Ter Horst wordt distriktsmanager Niet veel over van bezuinigings voorstellen CDA-Gaasterland I .1 (5 Etalages van Sneker juweliers bleken inderdaad „slagvast” EEN RAMP, MINDER NIET Veel voorstellen door b. en w. afgewezen Uitzendburo „Start” boekte in half jaar al aardige suksesjes Sint Antonius Ziekenhuis kampt met opvolging twee geestelijken Gelijktijdig vertrek in verband met emeritaat Officieel Orgaan en van 9 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER ADEEL en IJLST I Q lië d in I huis: rifieo nol I9272 nacht) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. „Snert-aktie 1980” NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERt<KQERIER en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van Noodzakelijk Drie voetgangers in Rijs door auto geschept h Rijs op de weg naar Mirns, zijn vrijdag avond acht uur drie voetgangers geschept door een achteropkomende auto, bestuurd door de heer P.K. uit Bakhuizen. De voet gangers liepen aan de rechter, dus ver keerde, kant van de weg. (vervolg zie pagina 5) ■St l oaaf taerde. kant DINSDAG 30 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 102 jrs ■I 784 nap ee- .e oon- togh ving zijn geestelijke arbeid aan in 1942 als hulppredikant in de Haarlemmermeer. Twee jaar later verhuisde hij naar Langweer. yï in, -ough De direkteur van het rekreatieterrein Waps vecht de nieuwe raming op de begroting van de rekreatiebegeleiding aan. Er is voor al een bedrag nodig om in het hoogseizoen een rekreatiebegeleid(st)er te kunnen aan trekken. „Nadat spanningen zijn opgetre den tussen de aktiviteitenkommissie en enkele vaste kampeerders is dit van belang voor de sfeer op de Waps". aldus b en w. De „Snert-aktie 1980” van de Dons Club Sneek heeft netto ruim 5000 gulden opge bracht Dit zal worden geschonken aan de sportstichting voor geestelijk gehandikap- ten „samen onderweg”. Het restant is bestemd voor een liefdadig doel ook op het gebied van de gehandikaptenzorg. De akti viteitenkommissie van de „Lions Club Sneek" dankt een ieder die aan de aktie Zowel de heer Switzar als de heer Den 1 MZCC JUUI lUtir FC-r rti*»OM.V rt»/ iiuui cwvigu/vn. Hartoghzijn in hetzf^ Van 1947 tot 1963 werkte hij in Wommels, waarna hij zes jaar in Groningen predikant werd. In 1969 kwam in dienst van het Sneker ziekenhuis. (Foto Studio Ger Dijs) ik, dure, nog geen geschikte opvolgers ge' [ijn SNEEKER NIEUWSBLAD „Er is geen sprake van een bezuiniging om het onderhoud van de jachthaven", stelt het kollege duidelijk. Het onder- houdsfonds voor de haven moet jaar lijks aangevuld worden, vinden b en w. Als reden hiervoor wordt aangegeven het feit dat reeds bij de bouw van de jachthaven werd onderkend dat er in de toekomst onderhoud uitgevoerd zou moeten worden. Het gaat voornamelijk om kosten voor jaarlijks onderhoud. de hoek van het Grootzand en de Haven straat moesten zelfs twee grote etalagerui ten het ontgelden. Onder het hoofd inbraak en diefstal kon de Sneker politie de afgelopen dagen ook weer heel wat bijschrijven. De belangrijkste: uit de gong van de woning van mevrouw I. Bruinsma-Jonger aan de Snecanusstraat werd een tas gestolen met daarin ongeveer vierhonderd gulden. Een kind vond later de lege tas terug in een steegje achter de woning. In het Gulfstation van Hempenius aan het Kaatsland kwam men binnen door de ruit van een deur te vernielen. Uit de koffie- automaat verdween aan kwartjes waar schijnlijk vijf gulden. Verder was tien gul den aan wisselgeld verdwenen. Ook Hol- vrika-Nirota aan de Lorentzstraat kreeg ongewenst bezoek. De hele boel werd doorzocht maar men heeft nog niet na kunnen gaan of er iets vermist wordt. geroepen moeten kunnen worden voor een openbare bestuursfunktie. Na deze nieuwe financiële regeling lijkt het ons minder juist hierop een bezuiniging toe te passen", aldus het kollege dat voorstelt de bezuini ging niet door te voeren, ook met het oog op nieuw te benoemen raadsleden, „die hierover wel heel anders kunnen denken”. B en w vinden het een onduidelijke zaak dat het CDA wil bezuinigen op de openbare verlichting, terwijl vorig jaar overbodige nachtverlichting al werd omgezet in avondbranders. dit in het kader van de energiebesparing. Het CDA hoeft volgens het kollege alleen maar te kennen te geven of ze het beleid ten aanzien van openbare verlichting wil wijzigen. p in een tijd waarin het „rooms-katholieke jasje verruild werd voor een algemeen". In 