Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

HomeSearch

102 resultaten gevonden

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

Gisterenavond is te Amsterdam het confec tiemagazijn „a la coupe élégante” in de Vijzel straat door brand vernield. De bewoners konden slechts met moeite worden gered. ... De brand ontstond tengevolge van het bij on geluk omverwerpen van een petroleumlamp, die ontstoken was, omdat de Wenhamlamp niet wilde branden. De patroon trachtte een schroefhaak in het plafond te

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 3

, kon geen indruk maken. Eenige sensatie wekte alleen de verklaring, dat het va! iïennidn8deer?r’’daar betBrand’s bondgenoot is en m de plooien van zyn vaandel de beslis sing over den vrede van Europa

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 2

Maandagavond ongeveer halftien uur ont stond er brand in de pottenbakkerij op het Stadsstreng alhier. Daar men met eigen krach ten den brand niet konde blusschen, werd de brandweer ter hulp geroepen ... , welke met 3 spuiten spoedig aanwezig was, en den brand bedwong zoodat slechts een gedeelte der fabriek vernield werd.

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 2

In den nacht van Zaterdag op Zondag is brand ontdekt in een lokaal van het departement van Buitenlandsche Zaken te ’s Gravenhage, waar brandstoffen (steenkolen en turf) en ook doofpot ten schenen ... den verstik- kenden rook, om den brand te blusschen en tot genoemd lokaal te beperken.

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

De hevige brand, die Zaterdagnamiddag te Berlijn woedde in de kelders van de Centrale Markthal, heeft van drie tot zes uur ’s namiddags geduurd. Eerst toen was /le brandweer het vuur meester. De ... brand ontstond twee uren na het sluiten der Hal, door het omvallen van een pe troleumlamp, en verkreeg dadelijk groote uit breiding door de vele ledige manden, kisten, enz., die rondom stonden. Een groote

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 2

spuitgasten pompten krachtig, en de pijpleiders boven op de daken, soms op een goot staande ja zelfs op een schoorsteen, wisten de waterstralen zóó te richten dat de brand tusschen de muren gelocaliseerd werd ... De oorzaak van den brand is onbekend, alleen het vermoeden bestaat dat reeds eenige dagen roetaanzetting in de nis heeft gesmeuld, eindelijk door beschot en behang zich een weg banend naar buiten

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

. Maar ook slechts een oogen- blik. Hotel du Palais Royal, zei meneer Meel brand tot een anderen huurkoetsier en een kwartiertje later had dezelfde kellner van het genoemde hotel hun een kamer aangewezen ... Beiden sluimerden zacht en werden later ook gewekt door een vreeselijk geraas; geschreeuw, gegil, geroep van Brand Brand

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 2

solisten. In de zaal riep een stem Red je, brand, brand In een ommezien drongen allen naar de uitgangen, terwijl op het tooneel de regisseur het publiek toesprak en door de verzekering, dat er volstrekt ... geen brand was, weer tot kalmte bracht. Nu stormde het publiek weer de zaal in en het schandaal begon opnieuw.

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 2

Dinsdag avond ontstond er tengevolge van het omvallen van een petroleumlamp aan de Geldersche kade te Amsterdam een vrij hevige brand, waarbij drie menschenlevens zijn te be treuren, terwijl twee ... , een moeder en dochter, in deerniswaardigen toestand zich bevinden. De brand brak uit in de tweede verdieping, be woond door het gezin Van den Heul, waarvan zich de vrouw en twee kinderen thuis bevon den

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 3

licht brandbare stoffen, grepen zoo snel om zich heen, dat een poging, om den brand in den aanvang te stuiten, onbegonnen werk bleek te zijn. ... Ten half vier was men den «brand meester, ’t Moet een ontzettende vlam zijn geweest.

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

Velen stroomden Zaterdag en Zondag naar Valkenburg, om de verschrikkelijke verwoesting te zien, die door den brand in de broodfabriek „de Haan® en den daarbij behoorenden molen „de Amstel® is ... Even over achten ontstond brand op de tweede verdieping van perceel 58 Jodenbreestraat, boven een depót van de Vrijdagavond in brand geraakte broodfabriek de Haan. Het achterhuis is geheel vernield

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 2

Bij een kleine brand in de Van der Woude- straat te Amsterdam, die betrekkelijk weinig schade veroorzaakte en spoedig met een brand kraan is gebluscht, zijn twee mannen door den rook gestikt en heeft

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

Zondagnacht ontstond, ongeveer om half drie brand in den „salon de rafraichissement* van den heer J. Olthuis, Rokin 40 te Amsterdam. ... Redding was, meenden allen niet meer moge lijk, en het is dan ook alleen aan de flinkheid van den heer Ten Harmsen te danken, dat bij dezen brand niet weder menschenlevens zijn ver loren gegaan. Deze

