IJLST snekerWkoerier Nieuwe MHNO-MSPO school De Schakel in Sneek geopend Mogelijk problemen voor algemene MHNO school in Sneek Bouwvorm van nieuwe school in Folsgare is „een schot in de roos” Cruycebroedershof niet geschikt als vervanging oude ATS-gebouw Rlli Inbrekers maken gat bij inbraak Fortuin aan sieraden gestolen in Sneek 'I Bertus Poiesz laat grote leegte achter in de Sneker gemeenschap Sinterklaasfeest voor scholen in Amicitia was weer zeer geslaagd Huren te hoog en ruimten te klein menen verenigingen Burgemeester Cazemier bij feestelijke opening I a'a a-, de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en I Officieel Orgaan van liili a az gecombineerde uitgave 4 (vervolg zie pagina 3) I Man van milde humor plotseling overleden Door een keurig gat in de zijmuur van De Klokkenwinkel (eigenaar A. Luehof) aan de Oosterdijk te zagen konden zaterdagnacht in brekers binnenkomen en vervol gens een flinke verzameling sie raden meenemen. De waarde van de gouden armbanden, horloges en chookers bedraagt zeker zestig duizend gulden. (vervolg zie pagina 5) MAANDAG 1 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 95 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. 'r Jaap Schuurmans en Pieter Beuzenberg in selektie distrikt Noord onderwij sloot aan de stam bij in Sneek”, zo zei wethouder H.A. Scholten tijdens de officiële opening van de nieuwe Christelijke MHNO-school aan de IJlsterkade. De vreugde bij het gemeentebestuur is echter „niet geheel onverdeeld Gevreesd wordt dat de algemene MHNO-school in MSPO nieuwe stijl. De Commissie Situ- (vervolg zie pagina 3) en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD „Er heerst vreugde bij het Sneker gemeentebestuur. Er is weer een nieuwe school aanwezig wegens zijn bemoeienis sen met de stichting er van. In zijn toe spraak wees hij erop, dat de school inspeelt op de plannen van het ministerie voor de toekomstige spreiding van het MHN0- Sneek misschien zal moeten verdwijnen wegens de eventuele „konkur- ering en Spreiding (CCS) heeft hiervoor rentie”. „Dat zouden wij betreuren. Ieder moet tenslotte de keuze kunnen bepalen tussen algemeen en protestants-christelijk onderwijs”. De wethouder achtte het ondoenlijk, dat leerlingen voor algemeen onderwijs dan naar bijvoorbeeld Heerenveen moeten uitwijken. „Ik voorzie heel grote problemen”, zo besloot hij zijn rede. verenigingen uit de Oude ATS naar het leegstaande Cruycebroedershof heeft bij die verenigingen kwaad bloed gezet. Dit bleek tijdens een vergadering donderdagavond van de gebruikers van het ATS-gebouw aan de Kloosterstraat. De aangeboden ruimte in het Cruycebroedershof wordt zo werd gezegd. Door de gebruikers werd besloten een werkgroep in te stellen, die met de gemeente in overleg moet gaan over eventuele andere mogelijkheden. Het Sneaker Nieuwsblad is een Verdere uitbreiding De door het gemeentebestuur van Sneek voorgestelde verhuizing van alle sommige verenigingen een verhoging be tekenen van driehonderd procent. De ruimten zijn namelijk eenderde tot een- vierde kleiner dan de huidige in het ATS- gebouw. Voor de SABO zou de aangewezen j ruimte in het Cruycebroedershof tevens door de diverse verenigingen als te klein ervaren. Tevens staat de ongeschikt zijn om godsdienstoefeningen voorgesteldehuurvandieruimtennietinverhoudingmet de huidige huur, te houden. De godsdienstiering van de Bespreking (vervolg zie pagina 3) „Wat mij nu bij dit nieuwbouwplan van de school in Folsgare zo aanspreekt is, dat het begrip „kleinschaligheid” zo duidelijk doorge trokken is in de uiterlijke vormgeving van de school. Komende van het zuiden ziet men geen plomp, volumineus gebouw, maar in silhouet zes puntdakjes. Dat heeft tot gevolg gehad, dat in een gesprek op het gemeentehuis al eens geïnformeerd werd naar de mogelijkheden tot verkrijgen van een woninkje in Folsgare „yn dat nije wenningblok met dy seis tuorkes Zoiets bevestigt, dat de keuze van deze bouwvorm een schot in de roos is geweest”. Dit zei burgemeester B.W. Cazemier van Wymbritseradeel tijdens de feestelijke opening van het nieuwe onder komen van de christelijke lagere school in Folsgare. In aanwezigheid van de 49 leerlingen van de school, die een duizendpoot hadden gevormd, sn vele belangstellenden, opende de burgervader de voordeur van het gebouw. Maar niet nadat eerst de enige tweeling van de school de naam „De Gearring” had onthuld. fails SNEEKER NIEUWSBLAD 1981. Onlangs is het Cruycebroedershof het gemeentebestuur van Sneek besloten terie van Onderwijs en Wetenschappen. Hij