ELFTAL VAN DE ’OUDE GARDE ÏW, snekerXkqerier Data JMS ’81 B. S. Dijkstra in Rijs vecht mèt windmolens voor andere energie Reeds vier gegadigden in Gaasterland voor windmolens Overname van Hubert-vestiging in Surhuisterveen ging niet door Huisartsen praktijk in k leu terschoo l Raakt Rauwerderhem twintig nieuwe woningen in Imsum kwijt? Mevrouw Zijlstra is er huiverig voor mevrouw A. Zijlstra-De Vries (PvdA) heeft tijdens de Hetzelfde bezwaar - van de huur - had - - - mevrouw Zijlstra ook tegen de oplossing FVB neemt „ontslag” J. Peterson na vergadering weer in overweging Dinsdagavond vond in De Klink te Koudum een - emotionele - verga dering plaats waarbij twee partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Aan de ene kant Jacob Peterson en dertien verenigingen vanuit de Zuidwesthoek, die reeds twintig jaar hun „eigen” pupillenvoetbal- kompetities organiseren. Aan de andere kant het bestuur van de FVB, dat nogal wat kwaad bloed had gezet vanwege het niet meer herbenoemen van de heer Peterson in de jeugdkommissie van de Friese Voetbal Bond, waardoor ook diens funktie als voorzitter van het rayon Zuidwest Friesland zou komen te vervallen. De „ontslagen” Jacob Peterson en de dertien clubs pikken dit niet en gingen dinsdag fel tekeer tegen de FVB, die toen besloot de motie van het niet meer herbenoemen van de heer Peterson in overweging te nemen. Dit opnieuw behandelen zal woensdag 3 december gebeuren. Kollege Sneek wil OGB met 71/2% verhogen hi de raadsvergadering van maandag 8 december, waarin de raad van Sneek de gemeentebegroting 1981 zal behandelen, komt ook een voorstel aan de orde om de Or|roerendgoedbelasting met 7’4 procent te verhogen. Officieel Orgaan en van IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL El 1 1 I IN BALK: Voet bij stuk (vervolg zie pagina 17) DONDERDAG 27 NOVEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 94 Energietentoonstelling in Amicitia Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. De data voor de twee weken Jon gens- en Meisjesstad voor het vol gend jaar zijn bekend geworden. In verband met de vakantiespreiding is het goed nu alvast deze data te noteren. JMS valt het volgend jaar in augustus, na het skütsjesilen en de Sneekweek. De preciese data zijn: eerste week van 10 tot en met 14 augustus: tweede week van 17 tot en met 21 augustus. en de Sinds de olie schaarser werd en zeker nu het gebruik van kernenergie in Nederland in diskussie staat, begonnen uitvinders te zoeken naar een andere bron van energie. De meest vernuftige apparaten zijn sindsdien uitgevonden, waaronder zonne-energie, het laten rijden van auto s op alkohol en windmolens. Geen van deze uitvindingen is echter al in de Nederlandse maatschappij ingepast. Daar wil Beant Dijkstra (36 jaar) in Rijs wat aan doen. Een jaar geleden startte hij de bouw van windmolens, die eenvoudig bij - vooral - agrarische bedrijven te gebruiken zijn. Op het ogenblik is hij nog aan het eksperimenteren, maar over drie maanden hoopt Beant toch de grote windmolens in produktie te nemen. „Er zijn nog wat probleempjes wat betreft de vergunning van plaatsing, maar er zijn reeds vier gegadigden in gaasterland”, zo zei hij. In de smederij aan de Mientwei 20 in Rijs ProberCH werd een jaar geleden het idee voor de bouw van windmolens bij Beant Dijkstra geboren. „Ik kreeg de pest aan al die hoge rekeningen voor de elektriciteit. Ik begon te denken en toen te bouwen, 's Nachts schoot ik wel eens mijn bed uit als ik weer een nieuw idee had voor het maken van windmolens. Binnen een week waren de voorbereidingen klaar. Natuurlijk was ik daarvóór ook al bezig met alternatieve energie. Ik las veel boeken en tijdschriften over dit onderwerp”. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Met name i raadsvergadering van Rauwerderhem door laten schemeren huiverig te zijn voor de totale verhuur van twintig nieuw te bouwen woningwet- gen te bouwen en acht zogenoemde woningen voor Ren. Naar dit laatste type woningen begint een komen, nu steeds meer jongeren op zichzelf willen gaan wonen. De woning heeft een woonkamer, een keuken, boven één slaapkamer, &vvii alsmede een badkamer. De huur van de woningen wordt geraamd op gens mjj jS jjt zeer gOed haalbaar. De respektievelijk f 461- en f 313,- per maand. „De huren liegen er niet woning ligt direkt aan het water. Erzijn dus om”, konstateerde mevrouw Zijlstra. Burgemeester J. van