Ja, hardstikke mooi, niet IJLST snekerWoerier nn* OMnaua Begroting Sloten „sluitend” als verwachte bijdrage binnenkomt Gouden medaille maakte het feest rondom Jikke Ozinga nog grootser Zelfs mèt een lampje zal men waarschijnlijk verschrikkelijk moeilijk een paar mensen kunnen vinden, die mevrouw Jikke van der Horst-Ozinga uit Sneek niet gunde wat haar zatermorgen ten deel viel: de gouden medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Die werd haar omstreeks half elf op de jurk gespeld door de burgemeester van Sneek, mr. B. van Haersma ,CCJl VUUT)un cnmun. Zuidwest-Friesland zal geen „supervisor” zijn in rekreatie llll itf Snertaktie bij snertweer leverde op voor ’Samen Onderweg’ Faber in Zuidwest-Friesland: Gemeenten moeten nu al inspelen op komende reorganisatie bestuur Sneker vindt gestolen auto in Sneek terug Als gedupeerde autobezitter - de auto was op 9 november gestolen - stond S. Leenstra uit Sneek zaterdagmiddag wel even vreemd te kijken toen hij zijn Fiat 127 zag rondrijden in de Lemmerwegwijk. Als een hazewindhond meldde de heer Leen stra deze ontdekking bij de gemeente politie. die na een onderzoek de Fiat terugvond bij twee Amsterdamse Marok kanen (beiden 18 jaar) in de Pripperstraat. De Fiat was op 9 november gestolen van de Marktstraat in Sneek. Enige tijd later, zo vertelden de twee Marokkanen, werd de auto te koop aangeboden in Amsterdam voor het sommetje van twaalfhonderd gul den „We kennen wel het gezicht, maar niet de naam van de verkoper”, zo meldden de twee buitenlanders de politie bij hun arres tatie. Zij beweerden van onrechtmatige handelingen niets af te weten. De Fiat was gekocht en daarna keurig op naam gezet van een der Marokkanen. Gemeentefonds moet „gat" van 109.000 vullen Vaststelling basisrekreatieplan uitgesteld naar april de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en CCE Officieel Orgaan van F I I w. w Het Sneaker Nieuwsblad is 99 (vervolg zie pagina 3) Advertentiemateriaal inleveren tot uiterlijk 12.00 uur op de maandagen 22 en 29 december. Etalageruit ingegooid MAANDAG 15 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 99 Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt voor de kerstdagen op dinsdag 23 december; voor de jaarwisseling op dinsdag 30 december. jr jr jr. jr DIEFSTAL ELEKTR. LOG Donderdagnacht omstreeks half één werd de etalageraam van de watersport-artike lenzaak J. ten Dam (voorheen S. Kuipers) ingegooid, waarna een elektronisch log- apparaat (merk Seafarer) werd meegeno men. De schade bedraagt in totaal 1500’ gulden. Bloemenzee (vervolg zie pagina 3) en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Diefstallen in Sneek Banden lek gestoken uit baldadigheid Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis i GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. een gecombineerde uitgave VERNIELINGEN BIJ WRAAKAKTIE IN IT HASKE IN BALK brok in de keel... Buma. De handeling ontketende een ware ovatie. De Dak- en Boerekapel- alleen zaterdagmorgen, middag len zetten het „Lang zal zij leven in dat spontaan door de menigte werd meegezongen en pooiden er op het juiste moment ook nog het „Frysk Folksliet” tegenaan. Bij dat grote enthousiasme kregen velen bijna een Dat de rekreatie in de Zuidwesthoek van Friesland beteugeld moet worden was voor de zestien gemeenten van het samenwerkingverband Zuidwest-Friesland een klare zaak tijdens de vergadering in het multi- funktioneel centrum De Mande in Nijland. De leidsels van het „rekrea- tiepaard” zullen echter in handen moeten blijven van de gemeenten afzonderlijk, zo meende het dagelijks bestuur van het Verband. Zuidwest- Friesland wil en kan alleen maar de gemeentelijke plannen beoordelen met het (nog niet goedgekeurde) basisrekreatieplan achter de hand. Dit zal uitmonden in een advies dat de gemeenten kunnen volgen of niet, zo zei burgemeenster B. van Haersma Buma. „Zuidwest-Friesland wil koördineren maar wil geen supervisor zijn”. r*. gi ll MuafcaaMMB en In de drie voorgaande jaren is Deze „koördinatie” ging de stuurgroep van fase II Tijdens de surveillance van de gemeente- I I I I 1 I Zaterdagavond is het etalageruit van speel goedzaak Looper in Sneek ingegooid. Dit gebeurde omstreeks negen uur. Iemand hoorde het glasgerinkel, zag twee jongens wegrennen, maar de identiteit van hen kon niet vastgesteld worden. Uit de winkel is niets vermist. Mevrouw Jikke Ozinga even voor de lens van Ger Dijs vlak nadat de burgemeester haar de gouden medaille heeft opgespeld. waarnemend sekretaris. Het hiervoor vrij