Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

HomeSearch

20 resultaten gevonden

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... belangrijkste daaruit vermeldt. In de rubriek: Fen de Martiny-Toer zullen in het Friesch geregeld berichten verschijnen, die speciaal voor het eco nomische en cultureele leven van Fries land van belang zijn en

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... „Frysk en Frij” der ek oer, oars net? It is in lust om to sjen alle wiken wer oan en mear as tsien- tüzen abonné’s. Hwa hie dat tinke kinnen, okkerjiers. Hwant ek „de Stim fen Fryslón” is in kostlik blêd

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fan de Martiny-toer, ... Un, dat it hege tiid waerd, dat it oars kaem. En nou is dan de tiid fen hege idealen en greate m%glikheden, fan rjochtfeardichheit en gerjuchtichheit, fan barmhertichheit en ienheit. Dat dizze seedlike

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... fen de produkten hearre der neffens to wêzen. De hierwetten re- gelje de bisteanswissichheid fen de boer; as hy syn plicht docht den hat er rjucht fen wenjen tsjin binlike bi- tingsten. Oant safier is

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fan de Martiny-toer. ... Dos fan dy 10 pounsmiet 7000 K.G. De kosten binne fan it droegjen f800.— Derfoar hat men dan sahwat 400 kilo aiwyt mear as dat men der hea fan mak ke hie en 1000 K.G. setmoaleftlge stof fen. Rekkent

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... Yn ien fen de keamers fen it StedshOs scil in museum komme, seit men. De tentoanstelling, dy’t yn Augustus hel den is, hat mannichien leard, dat men hjir net langer mei wachtsje moat, scil der yet

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fan de Martiny-toer. ... in de pol- dergemeensohap. Met open armen zul len ze worden ontvangen, indien zij blijk willen geven tegen geen moeiten op te zien en zich zelf alzoo weer te verschaf fen een redelijk bestaan. Wij

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... Det, men kin it fen tinken wol ha, wy binne tige bliid, det alle organi- searre boeren en arbeiders nou in for- midden hawwe, hwertroch hja in bulte goeds meiïnoar biskreppe kinne. De Minister fen

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... seis de leije yn ’e hén krije, in wyfke nei tsjerke en stêdhfis bringe kinne en einlings en to’n lésten seis sizze kinne, hwet stik lAn de hokkelingen yn scille. Dêr wirdt fen beide kanten nei ütsjoen as

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... gebieden zoo lang woonplaats en bestaansmogelijkheid te verschaf fen als noodzakelijk blijken zal mits gaders allen, die indirect als gevolg van de duitsche wandaden hier geen bestaan meer vinden kunnen

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... De boargemaster bigoun syn wirdtsje mei it foarlêzen fen in stikje oer de Harkers op it Bolswerter Nut, in foech 100 jier lyn skreaun troch dr. J. Hal- bertsma, dêr't üt bliken die det Boal- sert in

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fen de Martiny-toer. ... . Net troch ienheit, hwent dy is er net, mar troch iendracht twisken it bi- steande to bifoarderjen. Yn de Dtitske tiid waerd alles twongen yn it ien- heitswoast-systeem. Dat wier fen hjar kant ek logysk

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

De ieuwenalde St. Martenstsjerke komt dit jier klear, de Martiny-toer wurdt al- hiel restaurearre. Hja hawwe beide stille tsjügen west fan dizze forroune fiifhün- dert jier, yn opgong en delgong ... In het Cycloopgeberg), niet ver van de hoofdstad Hollandia 'erden aangetrof fen: nikkel, chroom ijzererts, koper, goud, zilver, marme talk en asbest. Alleen wat het niklr betreft zijn de

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Fan de Martiny-toer. ... romanskriuwer Abe Brou wer fan Snits fortelde, hoe’t er syn toaniel- stlk „De Nljboer fen Lycklamastate” om- wurke hie ta in roman, dêr’t er einen üt foar- lles (hwat libbe it folk met by it konflikl tusken de