herinnerde eraan dat het nu alles of niets is. (Vervolg zie pagina 31) Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD De gedelegeerd kommissarissen van Co noship hebben daarom besloten van het voornemen om verder met Hubert te pra ten, af te zien. De ondernemingsraad en de werknemers van Hubert zijn gisteren van het één en ander op de hoogte gesteld. Bij Hubert in Surhuisterveen werkten destijds ruim zestig man. Dat aantal is inmiddels teruggelopen tot ongeveer vijftig. Zijn taak als voorzitter van het rayon Zuidwest Friesland werd dan ook automa tisch een bekeken zaak en voor het lijdend voorwerp zélf, maar óók voor de dertien clubs in dit rayon was dat een niet te verteren besluit. der Meer aanlegmogelijkheden voor een boot. En het (Vervolg zie pagina 31) De.dertien clubs wisten ronduit gezegd niet meer hoe ze "t hadden toen hen ontslag van Jacob Peterson ter ore kwam. Dinsdagavond hield de Zuid westhoek voet bij stuk en het algemeen bestuur van de FVB werd danig onder druk gezet. „Kom er maar voor uit dat jullie fouten maken", aldus één der ont stemden tegen de bestuursleden van de FVB. De verenigingen bleven dan ook en bloc achter „hun" Jacob Peterson staan, die hcj.. er zelf ook nogal moeilijk mee had. hadden me toch wel een reden kunnen opgeven”, aldus de Koudumer, die reeds twintig jaar met het pupillenbijltje hakt in de Zuidwesthoek. Over die reden wilde mr. Anne van der Werf niet teveel zeggen: „Dit is een interne kwestie. Wij beoordelen een kommissielid naar gelang we met desbe treffende persoon kunnen samenwerken". Beant is tevreden over zijn ontwerp van de windmolen. Op een paar kleine verande ringen na kan deze over enkele maanden in produktie worden genomen. Nu reeds heb ben vier gegadigden zich aangemeld voor een dergelijke windmolen. De maksimale levering van elektriciteit is zeventien kilo wattuur. Zelfs bij weinig wind geeft deze molen genoeg energie om' een flinke huis houding van stroom te voorzien. Foto Studio Ger Dijs. Enkele jaren geleden kwam Beant al eens in het nieuws met een vehikel, dat alleen met behulp van een propellor op wind kon rijden. Als gevolg van een wedden schap reed Beant met het voertuig - tegen .de wind in - naar Stavoren. „Niemand wilde geloven dat het kon. Ik heb bewezen dat het mogelijk is”. Overleg tussen de machinefabriek Hubert BV te Sneek en Conoship te Groningen (een kombinatie van scheepsbouwers in het noorden van ons land) hebben helaas niet geleid tot het övememen en voortzetten van de Hubert-vestiging in Surhuisterveen. die de Esmil wil afstoten omdat „Surhuisterveen niet langer past in de nieuwe organisatorische opzet van Hubert BV”. Tussen Hubert en Conoship waren al enige tijd besprekingen aan de gang met als doel na te gaan of er eventueel en in hoeverre Conoship een basis zou kunnen vinden om het thans nog tot Hubert BV te Sneek behorende bedrijf in Surhuisterveen voort te zetten. Die besprekingen tussen de huidige eigenaar en de potentiële kandi daat voor overname, kwamen mede voort uit het overleg, dat tussen de vakorganisa ties en de ondernemingsraad van Hubert enerzijds en de direktie van Hubert ander zijds ten aanzien van de nieuwe organisatie is gevoerd en waarbij toen werd overeen gekomen dat in eerste instantie getracht zou worden voor de vestiging Surhuister veen een andere oplossing (dan sluiting) te vinden. In dit kader werden (ook) de gesprekken tussen Conoship. en Hubert BV gevoerd. Vastgesteld moest worden, dat er, ondanks de inspanningen die beide partijen zich hebben getroost, door Conoship onvol doende aanknopingspunten gevonden zijn om de kontinuiteit van het bedrijf te kun nen garanderen. De oude openbare kleuters die reeds geruime tijd leeg ~ia.il. schien binnenkort haar nieuwe ming vinden. Als de plannen doëwfejj gemeenteraad van Gaasterland got^^H keurd worden zal er een huisartsenpri^^M in gevestigd worden. De gegadigde arts L. H. Brokke. die het panu^’S&a 1 10.000 gulden kan kopen. Dit onder het taksatiebedrag. maarDslSgM meester en wethouders zijn van dat deze prijs verantwoord is. wH De raad van Gaasterland heeft in het verleden verscheidene malen zich bezig gehouden met de bestemming van leeg staande schoolgebouwen in Balk'/De open bare kleuterschool zou verkocht moeten worden. Er hebbedzich daarop wel kopers aangemeld, maar omdat hun plannen in druisten tegen het gemeentelijk beleid werd het gebouwtje toch niet verkocht. Nu