een goede zaak in het kader van de voorbereidingen op het samengaan. Wel Zaken die we zelf als gemeente niet aan kunnen, zijn nu in een „verlengd bestuur” gevangen. Aan de andere kant wilde de burgemeester duidelijk stellen „dat ook in het bestuur van Zuidwest Friesland kritiek is geleverd op een aantal zaken waar ook de heren Zeilstra en De Vries over spraken. Ook wij (de heer Cazemier is lid van het dagelijks bestuur van het samenwerkings verband) vinden diverse dingen te duur en zijn van mening, dat bijvoorbeeld de onder kan men van mensen die voor het verband heel veel werk verzetten, niet verlangen dat ze het allemaal pro deo doen. Het zijn radeel gekozen voor de regionale jeugd gezondheidszorg. Dat is duurder dan onze vroegere éné schoolarts. Vergeten mag ook niet worden, dat er een brandprefentie- officier is aangesteld, die door de bij Zuid west Friesland aangesloten gemeenten ge zamenlijk betaald moet worden. Verder De Mande is opgebouwd met verscheidene „ingrediënten". Zo is een christelijke kleu ter- en lagere schoot die tesamen zich vast „voorbereiden" op de wet basisonderwijs in 1983. Er zijn zes lokalen voor dit onderwijs. Daarnaast is er een peuterzaal, een dorps- ruimte, een ruimte voor de gezondheids zorg, sportzaal, kleedakkommodaties en een rouwkamer. De kosten van dit gebouw bedragen ruim vier miljoen gulden. Het betoog van de heer P. de Vries van de PvdA had ongeveer dezelfde teneur. Ook hij noemde een aantal posten die verhoogd waren met een percentage, dat „nergens op leek”. Als voorbeelden werden genoemd: de vergoedingen voor de bestuursleden, de onderwijsbegeleider, de huisvesting van de gezondheidszorg, de brandweer-hulpver- leningsdienst en de salarispost bij de wel- zijnsstichting Sudergoa, die - voor zes man - met een ton zouden zijn omhooggegaan. Mevr. H. ZONDERVAN (GB) - anders in de gewone gemeentebegroting - opgezet”, zo zei hij. Mevrouw S. van Dijk huizen, voorzitster van Dorpsbelangen, De opening geschiedde door het oplaten van balonnen door de schoolkinderen van het nieuwe multifunktioneel centrum - „zij zijn tenslotte hoofdpersonen”, zo werd gezegd - en het officeël omdraaien van de sleutel door burgemeester Cazemier. Di- rekt daarop konden ruim tweehonderd belangstellende het gebouw bezichtigen. In zijn rede merkte de burgemeester verder op, dat nu het gebouw er staat de „daad aan het dorp is om aan te geven in welke mate De Mande ook werkelijk „multifunktio- neel” zal zijn en voor welke facetten van de samenleving. Dat het een belangrijke bij drage kan leveren aan de leefbaarheid van de dorpssamenleving staat wel vast”. Namens het CDA stelde de heer R. Zeilstra, dat de'bedragen vreselijk zijn opgelopen en het zaakje boven de hoofden dreigt te groeien. Hij had uitgerekend, dat per in woner van Wymbritseradeel in 1981 een bedrag van f 12,48 betaald zal moeten worden en dat dit een verhoging betekent van zestien procent. Het CDA kon daarmee Wymbritseradeel. Ook heeft Wymbritse- niet voetstoots akkoord gaan omdat de gemeente zich zelf bij het verhogen van allerlei tarieven dient te beperken tot vijf procent. stuur van gemeenschappelijke belangen, kort gezegd twee gemeenten én een kom- binatie van beide. De „kombinatie van beide” wordt een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam met de naam „Perso neelsdienst IJlst/Wymbritseradeel”, dat wordt ingesteld ter overbrugging van de periode die nog scheidt van de samenvoe ging- In Wymbritseradeel en Ijlst gaat men er van uit, dat over enkele jaren de beide gemeenten zullen worden herenigd in één nieuwe. Hoewel er formeel dus wat op de zaak vooruitgelopen wordt, wenst men tijdig op de te verwachten nieuwe situatie in te spelen. Anders dreigt er straks een chaotische toestand. Ook het provinciaal bestuur heeft aangedrongen op tijdig inhaken op de toekomst. Eén afdelingen sociale zaken wordt al een aantal jaren door Ijlst en Wymbritseradeel in stand gehouden. Nu stelde de gemeenteraad een „gemeenschappelijke regeling voor gezamenlijk personeelsbeleid" vast. Mede doordat Ijlst een vakature voor direkteur gemeentewerken heeft zullen eerst de beide gemeente werken worden samengevoegd, de „binnendienst" zo mogelijk al per 1 januari 1981. Daartoe zullen de drie binnendienst-personeelsleden van Ijlst ondergebracht worden in een „kontainerkantoor”, dat een plaatsje zal krijgen bij de dienst gemeentewerken in Oppenhuizen. De 53-jarige Ynze Salverda uit Bolsward Ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun en de 30-jarige Trijntje Sikma zijn van- toestand is kon nog niet worden medege- morgen tegen zeven uur gewond geraakt deeld, maar het schijnt wat mee te vallen, toen de voor het rode stoplicht aan de rondweg staande auto van de heer Salver da door een achteropkomende vrachtauto Salverda stond werd geramd. bestuurder Voorzitter van het Stichtingsbestuur De Mande, de heer J. Veenstra, zei in de eerste gesprekken „er geen notie van gehad te hebben dat het zo zou worden”. Daarbij tekende hij aan dat het gebouw nu reeds optimaal gebruikt wordt door zo'n dertig verenigingen. „Voor de behoefte is het Bij de besprekingen over een (verder) zaken moeten worden onderscheiden. Te gezamenlijk personeelsbeleid kwam weten: een gemeente Ijlst, een gemeente steeds weer naar voren dat er drie hoofd- Wymbritseradeel en een gezamenlijk be- Het ongeluk gebeurde op de stadsrond- weg-A7 aan de Bolswarder kant. De heer voor het rode stoplicht. De van de achteropkomende vrachtauto met oplegger (zekere J.F. uit De twee inzittenden moesten door perso- Bolsward) zag in het schemerdonker en bij neel van de rampenwagen uit Sneek uit de de dichte motregen de wachtende auto niet totaal vernielde auto worden verlost De gewonden werden naar het Sint Antonius De dertigtal meisjes en jongens van de volksdansvereniging „Yduna” te Ys- brechtum gaf in de raadzaal van het gemeentehuis van Wymbritseradeel een kleine demonstratie van hun kun nen. De officiële vergadering werd daartoe even onderbroken nadat de vroedschap het besluit had genomen een renteloze lening aan „Yduna” te verstrekken van f 11.000 voor het aan kopen van een grote voorraad volks- danskleding, die door deskundigen op een waarde van 35.000 wordt ge schat. Het volksdansen in Ysbrechtum werd van de grond geholpen door mevrouw M. Merkies-Buntsma (links boven op de foto)maar de aktiviteiten zullen nu gebundeld worden in een échte vereniging. Nadat (of voordat) Sinterklaas zater dagmiddag in Sneek nogmaals een tochtje door de Waterpoortstad maakte, werd de Sint ook per sjees binnengehaald in Heeg en kwam hij in Sloten per stoomboot aan. Op de grote foto verlaat de Goedheiligman het schip dat via het Slotermeer arriveerde. Op de inzet spreekt waarnemend bur gemeester Faber Sinterklaas toe. (Foto Studio Ger Dijs).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1