POSTMA (FNP) ZWAAIDE MET BEDANKBRIEFJE in '1 Echte bommen of losse flodders begrotingsvergadering Sneek? ft Vertrek van Zandstra BV uit Sneek is zo goed als zeker M. Bos 25 jaar bij Flexa-fabrieken Sk Nieuwe methode lootjes-trekken van V- Y ar J 1 Bromfietser gewond bij aanrijding op Bütlanswei liÉfp Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST J-Y; 1 1 r i S 5w. I glil J XT MAANDAG 8 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 97 Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt voor de kerstdagen op dinsdag 23 december, voor de jaarwisseling op dinsdag 30 december. Advertentiemateriaal inleveren op beide maandagen(22 en 29 december) tot 12 uur. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. 1 Vier ruiten vernield NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekIBHKQERIIB Het zal in het verdere verloop van de dag nog moeten blijken of er hedenmorgen tussen tien en twaalf uur in de algemene beschouwingen YY en de Fietsen onrijklaar gemaakt Gestolen sieraden en geld grotendeels teruggevonden bij drie jeugdige Snekers Subsidies voor molenrestauraties Bizonder klein Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van van de zes fraktieleiders echte bommen of losse flodders zijn gelegd onder de fundamenten van de gemeentebegroting van Sneek voor het jaar 1981. Het zal hoofdzakelijk draaien om het zo mogelijk minder verhogen van enkele gemeentelijke belastingen, het verzoek om bejaar den en alleenstaanden minder reinigingsrechten in rekening te brengen en het eventueel gebruiken van de voorgenomen reserveringen voor het nieuwe Stadskantoor om de (belasting) druk op de burgers wat minder groot te maken. Hoe het allemaal af zal lopen ligt vast in het koffiedik. Zeker is wèl - overigens een heel ander punt - dat de heer H. Postma van rlp Frvsk NJacinnalp Partv het raadlidmaatschaosbiiltie er bij neer zal Lagere bouwprijs A* Het is zo goed als zeker dat de lederwaren- en schaatsenfabriek W. T. Zandstra bv in Sneek haar aktiviteiten voor een deel gaat verplaatsen naar Joure. Direkteur de heer W. Zandstra denkt dat het nieuwe pand, dat op het industrieterrein Séwei in Joure zal worden gebouwd, volgend jaar oktober of november in gebruik zal kunnen worden genomen. Er is een optie op tienduizend vierkante meter grond, dat eerst maar voor de helft wordt bebouwd. «F öggjx. de Frysk Nasjonale Party het raadlidmaatschapsbijltje er bij neer leggen. Y/-Y'YT<-!r YYiiYS Y“tY J j welkomstwoord heeft ge- De onroerendgoedbelasting zag Brouwer liever met vijf procent opgetrok ken dan de voorgestelde 7 Vi procent. Het - NA 7 t Y' Zaterdagnacht omstreeks half drie hebben vier ruiten van panden op de Oude Koe markt het moeten ontgelden. In één door lopen werd een ruit vernield van schilders bedrijf De vries, installatiebedrijf Hoek stra, uitzendburo Werkplan en Nigg B.V. Het is niet bekend waarmee de vernieling is aangericht. De schade wordt geschat op I kantoor. Ook stelde de heer Brouwer voor om acht ton daarvan te gebruiken voor kapitaalswerken. SNEEKER NIEUWSBLAD Foto Studio Ger Dijs. De heren H. Agricola en H. Boersma uit Oosterwierum stonden zondag even raar te kijken toen ze tot de ontdekking kwamen dat hun fiets, die in de Havenstraat in Sneek geparkeerd stond, zo was toegeta keld dat er geen rijden meer op was. Het betreft een racefiets en een herenfiets. Van de racefiets werden de wielen verbogen en van het andere rijwiel de voorvork onher stelbaar verbogen en de kabels van de trommelremmen vernield. De schade wordt geschat op vijfhonderd gulden. Bovendien was daar haast bij, want we hadden een jaar geleden al een nieuw pand moeten openen”, aldus de heer Zandstra. Het nieuws over de verhuizing van Zand stra heeft velen verbaasd. Een bedrijf dat al sinds 1825 in Sneek is gevestigd en dat verdwijnt! De heer Zandstra doet er echter niet zo paniekerig