Ervaring rijker en een illusie armer Gli Amici-kollekte: al f 16.500 Veemarkt te Sneek haalde dinsdag 100.000ste schaap feestelijk in Marktmeester D. Ringersma kon dinsdagmorgen om twintig over zeven het honderdduizendste schaap op het droge halen. Een feestelijk Postma: Ik ben niet uit de raad gevlucht en zeker niet uit lafheid ■Tegen hoge prijs maakt ondervinding wijs. Ik kan me zo voorstellen, dat de heer Postma na ruim tien jaar in de gemeenteraad een ervaring rijker en een illusie armer is geworden Zo begon burgemeester B. van Haersma Buma dinsdagavond aan het slot van een vrij korte vergadering van de raad van Sneek zijn afscheidstoespraakje in verband met het bedanken als raadslid van de heer Harm Postma van de Fryske Nasjonale Partij. ..Dit afscheid wekt toch wel bepaalde gemengde gevoelend op”, aldus de heer Van Haersma Buma, „we hebben stormachtige momenten meegemaakt, maar de heer Postma zag ook wel de positieve kanten, toonde altijd grote ijver en droeg bij zijn kritiek soms goede ideeën aan, ideeën die we nu nog gebruiken en waarvan de gemeente de vruchten plukt”. Balstienen nietheilig’ in Sloten Sloten blij met meevallers in gemeentebegroting voor 1981 ■■li Misschien fonds voor restauratie „onverkoopbare puinhoop” Officieel Orgaan en van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerMkoerier Ml \o J I om de ooi - aangevoerd door de gebroeders Bakker uit De Blesse - de (Vervolg zie pagina 5) DONDERDAG 18 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 100 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. J. Th. DE VREEZE (CDA) Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de nodige eer te bewijzen. Voor de Sneker veemarkt betekende het bereiken van de ton schapen de eerste keer in de historie. gecombineerde uilgave van Imoment op de nog in de donkerte gehulde veemarkt te Sneek en voor dit schaap - een juweeltje - op de plaat vast te feestvarken” was zelfs wethouder B. de Vries vroeg uit de veren gegaan leggen. Links wethouder B. de Vries die een geschenk aanbiedt aan de heer Bakker uit De Blesse. De ooi is getooid met een krans en lijkt de drukte over zich heen te laten gaan. In de Sloter begrotingsvergadering maandagavond vertoonden de raads leden zo goed als voortdurend een gezamenlijke glimlach. En daar was ook wel reden voor. Als de verwachte aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds - geraamd op 214.000 gulden - binnenkomt is de begroting „sluitend”. Hiermee kunnen het komend jaar heel wat kapi- taalswerken in Sloten uitgevoerd worden. Als tweede meevaller deelde waarnemend burgemeester F. Faber mee, dat er een saldireserve van twee ton verwacht mag worden van het jaar 1979. Dit zal later in de raad nog besproken moeten worden,maar de genoemde glimlach toverde het wel op de gezichten van de stadsbestuurders. Direkt aan het potverteren sloeg de raad echter ook weer niet Naast de voorgestelde kapitaalswer- ken voor het kollege kwam alleen het CDA nog met een aanvullend voorstel voor de bouw van een toiletgebouw op het jachthaventerrein. Ml Ol K Advertentiemateriaal inleveren tot uiterlijk 12.00 uur op de maandagen 22 en 29 december. Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt voor de kerstdagen op dinsdag 23 december; voor de jaarwisseling op dinsdag 30 december. toiletgebouw voor toeristen - ruim 150.000 gulden laat genoeg ruimte over om in Sloten de puntjes om de i te zetten. Het kollege had hiervoor een lijstje met dringende werken opgesteld. De zes tien voorgestelde werken werden onver kort door de raad overgenomen. Dit wel met Op het terrein van de Sloter jachthaven worden in het komend jaar een diep- riolering aangelegd en een kleedakkom- modatie. Het leek het CDA een goed plan om dit zoveel mogelijk in één keer uit te voeren en dan tegelijkertijd ook een toilet ruimte te bouwen. „Een kleedgebouw is belangrijk, maar onéindig meer mensen zullen gebruik maken van de toilettenzo zei mevrouw Swart later. De bedragen die gemoeid zijn met deze werken zijn aan zienlijk maar, aldus mevrouw Swart, de subsidies ook. Uit verschillende fondsen krijgt de gemeente Sloten hiervoor bijdra gen. De motie werd zonder stemming aangenomen. SNEEKER NIEUWSBLAD Voorts merkte de heer De Vreeze in zijn algemene beschouwing op. dat de „ver paupering” van de woningen in de Dub- belstraat tegen gegaan moet worden. Ook meende hij. dat op de plaats van de huidige bijzondere kleuterschool vier (Vervolg zie pagina 5) Verleden jaar namelijk werd de 100.000 net niet bereikt. Men bleef toen steken op ruim 96.000, hetgeen inhield dat de Sneker veemarkt als tweede geklasseerd werd, na de schapenmarkt in Purmerend. De stij ging in Sneek lijkt volgens marktmeester Ringersma opnieuw niet toereikend voor de grootste schapenmarkt. „Purmerend is weggezakt, maar opgekomen is Zwolle. Maar belangrijker vinden wij, dat de scha penhandel op onze veemarkt uitstekend draait". Met name de ontsmettingsbak is een stap in de goede richting geweest Voordat de woldragers de markt opgaan, dienen zij eerst door een bak met desinfekterende vloeistof te lopen, wat de gezondheid van het beest ten goede komt. Er waren dinsdagmorgen nog zo’n dikke tweeduizend schapen nodig voor het be reiken van de 100.000. Ringersma sloeg aan het schaapjes tellen, maar bleef er wakker bij. Bij de kudde van de gebroeders Bakker uit De Blesse was het raak: het schaap' nummer 2246 van dinsdag was de honderd duizendste van het jaar. „Het bleek toeval lig nog een mooi ding te wezen ook" aldus de marktmeester, „een stamboekeks- emplaar, dat gezien mocht worden". Een kolfje naar de hand van wethouder B. de Vries, die ondermeer het marktwezen in zijn portefeuile heeft. De verraste gebroe ders Bakker kregen een bord Makkumer aardewerk aangeboden, hetgeen op prijs gesteld kon worden. Het feestnummer werd door de Sneker wethouder versierd. Met een heuse lauwerkrans. Het bereiken van dit grote aantal betekent voor de Sneker veemarkt een verdrievou diging van het aantal schapen binnen der tig jaar. Een grote vooruitgang, die onder meer te danken is aan het feit dat er steeds meer schapen in Nederland worden ge houden. Voor de Sneker veemarkt komt I hier nog bij dat het beschikt over goed materiaal en een vertrouwde naam. De burgemeester meende, dat „bepaalde elementen in de diskussies met raadslid Sloten is zuinig op zijn „balstienen", maar vindt de huidige betonklinkers eigenlijk óók wel zo gemakkelijk, zo bleek maandagavond in de begrotings- vergadering van Sloten. Als het aan wethouder Tjibbe de Jong (G.B.) ligt gaan de opgeslagen ronde keitjes zo vlug mogelijk weer de straten sieren. Door de aanleg van een diepriolering in Sloten zijn voorlopig vierkante betonnen klinkers ter bestrating neergelegd. „Soms dan grijp ik wel eens een buitenlander in de kraag, die de opgeslagen balstienen wil meenemen. „Dat doe je thuis toch ook niet", zei ik tegen hen. Kijk, de balstienen zijn niet heilig, maar ze zijn karakterbepalend voor de plaats. Privé toezicht op deze