is dokter Brokke wel een akseptabele koper, aldus het kollege. Hij wil na ver bouw en uitbreiding er een huisartsenprak tijk in vestigen. Dit verdraagt zich met de bestemming in het uitbreidingsplan „bij zondere doeleinden". Het kollege is ingenomen met deze even tuele verkoop. Weliswaar ligt de prijs on der het taksatiebedrag. maar sinds januari 1980 zijn de prijzen van onroerend goed aanzienlijk gedaald. Ook heeft de „lieve jeugd" van Balk nogal wat vernielingen in de’kletiterschool aangericht. De opbrengst van de OGB-belasting mag niet hoger zijn dan twaalf procent voor gebruikers en vijftien procent voor eigena ren. Maksimaal zou de opbrengst 5.508.138 kunnen zijn. Met de 7Vz pro cent van nu (die de raad dus nog moet goedkeuren) komt men op 4.820.816, zodat er nog een „onbenutte kapaciteit overblijft van 687.322. Wat de eksakte bedragen betreft wordt voorgesteld die zo mogelijk nog per 1 januari 1981 voor de gebruikers te brengen op 6.40 en voor eigenaren op 8,60 per drieduizend gul den van de ekonomische waarde. van het gemeentepand aan de Rijksweg 99 in Irnsum. Raadslid de heer J. Terra (CDA) woningen in Irnsum. Het ligt in de bedoeling om twaalf eengezinswonin- heeft in het verleden herhaaldelijk gewe- onvolledige gezin- zen op de slechte onderhoudstoestand van ctpprk orntere vraap te dit pand. Hiervoor werden vier oplossingen aangedragen. In tegenstelling tot mevrouw Zijlstra dacht hij dat 362,50 huur in de maand geen bezwaar hoeft te zijn. „Vol- De emoties laaiden dinsdag in De Klink te Koudum - de woonplaats van Jacob Peter son - hoog op. Zo'n honderdtwintig per sonen waren namens de dertien clubs uit de Zuidwesthoek op komen dagen om het bestuur van de FVB en diens voorzitter mr. Anne van der Werf, het vuur na aan de schenen te leggen. die de heer Peterson van de FVB vrijdag jongstleden had ontvangen met het be richt. dat hij niet opnieuw was benoemd als lid van de jeugdkommissie van de FVB: Zijn nieuwe idee windmolens te bouwen vroeg echter meer nauwgezetheid dan het inelkaar zetten van een „windauto" voor zomaar een weddenschap. De problemen bij een dergelijk groot projekt waren veel groter en „massaproduktie" vereist een uitgekiend ontwerp. Het eerste proefdraaien bleek al een suk- ses. Alleen door de wind kon het gevaarte al meer stroom leveren dan hel huishouden van de familie Dijkstra nodig had. 'n een voorstel van het kollege wordt herteld, dat het percentage van 7*A is °Pgebouwd uit het door de regering toe- aatbare slagingspercentage van vijf ter 0Pvanging van kostenstijgingen door de 'Platie, verhoogd met 2’A procent ter ver- r’Jging van een bedrag van globaal ui O:0°0. waarvan in het beleidsplan H-82 is uitgegaan. De speciale bijeenkomst van dinsdag avond was een voortvloeisel van de brief. Omdat de leeftijd van de meeste ge zichten wel valt af te lezen, heeft het weinig zin om u wijs te maken dat het hier gaat om een „gemengd” voetbal elftal of een korfbaltwaalftal waarvan één speler niet is opgekomen. Nee, het is de „Oude Garde” onder de 95 bewoners van het Teatskehüs in Blauwhuis. Het rusthuis telt momen teel zoveel dames en heren die negen tig jaar of ouder zijn, dat men op het idee kwam de groep eens op de gevoe lige plaat vast te leggen. Schrik niet: de leeftijd van dit bijzondere elftal is in totaal duizend-en-tien jaar! De jong ste is negentig, de oudste 98 en het gemiddelde van deze opa’s en oma’s ligt op bijna 92 jaar. De namen van de kampioenen, met de leeftijd er achter: staande van links naar rechts: de heer S. Yntema (91), de heer A. Bergsma (93). mevrouw H. Bonekamp-Leen- stra (90), mevrouw G. Sikkes-Bekema (91), mevrouw K. Tadema-Brattinga (90) en de heer J. Bekema (90). Zit tend van links naar rechts: mevrouw M. van der Boor-Witteveen (98). me vrouw IJ. Fortuin-Dijkstra (90), de heer B. Fekkes (91). de heer E. Sie- mensma (94) en mevrouw B. Rijpma- Flapper (92). (Foto Studio Ger Dijs) Beant kocht voor honderd gulden een dertien meter lange stalen paal, en wat Amerikaans grenenhout voor de meters- grote propellor. „Ik wist nog niet precies hoe ik het hebben wilde, maar je moet eens beginnen", zegt Beant. In zijn vrije tijd begon hij met de bouw van de windmolens. Na tien maanden stond de windmolen. Achter het huis, naast een grote boerderij, werd het enorme gevaarte omhoog gehe sen en met stevige kabels vastgemaakt. A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1