over. „We houden de panden aan het Schaapmarktplein en aan de Suupmarkt waar sportartikelen worden verkocht aan. En ook andere panden in Sneek worden nog niet aan de kant ge daan”, aldus de heer Zandstra. Met de nieuwe vestiging wil de firma Zandstra haar zaken meer vanuit een centraal punt leiden. De administratie bijvoorbeeld zal overgeheveld worden naar Joure en het is de bedoeling dat de vervaardiging van schaatsen daar plaatsvindt. Ook de groothandel zal vanuit het nieuwe pand worden opge zet, en daardoor veel grotere omvang kunnen krijgen. Er wordt gedacht aan een afhaalcentrum voor detaillisten. Aangezien het gaat om een optie op het stuk grond in Joure acht de heer Zandstra het nog niet voor honderd procent zeker dat het daar ook rondkomt. „Maar de kans is erg klein dat het alsnog Sneek wordt. Tenzij we op problemen stuiten tn Joure. maar die zie ik niet". - De gerpéentepolitie van Sneek heeft drie jeugdige Snekers in de leeftijd van vijftien tot en met zeventien jaar aangehouden die verschillende inbraakjes in woningen heb ben bekend. Er werd niet altijd buit ge maakt. Een keer namen twee knapen voor achtduizend gulden aan gouden sieraden mee uit een woning in de Sophiastraat. De sieraden zijn op een eksemplaar na terug gevonden. Een van de jongens heeft ook de inbraak in het Bolwerk op 30 november gepleegd. Hij nam duizend gulden mee. Op vijftig gulden na werd ook dit achter haald. Een van de jongens heeft zich ook schuldig gemaakt aan vernielingen op het tuinbouwkompleks van „Nut en genoe gen" in Sneek. gevonden om de Sinterklaasloten te trekken. De middenstand van het ste- Gedeputeerde staten van Friesland hebben uit de daarvoor uitgetrokken middelen enkele subsidies beschikbaar gesteld voor de restauratie van molens. Het provinciaal subsidie bedraagt vijftien procent van de restauratiekosten. Het gaat hier om de molens „De Höbp” in Dokkum en de molen te Lollum in de ruilverkaveling Wonseradeel-Noord. de voorzitter, jullie kunnen van mij een briefje verwachten, tot jullie opluchting, dat ik niet langer meer wil en kan. Wat de partijraad van de FNP wil is haar zaak, maar ik wil niet langer meedoen aan deze vertoning". Wat de eigenlijke begroting betreft meen de de heer J.D. Brouwer van het CDA, dat het kollege zich aan de opdracht heeft gehouden en een sluitende begroting heeft ingediend. „Veel ruimte biedt die niet en met name het aantal nieuwe projekten is bizonder klein". Het meest verstrekkende voorstel inzake het Stadskantoor kwam van de heer S.J. de Jong van de WD, die een nieuw Stadskan toor wilde bouwen op het „Normandiater- rein"; „geen gesloop en veel lagere bouw prijs". Bouw van goedkopere woningen was ook een wens van De Jong, die daarbij steun kreeg van onder meer de heer A. Wouda van de CPN. Wouda pleitte ook voor lagere reinigingsrechten en wilde dan desnoods wel akkoord gaan met een verhoging van de OGB met 7Vi procent. De heer W.T. de Boer van Progressief Sneek meende, dat het slecht gaat met de parlementaire demokratie in ons land en vond dat de huidige regering „pertinent weigert om echt in te grijpen aan de bovenkant van de inkomstenladder”. Hij had diverse amendementen op de belas tingvoorstellen achter de hand en dacht dat 1® iffir o de heer de gaten die door zijn voorstellen eventueel zouden ontstaan (bij aanneming) opgevuld konden worden door bezuinigingen bij daardoor ontstane tekort van een ton wilde gemeentewerken. het CDA dekken door het af te halen van de 1*4 miljoen gulden, die het kollege op- De keuze voor de nieuwe vestiging is op Joure gevallen, omdat de direktie van het bedrijf niet langer meer kon wachten op een toezegging van Sneek, die zoals was afgesproken na een jaar had moeten af komen. „We hadden ook al eens een optie op een stuk grond op het industrieterrein De Hemmen in Sneek gekregen, maar dat J kwam niet zo gunstig uit. Toen