komende bedrag is voor een groot gedeelte geraamd voor kosten van administratieve bijstand van de gemeente Gaasterland en Lemsterland. Ook is een bedrag bestemd voor het opmaken van de gemeentereke- ning door het Centraal buro voor Verifica tie. Intussen stapelden zich de kadootjes op en zou het aantal en de sortering bloemen in een heuse bloemenwinkel geen slecht fi guur hebben geslagen. Kortom het was één SNEEKER NIEUWSBLAD groot feest voor Jan en Alleman. En dat niet d en avond, maar met een geweldig verlengstuk in de zondag en misschien nog wel tot de kerst dagen toe! Niet te tellen hoeveel gelukwensen attenties Jikke Ozinga gewerden en even min viel te turven hoeveel (gratis) drankjes er op de gezondheid van mevrouw Van der Horst, Jikke Ozinga, „Tante” of „Moeke” werden gedronken.... Dit was de uitleg, die burgemeester Van Haersma Buma (lid dagelijks bestuur) gaf aan de houding, die Zuidwest-Friesland zal gaan innemen als het konsept basis-re- kreatieplan in april door de zestien ge meenten vastgesteld wordt. Donderdag avond beperkte de vergadering in Nijland zich voornamelijk tot een diskussie over deze „plaatsbepaling”. Van het - geplande en ook daar werd menig pannetje snert afgehaald. Op voorhand had den de organisatoren reeds een be drag van vijfduizend gulden toege zegd aan de Sportstichting voor gehandikapten „Samen Onder weg”. Hoewel vanmorgen nog niet precies bekend was hoeveel de snertaktie netto heeft opgebracht was al wel te overzien, dat dat bedrag van vijfduizend gulden ruimschoots wordt gehaald. (Foto studio Ger Dijs) Of uit wraak of uit baldadigheid zijn zaterdagnacht alle banden van de Citroen van D. van Vlugt uit de derde Woudstraat stuk gesneden. De auto stond geparkeerd op de Selfhelpweg in Sneek. De sneden in de vier banden van de Citroën GS Special zijn zeker vijf centimeter lang en zijn waar schijnlijk gemaakt met behulp van een mes. De schade bedraagt driehonderd gul den. Burgemeester Faber wilde hiermee niet proberen een „daad te stellen" tegen de kritiek van enkele gemeenten op het sa menwerkingsverband. Eerder vroeg hij zich af in zijn betoog aan het begin van de vergadering wat de „plek” zal zijn van Zuidwest-Friesland in die reorganisatie van bestuur. Hij wees in dit verband op de geplande versterking van taken en bestuur- Het tweetal werd door de gemeentepolitie van Sneek voor verhoor naar het buro meegenomen, waarna zij een nacht inge sloten werden. Dit, omdat zij zich niet konden legitimeren. Zij kregen een proces verbaal wegens diefstal en heling. Door het vernielen van een draairaam kreeg een inbreker de kans zich toegang te verschaffen tot de woning van C. van der Woude aan de Johan van Oldebarneveld- straat 1 in Sneek. De gehele woning is doorzocht Er wordt 150 gulden vermist „Ik wil vooral de gemeenteraden voor ogen houden dat Zuidwest-Friesland een stukje verlengd lokaal bestuur is. Dus van de gemeenten zelf is. De uitgangspunten zijn door ons vastgelegd. We zijn bezig hier inhoud aan te geven. Niet alleen formeel, maar ook in het belang van de gemeenten en zijn inwoners. En dat doen we in een tijd waarin de reorganisatie van het binnen- lands bestuur op gang begint te komen like mogelijkheden van de provincie. Zo is er inmiddels gesproken over een provin ciaal parlement of een opbouw van binnen lands bestuur naar het patroon van de Bondsrepubliek Duitsland. Het is nu de hoogste tijd om er over te praten, aldus naar de provincie overgeheveld worden”, zal volgens hem de relatie burger-bestuur moeten staan. De gemeente Sloten rekent echter volko- In de drie voorgaande jaren is er een men op de bijdrage uit het gemeentefonds, aanvulling uitgekeerd en - zo stond in een brief - de gemeente Sloten zou voor 1981 opnieuw om een dergelijk bedrag kunnen verzoeken. Daarbij werd wel de kantteke ning gemaakt de personeelsbezetting wat te minderen. Een meer dan normale perso neelslast mag niet blijvend gedekt worden doormiddel van saneringsbijdragen, aldus de staatssekretaris van binnenlandse za ken. Als alles verloopt zo als het kollege hoopt zullen met de „sluitende” begroting ver scheidene kapitaalswerken uitgevoerd worden. Over deze werken zijn inmiddels subsidies aangevraagd. In de aanbiedings brief stellen burgemeester en wethouders voor in 1981 de volgende werken te laten uitvoeren: Rekonstruktie van de walbe- schoeiing in de binnenstad; aanleg riole ring in de jachthaven, alsmede toiletak- kommodaties; restauratie Lemsterpoort; een parkeerterrein in Sloten-west; brand- weergarage met aanvulling van