was bij de officiële opening van de De leerlingen van de christelijke lagere school in Folsgare togen samen met het hoofd van de school, de heer Klaas Tijmstra, naar het nieuwe gebouw. Ze waren feeste lijk uitgedost ter gelegenheid van de ope ning van de nieuwe school, waarvan de naam „De Gearring’’ bedacht is door de familie Abma. Op de foto op de achtergrond het oude schoolgebouw. een plan opgesteld, dat is overgenomen door staatssekretaris De Jong. Wat de taak van De Schakel zal inhouden is daarente gen nog onduidelijk. Het advies van de CCS aan de staatssekretaris is de oplei dingen verzorgende, sociaal-agogisch II en verpleegkundige aan Sneek toe te wijzen. Op drie december aanstaande zal er in Hardenberg gevoetbald worden tus sen de teams van distrikt Oost en die van het distrikt Noord (JAA). Voor het distrikt Noord werden twee Snekers uitgenodigd, Jaap Schuurmans van Hubert Sneek en keeper Pieter Beu zenberg van ONS. gebouw, het Cruycebroedershof als ver vangende ruimte aan te bieden. De verhui zing al moeten geschieden voor 1 januari Dat er voor de school De Schakel een taak in de toekomst is weggelegd is zeker, zo verklaarde de heer G.J. Buikema, chef van de afdeling MHNO-MSPO van het minis- i i j IJ»* 1 1 1 i i i i covixcniistigc opicxumg vcttt nci iviniNW Na de openingshandeling werd de cere monie in de gemeenschapsruimte van de school voortgezet. Burgemeester Cazemier sprak de hoop uit dat de nieuwe school jarenlang huisvesting mag bieden aan de kinderen. „En dat ze in latere jaren alle maal zullen zeggen: Het was op die school een blijde en goede tijd, waar ons een perspektief biedende toekomst is geleerd en gegeven", aldus de burgervader. Wymbritseradeels eerste burger vond het spijtig dat niet direkt een ruimte kon worden gebouwd voor de huisvesting van kleuters. „Maar wat niet is kan nog komen. Wanneer Folsgare zich in een gestage en gezonde groei mag blijven verheugen, dan In Sneek is op 63-jarige leeftijd plotseling overleden de heer Bertus Poiesz. Ineens moet de Sneker gemeenschap het stellen zonder de man die toch een levend monument is geworden. Een man die steeds weer in andere gedaantes voor de dag kwam. Wat was hij niet: broodjes-knakworst-verkoper, schoorsteenveger, kienmaster, akkordeonist, on geëvenaard causeur en Sinterklaas. Bertus Poiesz heeft waarschijnlijk wel de grootste bekendheid gekregen met zijn broodjes-knakworst- kraam op het Starteiland gedurende de Sneekweek. Legendarisch zijn de spreuken, waarvan hij elk jaar weer een nieuwe had. Over zijn schoorsteenvegersbaan en de keren dat hij in een andere gedaante naar voren trad, doen zich legio annekdotes de ronde. Het was eigenlijk altijd lachen ge blazen met Bertus Poiesz. Het was een gezellig prater. Volgens familieleden „hardstikke gek”, maar dan van zo’n ont wapende charme dat je wel gek op hem moest zijn. Hij gaf vaak lik op stuk. Maar het was nooit kwetsend. Hij trapte nooit iemand op de ziel. Bertus Poiesz was een man van milde humor en hij was hartelijk voor jong en oud, arm en rijk. In feite is Bart, zoals Bertus Poiesz ook wel genoemd werd, niet te vervangen en er zal dan ook met weemoed aan deze legenda rische Sneker terug worden gedacht. Voor al z’n humor is van zo’n gehalte dat het onsterfelijk is geworden. Bertus Poiesz heeft z’n levenlang in Sneek gewoond. Altijd in de binnenstad. Met z’n vrouw Ellie nam hij onder andere intrek in het „Vlooi entheater” op de Singel, waar ook allemaal zwervers woonden. Met 15 jaar zat Bertus Poiesz al in de handel. Hij handelde in alles: groente, fruit, bokkingen, als er maar verdienste in zat Hiervoor ging hij ook buitenuit naar Grouw bijvoorbeeld. Waar mensen waren daar was zijn handel. Bertus Poiesz is altijd vrij man geweest En de keer dat hij als kraanmachinist een baas had, zei hij deze binnen een week al weer vaarwel. De schoorsteenvegerij was de laatste jaren de belangrijkste bron van inkomen van de familie Poiesz. Maar zijn broodjes- en knakworstenverkoop op het Starteiland en op de ijsbaan zullen velen ook niet snel vergeten. Net zo min als de gezellige bingo-avonden met akkordeonbegeleiding van Bertus Poiesz altijd in herinnering zullen blijven. Het Sinterklaasgebeuren is voor wat betreft het feest voor de leerlingen van de derde, vierde, vijfde en zesde klas van de openbare lagere scholen in Sneek en omgeving, die jaarlijks in Amicitia voor de verjaardag van de Sint bij elkaar komen, weer zeer geslaagd geweest. De kinderen van de eerste en tweede klas ontvingen de Goed Heiligman op school. Voor