w IJLST snekerMkoerier »ui u caurucu I Sneker gezin onderscheiden voor opvang joods meisje in de oorlog Familie Twijnstra: „Ze leefde gewoon als kind in gezin mee” Gemeenteraad van IJlst bleek erg kontent met begroting 1981 Si Officieel Orgaan en van 3 de geriieenfen SNEEK, WYMBR ITS ER ADE EL •M •M •M Visstroperij op snoekbaars blijkt miljoenenhandel Meer dan één hond wordt duur grapje School in Abbega dreigt in moeilijkheden te komen Wymbritseradeel zit met bouw woningen in Abbega in de maag De gemeente Wymbritseradeel zit met het dorpje Abbega in de maag. De moeilijkheden rond de bouw van wo- ..Het is nu voor Abbega vijf voor twaalf, zoals frakrrevoorzrtter E Attema Ü1J Wegennet vraagt om financiële injektie i MR1" Al •M F „Het is nu voor Abbega vijf voor twaalf’, zoals fraktievoorzitter F. Attema 0 ui NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD is het onmogelijk het uitgebreide wegennet op houden, aldus burgemeester B. W. Cazemier. DINSDAG 23 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 101 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (Vervolg zie pagina 11) J (Vervolg zie pagina 19) Hei Sneaker Nieuwsblad is een en de (vervolg zie pagina 11) SLIPPARTIJ OP RIJKSWEG 7 Achtergrond gecombineerde uitgave van Na een gericht onderzoek van vijf weken door de korpsen rijkspolitie te water van Sneek en Lemmer zijn vier visstropers op het Tjeukemeer en de Witte Brekken gearresteerd. De stropers hadden het voornamelijk voorzien op snoekbaars. Met de aanhouding van deze vier illegale „beroepsvissers” heeft de politie echter maar het topje van de ijsberg te pakken. Vermoed wordt, dat er in totaal meer dan twintig stropers in Friesland regelmatig hun huishoudgeld aanvullen door met alle „moge lijke” middelen vis te vangen. „Er is in de handel van vooral snoekbaars veel geld te verdienen”, zo zei een woordvoerder van de waterpolitie. „De stropers kregen daar lucht van. Ze verdienen per man zeker dertigduizend gulden per jaar op deze manier erbij”. De illegale vishandel omvat op dit moment zeker enkele honderdduizenden guldens per jaar. Transport De episode van Friedmann - startte voor de familie Twijn- H stra in de laatste winter van de tweede wereldoorlog. De hongerwinter. In de jaren daarvoor hadden de Twijnstra's al eens gf onderduikers in hun toenmalige huis in de Willem de Zwijgerstraat gehad. In de hon- gerwinter van 1944-1945 kwamen er ech ter steeds meer transporten van kinderen ’naar Friesland, die in de randstad weinig eten meer konden krijgen. In december spijkers met koppen waren al geslagen bij de schriftelijke behandeling van het raamwerk voor komend jaar waarvoor in enkele voorgaande raadsver gaderingen reeds degelijke fundamenten waren gelegd. En over dat fundament en de plannen voor de verdere uitbouw heerste grote eenstem- lijkse lasten worden op die manier groot migheid. 1 - J~ Met een Jantje van Leiden maakte de gemeenteraad van Ijlst zich Wassenaar s betoog spitste zich op slechts gisteravond beslist niet af van de behandeling van de gemeentebegroting P“"«J j vond te )~er. voor 1981. Integendeel, er waren van de kant van de drie partijen die van de van de christelijke basisschool op het ter- vroedschap deel uitmaken, korte algemene beschouwingen die helder rein van het voormalige Ijvc-voetbalveld. vanuit het kollege werden beantwoord. Een reeks vragen en vraagjes Het had hem wel eens toegeleken dat die er gingen bij de hoofdstuksgewijze behandeling dezelfde weg maar de meeste niet mocht komen. Twijfels had hij verder 00 een beetje over het bedrag dat de nieuwe van de CDA donderdag tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadermg van de „Voorzitter, wat kunnen we doen op korte gemeente Wymbritseradeel opmerkte. De groei van dit dorp is er op het termijn voor het dorp Abbega? Waar kun- ogenblik uit, hoewel er een goedgekeurd bestemmingsplan klaarligt voor nen we op rekenen. Het dorp moet het de bouw van woningen. De problemen spitsen zich voornamelijk toe op weten zo zei hij. Hij vroeg aan burge- het verkrijgen van bouwgrond. Gevreesd wordt, dat hierdoor de plaatse- ^‘kLnnen woXn "zodatïrZSover lijke school de noodzakelijke aanwas van leerlingen in het komend jaar de situatie geoordeeld kan worden. Ook zal missen. Voorts bleek in de vergadering, dat het Wymbritseradeelse vroeg hij, of de toekomstige ruilverkave- wegennet er zorgelijk bijligt. Zonder stevige steun van hogere overheden ling enige soelaas kan bieden. Volgens de is het onmogelijk het uitgebreide wegennet op een redelijk peil te burgemeester zal dit echter nog te lang KJ |B - 1 3 I ïlkf A I I I v i1 lllly u/ fit '-A 'optreden in de Duitse bezettingstijd. MS» K» fc S» S? I V. V. I I I I I I F. ATTEMA (CDA) - vijf voor twaalf voor Abbega - J.D. KUIPERS (WD) - minder burokratisch - In de jaarbeurshal in Utrecht werd vrijdag mevrouw J. Twijnstra uit Sneek