uitrusting van brandweer; kleedgebouw sportterein en onderwijskredieten. Voorts heeft het kollege nog de posten stadsherstel, walbe- schoeiing jachthaven en de Ee, rekonstruk tie Bolwerken en gracht, aanleg riolering en kosten bestemmingsplannen. Uit waarschijnlijk wraak hebben inbrekers zaterdagnacht in It Haske in Balk grote vernielingen aangericht aan afspeelappa ratuur. Tevens namen zij een bedrag mee van veertig gulden. De inbraak vond plaats na de sluiting van de jeugdsociëteit. Óp die avond heerste er al een gespannen sfeer in het centrum, daar enkele gasten zich enigszins agressief opstelden. Het snertweer van zaterdag was lastig voor de tweehonderd man, die met vijftig auto’s op pad gingen om in Sneek en Ysbrechtum snert aan de man (of vrouw) tebrengen, mair de verkoop als zodanig was het regenachtige weer kenne lijk geen handikap. In drie uur tijds werden ruim vierduizend liter erwtesoep verkocht bij deze aktie van de Lions Club Sneek. Voor het stadscentrum was er verder nog een verkooppunt gevestigd in Amicitia In het afgelopen weekeinde zijn in Sneek verschillende kunststof jalouzieën van Tijdens de surveillance van de gemeente- auto sgehaald. Zo werd vrijdag van de Opel politie zijn in totaal vier bestuurders op- Manta van G. Grasman uit Deersum en gebracht wegens het nuttigen var. „ccn zaterdag van de V.W. Golf van E. Veenstra borreltje teveel”, alvorens achter het stuur uit Heeg een -l..o ten. ?e. eerste wagen stond aan de Prins plein. De Oeletoeters en de muzikale „achter ban" van de karnavalsvereniging in Sneek hadden de stemming er zaterdagmorgen al 'lang in toen tegen elf uur heel „toevallig” vele prominenten hotel Ozinga binnen stapten: de corpschef van de gemeente politie met een aantal van zijn kaderleden, de burgemeester, sekretaris G. Middel dorp en de drie Sneker wethouders van het mannelijke geslacht: de heren H. Scholten, D. Berg en B. de Vries. Verder oud-adjudant van de politie Dick Brouwer, vergezeld van een paar oude vrienden uit het verzet, dat ook verder uitstekend vertegenwoordigd was en waar van sommigen een hele reis achter de boeg hadden. Voorts een grote schare van losse klanten, vrienden, kennissen, de voorzitter van Sneek-Promotion de heer G. Minke- ma, heren uit het Sneker zakenleven van de plaatselijke Horecaf, noem maar op. In één woord van „hoog tot laag” en van „oud en jong” was vertegenwoordigd op deze ochtendlijke inzet van het „feest van Jikke Ozinga”, die bij het binnenkomen of het vertrek honderden stevige handdrukken en tientallen klapzoenen in ontvangst mocht nemen. Als ze tenminste te vinden was, want de jubilaresse bleef bedrijvig rennen van de ene volle zaal naar de andere, van de keuken via de woonkamer naar het buffet weer heen en terug om te kijken of haar bezoekers het naar de zin hadden, of om vlug even een paar woorden te wisselen met mensen die ze in lang niet gezien had. Sloten zal vandaag niet een al te moeilijke begrotingsvergadering krijgen. Als deze welke niet door grondeksploitatie kunnen gemeente de aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds ontvangt is de begroting worden gedekt. „sluitend „Als”, want die bijdrage is wel aangevraagd maar nog niet toegezegd. In voorgaande jaren heeft Sloten die bijdrage wel ontvangen. Volgens berekening zal Sloten Een opvallend verschil met vorig jaar in de bijna honderdtien mille in het rood komen te staan als die aanvulling uit het begroting is dit keer het wel plaatsen van de gemeentefonds geweigerd wordt. Buiten dat spreekt het kollege van b en w in haar wedde van de waarnemend burgemeester en aanbiedingsbrief over „enige verbetering van de financiële positie" ten opzichte van voorgaande jaren. - vaststellen van het basisrekreatieplan kwam niets terecht, omdat de gemeenten - zo werd gezegd - het konsept te laat hadden ontvangen om het nog in bespre king te kunnen nemen. O Burgemeester F. Faber (voorzitter van Zuidwest-Friesland) zei dit op een verga dering donderdagavond in het multi- funktioneel centrum De Mande in Nijland. Hij pleitte hiermee voor een krachtig lo kaal bestuur. „Als de kracht van het lokaal bestuur niet krachtig genoeg is kan dat burgemeester Faber. CentraaHndk pr< zo waarschuwde hij. gebracht wegens het nuttigen van „een dergelijke zonwering gesto- van hun auto te kruipen. Bij drie bestuur- -ders moest een bloedproef afgenomen endnkkade en de laatste op het Martini- worden, waarna een proces-verbaal volgde. e:" De vierde kreeg een rijverbod. V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1