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 3

van Bebel als eene lastering brand merkte, waarover onder de socialisten groot misbaar ontstond, terwijl Bebel verhit den uit roep „onbeschaamd" in het algemeen rumoer slingerde. Tamelijk gespannen

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

timmerlieden, die hun gereedschap door brand verloren hadden, ik zou door hen overstroomd geworden zijn, wanneer niet mevrouw Colooney (eene bewonderenswaardige huishoud ster in dit opzicht) ze afgewezen had ... Zaterdag jl. brandde gedurende den geheelen achtermiddag de heide te Vucht. Kinderen die zich met vuurtje stoken vermaakten, veroorzaakten dien brand, die niet dan met veel krachtsinspan ning werd

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 2

Te Baarn is eergister een felle brand uitgebroken in de villa van den heer S., uit Amsterdam. Het personeel, dat des ochtends was aangekomen voor het in orde brengen van het zomerverblijf, be vond ... zich boven in het gebouw toen het den brand ontdekte, welke, aangewakkerd door den feilen wind, zoo fel om zich heen greep, dat zij zich slechts door van het balkon te springen konden reddeneen prachtige

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 2

Vermoedelijk tengevolge van het stoken vaG" een vuurtje door eenige zijner kinderen, ontstond te Rheden Zaterdag middag tijdens zijn afwe zigheid een hevige brand bij den arbeider J. Vlaswinkel, met ... , twee varkens en een aantal kippen kwamen in de vlammen om. Een kind van 3 maanden kon men slechts met moeite redden. Aan de overzijde van den IJs- sel geraakten zelfs wilgeboomen in brand.

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 3

onbekende oorzaak, in een der meest oostelijk gelegenen daarvan, be woond door de wed. Bosma en eigen aan jhr. K. Vegelin van Claerbergen in Den Haag, brand uit. In een oogwenk stond de gansche boerdery in

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 4

manifest uitgevaardigd te hebben waar- ^UR’v00r de 3 Noord. Prov. by zy de ministers als overweldigers brand- merken en hun erkenning aan de nieuwe re- 1 geering weigeren. Of dit hun iets baten zal, staat

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 6

overtoog. Bagrats blik gleed peinzend over de teedere gestalte van het jonge meisje, om vervolgens als geboeid te blijven rusten op de plek, waar haar hart de bloem in brand scheen te hebben gestoken.

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

Vrijdagavond omstreeks 10 uur begon te Lage-Zwaluwe een vreeselgke brand, die tot Za terdagmorgen 5 uur voortwuedde. De brandspuit van de Hooge-Zwaluwe was het eerst op de plaats des onheils en gaf ... terstond en met kracht water en hield daardoor den brand in een beperkten kring, zoodat het bij 3 huisjes en 2 groote schu ren bleef. In een der schuren bevonden zich 2 paarden en ongeveer 7 koebeesten, die

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 2

Vrijdag heeft te Rotterdam een geweldig brand gewoed in het lompen- en beendere» pakhuis van de firma 8. E. Cohen Co. in t Kipstraat. Ontzettend waren de vonkenrege en rookkolommen, die zich terstond ... Men slaagde er in den brand tot bet percei te beperken, maar de brandweer had een zee zware taak.

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

afgeschaft de scheepvaartrechten, de vuur-, ton- en baken gelden zijn verdwenen de accijnzen op de brand stoffen, het brood en varkens- en schapenvleesch zijn opgeheven, evenals nagenoeg alle plaatselijke

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 1

. Inmiddels brand de circa 30 dagwerk turf af. Van verschillende zijden daagde politie en maréchaussée op. Zoo doende ging alles tamelijk rustig toe, on toen, aan het eind van den dag, de vreemde arbeiders

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 2

Dit nog al hevig onweder bracht een over- vloedigen regen aan, terwijl de bliksem onzen toren trof, zonder echter brand te veroorzaken. ... gevallen echter gelukkig zonder brand te veroorzaken. De brandklok alhier gaf daarvan wel het gewone teeken tengevolge waarvan in een oogenblik het geheele dorp op een eind was, doch hiermede liep het ook af.

| Sneeker Nieuwsblad nl | pagina 2

Het „smerige ding" had zich juist het stof en roet van de keuken afgewasschen en kwam nu met een glimmend gezicht haastig aanloo- pen, om te vragen, of het huis misschien in brand stond, omdat hij

| Bolswards Nieuwsblad nl | pagina 4

gewoond heb Neen, dat is immers afgebrand en toen was vader immers ook al lang dood. En Cornelis, zou hij nog leven, hij, die mijne moeder uit den brand hielp en toen zijne beide beenen zoo ... „En zou Geertje, de naaister, die ons na den brand in huis nam, er ook nog wezen. Hoe kom ik er bij