1968 veranderde het Ziekenhuis haar rk- basis in een „neutrale". Het gevolgwas dat, naast rektor Switzar (aangesteld in het najaar van 1967), een jaar later predikant Den Hartogh een aanstelling in het zieken huis kreeg. De afgelopen twaalf jaar, waarin het twee tal „nogal oecumenisch” de kerkdiensten verzorgde en geestelijke bijstand verleende aan de patiënten, hebben zij als „erg plezie rig” ervaren. De samenwerking was intens; er werd nauwelijks een selektie op geloof gemaakt bij de patiënten. Den Hartogh: „In het ziekenhuis vallen de kerkelijke scheidslijnen veelal weg”. Het werk van beide geestelijken beperkte zich tot binnen de muren van het hospitaal. Hoe snel er in de komende maanden opvolgers voor het tweetal gevonden zullen worden is nog onbekend. „Waarschijnlijk door het winterseizoen, wat vaak nogal ongelegen komt voor wisseling van werk terrein, zijn er weinig kandidaten op de advertenties komen opdagen. We wachten af’, zo zeggen de rektor en de dominee. Twee pogingen om bij juweliers in Sneek inbraken te plegen zijn de afgelopen dagen mislukt omdat het „slagvaste” glas van hun etalages inderdaad tegen een stootje bestand bleek. In de nacht van donderdag op vrijdag probeerde men het bij goudsmids- firma J. W. Boonstra aan het Grootzand en in de nacht van vrijdag op zaterdag bij juwelier A. Schurer aan de Oosterdijk. Iemand hoorde om half drie vrijdagnacht een paar harde klappen toen hij op de Oosterdijk fietste. Voor de winkel van Schurer zag hij daarna iemand op een fiets springen en wegsprinten. Toen de getuige zelf bij de zaak van Schurer kwam zag hij dat een grote ster in het glas zat met in het midden een gaatje. Er bleek later niets vermist te zijn, maar er zal een nieuw slagvast glas ingezet moeten worden en dat betekent voor Schurer een schadepost van tweeduizend gulden. Met een paar klinkers was men donder dagnacht ook niet door de dikke etalage- ruit van Boonstra gekomen. In beide geval len was men dus duidelijk op buit uit. Van baldadigheid was sprake bij het op hun zij leggen van bestelwagens op het Oud Kerk hof en aan de Waterpoortsgracht en de nacht van zaterdag op zondag. Aan de Waterpoortsgracht werden ook ruitjes van huizen en gebouwen ingegooid en bij de woninginrichting firma Y. Smit en Zn. op Het kollege licht nog even toe dat de opstelling van de begroting dient te wor den gezien als de noodzakelijke uitgaven van de huishouding van de gemeente. ..Indien er werkelijk bezuinigd moet wor den. dan zal er gesneden moeten worden in elke post. Daarvan zijn wij zonder meer overtuigd. Indien er echter bezuinigd moet worden, omdat er anders te weinig geld overblijft voor het uitvoeren van nieuwe projekten dan dient er een duidelijke af weging van plannen plaats te vinden aldus het kollege, dat van mening is dat niet alleen nieuwe projekten werkgelegen heid opleveren. Vandalen bezig in „De Tjasker” geldelijke schade zeker 12.000 ..Een chaos, een grote puinhoop, niet met woorden te beschrijven aldus de heer O. N. Koopmans, hoofd van de openbare school ,,De Tjasker” aan de Molenkrite in Sneek over de ravage die (waarschijnlijk) in de nacht van woensdag op donderdag in „zijn” school werd aangericht. Men kan het zelf zien op deze foto van studio Ger Dijs, die de woorden van meester Koopmans met een (triest) beeld on derschrijven. Inderdaad een beeste- boel, een wel erg vergaande baldadig heid, die naar schatting een schade post van twaalfduizend gulden op leverde. Eén of meer vandalen zijn binnengekomen door een ruit kapot te slaan. Iemand werd daarbij gewond want in het lokaal werden vele bloed sporen gevonden. Alle lesmateriaal werd uit kasten en laden gehaald en op de grond gesmeten. De planten er bovenop. Daarna is de wasbak van de muur gerukt zodat het water uit de kapotte leiding de hele boel over stroomde. Alles werd daardoor waar deloos: veel lesmateriaal, veel werk waarop de kinderen vanaf augustus hun best hebben gedaan en een hoop lesmateriaal, dat door de onderwijzers was samengesteld. Een ramp, minder niet. De heer Koopmans kon de kerst wel vaarwel zeggen, plukte zijn klasse- leraar H. Nieuwland bij zijn ouders ls vandaan en schakelde gemeentewer ken, een schoonmaakbedrijf en de vas te werkster in om te proberen in de vakantiedagen de zaak weer „be woonbaar” te maken. Gisteren moes ten verder nog voor duizenden guldens aan nieuwe boeken worden besteld. (Foto Studio Ger