is in tweede instantie een ander stuk grond aangebo den, alleen was daar al een optie op en was het afwachten of het vrij zou komen. Toen dat te lang duurde hebben we de knoop doorgehakt en zijn buiten Sneek naar een gelegenheid om te bouwen gaan zoeken. De Flexa-fabriek in Sneek levert re gelmatig jubilarissen af. Dit keer was het de heer M. Bos, die vijfentwintig jaar in dienst van de fabriek staat. De heer Bos begon in het bedrijf met het verrichten van allerlei magazijnfunk- ties. Maar na ongeveer vijftien jaar wist hij zich op te werken tot ploeglei der aan de etiketteermachine. Dat niet alleen de heer Bos de leidinggevende funktie bevalt, maar ook de mensen die hij begeleidt de ploegleider waar deren bleek wel uit de grote opkomst van kollege s op de receptie. Natuur lijk waren er ook kado’s. De perso neelsvereniging schonk een gereed schapskist, namens het bedrijf werd een gouden (Sikkens) speld uitgereikt en een vertegenwoordiger van de Maatschappij van Nijverheid en Han del kwam met de bekende zilveren legpenning en oorkonde. De echtge note van de jubilaris werd onder de bloemen bedolven. Y Daarmee kon de gemeenteraad en het kollege het dan voorlopig doen... Een veeg uit de pan kregen burgemeester en wet houders nogmaals door een opmerking van de heer Postma, dat de „begroting onwettig is”. Tussen de bedrijven door kregen ook de „kranteminsken” er van langs. Het Friesch Dagblad kreeg te horen: „Als er één dagblad is dat het met de FNP eens zou moeten zijn dan juist déze krant En de „pleatselike krante” werd vergeleken met een „Steatskrante”... Elders in deze krant kan men uittreksels vinden van de algemene beschouwingen nieuw wil reserveren voor het nieuwe Stads- die vanmorgen zijn gehouden. Ze zijn vrij kort gehouden omdat alle fraktieleiders vaak over dezelfde onderwerpen hun visie lanceerden. ‘Ni, Zaterdagmiddag rond een uur of vijf is de dit voertuig vandaan schoot. De bromfiet- 18-jarige bromfietser O.D. uit Poppinga- ser kwam op de weghelft van de Fiat wier op de Bütlanswei - de ruilverkave- terecht en een aanrijding was niet meer te lingsweg van Sneek naar Irnsum - gewond vermijden. De bromfietser liep een ge- geraakt bij een aanrijding. D. botste fron- kompliceerde breuk aan een van zijn benen taal tegen een Fiat, die bestuurd werd door op en werd naar het Sint Antonius Zieken de heer L.K. uit Terzool. De bestuurder van huis in Sneek gebracht. Zijn vervoermiddel de Fiat passeerde juist een trekker met was total loss. De Fiat werd licht bescha- aanhangwagen toen de bromfietser achter digd. Wat dat aangaat was zijn uitspraak aan het De heer J.R. Visser van de PvdA blikte naar eind van een meer dan „pittige" algemene boven en meende dat het kabinet een beschouwing vrijwel niet mis te verstaan. In gebrek aan visie en beleid verweten kon het Nederlands vertaald zei hij „Mijnheer worden op het stuk van de bezuinigingen. Hij stelde in de loop van zijn betoog voor om de tarieven voor het reinigingsrecht met vijftien gulden te verlagen voor al leenwonenden en voor 65-plussers. Ook hij wilde daarvoor de reserve voor het Stadskantoor aanspreken. burgemeester M. Abma maakte ten slotte de nummers van de winnaars deke heeft een ludieke happening op bekend. De spektakulaire trekking touw gezet, die op de overkluizing werd muzikaal opgeluisterd door plaatsvond. De strookjes van de loten, Jong-Advendo en het IJlster-korps die van naam waren voorzien, werden „Concordia”. Op de foto’s van studio door Sinterklaas door middel van een Ger Dijs worden Sint en Piet omhoog- kraan van Nekem in een grote beton gehesen, nadat de Goed Heiligman molen van Friesland-Beton gekieperd, eerst een welkomstwoord heeft ge- Pieterbaas mocht na enige keren sproken. In Ijlst heeft men een nieuwe methode draaien de lootjes uit de^uip halen en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1