en Maandagavond oprichtingsvergadering W Spontane aktie Sneker Italianen voor drie dorpen in rampgebied as i IJLST snekerHkqerijer jft 1500 gulden voor de stichting pedagogische thuisbegeleiding Balk Noordoosthoek-Sneek wil zo gauw mogelijk een echte wijkvereniging Kollekte aardbevingsramp Z-Italië Vrijdagmiddag laatste trekking van de St Nikolaas verloting De Sint is Sneek goed gezind. Onder die slogan loopt al een aantal weken de Sint Nikolaas-verlotingsaktie, die reeds tientallen mensen in Sneek en de Zuidwesthoek een buitenkansje heeft bezorgd. Maar aan alle prettige dingen komt een einde en dat is altijd erger dan wanneer er aan minder leuke dingen een einde komt. Nu rechtuit-rechtaan: de Sint Nikolaasak- tie eindigt vrijdagmiddag om twee uur. Vlak na dat tijdstip zal de laatste trekking plaatsvinden in het Amicitia Theater. Let wel: reeds om twéé uur vrijdagmiddag worden de bussen weggehaald, die overal in de stad staan opgesteld. De kansbonnen kunnen dus slechts tot twee uur in deze bussen gestopt worden. Tussen twee en drie uur is er dus alleen in Amicitia gelegenheid om de kansbonnen nog kwijt te raken. Trekking drie uur precies. Raadsvergadering Gaasterland bleek voor deel „opiniepeiling” Officieel Orgaan van Pt. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL I |K I Hl f fe,». (Vervolg zie pagina 31) 1 I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. F /BmV wem Hei Sneaker Nieuwsblad is een en de Moeder en zoon gewond op de rondweg gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD In de laatste vergadering van de gemeenteraad Gaasterland van dit jaar Uitgehold r. i tj jaan de heer S. Haarsma (FNP) lag enkele beleidsdiskussies voor het komende jaar en wat hapsnap proble men in vereisten. De zogenaamde beleidsdiskussie over ondermeer bestedingen, en het wel of niet toepassen van een dinsdagavond weinig houvast op. Het bleek een raadsvergadering met Ijs* SNEEKER NIEUWSBLAD 4, •4 i; het N.C.K. - 15.000 gulden is vooral be de begeleidingen voorlopig C. Gaastra. Ook hij zag liever dat het plan niet „uitgehold" zou worden. aktie opgebracht wordt, zal overigens niet direkt naar de drie dorpen S. Angelo de Lombardi. Balfano-Solofra en Laviano ge- DONDERDAG 4 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 96 als een klankbord en als onderhandelings- meditim. Dat is in het verleden wel geble- Ook de heer L Zijlstra (CDA) meende dat het verdelingsplan niet zomaar opzijge schoven kon worden. Anderzijds moet de aanstaande kopers.niet de kans ontnomen worden deze 32 woningen te kopen. Burge meester Van Heemstra bleek in de loop van de diskussie een voorstander van de „flek- sibele aanpak” van het verdelingsplan. Op dit moment wordt volgens hem zeer goed onderzocht wat de behoefte is aan premie- A-woningen. „Er wordt zeker niet op de (Vervolg zie pagina 31), Ij 4 ti betaalbaar zou zijn voor mensen met hoge re inkomens. Er wordt daarom per gesprek op dit moment vijf gulden gevraagd. Hier- - - 1 1 1 1 mee I ministratieve ondersteuning in de vorm van een W.V.-kracht voor vier uur per dag. 1 De gift van stemd om naast de doorgang te doen vinden. De Stichting gaat er namelijk vanuit dat aan de ouders hiervoor niet de vplle rekening aangeboden M. DE BOER (G.B.) geen plaats voor sloperij -- gesteld. Het is de bedoeling, dat de wijkvereniging ners zaken wijkvereniging kunnen dienen Noordoosthoek (in oprichting) het hele gebied zal omvatten dat ligt tussen de Zwette en de spoorlijn - het zogenaamde „Zwetteplan" inkluis. In deze wijk liggen vijftig straten met ongeveer elfhonderd wo ningen. Het aantal bewoners van deze wijk is te stellen op cirka vierduizend. autobus. De verwondingen De overhandiging van de aanbiedings brief vindt op donderdag 18 december plaats in het Postkantoor aan de Dub- belstraat te Balk, bij het kraampje waar nog tot eind van dit jaar kinderpostze gels en -kaarten te koop zijn. Hierna is er in de Opvoedingswinkel. Raadhuis straat 11 te Balk gelegenheid om'infor meel nog wat na te praten. Sinterklaas heeft het in deze dagen niet altijd even gemakkelijk. Heeft