leerlingen van scholen uit Langweer, Hindeloapen, Balk, Sloten, Rauwerd, Sijbrandaburen en Ysbrechtum werd één middag voor het feest uitgetrokken en de Sneker scholen verzamelden zich op een dag in het Amicitia-theater. De Sint werd hartelijk verwelkomd en de kinderen stonden natuurlijk weer te kijken van wat de Goed Heiligman allemaal niet wist te vertellen over kinderen die op het toneel werden geroepen. Gelukkig hoefde er niemand in de zak, zodat iedereen kon genieten van een sprookje - „De Geldmolen" - dat opgevoerd werd dóór het onderwijzend personeel van de openbare lagere scholen uit Sneek en voor de eerste keer door personeel van de kleuterscholen. De Sinterklaaskommissie organiseerde 's avonds in samenwer king met de Vereniging Voor Openbaar Onderwijs een avond voor ouders van leerlingen, onderwijzend personeel en andere belangstellenden. Toen werd voor de vierde keer „De Geldmolen" opgevoerd. De avond met bal na werd een groot sukses. Amicitia had een volle bak. De fotograaf van studio Ger Dijs maakte een foto tijdens het kinderfeest. In verband met de geplande afbraak van 1981. Onlangs is het Cruycebroedershof het oude ATS-gebouw over enige tijd heeft leeg komen te staan. Volgens wethouder B. ----- - c - ’’j je vrïgs (]je je gebruiken onlangs infor- de^yerenigingen, die gebruik maken van dit meerde over hun nieuwe onderdak, zijn er in Sneek geen andere huisvestigings-mo- gelijkheden voor de verenigingen. De bezwaren van de gebruikers, de vereni gingen. spitsen zich vooral toe op de groot te van de aangeboden ruimten. „Ik laat me niet wegstoppen in een varkenshok", zo verwoordde een vertegenwoordiger van eenverei vergadering, die speciaal gewijd was aan deze zaak. Voorts werd met algemene stemmen betuigd dat de geopperde huren veel te hoog zijn. Omgerekend zou dit voor De negen lokalen kunnen echter niet in de totale behoefte voorzien. De oudere-jaars- leerlingen maken op dit moment nog ge bruik van de scholengemeenschap Nijen- hoven in Bolsward. Het gemeentebestuur van Sneek is bezig voor verdere uitbrei ding mogelijkheden te scheppen, zo zei wethouder Scholten. Bertus Poiesz mocht altijd graag reizen en hij heeft dan ook veel verre reizen met zijn vrouw ondernomen. Daarvan getuigen allerlei dierbare verzamelin gen. En tussen alle inspannende en ont spannende bezigheden door spande Bertus Poiesz zich ook nog in als (oud-) voorzitter van de jachthaven vereniging „De Woud vaart". Twee oorkondes nemen een opvallende plaats in aan de muur in de woning van de familie Poiesz. Eén vermeld dat Bertus Poiesz lid van verdienste is van de scheids rechters vereniging Sneek en Omstreken en de andere herinnert aan de vijfentwintig jaar, die hij doorbracht bij de brandweer van Sneek. Sneek zal Bertus Poiesz niet snel vergeten. Hindoestanen vereist een erg reine gele genheid. zo werd gezegd. De nieuwe MHNO-MSPO-school in Sneek, „De Schakel" genaamd, werd vrij dagmiddag officieel geopend. De school is voortgekomen uit Nijenhoven in Bolsward. Zes jaar geleden werd daar begonnen met voorbereidingen voor ontkoppeling van de MHNO-afdeling en de verplaatsing naar Sneek. Sneek werd hiervoor uitgekozen, omdat deze stad een centrumpositie in neemt in de Zuidwesthoek van Friesland. De voorbereidingen voor de vestiging van deze afdeling van middelbaar huishoude lijk en nijverheidsonderwijs in Sneek ging niet eenvoudig. Per augustus 1980, zes jaar na de aanvang van de voorbereiding, werd de nieuwe school in de voormalige W.G. Baardaschool in gebruik genomen. In to taal zijn er negen lokalen, waarvan vijf theorielokalen. Voor de 240 leerlingen is er voorts nog een gymnastieklokaal van het Christelijk Vormingsinstituut „Het Stek”. Van de 240 leerlingen volgen er zestig een opleiding voor kinderverzorging en jeugd- verzorging. Aan de school zijn vijfentwintig docenten verbonden. De bespreking die wethouder De Vries op 17 november met de vertegenwoordigers van de verenigingen had, heeft deze grieven niet weg kunnen nemen. Over de huur zei de wethouder, dat deze in zijn algemeenheid niet definitief is. Hij erkende dat er inder daad grote verschillen in huur zijn, maar dat bij de berekening hiervan uitgegaan is van een sluitende eksploitatie. Wel probeerde de heer De Vries begrip te dde een vertegenwoordiger van kweken voor het aanbod van het Cruyce- :mgmg zijn teleurstelling tijdens de broedershof door te zeggen dat dit gedaan is na ampele overwegingen. Hij noemde het moeilijk duidelijk te kunnen maken M

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1