onder scheiden voor het anderhalf jaar lang in huis nemen van een Joods meisje tijdens en na de Duitse bezettingstijd. De onder scheiding werd uitgereikt door de Israëli sche ambassade. In totaal werden 88 men sen onderscheiden. (Foto Studio Ger Dijs) De heer Wassenaar vroeg verder om „de finitieve plannen" om tot energiebesparing te komen. Voornemens daartoe zag hij graag in ’81 op papier en dan zal er zeker in '82 daadwerkelijk iets moeten gebeuren". Over de naderende samensmelting tussen Ijlst en Wymbritseradeel wilde Wassenaar even kwijt: „Met die herindeling komt heel wat op ons af. we moeten er ons vroegtijdig SNEEKER NIEUWSBLAD De vissersbootjes met de kilometers lange netten worden op de foto van Studio Ger Dijs onderzocht. De Ge bruikte netten met te kleine maas- wijdte worden in de boot ontdaan van de snoekbaarzen (300 pond). In totaal is 2300 meter snoekbaarsnet bij de stropers gevonden. van de oudste beroepen ter wereld is het illegaal vissen in de huidige vorm iets van de laatste drie jaren, aldus een politieman van het onderzoeksteam. Als grote boosdoener wees hij op de „uitkoopregeling” van de beroepsvissers door de Federatie van Sport vissers in Friesland in 1977. Beroepsvissers krijgen vanaf dat jaar van de Federatie een Als gevolg van plaatselijke gladheid slipte gistermorgen een truck met oplegger op de rijksweg van Bolsward naar Sneek. Ter hoogte van de Sneker rondweg „schaarde de kombinatie en kwam dwars op de weg te staan. Hierdoor geraakte een bestelwagen met kranten eveneens in een slip en be landde op zijn zij in de berm. De bestelauto moest met een kraan weer op poten gezet worden. De schade is gering. De truck met oplegger kon op eigen kracht de reis voort zetten. Hoewel het stropen van vis behoort tot een „Zij heeft dit kind vol warme gene genheid verzorgd en nadat bleek dat beide ouders het niet overleefd had den. heeft zij het meisje bij zich ge houden. Dit tot mei 1946 Met deze korte bewoordingen, die eigenlijk ook weer zoveel betekenis hadden, werd vrijdag de 63-jarige mevrouw J. Twijn stra uit Sneek voorgedragen voor een onderscheiding. In de jaarbeurshal in Utrecht werd door de Israëlische Am bassade aan haar de ,.Yad Vashem - oorkonde met medaille overhandigd, omdat zij en haar man zich in de Duitse bezettingstijd bijzonder inge zet hadden een Joods meisje onderdak te verschaffen. Als zevenjarig schar- minkeltje belandde het meisje in de hongerwinter in Friesland. Ze bleef er ruim anderhalf jaar. „Als mijn ouders niet meer terugkomen wil ik voortaan bij jullie blijven had ze eens gezegd tegen haar Sneker pleegouders. Hoewel Jetske Twijnstra-Zwolle eigenlijk niet zo graag op de voorgrond wil treden vindt ze de onderscheiding ..nu toch wel leuk". Minder aardig vindt ze. dat haar man. Gerben Twijnstra (61 jaar). die ten slotte even veel risiko heeft gelopen als zij. niet onderscheiden is. „Ach. hoe dat zo gekomen is weten we niet. Het is ook weer niet zo belangrijk dat we dat willen na zoeken". In de jaarbeurshal werden vrijdag in totaal 88 mensen gedekoreerd door de Israëlische Ambassade voor hun moedig Arrestatie van vier visstropers is topje van de ijsberg in Friesland Vijf weken geleden startte een speciaal team van de waterpolitie Sneek en Lemmer een onderzoek ter bestrijding van de vis stroperij. De politiemensen hebben we kenlang, vaak onder bijzondere slechte weersomstandigheden en ’s nachts, post gevat in de diverse wateren in Zuidwest- Friesland. Dit resulteerde in de arrestatie van de 47-jarige D.B. uit Lemmer, de 26- jarige D.J. uit Emmeloord, de 31-jarige H.V. en de 19-jarige T.D., beiden uit Sneek. Het onderzoeksteam is opgericht naar aan leiding van de groeiende stroom klachten van beroeps- en sportvissers over deze illegale visserij op snoekbaars. Vrijdag werden op het Tjeukemeer B. en J. aange houden en op de Witte Brekken V. en D. Twee visbootjes, twee buitenboordmoto ren, ongeveer 2300 meter snoekbaarsnet (met te kleine mazen) en zo’n tweehonderd pond snoekbaars werden in beslag geno men. Na verhoor zijn de verdachten weer op vrije voeten gesteld. -- De tevredenheid over het huishoudboekje rung gepresenteerd met de ramingen voor 1981, en met name de wijze waarop burgemeester en wet houders voor een duidelijke toelichting hadden gezorgd, bleek al dadelijk uit de algemene beschouwing die de heer S. Wassenaar van het CDA aan de zaak wijdde. Dank aan de opstellers liet Wasse naar volgen door een: „Het ziét er gezond uit, een appeltje voor de dorst van bijna f 130.000,-alles sluitend - het CDA kan er in grote lijn best mee akkoord gaan was- en kleedgeiegenheid bij De Utherne moet kosten. „Is 300.000 niet wat tè veel, kan het niet wat goedkoper, want de jaar- t en de gemeentenaren krijgen straks de reke- (Vervolg zie pagina 19) het Joodse meisje - Esther W jjr- 'AT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1