hij doorgaans al moeite om zijn paard op de daken in bedwang te houden, gisteravond was dat zeker een toer in het bejaardencentrum Nij Nazareth in Sneek. Om nu eens anders dan anders in de acht jaar dat Sint dit bejaardencentrum be zoekt binnen te komen, verscheen hij dit keer op een houten paard met wieltjes. Even nog heeft de goedheiligman zijn grijze wenk brauwen gefronst toen hij het ge vaarte enkele dagen geleden zag, maar „alla zo zei hij, „zo kan het ook De bejaarden, onder wie sommigen ouder dan negentig jaar, hebben dit simpele gebaar in ieder geval zeer gewaardeerd. Ook toen bleek, dat het paard niet alleen geschikt was om de Sint te vervoe ren, maar dat het ook nog eens kadootjes in zijn „buik" kon her bergen, de kop kon bewegen en „geluiden" maken. Foto studio Ger Dijs soonlijk naar de drie dorpen om daar het 1 aan de burgemeesters te overhandi gen zo vermeldde V. de Vivo. De aktie werd spontaan door de vereni- Op dit moment zijn elders in Nederland ging, bestaande uit zestig Italianen in ook akties gestart voor de 52 getroffen Sneek. gestart om naast financiële ook morele steun aan hun vaderland te verle nen. land niet", zo verwoordde sekretaris V. de Vivo de gevoelens van „Gli Amici” (bete kent „De Vrienden”). Het geld, dat door de AMRO-bank in Sneek is 803049. De Stichting Pedagogische Thuisbegeleiding uit Balk zal op donderdag 18 december uit handen van mevrouw A. van Beek-Boeijinga als voorzitster van het plaatselijk komitè van het Nederlands Komité voor Kinderpostzegels te Balk een aanbiedingsbrief met een waarde van f 15.000,- overhandigen aan Janny en Wim Peters, initiatiefnemers van de Stichting Pedagogische Thuisbegeleiding. Het is niet de eerste keer dat zij namens het Mede om te voorkomen, dat er een hinderlijke leemte ontstaat in de belangen behartiging van de bewoners als in de toekomst de stadsvernieuwingsaktivitei- ten aflopen en er geen professionele krachten meer beschikbaar zijn, wil men in de Noordoosthoek zo spoedig mogelijk overgaan tot de oprichting van een wijkvereniging. Na het rondbrengen van een folder heeft de „voorbereidings- kommissie" reeds tweehonderd aanmeldingen voor het lidmaatschap binnen gekregen. Ook hebben zich inmiddels een aantal mensen beschikbaar gesteld om mee te doen aan aktiviteiten van kommissies of voor een bestuursfunktie. Komende maandagavond (8 december) zullen er spijkers met koppen geslagen moeten worden. Dan is er een oprichtingsvergadering waarvoor de wijkvereni ging Noorderhoek het wijkgebouw „De Schuttersheuvel" beschikbaar heeft Eén van de beleidszaken van het komend jaar is het woningsverdelingsplan, dat indertijd is opgesteld op verzoek van het CDA. Na het „instorten" van de woning markt in de premie A-koopsektor trekt deze markt momenteel weer wat aan. Dit maakte voor de raad Gaasterland een gedachtenpeiling over de verdeling van woningen in de gemeente weer aktueel. Hoewel het gemeentebestuur „gelukkig” is met het opleven van de interesse voor koopwoningen meent het kollege van b en w toch dat er met enige voorzichtigheid mee omgesprongen moet worden. Vooral voor Balk is nu de druk op de gemeente voor het afgeven van bouwvergunningen erg groot. Voor de jaren 1980 en 1981 zijn in Balk al 31 woningen toegezegd. Voor 1981 zouden er nog 32 woningen bij kun nen komen, gezien de vraag. Het kernpunt van de diskussie over het woningsverde lingsplan moest volgens burgemeester H.L Sixma van Heemstra de vraag zijn of deze 32 woningen er nu wel of niet mogen komen in het volgend jaar. Hiermee zou het verdelingsplan met veertien woningen overschreden worden. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). ook akties gestart voor dorpen, maar in deze vorm is die nog eenmalig in Friesland. Geld kan gestort „De emigranten vergeten hun eigen worden op AMRO-bank Sneek. ten gunste van Gli Amici. Bankrekeningnummer is 42.36.13.383. Het gironummer van de mi Mevrouw Oor en haar tien-jarig zoon tje Michiel zijn gistermiddag om streeks twaalf uur gewond geraakt toen de personenauto de rondweg in Sneek vanaf de Molenkrite naar de Westhemstraat wilde oversteken en daarbij werd aangereden door een i van me vrouw Oor waren ernstig, haar zoontje was er minder erg aan toe. Mevrouw Oor had haar zoontje uit de school De Spil gehaald en reed naar het kruis punt toe om over te steken en naar haar woning in de Piekezijlstraat te gaan. Vermoedelijk is ze door het invallend zonlicht van mening ge weest dat het licht op groen stond. Ze reed de rondweg op, waar haar auto door een bus van Triotour uit Haarlem werd gegrepen. De bestuurder van de bus. de heer J. Spruit, verklaarde later tegenover de politie dat het verkeers licht op de rondweg op groen stond en dat hij werd verrast door de ma noeuvre van de personenauto. Me vrouw Oor en haar zoon werden opge nomen in het Sint Antonius Zieken huis in Sneek. De personenauto werd zwaar beschadigd. N.C.K. aan hen geld mag aanbieden. Ook vorig jaar kreeg de Stichting een subsidie van het N.C.K. van f 5000.-. Reden tot deze gift is het feit dat de subsidie-aanvraag van de Stichting nog steeds in behandeling is en dat het werk binnen de Stichting intussen gewoon doorgaat. Dit betekent dat er i Opvoedingswinkel door Zuidwest Fries land een aantal gezinnen pedagogisch be geleid is of wordt, op dit moment totaal kan worden, omdat de hulp dan alleen nog bijna 135 gezinnen. Verder worden er re gelmatig voorlichtingsavonden georgani seerd en draait er .op dit moment één i gespreksgroep voor ouders, terwijl een mee kunnen de gemaakte kosten duidelijk tweede binnenkort van start zal gaan. De niet gedekt worden, vandaar dit beroep op stroom van aanmeldingen uit heel Fries land werd de laatste maanden zo sterk, dat per 15 nove'mber besloten is de werkzaam heden bijna alleen op de eigen regio (Zuid westhoek) te richten. In de afgelopen twee jaar heeft de Stichting voorts de beschikking gekregen over ad- waren de gespreksonderwerpen grofweg in twee hoofdmoten in te deleft: Als het enkele beleidsdiskussies voor het komende jaar en wat hapsnap proble- zou er - - men in de gemeente die direkt een konkreet oordeel van de raad morden deze ekstra aanwas tn Bak. ip fren voor een pas op de plaats De - FNP’er was tegen, zoals hij dat noemde, woonverdelingsplan leverden iiSeiegenheidsbestuur". Het verdelingsplan moet gehandhaafd blijven. Een medestan- een lange adem - er werd ruim vier uur van gedachten gewisseld - waarin der in deze handhaving vond hij in de heer de beleidszaken weinig meer kregen dan een reeks opinies. Hoewel de bewoners van het „Zwetteplan" niet betrokken zijn geweest bij het overleg inzake de stadsvernieuwing, dienen deze naar de mening van de voorbereidings- kommissie wel degelijk te worden betrok ken bij een overkoepelend en koördine- rend orgaan als een wijkvereniging. Mét het „Zwetteplan” verkrijgt men een over zichtelijke afbakening voor de wijk en het potentieel inwoners is dan voldoende om de levensvatbaarheid en de draagkracht van zo’n wijkvereniging. met een beetje goede wil. groot genoeg te maken. Voor de enkeling en voor groepen bewo- Om de nood in het Zuid-Italiaanse aardbevingsgebied wat te kunnen lenigen heeft de Sneker vereniging „Gli Amici" van Italiaanse emigranten een geldinzamelingsaktie georganiseerd. Door middel van een bankrekeningnummer en een kollekte willen zij geld inzamelen om drie van de tweeënvijftig getroffen dorpen te kunnen helpen met wederopbouw. Totnutoe is de aktie in deze vorm uniek in Friesland. Onder begeleiding van het sociaal-kultu- reel centrum het Bolwerk en het gemeen tebestuur van Sneek is de Italiaanse vere niging „Gli Amici" dinsdag gestart met de bracht worden. De hulp van het Rode Kruis voorbereidingen voor de aktie. Maandag 8 en andere instellingen zal. zo wordt ver- december wordt er in Sneek een kollekte wacht, van korte duur zijn. „Als de interna- gehouden. die duurt tot maandag 15 de- tionale hulpverlening stopt, gaan wij per- cember. Tevens worden verenigingen, s scholen, bedrijven en kerken gevraagd in geld hun gelederen geld in te zamelen. F -■ hardgrondig „nee" gezegd moeten

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1