Dijs) Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Gaasterland, waarin de begrotingen voor het dienstjaar 1981 werden behandeld, heeft de CDA- fraktie naast de korte algemene beschouwingen een aantal bezuinigings voorstellen gedaan. Het CDA wil onder andere bezuinigen op de bestuursschool, het woonwagenkamp, de schooltandverzorging, biblio theekvoorziening, het samenwerkingsorgaan Zuidwest-Friesland en de muziekschool en wel tot één procent minder. B en w noemen het „een feit” dat dergelijke bezuinigingen niet zonder meer doorgevoerd kunnen worden. De gemeente is verplicht bij te dragen in aangegane gemeen schappelijke regelingen. Worden de gelden niet beschikbaar gesteld dan zullen Gedeputeerde Staten deze alsnog op de begroting opvoeren, aldus het kollege, dat meer voelt voor een algemene waarschuwing aan de besturen van de gemeenschappelijke regeling, zoals onder andere besloten is om dit voor Sudergoa en de muziekschool te doen. Een ander punt uit de bezuinigingsvoor- leden met de achtergrondgedachte dat stellen van het CDA is het inleveren van de iedere burger zonder financiële beletselen jaarlijkse vergoeding door de zes CDA- raadsleden. B en w achten een dergelijke beslissing niet verstandig. „Jarenlang is er gewerkt aan de vergoeding van de raads- Het Uitzendburo „Start”, wat Sneek betreft gevestigd in het Gewestelijk Arbeidsburo aan de Worp Tjaardastraat/O. Postmastraat, heeft in het half jaar dat men in Sneek en de Zuidwesthoek opereert veertig mensen „uitgezonden". Daarvan zijn er na de uitleenperiode 23 procent in vaste dienst genomen (28 procent daarvan waren mannen en 22 procent vrouwen). Tien procent heeft een verlenging van de „proeftijd” gekregen en hebben kans op een vaste aanstelling. Bij „Start” in Sneek verwacht men dan ook, dat men zeker ver boven het landelijke gemiddelde van 25 procent zal komen wat betreft een uiteindelijke vaste aanstelling. Veertig procent van de mensen waarvoor „Start” bemiddeling verleende werd weer ontslagen. De oorzaken waren velerlei: soms wilde de baas geen vaste aanstelling geven omdat de kandidaat nog in militaire dienst „Met een begroting van zeventien miljoen aan „gewone" dagelijkse uitgaven van dit gemeentelijke bedrijf leveren wij reeds een goede bijdrage aan de werkgelegenheid. Hierbij denken wij vooral aan het onder houd etc. van onze gebouwen”, aldus het kollege dat zich heeft voorgenomen om- wat voorzichtiger om te springen met in vesteringen waarvan de lasten zich jaren lang presenteren op de begroting van de nieuwe jaar enige tijd op een lager pitje te zullen branden. Dit als gevolg van een gebrek aan goede opvolgers voor de protestants-christelijke dominee en de rooms-katholieke rektor, die beiden per 1 januari het in ^7 jn dienst kwam van het Sint „Start" voor hen kan doen en vanzelfspre kend geldt dit ook voor de werkzoekenden. Datgene wat „Start" met name voor de bedrijven en instellingen kan doen, beperkt zich niet uitsluitend tot het bemiddelen moest, soms ook koos de man of vrouw een andere baan of bleek niet tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. geschikt voor de job. tiet richt zich er duidelijk op, dat het veel werk uit handen van de bedrijven kan Hoewel het aantal werklozen de laatste tijd ten weten te boeken. Reeds vele bedrijven en sterk toeneemt, heeft „Start" dus resulta- instellingen hebben ondervonden wat (vervolg Zie pagina 5) Het geestelijke leven in het Sint Antonius Ziekenhuis dreigt in het De heer W. F. Switzar, priester verbonden - - -- - aan de rooms-katholieke kerk, startte zijn werkzaamheden in 1939 in Indië. In 1959 verlegde hij zijn parochie naar Lisse, waarna Sneker Ziekenhuis verlaten. De twee geestelijken gaan gelijktijdig met Antonius Ziekenhuis. Dominee J. den Har- emeritaat. Op 1 januari 1981 vertrekken rektor W. F. Switzar (66 jaar) en ds J. den Hartogh (65 jaar) uit het Sint Antonius Ziekenhuis. Dit, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald. Voor deze twee vertegen woordigers van de roomskatholieke- en protestants-christelijke kerk in het hospi taal zijn, ondanks een sollicitatie-proce- :von- den. „We gaan rustig door met adverten ties plaatsen. Totnutoe zijn er weinig kan didaten opgekomen", aldus de twee gees telijken. Ter overbrugging zullen in de Romende weken de plaatselijke dominees en pastoors de diensten waarnemen. "F .4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1