klinkers is noodzakelijk", zo verwoordde de wethouder zijn historische gevoelens. Als - moderne - kanttekening vond de andere wethouder van Sloten, Henk Brouwer, het toch noodzakelijk op te merken, dat de huidige betonklinkers als „zeer positief" ervaren worden. De kinderen kunnen nu „rollen en dollen’ wat op de ronde keitjes wat moeilijker ging. Ook werd in de raad nog even naar voren gebracht dat dames met hoge hakken niet meer dan wankelend kunnen wandelen over de historische stenen. „Deskundige" op dit gebied mevrouw A Swart-Spoelstra (CDA) meende echter dat dat meer te wijten is aan de hellende trottoirs. Hoe het ook zij, de „balstienen" zijn niet heilig in Sloten, maar wel „karakteristiek". uit het gemeentefonds er ook inderdaad komt. Zoniet, dat zit Sloten met een „gat" van 109.000 gulden. Maandag werden in de Amrobank de bussen geopend waarmee leden van de Italiaanse vereniging „Gli Amici” in Sneek een straatkollekte hebben gehouden voor slachtoffers van de aardbevingsramp in Italië. De opbrengst bleek de verwachtingen te overtreffen. Mensen en machientjes kwamen tot een bedrag van f 15.282,66. Daar komt nog eens f 1217,35 bij dat op de speciale bankrekening van de aktievoerders was overgemaakt. Voor nog lopende akties zal dat bankrekeningnummer open blijven tot 31 januari 1981. Er is intussen een kommissie benoemd die toezicht en kontrole op het geld zal uitoefenen. Daarin hebben namens Gli Amici zitting de heren D. Marrocu. V. de Vivo en G. Melis en de koördinator van „Het Bolwerk”, de heer Koos Hoozemans. Het is de bedoeling in overleg met de plaatse lijke gemeenschappen in het getroffen gebied het geld ten goede te laten komen aan de zwaar getroffen dorpen Solofra. Balvano. St. Angelo di Lombardi en Laviano. Het bestuur denkt aan projekten als een kinderbiblio theek. speeltuin, dorpshuis, apotheek en een afdeling kinder-revalidatie. Er zal met grote zorgvuldigheid worden gewerkt en begin februari zullen kommissie en bestuur rekening en verantwoording afleggen tegenover het gemeentebestuur van Sneek. Studio Ger Dijs was er bij toen in de Amrobank het geld uit de kollektebussen werd geteld. Fotograaf Will Steunebrink was dinsdag- - - j. morgen ook van de partij om het 100.000ste De stemming was opperbest, in de Sloter raadzaal. Als alles verloopt zoals het kolle ge van b en w en de raad het uitgestippeld hebben worden er in het komende jaar heel wat handen wrijvend in elkaar geslagen. „Als de helft uitgevoerd wordt van wat we van plan zijn is het nog niet zo gek om in Sloten te wonen èn lid van de gemeente raad te zijn", zo jubelde FNP er K. de Groot. Op het overschot van de gemeente kas over 1979 van - grofweg - twee ton zei mevrouw A. Swart-Spoelstra (CDA): „Dit is voor ons een mooi Sinterklaas en Kerst mis kadootje”. Ook J. Bouwma (PvdA) deelde komplimentjes uit. Kortweg: de raad was tevreden. De post „onvoorzien" met een bedrag van Algemene beschouwing Uitvoerige algemene beschouwingen op de begroting en beleidsvisies van de partijen op het komend jaar werden nauwelijks ge maakt. Het CDA, bij monde van de heer J. tien voorgestelde werken werden onver- Th. de Vreeze, was de enige partij die 1 konkreet een voorstel deed. Dit werd ge- de hoop, dat de aanvullende bijdrage daan met een motie, waarin gevraagd werd -om een toiletgebouw op het jachthaventer- rein. „Dit heeft een hoge prioriteit", zo zei de heer De Vreeze. xssirf III H. POSTMA IFNP) - niet uit lafheid -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1